Класичний приватний університет на правах рукопису попова олена ПетрівнаСкачати 376.51 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір376.51 Kb.
1   2   3

Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направлению и специальности психологи / Д. Б. Богоявленская. – М. : Академия, 2002. – 320 с.

 • Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – 96 с.

 • Бодалев А. А. Как становятся великими или выдающимися? / А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2003. – 287 с.

 • Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку і саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2(59). – С. 49–57.

 • Боришевський М. Й. Моральність як продукт творчості й самотворення особистості / М. Й. Боришевський // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога : матеріали доповідей та повідомлень на Міжнародній наук.-практ. конференції 27–29 квітня 1998 р. – К. : Гнозис, 1998. –
  С. 58–61.


 • Брушлинский А. В. Проблема психологии субъекта / А. В. Брушлинский. – М. : Академия, 1994. – 237 с.

 • Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение / А. В. Брушлинский. – М. : Знание, 1983. – 96 с.

 • Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2000. – 528 с.

 • Вайновська М. К. Самосприяння як фактор реалізації творчої особистості / М. К. Вайновська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Київ–Запоріжжя, 2002. – Вип. 23. – С. 26–30.

 • Вербець В. В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Вербець Владислав Володимирович. — Рівне, 2005. — 495 с.

 • Вербець В. В. Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства / В. В. Вербець // Соціальна психологія. – 2004. – № 3. – С. 150–161.

 • Вишнякова Н. Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования : монографія : в 2 т. / Н. Ф. Вишнякова. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Мн. : ООО “Дэбор”, 1998. – Т. 1. – 242 с.

 • Вишнякова Н. Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования : монографія : в 2 т. / Н. Ф. Вишнякова. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Мн. : ООО “Дэбор”, 1998. – Т. 2. – 300 с.

 • Вища технічна освіта і Болонський процес. Доповідь ректора НТУУ “КПІ” М. З. Згуровського на Всеукраїнської нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів 17–18 березня 2004 р., м. Харків [Електронний ресурс] : за матеріалами Щотижнев. газети націон. техніч. універ. України “КПІ” “Київський політехнік”. – 2004. – № 12. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/03.html.

 • Воронкова В. Г. Молода людина повинна стати носієм “духовної іскри” / В. Г. Воронкова // Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах : тези доповідей на Всеукр. конф. – Дніпропетровськ : ПДАБтаА, 1998. – С. 50–52.

 • Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – [2-е изд.]. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

 • Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка (1928) / Л. С. Выготский // Вестник Московского университета. Сер. 14, психология. – 1991. – № 4. – С. 5–18.

 • Гагин В. Н. Интересно ли в вашем клубе? / В. Н. Гагин. – М. : Политиздат, 1989. – 240 с.

 • Галкіна Н. П. Роль ціннісних орієнтації у професійному становленні особистості / Н. П. Галкіна // Наука і освіта. – 2007. – № 8–9. – С. 26–28.

 • Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления / под ред. А. М. Матюшкина. – М. : Прогресс, 1965. –
  С. 433–456.

 • Голобородько В. В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько. – Х. : Основа, 2005. – 208 с. – (Б-ка журн. “Управління школою”; вип. 5(29)).

 • Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація : монографія / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – С. 81–107.

 • Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.

 • Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 373 с.

 • Грецов А. Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов / А. Г. Грецов. – СПб. : Питер, 2007. – 208 с.

 • Давиденко А. А. Логіка і психологія у творчій діяльності людини / А. А. Давиденко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3(52). – С. 79–86.

 • Даньшева С. О. Професійне самовиховання студентів технічних вузів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Даньшева Світлана Олегівна. — Х., 1999. — 180 с.

 • Деркач А. А. Акмеология в вопросах и ответах : учеб. пособие / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – М. : Изд-во Московского психолого-социального инст-та ; Воронеж : Изд-во НПО “МОДЭК”, 2007. – 248 с.

 • Деркач А. А. Методология акмеологии / А. А. Деркач, Г. С. Михайлов // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 4. – С. 56–65.

 • Димченко Н. С. Професійна рефлексія майбутнього менеджера як предмет психологічного дослідження / Н. С. Димченко // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2(59). – С. 110–121.

 • Домінський О. С. Організація технічної творчості студентів вищих навчальних закладів у галузі радіоелектроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. С. Домінський. – К., 1999. – 21 с.

 • Драч І. І. Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Драч Ірина Іванівна. — К., 2005. — 208 с.

 • Древнеиндийская философия : пер. с санскрита / [сост. В. В. Бродов]. – [2-е изд.]. – М. : Мысль, 1972. – 271 с.

 • Древнекитайская философия : сборник текстов / Академия наук СССР, Институт философии. – М. : Мысль, 1972. – 363 с.

 • Етика ділового спілкування : курс лекцій / [Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська]. — [2-ге вид., стереотип.]. — К. : МАУП, 2003.— 208 с.

 • Євтух М. Б. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1 (58). – С. 70–74.

 • Євтух М. Б. Формування гуманізму в системі особистісних якостей і стосунків / М. Б. Євтух. – Х. : Основа, 1995. – 120 с.

 • Жарковская Т. Г. Организация духовно-нравственного образования средствами различных учебных дисциплин / Т. Г. Жарковская // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 49–53.

 • Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для вузов / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2006. – 176 с.

 • Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с.

 • Зайцев Ю. Наука победит все, в том числе и злополучный кризис / Ю. Зайцев // Риа новости, “Наука и технологии” [Электронный ресурс]. – 08.02.2009. – Режим доступа:

  http://www.rian.ru/science/20090208/161368734.html.

  1. Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. Орієнтир.  2002.  № 86.  С. 1–16.

  2. Закон “Про науково-технічну діяльність” // Професійно-технічна освіта, 1998. – № 1. – С. 2–12.

  3. Закон України “Про освіту”. – К. : ГЕНЕЗА, 1996. – 36 с.

  4. Згуровський М. З. Інженерна освіта в Україні: стан і перспективи / М. З. Згуровський // Вища школа. – 2001. – № 6. – С. 3–23.

  5. Зеліско Л. До проблеми культурологічної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі / Л. Зеліско // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 1. – С. 126–133.

  6. Зязюн І. А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти : монографія / І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – С. 11–57.

  7. Зязюн І. А. Культурологічні аспекти педагогічної творчості / І. А. Зязюн // Культура і освіта: проблеми, пошуки, творчі знахідки : зб. матеріалів. – Вінниця, 1996. – С. 5–8.

  8. Зязюн І. А. Педагогіка добра : ідеали і реалії : наук.-метод. посібник / І. А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.

  9. Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І. А. Зязюн // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 25. – С. 13–18.

  10. Ильина Т. А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т. А. Ильина. – М. : Знание, 1972. – 88 с.

  11. Инженер-изобретатель : [сборник / редкол. К. В. Фролов (пред.) и др.]. – М. : Знание, 1991. – 62 с.

  12. Ігнатенко О. А. Творчість та самоактуалізація / О. А. Ігнатенко // Наука і освіта. – 2007. – № 4–5. – С. 72–75.

  13. Ігнатюк О. А. Структура та зміст потенціалу особистості майбутнього інженера / О. А. Ігнатюк // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Київ–Запоріжжя, 2005. – Вип. 34. –– С. 290–297.

  14. Ігнатюк О. А. Творчий потенціал особистості майбутнього інженера та умови його реалізації / О. А. Ігнатюк // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 25. – С. 196–199.

  15. Ігнатюк О. А. Творчий потенціал особистості майбутнього інженера та умови його реалізації / О. А. Ігнатюк // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 34. – С. 290–297.

  16. Каган М. С. Мир общения: проблема межобъективных отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.

  17. Каган М. С. Системний подход и гуманитарное знание : избранные статьи / М. С. Каган. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. – 384 с.

  18. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : кн. для учителя / В. А. Кан-Калик.— М. : Просвещение, 1987.— 190 с.

  19. Каппони В. Как делать все по своему, или ассертивность – жизнь / В. Каппони, Т. Новак. – СПб. : Питер, 1995. – 186 с.

  20. Картавих О. В. Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Картавих Олена В’ячеславівна. – Х., 2002. – 188 с.

  21. Кедров Б. О творчестве в науке и технике : науч.-популяр. очерки для молодежи / Б. Кедров. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 192 с.

  22. Кипнис М. Тренинг креативности / М. Кипнис. – М. : Ось–89, 2006. – 128 с.

  23. Кириченко О. М. Методика формирования творческих умений у будущих инженеров-педагогов швейного профиля : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кириченко Ольга Михайловна. — Х., 2004. — 308 с.

  24. Клименко В. В. Психологія творчості : навч. посіб. / В. В. Клименко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

  25. Коваленко О. Е. Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу / О. Е. Коваленко. – Х. : Основа, 1996. – 184 с.

  26. Коломієць О. Б. Педагогічне забезпечення культурологічної складової у підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коломієць Олена Борисівна. – К., 2004. – 214 с.

  27. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

  28. Кравчук П. Ф. Самоосуществление человека в творчестве / П. Ф. Кравчук // Личность. Культура. Общество. – 2004. – Вып. 1 (21). – С. 119–128.

  29. Кравчук П. Ф. Формирование творческого потенциала личности в системе высшего образования : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. филос. наук : 22.00.06 “Социология культуры, духовная жизнь” / П. Ф. Кравчук. – М., 1992. – 32 с.

  30. Крамаренко А. М. Гуманістична спрямованість діяльності майбутніх учителів початкових класів / А. М. Крамаренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 28. – С. 125–129.

  31. Краткий философский словарь / [ред. М. Розенталя, П. Юдина]. – [4-е изд., доп. и исправл.]. – Ленинград : “Печатный двор” им. А. М. Горького, 1954. – 704 с.

  32. Кремень В. Г. Еліта, інтелігенція – провідники нації / В. Г. Кремень // Освіта України. – 1999. – 8 вересня. – С. 7.

  33. Кремень В. Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2(59). – С. 5–14.

  34. Кудін В. О. Освіта в інформаційному суспільстві / В. О. Кудін. – К. : Республіка, 1998. – 152 с.

  35. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Педагогика, 1990. – 243 с.

  36. Кузьмина Н. В. Творческий потенциал специалиста. Акмеологические проблемы развития / Н. В. Кузьмина // Гуманизация образования. Психолого-педагогический международный журнал. – 1995. – № 1. – С. 41–53.

  37. Кульчицька О. І. Соціальне середовище у розвитку обдарованості / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – № 8. – С. 2–9.

  38. Кулюткин Ю. Н. Развитие творческого мышления школьников / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. – Л. : Знание, 1967. – 40 с.

  39. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений / Ю. Н. Кулюткин. – М. : Педагогика, 1970. – 232 с.

  40. Лазарєв М. І. Метод комплексного розвитку професійно важливих якостей та структур студентів у технологіях навчання загальноінженерних дисциплін / М. І. Лазарєв // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. прац. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2004. – Вип. 4(8). – С. 166–175.

  41. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. – [2-е изд., перераб.]. – М. : Высш. шк., 1991. – 224 с.

  42. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст / Н. С. Лейтес. – М. : Педагогика, 1971. – 280 с.

  43. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

  44. Лепский В. Е. Рефлексивные процессы и новое качество управленческих решений / В. Е. Лепский, П. Е. Задорожнюк // Психолог. журнал. – 2001. – Т. 22. – № 4. – С. 122–127.

  45. Лосєва Н. М. Творчість у діяльності викладача вищого навчального закладу / Н. М. Лосєва // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С. 64–70.

  46. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. – 127 с.

  47. Лук А. Н. Юмор, остроумие, творчество / А. Н. Лук. – М. : Искусство, 1977. – 184 с.

  48. Мазін В. М. Розвиток культури особистісної самореалізації студентів ВНЗ у клубній роботі / В. М. Мазін // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 34. –
   С. 99–106.

  49. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Х. : Прапор, 1979. – 630 с.

  50. Максимова Т. С. Методика формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів на практичних заняттях з вищої математики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Максимова Тетяна Сергіївна. — Донецьк, 2006. — 285 с.

  51. Максимчук Ю. В. Клубна робота як необхідна форма естетичного виховання студентської молоді / Ю. В. Максимчук // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2004. – № 1. – С. 28–34.

  52. Мальований Ю. Педагогічні проблеми гуманізації освіти / Ю. Мальований // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 5–8.

  53. Мартынюк И. О. Инженер в зеркале времени / И. О. Мартынюк. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 159 с.

  54. Маслоу А. На подступах к психологи бытия / А. Маслоу ; [пер. с англ.]. – М. : Рефл-бук, 1997. – 304 с.

  55. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности: тесты. – М. : Педагогика, 1982. – С. 45–67.

  56. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / А. Маслоу // Психопедагогика и методология науки. – К. ; Донецк, 1994. – Вип. 4. – 52 с.

  57. Матюшкин А. М. Загадки одаренности: проблемы практической діагностики / А. М. Матюшкин. – М. : Школа–Пресс, 1993. – 128 с.

  58. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин // Вопр. психол. – 1989. – № 6. – С. 29–33.

  59. Мащенко Н. І. Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. І. Мащенко. — К., 2005. — 18 с.

  60. Меліхова І. О. Формування мотивації до творчої діяльності сучасного студентства / І. О. Меліхова // Наука і освіта. – 2007. – № 4–5. –
   С. 108–111.

  61. Мигдал А. Б. Поиски истины / А. Б. Мигдал. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 239 с.

  62. Мир философии. Книга для чтения : в 2 ч. / [сост. П. С. Гуревич, В. И. Столяров]. – М. : Политиздат, 1991. – Ч. 1. – 672 с.

  63. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности / В. А. Моляко. – М. : Машиностроение, 1983. – 134 с.

  64. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / В. А. Моляко. – К. : Рад. школа, 1983. – 94 с.

  65. Моляко В. А. Психология творческой деятельности / В. А. Моляко. – К. : Общество “Знание” Укр. ССР, 1978. – Серия : Педагогическая. – 48 с.

  66. Моляко В. О. Психологічна проблема творчого потенціалу людини / В. О. Моляко // Наука і освіта. – 2007. – № 4–5 – С. 115–118.

  67. Моляко В. О. Психологічна теорія творчості / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – С. 2–9.

  68. Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини / В. О. Моляко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 1–4.

  69. Моторная С. Е. Педагогические условия формирования психологической готовности студентов технического вуза к профессиональной деятельности : дис. … канд. пед. н. : 13.00.01 / Моторная Светлана Евгненьевна. – Томск, 1997. – 204 с.

  70. Музика О. О. Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Музика Олена Оксентівна. — К., 2001. — 181 с.

  71. Нагірний Ю. П. Фахова підготовка інженерів: діяльнісний підхід / Ю. П. Нагірний. – Львів : Електрон, 1999. – 180 с.

  72. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта. –2002. – 24 квітня–1 травня. – С. 2–4.

  73. Ничкало Н. Г. Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : у 2 ч. / за ред. І. А. Зязюна і Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – Ч. 1. – С. 35–41.

  74. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / [науч. ред. М. С. Ковалева и др.]. – М. : Мысль, 2001. – Т. 3. – 692 с.

  75. Носков М. В. Качество математического образования инженера: традиции и инновации / М. В. Носков, В. А. Шершнева // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 35–42.

  76. Овчинников В. Ф. Научно-технический прогресс и развитие творческого потенциала работника производства / В. Ф. Овчинников. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1974. – 176 с.

  77. Основи психології : підручник / [за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця]. – [4-е вид., стереотип.]. – К. : Либідь, 1999. – 632 с.

  78. Педагогічна майстерність : підручник / [Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. та ін. ; за ред. І. А. Зязюна]. – [3-тє вид., доп. і перероб.]. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.

  79. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / [упоряд. І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна]. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 462 с.

  80. Періг І. М. Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Періг Ірина Мирославівна. – К., 2006. – 299 с.

  81. Петрович Н. Т. Беседы об изобретательстве / Н. Т. Петрович. – М. : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.

  82. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – [2-е вид., доп. та перероб.]. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 272 с.

  83. Пигоров Г. С. Интенсификация инженерного творчества: потребности, методы, формы организации / Пигоров Г. С., Таран Ю. Н., Бельгольский Б. П. – М. : Профиздат, 1989. – 192 с.

  84. Пішун С. Г. Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Пішун Сергій Григорович. – К., 2005. – 254 с.

  85. Платон. Держава / Платон ; [пер. з давньогрец. Д. Коваль]. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

  86. Плахотник В. Рушійні сили виховання в математиці / В. Плахотник // Математика в школі. – 2004. – № 5. – С. 4–9.

  87. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. пед. вузов : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Владос, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

  88. Помиткін Е. О. Принцип духовності у підготовці майбутніх професіоналів. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді : науково-методичний посібник / Е. О. Помиткін ; за ред. В. В. Рибалки. – К. ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – С. 53–65.

  89. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості : монографія / Е. О. Помиткін. – К. : Наш час, 2005. – 280 с.

  90. Помиткін Е. О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Помиткін Едуард Олександрович. 24 квітня–1 травня. – К., 1998. 24 квітня–1 травня. – 173 с.

  91. Пономарев Я. А. Психология творческого мышления / Я. А. Пономарев. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 352 с.

  92. Пономарев Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 303 с.

  93. Пономарьов О. С. Аксіологічний аспект підготовки і виховання національної гуманітарно-технічної еліти / О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2005. – № 1. – С. 81–89.

  94. Пономарьов О. С. Принципи логіки управління у підготовці національної гуманітарно-технічної еліти / О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2004. – № 1. – С. 37–45.

  95. Пономарьов О. С. Формування гуманітарно-технічної еліти як засіб ефективного подолання духовної кризи / О. С. Пономарьов // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Київ–Запоріжжя, 2003. – Вип. 27. –– С. 277–280.

  96. Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельности. Педагогический аспект / Н. Ю. Посталюк. – Казань : Изд. Казанского университета, 1989. – 296 с.

  97. Поташник М. М. Управление качеством образования / М. М. Поташник. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 448 с.

  98. Практическая психология [Электронный ресурс] : учебник / [ред. М. К. Тутушкиной]. – Дидактика плюс, 2001. – Режим доступа к учеб. : http://nkozlov.ru/library/psychology/d4073/print/?resultpage=1

  99. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навч. посіб. / [за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, Г. М. Романової]. – К. : КНЕУ, 2007. – 528 с.

  100. Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре ; [пер. с фр. под ред. Л. С. Потрягина]. – [2-е изд.]. – М. : Наука, 1990. – 736 с.

  101. Развитие творческой активности школьников / [Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР ; под ред. А. М. Матюшкина]. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с.

  102. Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників : монографія / В. В. Рибалка ; за ред. Г. О. Балла. – К. : ІППО АПН Укр., 1998. – 160 с.

  103. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посібник / В. В. Рибалка. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.

  104. Роджерс К. Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Р. Роджерс ; [пер. с англ. М. Злотник]. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с.

  105. Романова С. М. Гуманітаризація професійної освіти у вищих навчальних закладах технічного профілю США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / С. М. Романова. – К., 1996. – 24 с.

  106. Романовський О. Г. Нові педагогічні технології і підготовка гуманітарно-технічної еліти / О. Г. Романовський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2004. – Вип. 3(7). – С. 46–51.

  107. Романовський О. Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності / О. Г. Романовський. – Х. : Основа, 2001. – 312 с.

  108. Романовський О. Г. Сучасна філософія освіти як методологічна основа підготовки гуманітарно-технічної еліти / О. Г. Романовський // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – Вип. 15. – Педагогічні науки. – Т. 28. – С. 13–19.

  109. Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посібник / В. А. Роменець. – [2-ге вид., доп.]. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.

  110. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : учебное пособие для высш. пед. учеб. заведений и ун-ов / С. Л. Рубинштейн.  [2-е изд.].  М. : Учпедизд., 1946.  754 с.
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка