Колективна монографіяСторінка1/35
Дата конвертації13.04.2016
Розмір5.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА

РЕЦЕПЦІЯ

І КОМПАРАТИВІСТИЧНИЙ
ДИСКУРСКолективна монографіяТЕРНОПІЛЬ

«ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ»

2004

УДК


ББК

Г 87


Розділи книги написали автори:
Боднар Віра Томашівна, канд. філол. наук, доц. (розділ 1.1.),

Бубняк Роман Антонович, канд. філол. наук, доц. (розділи 1.2., 3.2.),

Гром’як Роман Теодорович, доктор філол. наук, проф. (Вступ, Висновки),

Папуша Ігор Володимирович, канд. філол. наук, доц. (розділ 2.2.),

Царик Ольга Михайлівна, канд. філол. наук, доц. (розділ 3.1.),

Чуловський Богдан Стефанович, канд. філол. наук, доц. (розділи 2.1., 2.3.),

Шимчишин Марія Мирославівна, канд. філол. наук, доц. (розділ 2.4.),


Рецензенти:

доктор філол. наук, проф. А.Є.Нямцу

доктор філол. наук, проф.


Науковий редактор:

Редактор-упорядник:

Коректор:

доктор філол. наук, проф. Р.Т.Гром’як

канд. філол.наук, доц. І.В.Папуша

О.І.Костецька

Г87

Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс / Редактори: Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша.  Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.  378 с.
ISBN 966-
У колективній монографії здійснена спроба проаналізувати теоретичний і практичний аспекти літературознавчної рецепції з погляду порівняльного літературознавства.

Для літературознавців.


ISBN 966-


© Р.Т.Гром’як, наукове редагування, 2004

© І.В.Папуша, упорядкування, 2004

© Авторський колектив, 2004

ЗМІСТ


ВСТУП. Літературознавча рецепція
в компаративістичних студіях 6

Література 11

РОЗДІЛ 1. РЕЦЕПТИВНА ТЕОРІЯ 13

1. Національні передумови рецептивної теорії 13

1.1. Поняття і терміни 17

1.2. Естопсихологія і рецептивна естетика 24

1.3. Рецептивна поетика і неориторика 32

Література 46

2. Поняття літературно-критичного дискурсу 49

2.1. Традиційні і новітні підходи до вивчення літературної критики 51

2.2. Запровадження в критикознавство
поняття/терміну ”дискурс” 60

2.3. Засоби вираження


літературно-критичного дискурсу 68

Література 78

РОЗДІЛ 2. РЕЦЕПЦІЯ 81

1. Поняття літературної рецепції 81

Література 84

2. Індійська література в рецепції Івана Франка 85

2.1. Iндологічний дискурс
Драгоманова-Франка 88

2.2. Iндійське письменство


у висвітленні Iвана Франка 98

2.3. «Дгаммапада» і форми її рецепції


в «Моєму Iзмарагді» 113

2.4. Буддійська символіка


в структурі «Зів’ялого листя» 122

Література 132

3. Рецепція творчості
Фрідріха Гельдерліна в Україні 135

3.1. Теоретичні засади рецепції


постаті і творчості Ф.Гельдерліна в Україні 139

3.2. Специфіка контекстуальності


«гельдерлінознавства» в Україні 154

3.3. Досвід німецького гельдерлінознавства 161

3.4. Основні віхи освоєння творчості Ф.Гельдерліна в Росії 167

3.5. Історико-літературний дискурс з приводу творчості Ф.Гельдерліна в Україні 188

Література 206

4. Творчість Лесі Українки


в англомовному світі 210

4.1. Дослідження вчених української діаспори 211

4.2. Студії дослідників
англо-сакського походження 239

4.3. Cтатті українських літературознавців 253

Література: 261

РОЗДІЛ 3. ДІАЛОГ 264

1. Українсько польський літературний діалог: Лепкий – Стефаник – Оркан 264

1.1. Елементи компаративістики в рефлексіях Богдана Лепкого з приводу художньої літератури 266

1.2. Генетично - типологічні аспекти
малої прози Б.Лепкого і В. Оркана 279

1.3. Типологічні відповідності


у повістях В.Оркана та Б.Лепкого 296

Література: 319

2. «Жерміналь» Е.Золя
у французькій та українській
літературній критиці 323

2.1. Досвід Франції


періоду реалізму/натуралізму 323

2.2. Дискурсивні домінанти


соціалістичних концептів 349

2.3. У напрямку плюралізму


і множинності інтерпретації 356

Література 368

ВИСНОВКИ. Літературознавчо-компаративістичний дискурс
у ситуації оновлення методологічної культури 371

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ 372


ВСТУП. Літературознавча рецепція
в компаративістичних студіях


Онтологічна природа літературно-художнього твору настільки очевидна, наскільки і складна, неоднозначна, тому для здорового глузду здається самозрозумілою і не проблематичною. Справді, кожен, хто вміє читати і віддає хоча б якусь частку свого вільного часу спілкуванню з книгою, відразу поринає в уявний світ і починає співпереживати постатям цього світу, розмірковувати над проблемами, що з ними пов’язані. Звичайні читачі охоче зіставляють поодинокі твори, творчість різних авторів – не конче сучасників чи представників однієї (тобто однонаціональної) культури. Вони, як і професійні філологи, звісно ж спираються на власне сприйняття тексту, іноді вдаються також до певних аналогій, не переживаючи при цьому якихось епістемологічних (гносеологічних) незручностей або й сумнівів.

Проте сучасний стан науки про художню літературу, який визначається конфронтацією численних підходів до мистецтва слова, пропонуючи різні методи осягнення її сутності чи інтерпретації завершених текстів, не дає підстав для бодай позірного спокою. Методологічний плюралізм, до якого звикаємо й ми, не може ігнорувати тих принципових постулатів, які давно відкрила та обґрунтувала філософсько-філологічна думка першої половини XX століття. Деякі з них здаються вже банальними, але від того не применшується їх евристична роль і вони помщаються тим, хто їх недооцінює або забуває у своїх роздумах про явища художньої літератури. Йдеться передусім про спосіб побутування художнього світу.

Як відомо, ще Роман Інґарден, спираючись на засади феноменології Е.Гуссерля, не тільки обґрунтував фікційність, інтенціональність мистецтва слова, а й показав дуальність існування літературного твору, який виникає у свідомості письменника і там власне продовжує існувати як естетичний ідеальний феномен, що являється реципієнтові через посередність тексту як матеріалізованої знакової системи. Поняття багатошаровості літературного твору, перспективних скорочень при його сприйманні, схематичності твору і конкретизації естетичного предмета, хоч і не раз викликали полеміку, але активно формували літературознавчу методологію в період утвердження семіотики, структуралізму, рецептивної естетики, бралися до уваги теоретиками герменевтики та інтерпретації [1, 139-161; 6]. Одначе факт залишається фактом: які б теоретичні колізії не виникали при обговоренні питань про співвідношення понять твір-текст-дискурс; образ-знак; текст-інтертекстуальність і т. п., кожен реципієнт виходить насамперед із власного уявлення про прочитаний твір на підставі тексту, а не з візуального спостереження над текстом як знаково-комунікативною системою. Думається, що й досі не застаріла аксіома: не варто говорити про не читані нами твори, хоча трапляються ситуації, коли й таке буває. Це означає, що будь-яка філологічна операція з будь-якими явищами художньої літератури певним чином опосередковується рецептивними процесами мовця — дослідника, вчителя, журналіста, наївного читача. У такому разі постає закономірне питання про якість рецепції, її види і саморефлексію з цього приводу.

Воно виявляє свою практичну й методологічну вагу в процесах порівняння творів рідномовної літератури, а ще більше — зарубіжних. Адже їх вивчення в середній і вищій школі поповнює чи започатковує читацьку практику нашої молоді, стаючи важливим елементом духовного життя більшості дорослого населення, яке читає книги зарубіжних авторів поки що переважно у російськомовних перекладах, зрідка ― мовою оригіналу чи українською. У кожному випадку елементи зіставлення прочитаних творів стосуються насамперед тематики, проблематики, головних персонажів (чи улюблених героїв) і тільки спорадично — стильових явищ. Подібне мало місце у становленні літературознавчої компаративістики. Спочатку основна увага зверталася на вічні теми, ідеї, образи-персонажі, мандрівні фабули-сюжети. Постійна і згодом надмірна зацікавленість ними, підсилена т. зв. впливологією, призвела до реальної чи позірної кризи традиційної компаративістики, про що надто резонансно свого часу заговорили Рене Веллек [7, 1-54] і Рене Етємбль [3, 71-83]. Мова пішла про необхідність враховувати при зіставленні своєрідності художнього світу, рецептивних стратегій нараторів, ролі перекладачів і мову-посередника між автором та реципієнтом.

Розробка теорії перекладу, контрастивної і порівняльної граматики (лінгвістики) певною мірою компенсували лакуни критикованої традиційної літературознавчої компаративістики. А гематологічна критика, імагологія, генологія, історична поетика, рецептивна естетика, компаративістична версологія і метрика виводять сучасну компаративістику на ширше поле методологічного плюралізму, відновлюючи її колишній авторитет. В Україні це виявилося у створенні нових спеціалізованих кафедр, у посиленні уваги до теоретичних і практичних аспектів порівняльного вивчення як рідної, так і зарубіжних літератур. У цьому ряду немаловажним є те, що в педагогічних університетах України з’явилися двопрофільні філологічні спеціальності: українська з російською чи з польською, румунською, угорською, німецькою, англійською мовами, а випускники навіть «чистої» української філології кваліфікуються як учителі української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У такій ситуації посилена увага молодого покоління філологів до власне компаративістичних студій цілком закономірна. Йдеться, на наш погляд, не про нову чергову моду, не про відокремлені спецкурси (хоч і такі мають право на розширення), а про нову якість філологічного мислення, органічно пройняту зіставними операціями, методологічними рефлексіями, що предметно спрямовані не тільки на матеріал вивчення, а й на власні духовні процеси, які при цьому відбуваються.

Серед таких завдань видається недостатньо осмисленим чи виразно акцентованим момент опосередкування аналітичних операцій літературознавців різними аспектами літературної рецепції — насамперед чи передусім у двох її іпостасях: безпосереднього естетичного сприйняття твору та його літературно-критичних оцінок іншими реципієнтами. Це найбільше стосується істориків літератури та теоретиків літератури. Літературні критики можуть об’єктивно і не мати матеріалів про чужу рецепцію: колеги не встигнуть ще їх оприлюднити...

Практичний план такої опосередкованості в галузі компаративістичних розмірковувань заявляє про себе вже при постановці банального запитання: як суб’єкт зіставлення дізнався про контактні зв’язки і типологічні подібності, відповідності між двома явищами (письменниками, творами, течіями тощо)? Чи він, приміром, прочитавши певну кількість текстів, реконструювавши в своїй уяві естетичні предмети, зафіксовані текстами, самостійно спостеріг відповідну дотичність їхніх художніх світів, чи, навпаки, йому хтось підказав це або він вичитав інформацію в якомусь підручнику, довіднику, в чужій статті. Яку роль при цьому відіграла чужа думка — стимулу до власного читання чи довірливого джерела, з якого присвоюється неперевірена інформація?

У такій (далеко не надуманій) ситуації є небезпека плагіату чужих вражень, оцінок, ілюзій, але й криється тут і неуникненне джерело критицизму щодо чужої і власної суб’єктивності. Це духовне роздоріжжя, з якого ведуть шляхи до свідомо культивованого або несвідомого есеїзму чи до розуміння своєрідності філологічної науки. Тому наші зіставлення, компаративістичні студії будь-якого рівня, якого б компонента художнього явища вони не торкалися, мусять враховувати той факт, що вони відразу опосередковуються наслідками попередньої інтерпретації. Якість людської пам’яті, особливості відтворювально-творчої уяви філолога, його читацька компетенція, методологічний вишкіл окреслюють та увиразнюють таку, здебільшого скриту, приховану від читачів, попередню інтерпретацію.

Посібники з літературознавчої компаративістики останнього десятиліття XX ст. не тільки ставлять подібні питання, а й розробляють понятійно-термінологічний апарат, по-новому осмислюють давню проблему «світової літератури», «загального літературознавства», «історії літератури» і т.зв. «регіоналізму».

З цього погляду характерними є колективна праця французьких компаративістів «Precis de litterature comparee» (1989) [5] та остання прижиттєва монографія відомого словацького теоретика Д.Дюришина «Teoria medziliterarneho procesu» (1995) [4]. Аналіз названих досліджень показує різні способи презентації естетичного сприймання, даючи значний матеріал для осмислення феномена рецептивної опосередкованості літературознавчих операцій.

У французькому посібнику (жанр вимагає відповідної систематики) є великий розділ «Les etudes de reception» [5, 177-213]. Його автор І.Шеврель зіставляє давню і сучасну термінологію, французькі і німецькі традиції, повертається до закидів і пропозицій Р.Веллека і Р.Етємбля, даючи врешті можливість доволі чітко зорієнтуватися в методичних процедурах, які не виводять філолога-дослідника за межі естетичної реальності. Цьому запобігає наскрізна інтертекстуальність його викладу, яку творить як система відсилань до літературознавчих праць, так і апеляція до текстів художніх творів.

Високий ступінь системності мислення притаманний і праці Д.Дюришина. Але її інтертекстуальність забезпечується відсиланнями читачів чи не виключно до літературознавчих текстів. Автор численних досліджень із теорії компаративістики розмірковує на граничному рівні абстракції, який все-таки не втрачає з поля зору словесного мистецтва.

Літературознавчі праці останнього типу інколи трактуються як спекулятивно догматичні, а їх автори звинувачуються у незнанні літератури, їм закидається брак розвинутого естетичного смаку. Безперечно, можуть бути і є такі «літературознавці», що дають підстави для подібних закидів. Однак суть справи полягає в іншому. Йдеться про природність і закономірність існування різних рівнів осмислення художньої літератури, про відмінність способів презентації чуттєво-емоційного (рецептивного) компонента читацького досвіду. У випадку літературознавчої компаративістики мовиться про теоретичну компаративістику та історико-літературознавчу її іпостась; про типологічні студії і вивчення контактно-генетичних зв’язків; про усвідомлення тих «полів відношень», у яких компетентно діє філолог як читач, перекладач, дослідник, викладач тощо.

Зрозуміло, коли йдеться про найпростіше відношення: твір — твір, то є аксіомою, що один і другий тексти треба елементарно спочатку прочитати так, як це демонстрували Р.Інгарден [1, 144-159] чи В.Ізер [1, 263-276]. Порівнювати їх художні світи, які самоочевидно невіддільні від їх рецептивної основи, неможливо без цього, хоча роль «пригадування» в акті читання і після читання залежить від типу пам’яті й уважності людини. Але вже у системі: конкретний твір — творчість письменника — жанрова парадигма, крізь яку цей твір розглядається, різко змінюється питома вага безпосередньо чуттєвого та рецептивно-узагальненого. Когнітивно-логічні операції видозмінюються, коли в даній системі не буде хоча б одного/кількох іншомовних компонентів. Адже категорія «жанр» узагальнює читацьку і літературознавчу сфери досвіду, набутого в діалозі культур. Скажімо, І.Франко писав літературно-критичні статті про цикл «Ругон-Маккари» Е.Золя, спираючись на оригінальні французькі, російськомовні, польськомовні версії, маючи в недосконалих українських перекладах тільки «Пастку», «Мрію» і «Жерміналь» (останню аж 1904 року), а його статті не втратили свого значення для орієнтації у текстах французького письменника до сьогодні.

Тому в сучасну літературознавчу компаративістику входять перекладознавчий і риторично-поетикальний аспекти освоєння творів словесного мистецтва, без яких компаративістика перетворюється на історію ідей, різновид історіографії, соціології чи етнопсихології. Щоб залишатись у сфері літературознавства і підтримувати естетичну комунікацію з приводу літератури саме як мистецтва слова, яке має емоційний потенціал, дослідник-компаративіст мусить не тільки спиратись на власний читацький досвід, а й дбати про актуалізацію рецептивного досвіду свого слухача/читача. З цією метою (з необхідності) компаративістьке висловлювання набуває дискурсивного статусу. Засоби формування такого вислову відразу націлені на реципієнта, несучи в собі органічні прикмети аналізованого художнього твору. Риторично-поетикальні особливості компаративістського дискурсу включають у свій континуум цитати, ремінісценції, алюзії з різномовних літературних текстів, які або перекладаються, або стилізуються, або презентуються мозаїчно. Це явище виступає виразно передусім в історико-літературних студіях і лише надто віддалено — в теоретичній компаративістиці. У першій сфері конкретика має емпіричний характер, у другій — теоретично-абстрагований, на перший погляд — раціоналістичний. Отже, компаративістський дискурс як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях розгортається як діалог, інтеракція міжнаціональних чинників, однак у галузі історико-літературних досліджень він втілюється (вдамося до тавтології) в «тіло» з цитат, переказу фабул, зіставлення «вічних образів», традиційних мотивів і т.д. Натомість у галузі теоретичних, типологічних студій він наче вивільняється з того тіла, підносячись до екзистенційно-духовних сутностей, які при потребі чи нагоді можуть будь-коли повернутися у «тіло». Звісно, за умови, якщо літературно-мистецьке явище «явилося» літературознавцеві (не має значення коли, важливий принцип) в акті безпосереднього читання, одухотвореному, перетвореному, трансформованому естетичним сприйманням.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка