Класифікація уроків по навчальній меті та їх аналіз найважливішою складовою навчально-виховного процесу, його від­правною точкою є дидактична метаСкачати 387.12 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір387.12 Kb.
#25082
ТипУрок
1   2   3

Складання плану уроку умовно поділяється на три стадії: визначення мети уроку, розробка дидактич­ного апарату для його проведення, встановлення структури.Поурочний план містить таку інформацію:

• тему;


• мету; тип уроку; основні методи навчання; засо­би навчання;

• хід уроку (назви етапів, зміст навчального матеріа­лу; розподіл часу тощо);

• домашнє завдання.

Плануючи вивчення теми, обов'язково необхідно запланувати кількість та співвідношення уроків різ­ного типу. На жаль, найчастіше вчителі необґрунто­вано віддають перевагу комбінованим урокам. Дидактами встановлено, що такий тип уроку дореч­ний, якщо на заняття виділяється невеликий обсяг матеріалу. В середніх класах можливостей для ком­бінованих уроків менше, ніж у молодшій школі, а в старшій школі вони зовсім незначні.

Вчені рекомендують для математики більше вико­ристовувати уроки засвоєння вмінь та навичок; іс­торії та літератури — засвоєння нових знань; фізики, хімії, біології, географії — засвоєння знань, умінь та навичок і використання їх на практиці.

У цілому співвідношення різних типів уроку зале­жить від змісту, мети й завдань предмета та теми, що вивчається.
ЗАПАМ'ЯТАЙ

формула ефективності й успішності завжди складається:

  • з глибоких теоретичних знань з предмета,

  • педагогіки та психології;

  • з ретельного планування та підготовки уроку;

  • з творчого підходу вчителя.


ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ

НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ.
Процес конструювання навчального заняття в загальному вигляді мож­на уявити як установлення різноманітних зв'язків між етапами в структурі заняття й зв'язків усередині кожного етапу. Логіку засвоєння учнями знань в основному охоплюють наступні етапи навчального заняття:

1) організаційний етап;

2) етап перевірки домашнього завдання;

3) етап актуалізації суб'єктного досвіду учнів;

4) етап вивчення нових знань і способів діяльності;

5) етап первинної перевірки розуміння вивченого;

6) етап закріплення вивченого;

7) етап застосування вивченого;

8) етап узагальнення й систематизації;

9) етап контролю і самоконтролю;

10) етап корекції;

11) етап інформування про домашнє завдання;

12) етап підбиття підсумків навчального заняття;

13) рефлексія.

При необхідності кілька етапів можуть бути об'єднані в один. Одно­часно з цим деякі етапи носять інваріантний характер, вони повинні бути на кожному уроці:

• етап організації навчального заняття;

• етап підготовки учнів до активної основної навчальне-пізнавальної діяльності (етап актуалізації суб'єктного досвіду учнів);

• основний етап;

• етап підбиття підсумків навчального заняття;

• рефлексія.

Основний етап залежить від : навчальних цілей, що, у свою чергу, визначає тип навчального заняття.

Розгляньмо особливості організації й керування навчальним проце­сом в умовах диференційованого навчання.1. Етап перевірки домашнього завдання.

Розпочати цей етап доцільно з фронтальної перевірки наявності до­машнього завдання в усіх учнів з ме­тою вилучення тих, які не виконали, організація виконання цими учнями хоч частини домашнього завдання найнижчого рівня й повторення теоретичного матеріалу підручника за опосередкованою або безпосередньою допомогою вчителя.

Перевірка якості виконання до­машнього завдання проводиться не за­вжди, але якщо завдання складне, то доцільно організувати диференційо­вану перевірку з послідовним «відключенням» груп, наприклад на само­стійну роботу з підручником.

2. Підготовка до активної навчально-пізнавальної діяльності.

Підбивши підсумки попереднього етапу уроку, вчитель проводить мо­тивацію навчальної діяльності всього класу й усне опитування за темою попереднього уроку, починаючи з учнів ІУ групи, яким після цього дається індивідуальне завдання творчого рівня. Потім відповідають учні III групи й теж отримують завдання для самостійної роботи. Опитування учнів І й II груп відбувається індивідуально на фоні самостійно працюючого класу.

3. Етап засвоєння нових знань.

Найсприятливіший спосіб для вирівнювання умов сприйняття нового матеріалу, запропонований А. О. Бударним, який полягає в більшій кіль­кості повторювань пояснення нового матеріалу для учнів І й II груп. Пов­торювальні пояснення вчителя мають носити варіативний характер і про­водитись на тлі груп учнів, які самостійно працюють.  1. Первинна перевірка розуміння нового матеріалу.

Цей етап проводиться фронтально. Диференційований підхід до уч­нів різних типологічних груп полягає в «адресності» запитань різного типу в умовах фронтальної роботи.

5. Первинне закріплення знань.

6. Закріплення знань.

7. Узагальнення ти систематизація.

Ці етапи уроку будуються за одним принципом, і їх не можна розгля­дати окремо, тому що за технологією диференційованого навчання між ними немає чітких, спільних для всіх типологічних груп «кордонів». Ос­новний метод на цьому етапі — метод керованої самостійної роботи.

Учням І групи для закріплення знань, формування цавичокта вмінь пот­рібна не тільки більша допомога вчителя, а й більша кількість завдань реп­родуктивного характеру (відтворююча самостійна робота за зразком).

Учні кожної групи можуть виконувати незначну кількість завдань для іншого (більш високого рівня) типу самостійної роботи.8. Контроль і систематизація.

Особливості керування навчальним процесом в умовах диференцій­ованого навчання на цих етапах уроку полягають у загальній контрольо-ваності результатів роботи кожної типологічної групи й кожного учня в її складі на кожному етапі уроку.

До кожної типологічної групи застосовуються різні види контролю:

I група — контроль учителя, взаємоконтроль;

II група — контроль учителя, взаємоконтроль;

III група — контроль учителя, взаємоконтроль, самоконтроль;

IV група — контроль учителя, взаємоконтроль, самоконтроль, внут­рішній самоконтроль.

9. Підбиття підсумків уроку.

10. Інформація про виконання домашнього завдання.

Домашнє завдання обов'язково диференціюється відповідно до ін­дивідуально-типологічних особливостей учнів.Учитель може зробити навчальний процес відкритим і пояснювати учням, чому на уроці використовуються саме ці форми навчання, які вони мають переваги. Тоді учень буде свідомо ставитись до своєї навчальної діяльності. Важливо, щоб учень оволодів уміннями здій­снювати рефлексію і самоуправління навчанням. Здійснення цих умов буде сприяти ефективній реалізації спільної діяльності учителя й учня в на­вчальному процесі.
Опорна карта для конструювання навчального заняттяНавчальні задачі етапу

Зміст етапу

Можливі методи

та прийоми

1. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація1. Привітання,

відсутніх.побажання хорошого

2. Перевірка підготовкинастрою.

учнів до заняття.2. Долонька до

3. Перевірка підготовкидолоньки.

класного приміщення до3. Рапортичка.

заняття.4 .Привітання учнів,

4. Організація уваги учнів.які після тривалої

5. Розкриття загальноївідсутності прийшли на

мети та плану проведеннязаняття

уроку

2. Етап перевірки виконання домашнього завдання

1. Установити

1. З'ясування

1. Тестові завдання.

правильність, повноту

ступеня засвоєння

2. Виконання учнями

й усвідомленість

знань і способів дій

завдань, які подібні

виконання д/з

учнів.

до домашніх.

більшістю учнів.

2. З'ясування причин

3. Пбстановка

2. Виявити прогалини

невиконання д/з

додаткових запитань.

у знаннях і способах

окремими учнями.

4. Перевірка д/з під

дій учнів, з'ясувати

3. Визначення

копірку.

причини їх виникнення.

типових недоліків

5. Продовження іншими

3. Ліквідувати в ході

у знаннях і способах

відповіді учня.

перевірки знайдені

дій учнів і причин їх

6. Різнорівневі

прогалини

появи.

самостійні роботи.4. Ліквідація

7. «Торт рішень»знайдених недоліків

(фіксація своїх

утруднень).

8. «Гірлянда асоціацій»

3. Підготовка учнів до роботи на основному етапі

1 . Забезпечити

1. Повідомлення

1. Пояснення учням

мотивацію навчання,

теми уроку.

цілей уроку одночасно

прийняття учнями цілей

2. Формулювання

з повідомленням теми.

уроку.

цілей уроку разом

2. Повідомлення цілей

2. Актуалізувати

з учнями.

у вигляді евристичного

суб'єктний досвід

3. Показ соціального

питання, проблемного

учнів

і практичного

завдання, через показ
значення матеріалу,

кінцевих результатів,що вивчається.

опору на послідовність4. Постановка перед

матеріалу, щоучнями навчальної

вивчається.Проблеми .

3. Асоціативний ряд.5. Актуалізація

4. Використаннясуб'єктного досвіду

результатівучнів

попереднього

соціологічного

опитування.

5. Метод доречних

задач.

6. Усна лічба, предметні

диктанти.

7. «Намалюй картину».

8. «Мозковий штурм».

9. Доповнення реальної

ситуації фантастикою

4. Етап засвоєння нових знань і способів дії

1. Забезпечити

1. Організація уваги

1 . Робота з визначенням

сприйняття,

учнів.

понять, які вводяться.

осмислення та первинне

2. Повідомлення

2. Використання

запам'ятовування

основної ідеї

аналогій як способу

учнями матеріалу, що

матеріалу, що

включення в зміст

вивчається.

вивчається.

суб'єктного досвіду

2. Сприяти засвоєнню

3. Забезпечення

учнів.

учнями способів,

осмислення метода

3. Подання матеріалу

засобів, які привели до

дослідження знань,

одночасно в словесній

певного висновку.

що вивчаються,

і знаково-символічній

3. Створити змістові

способів та засобів,

формах, у порівняльних

та організаційні умови

які привели до

або класифікаційних

засвоєння учнями

зроблених висновків.

таблицях.

методики відтворення

4. Забезпечення

4. Екстроактивний

вивченого матеріалу

засвоєння методики

режим (розповідь,відтворення

лекція, повідомлення,вивченого матеріалу

пояснення).

5. Інтроактивний

режим (навчання

проблемно-модульне,

програмоване,

комп'ютерне).6. Інтерактивний режим

(навчання проблемне,

адаптивне, колективне,

проектне).

7. Побудова структурно-

логічних схем.

8. Генетичний метод

навчання.

9. Метод доречних задач

5. Етап перевірки первинного розуміння

1. Установити

1. Перевірка

1. Асоціативний ряд.

правильність

вчителем розуміння

2. «Бджолиний вулик».

усвідомлення вивченого

учнями того,

3. Опорний текст.

матеріалу.

що є суттю

4. Використання

2. Виявити прогалини

основного змісту.

завдань на впізнання

первинного осмислення

2. Перевірка повноти

вивчених об'єктів.

вивченого матеріалу,

й усвідомлення

5. «Опитування

неправильні уявлення

учнями нових знань

експерта».

учнів.

і способів дій.

6. Наведення учнями

3. Провести корекцію

3. Виявлення

своїх прикладів за

виявлених прогалин

прогалин первинного

новим матеріалом

в усвідомленні учнями

осмисленнявивченого матеріалу

вивченого матеріалу.

4. ЛіквідаціяКаталог: Dopomoga
Dopomoga -> Методика діагностики стратегій розв'язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона І Ф. Джонсона
Dopomoga -> Допомога при отруєннях. Отруєння —
Dopomoga -> Форми та методи
Dopomoga -> Нові типи уроків. Необхідно вигнати з уроків бога сну Морфея та
Dopomoga -> Класифікація уроків по способу проведення
Dopomoga -> Сценарій святкового вечора «день святого валентина»
Dopomoga -> Справжній учитель: хто він? Тренінг гра мета
Dopomoga -> Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту Довідник вихователя дошкільного навчального закладу
Dopomoga -> Дослідження особливостей характеру особистості тест Г. Айзенка “Ваш характер”

Скачати 387.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка