Кодексу України. Поняття елементів системи цивільного праваСкачати 424.43 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір424.43 Kb.
  1   2   3   4
Анотаці лекцій з науки «Цивільне право України»

ЧАСТИНА ПЕРША


Лекція 1. Поняття, предмет, метод цивільного права України

Поняття приватного та публічного права. Поняття та знаки приватного права. Дуалізм приватного права. Приватне право та його співвідношення з цивільним. Поняття цивільного права як терміну (історичні тлумачення). Цивільне право як навчальна дисципліна.

Структура навчального курсу “Цивільне право”. Цивільне право як галузь правової науки. Предмет науки цивільного права.

Цивільне право як галузь національного права. Предмет цивільного права України. Майнові відносини як предмет цивільного права. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права України.

Метод цивільно-правового регулювання. Сутність методу юридичної рівності сторін. Диспозитивність та імперативність як методи в цивільному праві України.

Функції цивільного права. Загально правові функції цивільного права. Спеціальні функції цивільного права. Принципи (загальні засади) цивільного права. Поняття принципів цивільного права. Загальні засади цивільного законодавства в Цивільному кодексі України. Значення принципів цивільного права.


Лекція 2. Система та джерела цивільного права України

Система цивільного права України. Поняття системи цивільного права та її співвідношення зі структурою Цивільного кодексу України. Поняття елементів системи цивільного права.

Загальна частина цивільного права. Особлива частина цивільного права. Цивільно-правові підгалузі (підрозділи), інститути, субінститути та норми. Структура підрозділів та основних інститутів цивільного права.

Джерела цивільного права України. Система цивільного законодавства. Цивільні закони. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного права України. Міжнародні угоди як джерела цивільного права. Звичаї в цивільному праві України. Принципи та приватноправові угоди як джерела цивільного права. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України та керівних роз‘яснень Вищого господарського суду України.

Дія цивільних законів у часі і просторі. Початок дії нормативно-правових актів цивільного законодавства. Припинення дії актів цивільного законодавства. Аналогія цивільного закону. Умови застосування аналогії закону в цивільному паві. Аналогія цивільного права. Умови застосування аналогії цивільного права. Загальна характеристика нового Цивільного кодексу України.
Лекція 3. Цивільне правовідношення (Цивільні правовідносини)

Поняття цивільних правовідносин (цивільного правовідношення). Особливості цивільних правовідносин. Структура цивільного правовідношення. Суб‘єкти цивільного правовідношення. Поняття цивільної правосуб‘єктності. Цивільна правоздатність та дієздатність. Особливості держави як суб‘єкта цивільного права. Автономна республіка Крим та територіальні громади як учасники цивільних правовідносин.

Поняття об‘єктів цивільних правовідносин та їх види.

Зміст цивільного правовідношення. Суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивільний обов'язок.

Види цивільних правовідносин. Майнові та особисті немайнові цивільні правовідносини. Абсолютні та відносні цивільні правовідносини. Активні та пасивні цивільні правовідносини. Загальнорегулятивні цивільні правовідносини. Регулятивні та охоронні цивільні правовідносини. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів у цивільному праві.

Види юридичних фактів. Події як підстави виникнення цивільних правовідносин. Абсолютні та відносні події. Юридичні стани в цивільних правовідносинах. Юридичні дії та їх види. Неправомірні юридичні дії та їх цивільно-правові наслідки. Правомірні юридичні дії в цивільному праві. Юридичні вчинки та юридичні акти. Правочини як юридичні факти. Правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі та правовідновлюючі юридичні факти.


Лекція 4. Фізичні особи як суб‘єкти цивільного права

Поняття фізичної особи та її юридичні ознаки. Поняття цивільної правосуб‘єктності фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. Виникнення та припинення цивільної правоздатності. Обмеження цивільної правоздатності фізичної особи. Принципи цивільної правоздатності фізичної особи. Зміст цивільної правоздатності фізичної особи.

Поняття цивільної дієздатності фізичної особи. Зміст цивільної дієздатності фізичної особи. Цивільна деліктоздатність фізичної особи. Види цивільної дієздатності. Часткова цивільна дієздатність малолітніх осіб. Неповна цивільна дієздатність неповнолітніх осіб. Обмеження дієздатності неповнолітніх. Поняття емансипації неповнолітніх (надання повної дієздатності). Підстави для надання неповнолітнім особам повної цивільної дієздатності. Повна цивільна дієздатність та її зміст. Підстави для обмеження дієздатності повнолітніх осіб. Юридичні наслідки обмеження дієздатності.

Підстави для визнання фізичної особи недієздатною. Юридичні наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

Ознаки індивідуалізації фізичної особи в цивільному обороті. Ім‘я фізичної особи; порядок його використання в цивільному обороті. Місце проживання фізичної особи та його юридичне значення.

Підстави визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою. Підстави оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи особи, яка була оголошена померлою. Акти цивільного стану та їх значення в цивільному праві.


Лекція 5. Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності

Правоздатність фізичної особи у сфері підприємницької діяльності. Зміст права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Правове регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців. Обмеження права фізичної особи на заняття підприємництвом. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб правил, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб.

Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця.

Банкрутство фізичної особи, що є підприємцем.


Лекція 6. Особисті немайнові права фізичної особи та засоби їх захисту

Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права. Поняття особистих немайнових відносин. Особливості особистих немайнових відносин як предмета цивільно-правового регулювання. Теорії позитивного та негативного цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин. Регулювання особистих немайнових відносин у новому Цивільному кодексі України.

Поняття особистих немайнових прав фізичної особи. Зміст особистого немайнового права фізичної особи. Види особистих немайнових прав фізичної особи в новому Цивільному кодексі України.

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Право на життя та його зміст. Межі змісту права на життя та проблема евтаназії. Право фізичної особи на фізичне існування, усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, на медичні, наукові та інші досліди, право на стерилізацію, на штучне переривання вагітності тощо.

Право фізичної особи на здоров‘я. Право на тілесну недоторканність особи, на охорону здоров‘я; право на безпечне для життя і здоров‘я довкілля; на усунення небезпеки, що загрожує здоров‘ю, надання медичної допомоги чи відмову від неї, на медичне страхування, на інформацію про стан свого здоров‘я та таємницю щодо нього. Право на свободу та особисту недоторканність: фізичну та психічну недоторканність, на донорство; заборона будь-яких дій та жорстокого поводження з фізичною особою.

Право на сім'ю: на створення сім‘ї, перебування в сім‘ї, підтримання зв‘язків з особами, що входять до її складу, на опіку та піклування, на усиновлення, на патронатне виховання

Особисті немайнові права, що забезпечують суспільне буття фізичної особи. Право фізичної особи на ім‘я; право на транскрибований запис імені; право на зміну прізвища, імені, по-батькові; право на честь, гідність та ділову репутацію та їх недоторканність; право на індивідуальність, збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, вільний вибір форм самовираження, які не суперечать закону та моральним засадам суспільства; право фізичної особи на особисте життя; право на особисті папери, таємницю кореспонденції; право на захист інтересів особи при проведенні фото, кіно, теле та відео зйомок, зображенні на фотографіях та в інших художніх творах; право на вибір та зміну роду занять; захист від збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя; право особи на недоторканність житла та свободу пересування; право на свободу об‘єднання у політичні партії та громадські організації.

Здійснення особистих немайнових прав. Здійснення права на захист особистих немайнових прав. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав фізичної особи. Обмеження особистих немайнових прав. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав. Захист права фізичної особи на гідність та честь. Право на відповідь та спростування інформації про особу, яка є недостовірною. Відшкодування моральної шкоди, завданої посяганням на особисті немайнові права.


Лекція 7. Юридичні особи як суб‘єкти цивільного права

Поняття юридичної особи в цивільному праві. Ознаки юридичної особи. Організаційна єдність як ознака юридичної особи. Майнова відокремленість юридичної особи та її значення. Цивільна та цивільна процесуальна правосуб‘єктність юридичної особи. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи та його юридичне значення.

Теорії юридичної особи в цивілістичній науці. Сутність фікційних теорій юридичної особи. Особливості реалістичних теорій.

Немайнові права юридичної особи. Найменування юридичної особи. Право юридичної особи на комерційне найменування (фірму). Право на ділову репутацію та її недоторканність. Право юридичної особи на таємницю кореспонденції. Право на торговельну марку (знак для товарів і послуг); право на географічне зазначення. Право юридичної особи на конфіденційну інформацію (комерційну таємницю).

Правоздатність юридичної особи. Зміст загальної правоздатності юридичної особи. Поняття дієздатності юридичної особи. Зміст дієздатності юридичної особи та порядок її реалізації. Поняття органу юридичної особи. Види органів юридичної особи. Вищий орган юридичної особи (загальні збори) та його компетенція. Виконавчі органи юридичної особи. Порядок формування виконавчих органів юридичної особи. Компетенція виконавчих органів юридичної особи. Спостережні ради.

Види юридичних осіб. Юридичні особи публічного права та юридичні особи приватного права. Комерційні та некомерційні юридичні особи. Поняття установи. Поняття товариства. Некомерційні товариства. Види комерційних товариств. Поняття виробничого кооперативу. Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Поняття: акціонерного товариства; товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повного товариства; командитного товариства. Види господарських об‘єднань, що мають статус юридичної особи: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.


Лекція 8. Легалізація діяльності юридичної особи

Створення юридичної особи. Способи створення юридичних осіб. Розпорядчий порядок утворення юридичної особи. Нормативно-явочний порядок. Договірний та дозвільний порядок утворення юридичної особи.

Державна реєстрація юридичних осіб. Відомості, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб. Порядок державної реєстрації юридичних осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності. Реєстрація некомерційних юридичних осіб. Правові наслідки державної реєстрації юридичних осіб.

Установчі документи юридичної особи. Поняття засновницького договору та його учасники. Поняття статуту юридичної особи. Поняття установчого акту. Інші установчі документи, на підставі яких діють юридичні особи.

Філії та представництва юридичної особи. Поняття філії юридичної особи. Поняття представництва юридичної особи. Порядок участі філій та представництв юридичної особи у цивільному обороті.

Припинення юридичної особи. Підстави припинення юридичної особи. Ліквідація як підстава припинення юридичної особи. Правові наслідки ліквідації юридичної особи. Реорганізація як підстава припинення юридичної особи. Види реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ).


Лекція 9. Об‘єкти цивільних прав

Поняття об‘єктів цивільних прав. Види об‘єктів цивільних прав. Співвідношення понять: об‘єкти цивільного права, об‘єкти цивільних прав, об‘єкти цивільних правовідносин. Нематеріальні блага як об‘єкти цивільних прав. Немайнові блага. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та їх особливості як об‘єктів цивільних прав. Поняття інтелектуальної власності. Об‘єкти авторських прав. Об‘єкти суміжних прав. Об‘єкти права промислової власності. Наукові відкриття. Географічні зазначення. Поняття комерційної таємниці. Інформація як об‘єкт цивільних прав. Особливість правового режиму матеріального носія результату інтелектуальної, творчої діяльності.

Майнові блага як об‘єкти цивільних прав. Поняття речей та майна. Класифікація речей у цивільному праві. Правовий режим тварин. Нерухомі речі як об‘єкти цивільних прав. Фізичні та юридичні ознаки нерухомості. Особливості правового режиму нерухомості. Вимоги до правочинів з нерухомістю. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.

Речі - засоби виробництва і предмети споживання. Речі, вилучені з цивільного обороту, обмежені в цивільному обороті та речі, які вільно обертаються. Речі, визначені індивідуальними ознаками та визначені родовими ознаками. Речі споживні та неспоживні. Подільні та неподільні речі. Головна річ і приналежність. Складні речі та їх елементи. Продукція, плоди і доходи як об‘єкти цивільних прав.

Гроші як об‘єкти цивільних прав. Юридичні особливості грошей. Форми використання грошей як об‘єктів цивільних прав. Цінні папери як об‘єкти цивільних прав. Поняття цінних паперів. Види цінних паперів. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери. Товаророзпорядчі цінні папери.

Дії як об‘єкти цивільних прав. Матеріальний результат дій та об‘єкт цивільних прав. Особливості послуг як об‘єктів цивільних прав. Поняття юридичного та матеріального об‘єкта в зобов‘язальних правовідносинах.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка