Класичний приватний університет на правах рукопису попова олена ПетрівнаСкачати 376.51 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір376.51 Kb.
1   2   3

Рыбалка В. В. Психологические особенности процесса синтеза при конструировании технических объектов : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Рыбалка Валентин Васильевич. – К., 1982. – 247 с.

 • Рябков А. М. Фасилитация в профессиональном образовании / А. М. Рябков // Педагогика. – 2008. – № 1. – С. 78–82.

 • Рябченко Л. Вплив творчої пізнавальної діяльності на рівень сформованості професійної готовності майбутнього фахівця / Л. Рябченко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 31–40.

 • Савіщенко В. М. Асертивність як професійно значуща якість юриста / В. М. Савіщенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 39. – С. 341–345.

 • Самойлов О. Є. Проблеми забезпечення переконливості висловлювань у процесі педагогічного спілкування / О. Є. Самойлов // Психологія. – К., 1992. – Вип. 38. – С. 27–33.

 • Селье Г. От мечты к открытию : как стать ученым / Г. Селье ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.

 • Сидорчук Н. Г. Обґрунтування системного підходу у дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів до науково-дослідної діяльності / Н. Г. Сидорчук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. – С. 100–105.

 • Сисоєва С. О. Модернізація системи освіти: особистісний вимір / С. О. Сисоєва // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 3(7). –
  С. 52–66.

 • Сисоєва С. О. Особливості процесу творчості й їх врахування у професійній підготовці фахівців / С. О. Сисоєва // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2002. – Вип. 3. – С. 105–111.

 • Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С. О. Сисоєва. – К. : Полиграфкнига, 1996. – 406 с.

 • Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студ высш пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 576 с.

 • Слєпкань З. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики / З. Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 1. – С. 6–9.

 • Слєпкань З. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики / З. Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 3. – С. 7–13.

 • Смирнова Е. И. Клубные объединения : учеб. пособие для студентов институтов культуры / Е. И. Смирнова. – М. : Просвещение, 1977. – 160 с.

 • Смірнова Т. В. Духовно-інтелектуальне виховання особистості – провідна парадигма сучасної педагогіки / Т. В. Смірнова // Нові технології навчання. – 2005. – Вип. 40. – С. 56–60.

 • Соломко Л. Р. Дидактичні умови забезпечення успішності навчання студентів молодших курсів технічних закладів освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Соломко Лілія Романівна. — О., 1999. — 241 с.

 • Социология в России / [под ред. В. А. Ядова]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Изд-во Института социологии РАН, 1998. – 696 с.

 • Спиркин А. Г. О творческой силе человеческого разума. Послесловие / А. Г. Спиркин ; под. ред. Г. Гиргинова. – М. : Прогресс, 1979. – 588 с.

 • Сухомлинська О. В. Ґенеза духовності в контексті виховання / О. В. Сухомлинська // Директор школи. Україна. – 2006. – № 7. – С. 6–30.

 • Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976–1978. – Т. 3. – 416 с.

 • Сухотин А. К. Ритмы и алгоритмы / А. К. Сухотин. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 224 с.

 • Сущенко А. В. Адаптація української вищої школи до європейського освітнього середовища / А. В. Сущенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 3–7.

 • Сущенко А. В. Гуманізація педагогічної діяльності як інноваційний процес / А. В. Сущенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 29. – С. 32–39.

 • Сущенко Т. И. Вузовский педагогический процесс, способствующий формированию национальной творческой элиты / Т. И. Сущенко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2002. – № 2. – С. 62–67.

 • Сущенко Т. И. Основы внешкольной педагогики : пособие для классных руководителей, педагогов внешкольных учреждений / Т. И. Сущенко. – Мн. : Бел. навука, 2000. – 221 с.

 • Теплов Б. М. Избранные труды : в 2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 328 с.

 • Терехова О. В. Реалізація виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ культури клубного типу : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.06 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 19 с.

 • Тернопільська В. І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності) : навчальний посібник / В. І. Тернопільська ; за ред. проф. М. В. Левківського. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 • Тестов В. А. Фундаментальность образования: современные подходы / В. А. Тестов // Педагогика. – 2006. – № 4. – С. 3–9.

 • Техническое творчество : теория, методология, практика [Электронный ресурс] : энциклопедич. словарь-справочник / [под ред. А. И. Половинкина, В. В. Попова]. – Режим доступа к словарю: http://doc.unicor.ru/tt/445.html.

 • Товажнянський Л. Л. Формування гуманітарно-технічної еліти як перспективна парадигма розвитку інженерної освіти у світлі Болонського процесу / Л. Л. Товажнянський // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2004. – № 1. – С. 3–9.

 • Товажнянський Л. Л. Формування і реалізація концепції національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” : навчальний посібник / Товажнянський Л. Л., Романовський О. Г., Пономарьов О. С. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2002. – 160 с.

 • Триодин В. Е. Клуб и свободное время / В. Е. Триодин. – М. : Профиздат, 1982. – 136 с.

 • Устинова Н. В. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Н. В. Устинова. – К., 2006. – 20 с.

 • Федотовская Е. И. Методика развития критического мышления как важного фактора формирования иноязычной коммуникативной компетенции в специализированных вузах : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Федотовская Елена Игоревна. – М., 2005. – 260 с.

 • Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002.– 490 с.

 • Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – [4-е изд.]. – М. : Политиздат, 1981. – 445 с.

 • Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студент. вищих пед. заклад. освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2001. – 528 с.

 • Фопель К. Технология ведения тренинга / К. Фопель. – М. : Генезис, 2003. – 267 с.

 • Формирование личности инженера в вузе / [Зуев К. ., Блохин В. И., Морозов В. А. и др.]. – К. : Вища школа, 1982. – 175 с.

 • Франк С. Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк. – М. : Республика, 1992. – 511 с.

 • Франк С. Л. Сочинения / С. Л. Франк. – М. : Правда, 1991. – 607 с.

 • Хаустова Е. В. Личностное творчество как механизм развития жизненной компетентности / Е. В. Хаустова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ–Запоріжжя, 2004. – Вип 34. –
  С. 41– 47.

 • Хаустова Е. В. Творчество в сфере морали: философско-педагогический аспект / Е. В. Хаустова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ–Запоріжжя, 2006. – Вип. 38. – С. 3–9.

 • Хаустова О. В. Компоненти і типи духовного потенціалу вчителя / О. В. Хаустова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – С. 322–329.

 • Хинчин А. Я. О воспитательном эффекте уроков математики / А. Я. Хинчин // Математика в образовании и воспитании / сост. В. Б. Филиппов. – М. : ФАЗУС, 2000. – С. 6–103.

 • Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с.

 • Хуторской А. В. Дидактическая эвристика: теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.

 • Чаплигін О. К. Творчий потенціал людини: від становлення до реалізації : соціально-філософський аналіз / О. К. Чаплигін. – Х. : Основа, 1999. – 277 с.

 • Челышкова М. Б. Теория и практика педагогических тестов : учеб. пособ. / М. Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

 • Черванева З. А. Развитие творческих способностей – необходимое условие подготовки специалиста в техническом вузе / З. А. Черванева, Л. Н. Колесникова // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2007. – № 2. – С. 8–14.

 • Чобітько М. Г. До питання структури особистісно орієнтованого підходу у педагогічній діяльності / М. Г. Чобітько // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 150–155.

 • Чус А. В. Основы технического творчества / А. В. Чус, В. Н. Данченко. – К. ; Донецк : Вища школа, 1983. – 184 с.

 • Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2005. – 640 с.

 • Шейнов В. П. Как управлять собой / В. П. Шейнов. – Мн. : Харвест, 2007. – 608 с.

 • Шемшурина А. И. Развитие ценностно-смысловой сферы личности ребенка / А. И. Шемшурина // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 99–104.

 • Шрейдер Ю. А. Препятствие – логика / Ю. А. Шрейдер // Природа. – 1992. – № 1. – С. 75–81.

 • Щуркова Н. Е. Культура современного урока / Н. Е. Щуркова. – М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 92 с.

 • Энгельмейер П. К. Теория творчества / П. К. Энгельмейер. – СПб. : Пред. С. Н. Овсянико-Куликовского, 1910. – 207 с.

 • Як допомогти дитині стати творчою особистістю / [упоряд. Л. Шелестов]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. – 112 с.

 • Якиманская И. С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения / И. С. Якиманская // Вопр. психол. – 1995. – № 2. – С. 31–42.

 • Яковлев А. Я. Леонард Эйлер : пособие для учащихся / А. Я. Яковлев. – М. : Просвещение, 1983. – 79 с.

 • Ярошевский М. Г. Психология творчества и творчество в психологи / М. Г. Ярошевский // Вопр. психол. – 1985. – № 6. – С. 14–25.

 • ENNIS-WEIR Critical thinking Essay Test written by Midwest Publications, P.O. Box 448, Pacific Grove, CA 93950, USA. ISBN 0-89455-290-2. Found through Google search on 21stcenturyskills.org/route21/index.php?option=c..-13k. Submitted to that website: date added 26 October 2007. Region : USA. Grade level: 6,7,8.

 • Goodinough F. L. Exceptional children / F. L. Goodinough, L. M. Rynkiewicz. – N.Y. : Appleton century-crofts, 1956. – XI, 428 p.

 • Guilford J. P. General Psychology / J. P. Guilford. – N.Y. ; L., 1975. – 222 p.

 • Holmes D. S. A questlonnaire measure of the creative personality / D. S. Holmes // J. of Creative Behaviout, Buflalo. – N.Y., 1976. – Vol. 10. – № 3. – P. 183–188.

 • Maslow A. The farther reachesqof human nature / А. Maslow. – New York, 1971. – 448 p.

 • Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in the testing / E. P. Torrance // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. – Cambridge : Cambr. Press, 1988. – P. 43–75.

 • Zwicky F. The morphological approach to discovery, invention, research and construction / F. Zwicky, A. Wilson // New methods of thought and procedure. – Berlin, 1967. – Р. 45–69.

 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка