Київський політехнічний інститутСкачати 229.47 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір229.47 Kb.
#10628
ТипПротокол
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ


Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету лінгвістики

_________ Саєнко Н.С.

(підпис)

“____” __________2008 р.

_________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)


“____” __________2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

« ЛАТИНСЬКА МОВА» І курс
ДЛЯ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ( СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ):

6.020303 – «Філологія»
Програму рекомендовано: кафедрою теорії,

практики та перекладу англійської мови

Протокол № ____ від ________2007 р.Завідувач кафедри

_________ Ю.І. Височинський

(підпис)Київ – 2008Статус дисципліни: обов’язкова

Факультет: лінгвістики

Викладач: Борбенчук Ірина Миколаївна
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Латинська мова вивчається на першому році навчання впродовж двох семестрів призначена для студентів спеціальності «Філологія)».

Курс складається з практичних занять, поділених на 6 кредитних модулів на рік та самостійної роботи студентів. Формою контролю є екзамен після першого і другого семестрів.

Структура курсу латинської мови передбачає проведення практичних занять (36 год./рік) та самостійну роботу студентів (72 год.) в загальному об’ємі курсу 216 годин.
ІІ. Розподіл навчальних годин по семестрам і видах навчальних занять відповідно до навчального плану здійснено таким чином:


семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред. год)

Розподіл за видами занять (всього год./год. у тижні)

лекції

практичні/

семінарськіЛабораторні/

ком’ют. практикумСРС

ДКР

(кількість)Семестр. Атестація

1

НФ 07

3/108

__

4
104

1

екзамен

2

НФ 07

3/108

__

6
102

1

екзаменІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб продемонструвати на прикладі «мертвої» мови можливі шляхи розвитку сучасних мов та навчити студентів вмінню розуміти та пояснювати мовні явища, осмислювати процеси взаємодії, соціальних та мовних факторів, усвідомлювати механізми, що ведуть до збагачення словникового складу, шляхом порівняння засобів передачі змісту в різних мовах. Також важливою метою вивчення латинської мови є збагачення культурологічного світорозуміння, що досягається шляхом читання (та перекладу) оригінальних античних та пізніших літературних творів, та адаптованих текстів міфологічного та історичного змісту. У цілому курс латинської мови має дати студентам такі знання, які допоможуть їм в подальшому житті, практичній та науковій діяльності. Практична віддача курсу полягатиме у творчому підході студентів до розуміння і використання вивчених знань. Кінцевою метою практичних знань є вміння перекласти та проаналізувати текст згідно параметрів, відповідних основним розділам теоретичного курсу.

Завдання дисципліни передбачає володіння студентами системою теоретичних знань з латинської мови, зокрема: про граматичну структуру, словниковий склад, стилістичні явища: оволодіння практичними навичками з перекладу (з латинської та навпаки), інтерпретування, словотвору.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ-основні стилістичні та граматичні правила будови речень та його складових. Близько 500 лексичних одиниць. Студентський гімн «Gaudeamus», не менше за 200 сталих виразів (фразеологізмів наукового та загальновживаного змісту та крилатих виразів). Кілька віршованих уривків античних творів.

УМІТИ-прочитати, проаналізувати та перекласти текст (відомий-без словника, невідомий зі словником); пояснювати та узагальнювати найбільш актуальні явища мови.

МАТИ УЯВЛЕННЯ ПРО: історію латинської мови та особливості кожного етапу розвитку мови; основи латинської метрики та основні пам’ятки латинської писемності та латино мовної літератури; класичну вимову; значення латини в сучасному світі.

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
IV. 1. Розподіл навчального часу за темами

п/п
Lections


Тема заняття


Тренувальні вправи


Завдання на СРС


К-сть год.


І семестр на 2007-2008 навчальний рікLectio prima I

Латинська мова алфавіт. Особливості читання окремих літер і буквосполучень. Довгота і короткість голосних. Правила наголошень.

ст.15.

Впр. 1,2,3,4,5ст. 7-15; ст. 16 Впр. 6,7,8

Her Romanum2Lectio secunda II

Іменник. Граматичні категорії іменника. Declinatio prima. Відмінювання дієслова esse.

ст. 21-22

Впр. 1,2,6,7ст. 18-21 ст. 22

Впр. 2,4,5

Her RomanumLectio tertia III

Verbum. Граматичні категорії дієслова. Основа. Основні форми дієслова. Imperativus praesentis activi.


ст. 32

Впр. 1,2,3,4ст. 25-30

ст. 32 Впр. 5;

ст. 33 Впр. 6Lectio quinta IV

Система інфекта. Praesens indicativі active. Дієслова складені з esse.

ст. 32

Впр. 1,5


ст. 30-31;

ст. 34 Впр. 9,10

Her RomanumLectio quinta V

Declinatio secunda. Іменники другої відміни. Винятки щодо роду. Особливості відмінювання. Прийменники.


ст. 41

Впр. 1,2

ст. 43

Впр. 4,5


ст. 37-41;

ст. 44


Впр. 6,7,8

Her Romanum
Lectio sexta VI

Declinatio prima et secunda adiectivorum. (Прикметники I-II відміни). Особові займенники. Зворотний займенник. Присвійні займенники. Займенникові прикметники. Синтаксис простого речення.


ст. 55

Впр. 1,2,3ст. 48-53;

ст. 56 Впр. 5,6;

ст. 57 Впр. 7

Her Romanum
Lectio septima VII

Praesens indicativi passivі. Пасивний зворот. Ablativus auctoris. Ablativus instrumenti. Infinitivus praesentis passivі.

ст. 63 Впр. 1;

ст. 64 Впр. 2,3ст. 60-63;

ст. 64 Впр. 4,6

Her RomanumLectio octava VIII

Imperfectum indicativi active et passive

ст. 73

Впр.1 (а), 2,4ст.67-68;

ст. 70-71;

ст.73 Впр. 6

ст. 74 Впр. 7, 8
Lectio nona IX

Futur I (primum) indicativi activi et passive

ст. 73

Впр. 1 (б), 3,5ст. 68-70;

ст. 71-72;

ст. 76

Впр.16, 17,18
Lectio decima X

Declinatio tertia. Третя відміна іменників. Родові закінчення. Типи іменників третьої відміни. Приголосна група.


ст.88 Впр. 1;

ст. 89


Впр. 3,4,5

ст. 78-82;

ст. 89 Впр. 2

ст. 90 Впр. 7,8Lectio undecima XI

Іменники третьої відміни мішаної групи. Іменники третьої відміни голосної групи.

ст. 91 Впр.10,11,12

ст. 82-87;

ст. 92 Впр. 15, 16

ст.93 Впр. 17

Her Romanum
Lectio duodecima XII

Прикметники третьої відміни

ст. 100

Впр. 1,2


ст. 97-99;

ст. 101 Впр. 8,9

Lectio tertia decima XIII

Participium praesentis activi Дієприслівник теперішнього часу активного стану. Вказівний займенник is, ea, id. Ablativus loci

ст. 100

Впр. 3,4,5ст. 95-97;

ст. 100 Впр. 6

ст. 101

Впр. 7,8,9Her Romanum


Lectio quarta decima XIV

Система перфекта. Perfectum indicativi activi. Ablativus separationis

ст. 107

Впр. 1,2,3,4ст. 104-106;

ст. 108


Впр. 6,7,8

Her Romanum22Lectio quinta decima XV

Plusquamper – fectum indicativi. Futurum II (secundum) indicativi activi. Dativus possessives

ст. 114

Впр. 1,2,3ст. 111-113;

ст. 115


Впр. 5,6,7,8

Her Romanum
Lectio sexta decima XVI

Часи системи перфекта пасивного стану; perfectum indicativi passivi Plusquamperfectum indicativi passivi. Futurum II (secundum) indicativi passivi. Ablativus causae

ст. 122

Впр. 1,2,3ст. 118-121;

ст. 123


Впр. 6,7,8

Her Romanum
Lectio septima decimal XVII

Declination quarta. Четвертна відміна іменників. Qenetivus possessivus.

ст. 131

Впр. 1,2,3,4ст.126-128;

ст. 133


Впр. 9, 10

Her Romanum
Lectio duodevice- sima XVIII

п/п

Lections


Тема заняття


Тренувальні вправи


Завдання на СРС


К-сть год.ІІ семестр на 2007-2008 навчальний рік
Lectio prima I

Declinatio quinta. П’ята відміна іменників.

ст. 131 Впр. 5;

ст. 132 Впр. 6ст.129-130; ст.133

Впр. 11,12

Her RomanumLectio secunda II

Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників у вищому й найвищому ступенях порівняння.

ст. 141 Впр. 1;

ст. 142 Впр. 2ст. 136-139;

ст. 143;


Впр. 5,6,7

 1. 2

Lectio tertia III

Суплетивні ступені порівняння прикметників. Описовий спосіб. Вживання відмінків при ступенях порівняння.

ст. 142

Впр. 3,4


ст. 140 -141;

ст. 143 Впр. 8

ст. 144 Впр. 9

Her Romanum2Lectio quinta IV

Вказівні займенники ipse, ille, his. Неозначені займенники.

Заперечні займенники nemo, nihil. Співвідносні займенники.ст. 151 Впр. 1

ст. 152 Впр. 2ст. 146 -151;

ст. 153


Впр. 5,6,7,8

Her Romanum
Lectio quinta V

Прислівник. Утворення похідних прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості утворення ступенів порівняння. Ablativus mensurae

ст. 159 Впр. 1

ст. 162 Впр. 8ст. 156 -159;

ст. 161


Впр. 4,5,6

Her Romanum
Lectio sexta VI

Числівник. Утворення і відмінювання кількісних та порядкових числівників.

ст. 171

Впр. 1,2,3
ст. 164 -167;

ст. 172


Впр. 6,7,8


Lectio septima VII

Узгодження числівників з іменниками. Розділові і прислівникові числівники. Accusatives temporis. Ablativus temporis.

ст. 171

Впр. 4,5ст. 168 -170;

ст. 173


Впр. 9,10

Her Romanum
2Lectio octava VIII

Віддієслівний іменник gerundium. Participium futuri activi.

Значення і вживання відмінків герундія.ст. 179

Впр. 1ст. 175 -177;

ст. 179 Впр. 3

Her RomanumLectio nona IX

Віддієслівний прикметник gerundium.

Заміна gerundivum на gerundivumст. 179

Впр. 2ст. 177 -179;

ст. 180

Впр. 4, 5Lectio decima X

Синтаксичний зворот незалежного аблатива Ablativus absolutus.Неповний ablativus absolutus

ст. 186

Впр. 1,2ст. 182 -185;

ст. 187

Впр. 5,7,8,9

Her Romanum
Lectio undecima XI

Синтаксичний зворот знахідного відмінка з неозначеною формою дієслова Accusativus cum infinitivo.

Форми інфінітива в латинській мові.ст. 194

Впр. 1,2ст. 190 -193

ст. 195 Впр. 3

Her RomanumLectio duodecima XII

Синтаксичний зворот називного відмінка з неозначеною формою дієслова. Nominativus cum infinitive

ст. 194

Впр. 3ст. 193 -194

ст. 196 Впр. 6,7

Lectio tertia decima XIII

Кон’юнктив. Praesens conjunctivi active et passive. Imperfectum conjunctivi activi et passivi.

ст. 208

Впр. 1ст. 198 -201,

ст. 208 Впр. 3,4

Lectio quarta decima XIV

Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях.

ст. 208

Впр. 2


ст. 201-203,

ст. 209


Впр. 7, 8


Lectio quinta decima XV

Синтаксис складного речення. Підрядні речення із сполучниками ut (щоб), ne (щоб не).

ст. 209

Впр. 6ст. 203-207,

ст. 210

Впр. 9, 10Lectio sexta decima XVI

Кон’юнктив. Perfectum confunctivi activi et passivi. Plusquamperfectum conjunctivi activi et plassivi.

ст. 218

Впр.1,2ст. 212-214,

ст. 218 Впр. 2,3
2Lectio septima decimal XVII

Синтаксис складнопідрядного речення. Підрядні речення часу зі сполучником сum. Підрядні речення часу з іншими сполучниками.

ст. 219

Впр. 4,5ст. 214-217,

ст. 219


Впр. 6, 7

ст. 220 Впр. 8

Lectio duodevice- sima XVIII

Література: Л.П. Скорина, М.Г. Сенів, Н.С. Постова

Porta antiqua: Підручник з латинської мови для ліцеїв,

гімназій та коледжів, к., 1994 р.

IV. 2 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Самостійна робота студентів складається з кількох аспектів:

- обов’язковим є виконання завдань щодо актуалізації та закріплення знань отриманих під час аудиторних занять. Ці вправи мають бути спрямованими на вдосконалення правил читання та наголосу латинською мовою, збагачення лексичного запасу студентів та складання власного глосарія окремих лексем, сталих виразів та крилатих виразів, вдосконалення вмінь та навичок роботи з певними граматичними правилами з вивченої теми, а також на розвиток навичок та вмінь порівняльного аналізу граматичних явищ латини як першооснови європейських мов та сучасних європейських мов;

- написання аналітичних робіт з порівняльної граматики мов, що вивчаються (латинської, англійської, української, російської), або історичної граматики латинської мови;

- написання рефератів з історії розвитку латинської мови або її сучасного вживання;

- позакласне читання оригінальних творів античної літератури з перекладом (граматичним та літературним аналізом).
Теми рефератів


 1. Оформлення латинської писемності. Модестов В. И. Римская письменность в период царей; Ошеров С. А. О первом литературном оформлении римской республиканской идеологии (Вестник древней истории, 1958); Федорова Е. Ф. Ранняя латинская письменность.

 2. Мова римської лірики. (История римской литературы. Покровский М. М.; Любовные элегии Овидия. Каплинский В. Я.; Поэты-лирики Древней Эллады и Рима. М., 11963).

 3. Риторичне мистецтво та великі римські оратори. Стрельникова В. П. (Ораторское искусство в Древнем Риме). Козаржевский А. Ч. (Античное ораторское искусство.)

 4. Доля латини в Середні віки. Грабар-Пасек М. (Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе). Голенищев-Кутузов И. Н. (Средневековая латинская культура Италии); Подосинов А. А., Щавелева Н. И. (Латинский язык и введение в античную культуру.)

 5. Еволюція латинської писемності Тронский И. М. (Очерки из истории латинского языка); Федорова Е. Ф. (Ранняя латинская письменность.)

 6. Латина в повсякденному житті римлян Петровский Ф. А. (Латинские эпиграфические стихотворения); Быт и история античности, Винничук Л. (Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима)

 7. Перші писемні пам’ятки латинської писемності (История античной литературы). Тронский И. М., Тронский И. М. (Очерки из истории латинского языка); Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. словарь латинских крылатых слов; Куманецкий К. (История культуры Древней Греции и Рима)

 8. Латина-мова римського театру. (История античной литературы. Тронский И. М., История античного театра. Варнеке В. В.)

 9. Мова перших латинських поетів. (История античной литературы. Тронский И. М., История римской литературы Т. 1-2. М. 1954, история рим ской литературы. Под ред. Дератани Н. Ф.)

 10. Стилістика римської риторики (История античной литературы. Тронский И. М., Риторика в тени пирамид. Ковельман А. Б.)

 11. Римська спадщина в сучасному житті (наука, мистецтво, побут).


Теми для позакласного читання
1. C. V. Catullus “Carmina”

2. C. J. Caesar “Comentarii de bello gallico”

3. Cicero “Oratio in Verrem”, “Oratio in Cattilina”

4. P. Ovidius Naso “Tristia” (De vita sua? Vulgus Fortunam sequitur, Ad uxorem), “Ars amatoria”, “Remedia amoris”, “metamorphoses” (Daedalus et Icarus? Quattuor aetaets describuntur, lamque opus exegi)

5. Q. Horatius Flaccus “Carmina”

6. Cornelius Nepos “Vita Epaminondae”, “Vita Pelopidae”

7. P Vergilius Maro “Aeneidos” (L. I-Invocatio ad Musam, L. II-Laocoon, L.IV-Aeneas et Dido)

8. Phaedrus “Fadulae’

9. M. V. Martialis “Epigramatta”

10 Eutropius “Breviarium histioriae Romanae”

11. Sextus Propertius “Amor affer dolores”, “Vaticcinum immortalitatis”

12. Biblia Sacra / VulgataГраматичні теми для порівняльного аналізу 1. Категорії роду та числа та способи їх вираження англійській, українській (російській) та латинській мовах

а) у іменників та прикметників;

б) в інших частинах мови.


2. Дієслово

а) способи утворення, вживання та перекладу часових особових форм.

б) способи утворення, вживання та перекладу часових не особових форм.

3. Займенник

а) вживання особових займенників у реченнях різного типу (незалежні прості та складні речення, синтаксичні звороти, підрядні речення)

б) вживання та переклад вказівних займенників у реченнях різного типу (незалежні прості та складні речення, синтаксичні звороти, підрядні речення)

в) відносні та питальні займенники. Утворення, вживання та переклад неозначених та означальних займенників.

4. Числівник

а) утворення складних та складених кількісних та порядкових числівників

б) утворення, вживання та переклад розділових та прислівникових числівників

5. Утворення ступенів порівняння прикметників, похідних прислівників та їх ступенів порівняння

6. Синтаксис

а) простого речення (порядок слів, вживання часів та способів, вораження складного додатка)

б) складного речення (вживання часів та способів, узгодження часів)

7. Способи та засоби словотвору в різних мовах (українській, російській, англійській, латинській).
IV.3. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
З латинської мови проводиться дві контрольні роботи. Контрольна робота проводиться з метою виявлення рівня засвоєння матеріалу студентами. Контрольна робота проводиться по закінченню вивчення блоку тем. Відповідно передбачається провести такі контрольні роботи:

І. Іменники та прикметники першої-другої відміни. Іменники та прикметники третьої відміни. Займенники. Часи системи імперфекта: Praesens indicativi activi et passivi, Imperfectum indicativi activi et passivi, Futurum I (primum) indicativi activi et passivi. Синтаксис простого речення.


Приблизний перелік завдань з контрольної роботи:


 1. Утворити словосполучення та провідміняти його в singularis et pluralis.

 2. провідміняти дане дієслово в Praesens, Imperfectum, Futurum I (primum) indicativі activi et passivi.

 3. Перетворити активний зворот на пасивний.

 4. Перекласти текст українською мовою.

ІІ. Іменники четвертої та п’ятої відміни. Ступені порівняння прикметників. Часи системи перфекта: Perfectum indicativi activi et passivi, Plusquamperfectum indicativi activi et passivi, Futurum II (secundum) indicativi activi et passivi, Звороти латинської мови (Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo, Ablativus absolutus). Синтаксис складного речення.

Приблизний перелік завдань з контрольної роботи:


 1. Утворити словосполучення та провідміняти його singularis et pluralis.

 2. Провідміняти дане дієслово в Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II (secundum) indicativi activi et passivі.

 3. Утворити ступені порівняння прикметників.

 4. Перекласти текст українською мовою, визначивши та підкресливши синтаксичні звороти.


V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Студенти денної форми навчання вивчають латинську мову протягом двох семестрів. Курс складається з практичних занять, поділених на шість кредитних модулів на рік та самостійної роботи студентів. Формою контролю є екзамен після першого та другого семестрів.

Курс латини на заочному відділені розрахований на два семестри. За цей час студенти мають опрацювати весь граматичний матеріал, запланований програмою для факультету лінгвістики, написати дві контрольні роботи, підготувати два реферати, скласти іспити після першого та другого семестрів.


Для успішного складання екзамену студенти мають знати:

- правила читання та наголосу латинських слів;

- основні правила утворення словоформ (відмінювання іменників, прикметників, займенників; утворення часових та неособових форм дієслова; утворення похідних форм прикметників та прислівників);

- основні правила та моделі словотвору;

- 200 крилатих висловів латинською мовою;

- студентський гімн «Gaudeamus».


Крім цього студенти повинні вміти:

- правильно та досить швидко читати латинський текст;

- визначати граматичні ознаки окремих словоформ у тексті;

- визначити синтаксичну функцію слова в тексті;

- перекладати текст.
VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Список рекомендованої літератури


Основна література з дисципліни:

 1. Яковенко Н. М., Трипуз В. М. Латинська мова-К., 1993

 2. Ярхо В. Н., Лобода В. И. Латинский язык-М., 1997, 1999, 2001

 3. Попов А. Н., Шендяпин П. М. Латинський язик-М., 1999

 4. Кайман Н. Л., Покровская З. А. Латинський язык-М., 1999

Додаткова література:
 1. Полосинов А. В., Щавелева Н. И. Введение в латинский язык и античную культуру-М., 1996

 2. Скорина Л. П., Сенів М. Г. Porta antiqua-К., 1994

 3. Маслюк В. П., Сенів М. Г. Латинська мова - Харків,1992

 4. Ниссенбаум Е. С. Латинский язык- М., 2000

 5. Літвінов В. Д., Скорина Л. П. Латинська мова-К., 1999

 6. Боровський Я. М., Болдирев А. В. Латинська мова-К., 1975

 7. Скорина Л. П., Чумакова Л. П. Латинский язык для юристов-Минск, 2000

 8. Розенталь И. С., Соколов В.С. Учебник латинского языка-Ростов-Дон, 2000

 9. Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості- К., 1994

 10. Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я та приповідки-К., 1994

Список словників:
 1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь-М, 1998

 2. Громыко И. Н. Русско-латинский словарь- Минск, 2000

 3. Фомицкий Д. И. Латинско-русский словарь-Ростов-Дон, 2001

 4. Губина И. Ю., Минасова В. А. Латинский словарь юридических терминов и выражений-Ростов-Дон, 2000

Робоча навчальна программа складена на основі освітньо-професійної програми СВО 6.020303 - «Філологія»;
Робоча навчальна програма складена:

Викладачем: Борбенчук Іриною Миколаївною ___________

(підпис)
Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 229.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка