Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом викладачів та співробітників Житомирського державного технологічного університету на 2016–2020 рокиСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією та профспілковим комітетом викладачів та співробітників
Житомирського державного
технологічного університету


на 2016–2020 роки

Прийнято на конференції

трудового колективу

__ ___________ 2016 р.
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією та профспілковим комітетом викладачів та співробітників

Житомирського державного
технологічного університету


на 2016–2020 роки

Житомир

2016 р.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 4. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 8

Розділ 5. Оплата праці 10

Розділ 6. Охорона праці 11


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Колективний договір є двосторонньою угодою між ректором як представником держави, що є власником Житомирського державного технологічного університету (далі – ЖДТУ), і найманими працівниками ЖДТУ, в особі голови первинної профспілкової організації як представника трудового колективу університету.

Колективний договір – це нормативний документ, який відповідно до чинного законодавства, регламентує та регулює усі трудові, соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом, гарантує захист прав і інтересів усіх працівників університету.

Колективний договір має пряму дію. Його положення поширюються на всіх працівників, незалежно від членства в профспілці та є обов'язковими як для керівництва університету, так і для всіх працівників .

Укладається колективний договір на основі чинного законодавства і в першу чергу: Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про оплату праці", "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"; Кодексу законів про працю України; житлового законодавства України; Генеральної тарифної угоди; Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Статуту ЖДТУ; інших державних нормативних документів та внутрішніх положень.

Сторонами колективного договору є:  • адміністрація ЖДТУ, в особі ректора;

  • профспілковий комітет викладачів та співробітників ЖДТУ, який, відповідно до ст. 247 КЗпП України, ст. 37 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", представляє інтереси трудового колективу у галузі надання освітніх послуг, праці, побуту, культури і захищає їх трудові та соціально-економічні права.

Жодна зі сторін, які уклали цей Колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання, встановлені Колективним договором, або припиняють їх виконання.

Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Галузевої угоди з питань, що є предметом Колективного договору, та за ініціативою однієї зі сторін.

Колективний договір діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або переглянуть чинний. Договір схвалюється конференцією трудового колективу і набуває чинності з дня його підписання.

Трудовий колектив ЖДТУ наділяє профспілковий комітет правом представляти його інтереси при проведенні переговорів, розробці та укладенні Колективного договору, внесенні змін та правом контролю за виконанням обов’язків сторін під час його дії.

Цей Колективний договір передбачає, що профком має право у випадку прийняття адміністрацією ЖДТУ рішень, які порушують умови Колективного договору, внести йому представлення (рішення) про усунення цих порушень. Адміністрація ЖДТУ зобов’язується в десятиденний термін розглянути і дати мотивовану відповідь по суті представлення (рішення). При недосягненні згоди з цих питань між адміністрацією і профкомом, розбіжності між ними розглядатимуться в порядку, передбаченому нормами Закону України "Про порядок вирішення колективних, трудових спорів (конфліктів)" і Закону України "Про колективні договори й угоди".

1.2. Ректор забезпечує та контролює виконання Колективного договору, інформує профком про хід його виконання та щорічно звітує про результати його виконання на конференції трудового колективу.

Профком контролює та забезпечує виконання Колективного договору, звітує про його виконання на конференції трудового колективу та направляє ректору подання з вимогою про усунення порушень умов Колективного договору відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Члени трудового колективу університету зобов'язуються дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, заслуховувати звіти ректора і голови профкому про виконання Колективного договору.

РОЗДІЛ 2. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ

Зобов’язання адміністрації

2.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до Законів України "Про зайнятість населення", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Указу Президента України від 23.01.96 р. "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

2.2. Проводити консультації з Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки щодо виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 10 відсотків чисельності працівників.

2.3. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що звільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

2.4. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в університеті незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи перевагу випускникам закладів освіти.

2.5. Для створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:  • при звільненні науково-педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне річне навантаження за рекомендацією кафедри;

  • залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.6. При виникненні необхідності скорочення чисельності науково-педагогічних працівників у зв'язку зі зменшенням обсягу педагогічного навантаження, ректор зобов'язаний здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом наступні заходи:

  • розірвання (у порядку, передбаченому законодавством про працю і даним Колективним договором) трудових договорів, в першу чергу, із сумісниками, тимчасовими і сезонними працівниками;

  • переведення працівників на режим неповного робочого часу.

Розділ 3. Самоврядування ТА трудові відносини

Зобов’язання адміністрації

3.1. Ректор ЖДТУ забезпечує належні організаційні, матеріально-технічні та соціально-побутові умови для продуктивної праці працівників університету.

3.2. Ректор забезпечує дотримання гласності у складанні та використанні кошторису ЖДТУ. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності ЖДТУ оприлюднюється перед органом громадського самоврядування університету.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЖДТУ є конференція трудового колективу, не менше як сімдесят п'ять відсотків загальної чисельності делегатів якої становлять науково-педагогічні працівники, які працюють в ЖДТУ на постійній основі. Організацію підготовки і проведення конференції здійснюють ректор та профспілковий комітет. Загальна чисельність делегатів конференції, чисельність делегатів від кожного структурного підрозділу ЖДТУ, періодичність скликання, порядок голосування та правомочність рішень визначаються Статутом ЖДТУ.

3.3. Декани факультетів та керівники підрозділів щорічно звітують про науково-педагогічну, наукову та господарську діяльність перед органами громадського самоврядування відповідних структурних підрозділів. Органом громадського самоврядування факультету, іншого структурного підрозділу є загальні збори (конференція) працівників відповідного структурного підрозділу. Склад конференції, періодичність скликання, порядок голосування та правомочність рішень визначаються Статутом ЖДТУ.

3.4. Накази, що стосуються розподілу коштів на оплату праці, запровадження, перегляду та змін норм праці, оплати праці, охорони праці, поліпшення умов праці, робочого часу, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, погоджуються з профкомом.

3.5. В Положеннях, що регламентують діяльність структурних підрозділів і кафедр університету, повинні визначатися права, обов'язки та відповідальність осіб, які обіймають керівні посади.

3.6. Вважати неправомірним вимагати від працівників ЖДТУ виконання роботи, непередбаченої їх функціональними обов'язками (посадовими інструкціями) без додаткової оплати.

3.7. Адміністрація ЖДТУ зобов’язана забезпечувати розвиток інфраструктури і зміцнення матеріально-технічної бази ЖДТУ, створення належних умов для організації навчально-виховного процесу, наукової та науково-методичної роботи працівників ЖДТУ.

3.8. Протягом тижня з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу через керівників відповідних структурних підрозділів нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації і оплати праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки.

3.9. Забезпечувати до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і цього Колективного договору.

3.10. Здійснювати прийом на роботу науково-педагогічних працівників на умовах, передбачених Законом України "Про вищу освіту" та іншими законодавчими та нормативними документами.

3.11. Здійснювати укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками згідно з чинним законодавством, нормативними документами, Статутом ЖДТУ, умовами Колективного договору та штатним розписом ЖДТУ. Контракт складається на добровільних засадах на термін від 1 до 5 років і підписується особисто ректором та працівником. Викладач, який працює в ЖДТУ, за умови позитивного схвалення звіту про виконання умов контракту має переважне право (при однаковій кваліфікації) на укладання трудового договору або контракту на новий термін за рекомендацією відповідної кафедри.

3.12. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових, порівняно з чинним законодавством, пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою ст. 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

3.13. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

3.14. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових тощо).

3.15. Залучати до викладацької роботи на умовах переважно штатного сумісництва науково-педагогічних працівників, провідних фахівців ЖДТУ та інших підприємств, організацій та установ за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на одну ставку.

Залучення до викладацької роботи працівників інших підприємств і установ, а також викладання з погодинною оплатою праці допускається при обґрунтуванні необхідності такої роботи кафедрою та підтвердженням декана. Переводити працівника на іншу роботу лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.16. Надавати можливість непедагогічним працівникам ЖДТУ, які, відповідно до чинного законодавства, мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

3.17. Звільнення працівника з ініціативи адміністрації здійснювати лише за умов, передбачених чинним законодавством або трудовим договором (контрактом) та за попередньою згодою профспілкового комітету (за винятком випадків, передбачених ст. 43 КЗпП України). Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи лише після закінчення навчального року.

3.18. За ініціативою працівника розривати з ним договір (в тому числі контракт), якщо не виконується законодавство про охорону праці, умови Колективного договору з цих питань з виплатою вихідної допомоги згідно зі ст. 7 Закону України "Про охорону праці".

3.19. Призначати відповідальних від кафедр та студентських груп за додержання порядку та збереження матеріальних цінностей у навчальних корпусах, аудиторіях. Запровадити обов’язкове чергування працівників навчально-допоміжного персоналу, студентів в аудиторіях та інших приміщеннях навчального корпусу для підтримання чистоти і порядку під час навчальних занять і на перервах. Для виконання цього підготувати необхідні інструкції. В разі відсутності розпорядження відповідальність несуть керівники структурних підрозділів ЖДТУ.

3.20. Розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити у травні поточного навчального року завідувачами кафедр з обов’язковим обговоренням на засіданнях кафедр. Щорічно визначати педагогічне навантаження та затверджувати його наказом ректора.

Зобов’язання профспілкового комітету

3.21. Здійснювати громадський контроль за виконанням адміністрацією ЖДТУ чинного законодавства про працю, застосування встановлених умов праці, вимагати усунення виявлених недоліків.

3.22. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку ЖДТУ.

3.23. Відповідно до чинного законодавства порушувати питання перед ректором про звільнення керівного працівника або усунення його з посади, якщо він порушує чинне законодавство про працю та цей Колективний договір.

3.24. Представляти інтереси членів профспілки і брати участь у розгляді їх трудових конфліктів у комісії з трудових спорів ЖДТУ та в судах (за дорученням працівників).

3.25. Здійснювати контроль за підготовкою та поданням адміністрацією документів, необхідних для призначення пенсії працівникам ЖДТУ.

3.26. Давати згоду на звільнення працівників при скороченні штатів лише після використання всіх можливостей для збереження трудових відносин.

3.27. У випадках, передбачених чинним законодавством про працю, розглядати у п’ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання адміністрації про розрив трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації. Про рішення у письмовій формі повідомляти адміністрацію у триденний термін після його прийняття (ст. 43 КЗпП України).

3.28. Забезпечувати правовий захист звільнених працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста ст. 179 КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

3.29. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка