Компанія з управління активамиСкачати 258.55 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір258.55 Kb.
#9820
Компанія з управління активами
Компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, що видається Державною Комісією з цінних паперів і фондового ринку (ст.3 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).
Компанія з управління активами (ст. 29 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»):
Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.
Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.
Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.
Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

________________________________________________________________________ІСІ - інститут спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість;
Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами
Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, встановлених законом.
Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
- набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, які не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;
- укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативно-правових актів Комісії;
- здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ІСІ;
- безоплатно відчужувати активи ІСІ;
- брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ, на строк більший, ніж три місяці, та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;
- надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
- використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;
- придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
- розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє;
- укладати договори купівлі-продажу, позики або кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
- укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ;
- здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона керує;
- продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
- набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ;
- укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;
- відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;
- відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона керує.
Загальна сума вартості активів ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативно-правовими актами Комісії.
Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.
Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами
Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів за їх номінальною вартістю та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.
Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.
Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління активами
Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.
Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами ІСІ, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.
Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:
- здійснення компанією з управління активами під час дії договору про управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами;
- неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло значну шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;
- непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.
Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.
Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.
Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами
Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору.
Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення компанією з управління активами норм цього Закону.
Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.
У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів компанія з управління активами формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією залежно від обсягу внесків фізичних осіб - інвесторів ІСІ.
Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Комісією.
Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.
У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Ст. 4 Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню

п.5) діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності;Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 р. N 1227)
Розділ І

3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).


4. Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів юридична особа повинна в установленому порядку отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом.
6. КУА має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.
Адміністратор недержавного пенсійного фонду може здійснювати управління активами кількох пенсійних фондів, якщо він є адміністратором цих фондів.
7. Статутний фонд (капітал) особи, що провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), формується виключно грошовими коштами, крім випадків, передбачених законодавством.
8. Розмір статутного капіталу КУА, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму, не меншу, ніж сума 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.
Збільшення розміру статутного капіталу КУА здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.
9. КУА зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 200000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
У разі зменшення встановленого розміру власного капіталу КУА зобов'язана:
- протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності повідомити про це Комісію;
- привести розмір власного капіталу у відповідність до розміру, визначеного законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності;
- протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати до Комісії звіт про усунення цієї невідповідності.
10. Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу КУА на строк не більше трьох місяців.
11. Частка держави в статутному фонді (капіталі) КУА не може перевищувати 10 відсотків.
12. КУА, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), може без отримання відповідної ліцензії вести реєстр власників іменних цінних паперів пайового інвестиційного фонду в разі, якщо кількість учасників такого фонду не перевищує 500 осіб.
КУА ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ.
Якщо КУА здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів, вона повинна мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність з ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію осіб).
У разі наявності у відокремлених підрозділах КУА повноважень щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ у вищезазначених випадках, такий відокремлений підрозділ повинен мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність з ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням про сертифікацію осіб.
13. Розмір статутного капіталу професійного адміністратора, який здійснює управління активами пенсійного фонду, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму, не меншу, ніж сума, еквівалентна 500000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.
14. Професійний адміністратор, який здійснює управління активами пенсійного фонду, зобов'язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
15. У разі зменшення встановленого розміру власного капіталу особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зобов'язана:
- протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності повідомити про це Комісію;
- привести розмір власного капіталу у відповідність до розміру, визначеного законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності;
- протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати до Комісії звіт про усунення цієї невідповідності.
16. Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів, на строк не більше ніж три місяці.

Ліцензійні умови

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 26 травня 2006 р. N 341
Розділ II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами

Глава 1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


1. Компанія з управління активами створюється відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання.
2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:
- види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;
- заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавчими актами;
- здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- формування резервного фонду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не меншу, ніж сума, еквівалентна 300000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної особи.
4. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.
5. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
6. Керівні посадові особи компанії з управління активами (її відокремлені підрозділи, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), а також фахівці компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку.
Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) та не менше двох сертифікованих осіб у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник).
Керівні посадові особи компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів) не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, та займати керівні посади в іншому професійному учаснику.
Фахівці компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів та які сертифіковані в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, можуть працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, але не більше ніж у двох таких особах.
Керівник юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.
7. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).
8. За заявою компанії з управління активами копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або інші відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.
Глава 2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Компанія з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 1 до структурного підрозділу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії.
До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника, засвідчена нотаріально або органом, що видав документ;
- засвідчена в установленому порядку копія статуту заявника, із змінами та доповненнями (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства;
- аудиторський висновок про формування та сплату статутного фонду (капіталу) за станом на дату державної реєстрації заявника, складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 N 325, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за N 1217/9816;
- довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2);
- інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3);
- довідка про наявність (відсутність) у складі засновників (акціонерів) заявника органу (органів) державної влади (із зазначенням у разі наявності частки кожного в статутному фонді (капіталі)), засвідчена підписом та печаткою заявника, складена у довільній формі;
- копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів заявником);
- письмове подання відповідної саморегулівної організації щодо спроможності компанії з управління активами провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним.
2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ.
До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого підрозділу такі документи, завірені підписом та печаткою заявника:
- оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ;
- довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2).
3. Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою.
4. Заява та документи, зазначені в абзацах шостому - восьмому пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою компанії з управління активами, а в абзаці дев'ятому пункту 1 цієї глави засвідчені підписом керівника та печаткою компанії. Документи, зазначені в абзацах шостому - десятому пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом двох місяців з дати їх підписання.
5. Документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані та прошиті.
6. У разі зазначення у заяві вищевказаного відокремленого підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для відокремленого підрозділу.
7. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії (копії) та документах, що додаються до неї.
Глава 3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні.
Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.
2. Приміщення ліцензіата повинно бути обладнано сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією.
3. Ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
4. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій). У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів, а саме:
- засвідчені в установленому порядку копії змін та доповнень до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством).
При внесенні змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного фонду (капіталу), ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до законодавства;
- довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (зокрема, з дати початку дії сертифіката).
У разі зменшення у ліцензіата визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити потрібну кількість;
- інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;
- копію свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації).
5. Ліцензіат має право здійснювати одночасно управління активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог законодавства у сфері управління активами інституційних інвесторів.
6. Ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати видачі ліцензії, яка зазначена на бланку, подати до територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за своїм місцезнаходженням у письмовій формі інформацію про отримання ліцензії й облікову картку професійного учасника фондового ринку згідно з додатком 4.
У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії для здійснення відокремленими підрозділами ліцензіата професійної діяльності на фондовому ринку (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії, та надати оновлену інформацію в електронному вигляді.
7. Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в регіоні іншому, ніж регіон місцезнаходження ліцензіата, то ліцензіат повинен повідомити про це відповідний територіальний орган Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надати йому інформацію згідно з пунктом 6 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.
Усі відомості подаються до органу ліцензування з відповідним супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії, печаткою та підписом керівника ліцензіата.
8. Ліцензіат повинен розробити та затвердити внутрішні документи, що регулюють здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
9. Усі договори, які укладатимуться ліцензіатом, мають відповідати вимогам законодавства.
10. Ліцензіат повинен розробити та затвердити правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного договору.
Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення розробляються та змінюються відповідно до законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11. Ліцензіат повинен призначити працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, протягом одного робочого дня з дати отримання ліцензії та затвердити його посадову інструкцію.
12. Протягом строку дії ліцензії частка компанії з управління активами у статутному фонді зберігача не може перевищувати п'яти відсотків.
13. Компанія з управління активами здійснює професійну діяльність за умови членства в саморегулівній організації, яка об'єднує юридичних осіб, що здійснюють діяльність з управління активами, про що вона повинна повідомити структурний підрозділ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який здійснює розгляд документів для отримання ліцензії, не пізніше трьох місяців після отримання ліцензії (з доданням копії відповідного документа) та включення протягом зазначеного строку до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556. У разі виходу із саморегулівної організації ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулівної організації та повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом тридцяти календарних днів.
14. Компанія з управління активами зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 200000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.

3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:
- компанія з управління активами;
- професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії в органі ліцензування за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації в порядку, передбаченому законодавством України.
Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання завіреної органом ліцензування копії відповідної ліцензії.
6. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.
7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії, визнання її недійсною або анулювання.
8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною або її анулювання.
9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії, вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.
Не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.
Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.
10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.
Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.
У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона є чинна до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.
У разі надання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цими Ліцензійними умовами, або ненадання таких документів ліцензія визнається недійсною з дати отримання органом ліцензування відповідних документів або з дати виявлення органом ліцензування цього факту.
11. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то вона протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації установчих документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку з її реорганізацією та відповідну заяву і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов.
12. За видачу ліцензії справляється плата, розмір якої встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
13. Ліцензія або її завірена копія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання іншими суб'єктами господарювання для здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
14. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законодавчими актами.
15. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом строку дії ліцензії.
Каталог: dokum
dokum -> Аннотации к рабочим программам специальности 050144 Дошкольное образование
dokum -> Концепція загальної середньої освіти
dokum -> Законодавча процедура в Україні
dokum -> Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
dokum -> Уроках української мови та літератури
dokum -> Рабочих программ Иностранный язык Цель преподавания дисциплины
dokum -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
dokum -> Учебных дисциплин Общеобразовательный цикл Базовые дисциплины

Скачати 258.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка