Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека «Не було слів, не було сліз – був голод »Скачати 98.71 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір98.71 Kb.


Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека

«Не було слів, не було сліз –

був ГОЛОД...»

список літератури

до 80-річчя Голодомору

1932–1933 років

в Україні

Київ–2012


Укладач В. В. Степко
«Не було слів, не було сліз – був ГОЛОД...» : список літератури до 80-річчя Голодомору 1932–1933 років в Україні / уклад. В. В. Степко ; КНУКіМ, бібліотека. – К., 2012. – 16 с.
Список літератури з фондів бібліотеки КНУКіМ підготовлений до 80-річчя Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Видання розраховане на викладачів та студентів університету, усіх, кого цікавить історія України.Наукові видання


 1. 33-й голод : Народна Книга-Меморіал / упоряд.: Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. – К. : Рад. письменник, 1991. – 584 c.

 2. Бахтін А. М. Колективізація сільського господарства і голод на території Півдня України (1929–1933 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (07.00.01) / Анатолій Михайлович Бахтін ; наук. кер. М. М. Шитюк, офіц. опоненти: С. В. Кульчицький, С. С. Макарчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Захищена 10.03.2006. – К., 2006. – 20 с.

 3. Голод 1921–1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів. – К. : Наук. думка, 1993. – 238 c.

 4. Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К. : Політвидав України, 1990. – 605 c.

 5. Голодомор в Україні – біль нашого народу : кат. вист. / упоряд. О. О. Гриценко та ін. ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 1999. – 26 c.

 6. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. : біобліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України, Фундація українознав. студій Австралії. – О. : Вид-во М. П. Коць, 2001. – 654 c.

 7. Жулинський М. Г. Нація. Культура. Література. Національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури : [зб. ст.] / Микола Григорович Жулинський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2010. – 557 c.

 8. Колективізація і голод на Україні, 1929–1933 : зб. док. і матеріалів / АН України, Ін-т історії України, Археогр. комісія. – 2-ге вид., стер. – К. : Наук. думка, 1993. – 734 c.

 9. Конквест Р. Жнива скорботи : Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест ; пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак ; [літ. опрацюв. А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, Волин. мистецька агенція, 2007. – 455 c.

 10. Кульчицький С. В. 1933: трагедія голоду / Станіслав Владиславович Кульчицький. – К. : Знання, 1989. – 48 c. – (Сер. 1 «Теорія і практика КПРС. Історія» ; № 6).

 11. Лук’яненко Л. Г. Нюрнберг-2 / Левко Григорович Лук’яненко. – К. : Нора-прінт, 2001. – 113 c.

 12. Максимів Н. Є. Експедиція понад смертю / Надія Євгенівна Максимів. – Л. : Сполом, 2008. – 117 c.

 13. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932–1933 годов : итог. отчет, 1990 г. – К., 1992. – 191 c.

 14. Міщенко О. В. Безкровна війна : Розповіді про голод 1933 року, записані в селах Козельщинського району на Полтавщині / Олександра Володимирівна Міщенко. – К. : Знання, 1990. – 48 c. : іл.

 15. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу / Федір Трохимович Моргун. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 294 c. : іл.

 16. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні / авт. кол.: І. Юхновський (кер.), В. Верстюк, Л. Бур’ян та ін. ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 950 c.

 17. Піст від диявола. – К. : Мистецтво, 2003. – 112 c. : іл.

 18. Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД / упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. ; Служба безпеки України, Міжнар. благод. фонд «Україна 3000». – К. : Стилос, 2007. – 603 c. : фото. 

 19. Секретно. Не для печати : до 75-річчя Голодомору-геноциду 1932–1933 / голова редкол. Р. П. Іванченко-Іванова ; М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАНУ, КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т нац. пам’яті України, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. НАНУ, Київ. міжнар. ун-т. – К. : КиМУ, 2008. – 418 c.

 20. Сидорук А. Ф. Голодомор: коли Україна й світ визнають правду ? : роздуми над трагедією / Аркадій Федорович Сидорук. – К. : Просвіта, 2009. – 351 c.

 21. Смертю смерть подолали : Голодомор в Україні 1932–1933. – К. : Україна, 2003. – 350 c.

 22. Старів С. Страта голодом / Семен Старів ; пер. з англ. за ред. Р. Доценка. – К. : Просвіта, 2002. – 271 c.

 23. Стасюк О. О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20–х – на початку 30–х років ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / Олеся Олександрівна Стасюк ; наук. кер. В. К. Борисенко ; офіц. опоненти: В. І. Сергійчук, С. А. Кокін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Захищена 25.06.2007. – К., 2007. – 20 с.

 24. Шуйський І. В. Голодомор у першій столиці / Ігор Володимирович Шуйський, В. А. Полянецький. – Х. : Шанс, 2008. – 287 c. : іл.Статті з періодичних видань


 1. Бережина А. Ленінський план Голодомору // Культура і життя. – 2009. – 4–11 груд. – C. 22–23.

 2. Білокінь С. Голодомор та інші механізми террору // Персонал. – 2002. – № 12. – C. 17–21.

 3. Білокінь С. Голодомор, різні типи й способу террору // Освіта і управління. – 2008. – Т. 11, № 4. – C. 90–96.

 4. Бойко Н. І був голод... За матеріалами Музею хліба національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Українська культура. – 2008. – № 4. – C. 34–36.

 5. В Україні вперше започаткована загальнодержавна, загальносуспільна розмова про геноцид 1932–1933 років // Віче. – 2003. – № 3. – C. 22–37.

 6. Васьківська О. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 11. – C. 40–42.

 7. Васьківська О. Голодомор // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 10. – C. 48–49.

 8. Воля О. Мор. Книга буття України // Київ. – 2002. – № 9. – C. 125–140.

 9. Вронська Т. Участь українських зарубіжних політичних та громадських оргацізацій в акціях протесту 30–х рр. XX ст. проти голодомору / Т. Вронська, Т. Осташко // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – C. 65–81.

 10. Гірник Г. Музей пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років // Музеї України. – 2009. – № 3. – C. 8–9.

 11. Голодомор – геноцид українського народу : [матеріали Міжнар. наук. конф. «Три голодомори в Україні у XX ст.: погляд із сьогодення»] // Пам’ять століть. – 2003. – № 3. – C. 4– 45.

 12. Грабовський С. Пазурі Голодомору // День. – 2009. – 27 листоп. – C. 4.

 13. Гриневич Л. Сталінська «революція згори» та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – C. 50–64.

 14. Грицик М. Великі твої жертви, Україно : сценарій вечора до 70–річчя голодомору 1932–1933 рр. // Українська культура. – 2003. – № 9. – C. 31–33.

 15. Єфіменко Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – C. 25–50.

 16. Зімон Г. Чи був голодомор 1932–1933 рр. інструментом «ліквідації» українського націоналізму? // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – C. 118–131.

 17. Кудлач В. Голодомор: позиція нашого сумління // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – C. 50–52.

 18. Кульчицький С. Голодомор 1932–1933 рр.: механізми сталінського террору // Український історичний журнал. – 2007. – № 4. – C. 4–26.

 19. Кульчицький С. Голодомор 1933 р. Сталінський задум та його виконання // Історія України. – 2007. – № 47. – C. 1–4.

 20. Кульчицький С. Голодомор–33. Сталінський задум та його виконання // Історія України. – 2008. – № 2. – C. 6–8 ; № 9. – C. 5–10.

 21. Кульчицький С. Голодомор 1933 р. Сталінський задум та його виконання // Історія України. – 2009. – № 5. – C. 8–11 ; № 6. – C. 5–7 ; № 7. – C. 9–11 ; № 10. – C. 4–6.

 22. Кульчицький С. Криза колгоспного ладу // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – C. 5–25.

 23. Кульчицький С. Крізь московські перепони : Іноземна допомога Україні під час голоду 1921–1923 р.р. / С. Кульчицький, О. Мовчан // Політика і час. – 2000. – № 9/10. – C. 92–102.

 24. Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні // Історія України. – 2003. – № 43. – C. 7–12.

 25. Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні : по сторінках однієї забутої книги // Історія України. – 2003. – № 42. – C. 1–10.

 26. Кульчицький С. Скількі нас загинуло від голодомору 1933 року? // Дзеркало тижня. – 2002. – 23–29 листоп. – C. 15.

 27. Кульчицький С. Чому сталося вбивство голодом, або Осмислення українського Голодомору // День. – 2011. – 18–19 листоп. – C. 8.

 28. Кульчицький С. Голод 1932 р. в затінку голодомору–33 // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – C. 77–97.

 29. Лук’яненко Л. Голодомор як засіб знищення українського народу // Музеї України. – 2005. – № 6. – C. 12–13.

 30. Лук'яненко Л. У листопадові жалобні дні : [голодомор в Україні] // Персонал. – 2002. – № 12. – C. 10–16.

 31. Марочко В. «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932–1933) /Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – C. 90–102.

 32. Мейс Дж. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – C. 185–200.

 33. Методичні рекомендації щодо проведення в навчальних закладах тематичних уроків, лекцій, виховних заходів «Голодомор 1932–1933 років в Україні» // Освіта. – 2007. – 31 жовт. – 7 листоп. – C. 3.

 34. Мицик В. Ліквідація голодомором : [голодомор в Україні 1921– 1922, 1933–1933 років] // Слово Просвіти. – 2003. – Ч. 13. –C. 4.

 35. Могильницька Г. Сценарій вечора пам’яті до 75–річчя Голодомору // Українська культура. – 2008. –№ 3. – C. 32–33.

 36. Обушний М. Політико-психологічні аспекти Голодомору 1932–1933 років / М. Обушний, Т. Воропаєва // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – C. 39–48.

 37. Партико З. Відплата за вищим рахунком. Голодомор: хто відповідатиме перед судом історії? // День. – 2008. – 22 листоп. – C. 7.

 38. Савченко М. Голодомор 1932–1933 років в Україні // Історія України. – 2008. – № 13. – C. 7–10.

 39. Сафронова І. Голодомор в Україні на початку 30-х років XX сторіччя // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – C. 61–69.

 40. Сисоєва Н. Жнива скорботи: голодомор 1932–1933 рр. : інформ. список л-ри // Історія України. – 2007. – № 45. –C. 7–9.

 41. Скуратівський В. Де зараз ви, кати мого народу? : (сумні річниці про голодомори в Україні) // Берегиня. – 2002. – № 4. – C. 3–20.

 42. Соболь П. Голодомор як специфічний інструмент політики тоталітаризму //Людина і політика. – 2004. – № 4. – C. 83–91.

 43. Солдатенко В. Голодний тридцять третій. Суб’єктивні думки про об’єктивні процеси // Дзеркало тижня. – 2003. – 28 черв.– 4 лип. – C. 20–21.

 44. Сюндюков І. Умова виживання : Брехня й людиновбивче насильство у практиці тоталітарного режиму: приклад Голодомору // День. – 2011. – 25–26 листоп. – C. 8.

 45. Трофименко Т. Трагедія на три дії : голодомор в українській літературі //Дніпро. – 2011. – № 11. – C. 156–159.

 46. Ульянченко В. Свіча незгасної пам’яті : [про голодомор у Київській обл.] // Науковий світ. – 2009. – № 4. – C. 18–20.

 47. Хижняк І. Національний вимір у передумові виникнення голодомору 1932–1933 років в Україні // Персонал. – 2003. – № 1. – C. 14–25.

 48. Шаповал Ю. Пролог трагедії голодомору. III конференція КП(б)У // Історія України. – 2002. – № 43. – C. 1–8.

 49. Ямковий І. «Не було слів, не було сліз – був ГОЛОД...» // День. – 2011. – 25–26 листоп. – C. 9.


Художні твори


 1. Багряний І. П. Сад Гетсиманський / Іван Павлович Багряний. – К. : Дніпро, 1991. – 527 с.

 2. Багряний І. П. Тигролови / Іван Павлович Багряний. – К. : Наук. думка, 2001. – 365 с. – (Бібліотека школяра).

 3. Барка В. К. Жовтий князь : роман / Василь Константинович Барка. – К. : Київська правда, 2003. – 319 c.

 4. Бердник О. Терновий вінець України / Олесь Бердник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1985. – 251 с.

 5. Гончар О. Т. Людина і зброя : роман / Олесь Терентійович Гончар. — К. : Держлітвидав УРСР, 1963. – 336 с.

 6. Гончар О. Т. Твоя зоря : роман / Олесь Терентійович Гончар. – К. : Дніпро, 1985. – 368 с. : портр.

 7. Гудима А. Д. Кара без вини : роман / Андрій Дмитрович Гудима. – К. : Урожай, 1993. – 285 с.

 8. Гуменна Д. Діти Чумацького Шляху : роман у 4-х кн. / Докія Гуменна. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1998. – 576 с. – (Український історичний роман).

 9. Загребельний П. А. Тисячолітній Миколай : роман / Павло Архипович Загребельний. – К. : Фірма «Довіра», 1994. – 636 с.

 10. Ідол // Дімаров А. А. Вибрані твори : в 2-х т. Т.1 / Анатолій Андрійович Дімаров. – К. : Дніпро, 1982. – 535 с.

 11. Кирій І. І. Голодна весна : автобіогр. повість / Іван Іванович Кирій. – К. : Молодь, 1993. – 255 с.

 12. Кузнецов А.В. Бабий Яр : роман-документ / Анатолий Васильевич Кузнецов. – М. : Сов. писатель, 1991. – 334 с. – (Бібліотека «Олимпа»).

 13. Руденко М. Д. Вибране : вірші та поеми (1936–2002) / Микола Данилович Руденко. – К. : Дніпро, 2004. – 797. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

 14. Самчук У. Марія / Улас Самчук. – К. : Наук. думка, 2001. – 416. – (Бібліотека школяра).

 15. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 : опыт художественного исследования : в 3 т. / Александр Исаевич Солженицын. – М. : Сов. писатель, 1990. – 585 с.

 16. Солженицын А. И. В круге первом : роман / Александр Исаевич Солженицын. – М. : Современник, 1990. – 730 с.

 17. Сосюра В. Н. Третья рота : роман / Владимир Николаевич Сосюра. – М. : Сов. писатель, 1990. – 269 с.

 18. Стаднюк И. Ф. Люди не ангелы : роман : в 2-х кн Кн. 1–2 / Иван Фотиевич Стаднюк. – переизд. – М. : Мол. гвардия, 1972. – 423 с. : ил.

 19. Стельмах М. П. Дума про тебе : роман / Михайло Панасович Стельмах. – К. : Дніпро, 1984. – 390 с. – (Звитяга).

 20. Стельмах М. П. Чотири броди : роман / Михайло Панасович Стельмах. – К. : Дніпро, 1989. – 608 с. : іл.

 21. Студене сонце // Негода М. Пісня на рушникові : вибр. твори / Микола Негода. – Черкаси : Вид-во «Чабаненко Ю.», 2007. – С. 120–142.

 22. Цюпа І. А. На крутих поворотах : роман / Іван Антонович Цюпа. – К. : Рад. письменник, 1990. – 495 с. : портр.

 23. Чубач Г. Т. Небесна долина : вибр. поезії / Ганна Танасівна Чубач. – К. : Укр. письменник, 1993. – 367с.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка