Київський національний університет імені Тараса Шевченка Військовий інститутСкачати 223.24 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір223.24 Kb.
#3795
ТипПротокол

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Військовий інститут


Затверджено вченою радою

Військового інституту Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 9 від “13лютого 2015 р.

П Р О Г Р А М А

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ

для вступу на навчання за ОР “Магістр”

спеціальність “Психологія”

За загальною редакцією кандидата філологічних

наук, професора, генерал-майора Балабіна В.В.

Київ – 2015


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Блок 1. Історія психології Тема 1. Пояснювальні принципи і підходи до побудови історії психології


Історія психологіїй історія людської цивілізації в цілому: напрями вивчення і тлумачення. Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології. Культурологічний принцип в історії психології. Феноменологічний принцип в історії психології. Екзистенціальний принцип в історії психології.


Тема 2. Історія психології як галузь психологічної науки


Історія психології і завдання розробки системи психологічної науки. Історичне становлення предмета психології. Історичне становления методу психології.


Тема 3. Донауковий період розвитку психологічної думки


Розвиток психологічної думки в контексті філософії Давнього світу і релігійних ідей Середньовіччя. Форми грецького життя, що підготували народження філософії. Фундаментальні проблеми античної філософії. Фази і періоди античної філософії. Основні представники та їхні ідеї і вчення. Патристика. Схоластика. Логіка Середньовіччя. Розвиток філософської і психологічної думки в епоху Відродження та в епоху наукової революції (Барокко). Історіографічне значення термінів "гуманізм" і "відродження". Видатні особистості італійського Відродження. Леонардо да Вінчі: природа, наука і мистецтво. Наукова революція: загальна характеристика. Формування нового типу знання. Основні представники та їхні вчення. Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної думки. Просвітництво у Франції. Англійське Просвітництво. Німецьке Просвітництво: характеристики, попередники, соціокультурне середовище. Італійське Просвітництво.


Тема 4. Науковий період історії психології і система психологічних вчень


XIX сторіччя: народження психології. Психологічна лабораторія В. Вундта. Система психології В. Вундта. Початок наукової психології. Г. І. Челпанов. Сучасна психологія: школи, напрямки, тенденції розвитку. Гуманітарні науки у XX сторіччі. Психологія форми (гештальтпсихологія). Біхевіоризм. Феноменологія, екзистенціалізм, герменевтика. Філософія і психологія мови. Персоналізм. Психоаналіз, неофрейдизм і структуралізм.


Тема 5. Вітчизняна психологія, її школи і напрями


Вітчизняна психологія радянського періоду: досягнення, світова перспектива, сьогоднішній день. Рубінштейн С. Л. і основи вітчизняної психології. Ананьєв Б. Г.: людина як предмет пізнання. Виготський Л. С.: культурно-історична теорія психіки. Леонтьєв О. М. і теорія діяльності. Абульханова-Славська К. О.: навчання про діалектику людського життя. Теорія установки Узнадзе К. Д. і грузинська школа психології. Психологічні центри Радянського Союзу і сучасних держав СНД. Роменець В. А. та Татенко В. О.: «Психологія вчинку».

Психологічні центри України.Блок 2. Методологічні основи психологічної науки і практики

Тема 1. Основні методологічні проблеми сучасної психології: сутність, історичний

портрет, динаміка


Історичний перелік основних методологічних проблем сучасної психології: ситуація виникнення, умови сутнісної динаміки. Перспективи розв'язання методологічних проблем засобами сучасної психологічної науки. Поняття і феномен методологічної кризи.


Блок 3. Загальна психологія. Психологія особистості Тема 1. Поняття про психіку. Предмет психології як науки


Проблема природи психіки у вітчизняній психології. Детермінація психічного. Вчення про рефлекс. Внутрішнє та зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного. Динаміка уявлень про предмет психології.


Тема 2. Методи психології


Науковий метод: сутність, структура, застосування. Принципи побудови психологічного дослідження. Основні методологічні принципи психологічної науки. Система методів психологічної науки і практики. Теоретичні методи психологічного дослідження. Емпіричні методи дослідження. Експеримент. Спостереження. Можливості застосування математичних методів у психологічних дослідженнях.


Тема 3. Галузі психологічної науки


Історіогенез становления та розвитку системи галузей психологічної науки. Сучасна система галузей психології. Проблема співвідношення фундаментальних та прикладних галузей в структурі сучасного психологічного знання. Проблема взаємозв'язку теоретичної та практичної психології.


Тема 4. Психічні явища: класифікація та систематизація


Засади класифікацїї психічних явищ. Психічні процеси. Психічні стани. Психічні властивості. Взаємозв'язок психічних процесів, станів та властивостей. Пізнавальна сфера психіки. Емоційно-вольова сфера психіки. Проблема взаємозв'язку пізнавальної та емоційної сфери психіки.


Тема 5.Психічні процеси


Пізнавальні психічні процеси: система, функції, властивості. Відчуття. Види відчуттів. Фізіологічні механізми відчуттів. Сприймання. Закономірності побудови перцептивного образу. Властивості сприймання. Теорії сприймання. Увага. Види уваги. Властивості уваги. Теорії уваги. Пам'ять. Види пам'яті. Процеси пам'яті. Теорії пам'яті. Явище ремінісценції. Мислення. Види мислення. Психологічні закономірності мислення. Теорії мислення. Мовлення. Види мовлення. Функції мовлення. Взаємозв'язок мовлення та мислення. Уява. Види уяви. Теорії уяви. Емоційні та вольові психічні процеси: система, функції. Емоції. Фізіологічні основи емоцій. Види емоцій. Почуття. Теорії емоцій. Воля. Підходи до дослідження волі. Вольова дія. Вольові властивості та їх розвиток.


Тема 6. Вищі психічні функції та властивості


Свідомість як вища форма розвитку психіки. Психологічні закономірності пізнавальної діяльності. Загальнопсихологічні теорії інтелекту. Психологічні закономірності творчості. Креативність. Самосвідомість та її розвиток. Зміст та структура Я-концепції. Значения рефлекса в пізнанні та самопізнанні.


Тема 7. Індивідуально-психологічні відмінності


Психодинамічні індивідуальні відмінності. Темперамент. Теорії темпераменту. Вчення про властивості нервової системи та темперамент за I. П. Павловим. Конституційні теорії темпераменту Е. Кречмера та У. Шелдона. Концепція властивостей нервової системи та темпераменту Б. М. Теплова та В. Д. Небиліцина. Дослідження темпераменту В. С. Мерліним, В. В. Білоусом, В. М. Русаловим. Здібності. Види здібностей. Пізнавальні здібності. Інтелект. Психометричні моделі інтелекту. Біологічні та соціальні фактори розвитку інтелекту. Проблема спадковості інтелекту. Індивідуально-особистісні відмінності. Характер. Дослідження особистості з позицій теорії рис: Г. Олпорт, Р. Кеттелл, Г. Айзенк. Дослідження особистості з позицій теорії типів.


Тема 8. Діяльність


Активність, теорія активності. Теорії діяльності. Структура діяльності. Процес, ціль і продукт діяльності. Вчення про мотивацію. Потреба. Мотив. Боротьба мотивів. Теорія провідних типів діяльності.


Тема 9. Особистість


Теорії особистості. Вітчизняні теорії особистості. Структура особистості. Зарубіжні теорії особистості. Розвиток теорії особистості в Європі та США у XX ст. "Клінічні" та "статистичні" теорії особистості. Психоаналітична теорія особистості З. Фройда. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аналогічна психологія К. Г. Юнга. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма. Теорія особистості за К. Хорні. Гуманістична психологія особистості А. Маслоу. Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса. Теорія особистості В. Франкла.

Теорії життєвого шляху особистості. Теорії життєвого шляху особистості: К. Абульханова-

Славська, С. Рубінштейн, Т. Титаренко.


Блок 4. Соціальна психологія Тема 1. Теоретичні основи соціальної психології


Предмет соціальної психології. Співвідношення соціального та психічного. Співвідношення загальної психології, соціальної психології та соціології. Виникнення та становлення соціальної психології. Розвитоксоціальної психології в СРСР та Україні. Розвиток соціальної психології в Європі та США. Головні теоретичні напрями зарубіжної соціальної психології. Психоаналіз та неопсихоаналіз у соціальній психології. Біхевіоральний напрям соціальної психології. Когнітивізм в соціальній психології. Соціально-психологічні дослідження представниківгуманістичної психології. Інтеракціонізм як напрям соціальної психології.


Тема 2. Психологія спілкування


Спілкування як соціально-психологічне явище. Структура спілкування. Функції спілкування. Види спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Засоби комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Бар'єри спілкування. Спілкування як взаємодія. Психологічні закономірності агресивної поведінки. Психологічні закономірності альтруїстичної поведінки. Спілкування як соціальна перцепція. Механізми взаєморозуміння. Роль установок та стереотипів у соціальній перцепції. Каузальна атрибуція як соціальнопсихологічний феномен. Міжособистісна атракція та її чинники. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.


Тема 3. Психологія груп


Поняття про соціальну групу. Класифікації груп. Психологічні особливості великих груп. Психологічні закономірності масової поведінки. Психологічні закономірності функціонування та розвитку малих груп. Процеси та механізми групової динаміки. Розвиток малої соціальної групи. Моделі групо- та колективоутворення. Групові норми та нормоутворення. Феномен групового тиску. Конформізм та конформність. Експерименти С. Аша. Проблема згуртованості групи. Конфлікт як явище групової динаміки. Феномен лідерства і керівництва. Теорїї походження лідерства та керівництва. Стилі лідерства та керівництва. Особливості прийняття рішення групою.


Тема 4. Психологічні особливості етнічних груп


Етнопсихологічні характеристики етнічних груп та особистості. Феномен етнічної ідентичності. Етнічна свідомість. Етнічна самосвідомість.

Етнічний (національний) характер. Співвідношення понять етнічний (національний) характер та характер особистості. Труднощі у дослідженні етнічного (національного) характеру. Культура й психологія: точки взаємозв'язку. Культура як основа етнорозрізнювальна ознаки. Колективізм-індивідуалізм як психологічна характеристика етнічних груп. Особливості українського національного характеру. Етнічні стереотипи.

Феномен етноцентризму. Проблема походження етнопсихологічних особливостей.


Тема 5. Соціальна психологія особистості


Соціально-психологічні аспекти дослідження особистості. Проблема соціалізації у соціальній психології. Інститути соціалізації. Етапи соціалізації. Механізми соціалізації. Особистість у структурі групових відносин. Статус та роль особистості в групі. Структура та функції соціальних установок. Взаємозв'язок соцільної установки та поведінки. Феномен

Р. Лап'єра. Експеримент Ф. Зімбардо.
Тема 6. Прикладна соціальна психологія


Головні напрями прикладної соціальної психології. Цілі та принципи соціальнопсихологічного тренінгу. Різновиди та сфери застосування соціально-психолопчного тренінгу. Соціально-психологічні проблеми управління та організації. Психологічні закономірності впливу засобів масової комунікації. Психологічні закономірності рекламного впливу.

Психологія іміджмейкінгу.
Блок 5. Психологія розвитку Тема 1. Загальні закономірності психічного розвитку


Поняття про психічний розвиток. Чинники психічного розвитку. Проблема соціального та біологічного в психічному розвитку індивіда. Теорії психічного розвитку. Основні закони психічного розвитку (за Л. С. Виготським, 3. Фройдом, Ж. Піаже). Механізми психічного розвитку. Кризи вікового розвитку, їх зміст; підходи Л. С. Виготського та Е. Еріксона. Співвідношення навчання, виховання та розвитку. Психологічні проблеми навчання.

Психологічна служба в системі освіти.
Тема 2. Стадії психічного розвитку


Періодизації розвитку особистості. Психологія немовляти. Психологічна характеристика раннього дитинства. Психологія середнього дитинства. Психологічні особливості підліткового віку. Психологічна характеристика юнацького віку. Психічний розвиток у період ранньої дорослості. Психологія середньої дорослості. Психологічні особливості пізньої дорослості та старості.

Тема 3.Предмет і методологія дослідження педагогічної психології


Предмет і завдання педагогічної психології. Історичні види, форми, інститути та механізми соціалізації. Основні категорії педагогічної психології (соціалізація, виховання, навчання, формування, розвиток, научіння, навчальна діяльність, засвоєння та усвідомлення, соціальні цінності, соціальні настанови, знання, вміння, навички). Методи дослідження в педагогічній психології. Методи впливу педагогічної психології. Взаємозв'язок методології, методу та методики дослідження.


Тема 4. Психічний розвиток і освіта


Теорії співвідношення психічного розвитку і навчання. Умови психічного розвитку, поняття соціальної ситуації розвитку, новоутворення, зони актуального і найближчого розвитку. Роль провідної діяльності та сенсетивного періоду в психічному розвитку дитини. Теорії співвідношення освіти (навчання) і розвитку у психології. Основні лінії психічного розвитку людини у процесі освіти.


Тема 5. Психологічний аналіз учіння


Учіння як різновид научіння. Механізми та закони научіння. Учіння як пізнавальна діяльність. Психологічна структура учіння, його основні характеристики. Зарубіжні та вітчизняні теорії навчальної діяльності. (Я-А. Коменський, Ж. Піаже, Перес і Кросс, К. Ушинський, С.Рубінштейн, Г. Костюк, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов). Рівневий аналіз учіння. Проблема розвитку пізнавального інтересу. Поняття орієнтовної основи дій. Класифікація навчальних дій. Інформаційний компонент навчальної діяльності. Види контролю в навчальній діяльності. Психологічні умови ефективного формування понять, навчальних навичок. Оцінка та відзнака в навчальній діяльності. Класифікація оцінок. Особливості та закономірності формування навчальної діяльності та пізнавальних процесів на різних вікових етапах розвитку людини. Поняття, складові та типи навчальності.


Тема 6. Вікова психологія


Експериментальні плани у дослідженнях розвитку. Педологія як комплексна наука про дитину. Історія розвитку педології в СРСР. Закон рекапітуляції. Біогенетична теорія С. Холла. Філософія освіти М. Монтессорі. Концепція періодів чутливості. Психодіагностика інтелекту дітей. Поняття розумового віку. Поняття про IQ. Психоаналітичний погляд на психічний розвиток. Завдання розвитку особистості в епігенетичній теорії Е. Еріксона. Теорія прихильності Дж. Боулбі. Поведінка прихильності та стилі прихильності. Респондентна та оперантна моделі обумовлювання. Принципи обумовлювання. Теорія соціального научіння А. Бандури. Умови научіння через спостереження. Научіння з точки зору етології. Ознаки научіння шляхом імпринтингу. Стадії когнітивного розвитку за Ж. Піаже. Моральний розвиток в онтогенезі: підходи Ж. Піаже та Л. Колберга. Культурно-історична теорія Л. С. Виготського про психічний розвиток дитини. Д. Ельконін про психічний розвиток дитини.


Тема 7. Геронтопсихологія


В. В. Фролькіс та адаптаційно-регуляторна теорія вікового розвитку.Теорії старіння:

порівняльний огляд.Специфіка застосування різних експериментальних планів у дослідженнях осіб старших вікових груп.Феномен ейджизму та його різновиди.Особливості змін мнемічної сфери при старінні.Особливості змін мовленнєвої сфери та інтелекту при старінні.Динаміка особистісних змін при старінні. Інволюція репродуктивної сфери: поняття про мено- та андропаузу. Психопатологія пізнього віку: поняття про параноїд, делірій, інволюційну депресію тощо. Типологія деменцій пізнього віку, їхня етіологія та протективні фактори.
Блок 6. Прикладні галузі психології Тема 1. Психологія соматичного та психічного хворого


Передумови виникнення та історія клінічної психології як наукової дисципліни. Критерії здоров'я та хвороби, норми та патології. Порушення психічної діяльності при психічних захворюваннях. Вплив хронічної соматичної хвороби на психіку. Психологічні та поведінкові реакції хворих на захворювання. Внутрішня картина хвороби. Механізми психологічного захисту при хворобі. Психологія лікувального процесу. Психологічна дія ліків. Плацебо-ефект. Психологічні особливості роботи з різними групами хворих. Роль особистості в етіології та патогенезі захворювання. Механізми розвитку психосоматичних хвороб.

Тема 2. Психологічне консультування та психотерапія


Психологічне консультування та немедична психотерапія як форми психологічної допомоги. Відмінності між психологічним консультуванням, немедичною та медичною терапією. Цілі та методи психологічного консультування. Принципи організації консультативної взаємодії. Моделі консультативної допомоги. Етапи консультативної взаємодії та їх завдання. Техніки консультування. Характеристика найбільш типових консультативних звернень. Історія виникнення та розвитку психотерапії як соціального інституту. Цілі та методи психологічної терапії. Напрями та школи психологічної терапії. Специфіка індивідуальної та групової психотерапії. Організаційні засади роботи психотерапевта. Проблема ефективності психологічної терапії. Етичні та професійні вимоги до підготовки та діяльності психотерапевта. Феномен професійного вигоряння психотерапевта.


Тема 3. Психологічна діагностика


Виникнення та розвиток психодіагностики. Розвиток психодіагностики на теренах Радянського Союзу. Розвиток психодіагностики в Європі та США. Психодіагностичний метод і діагностичні підходи. Об'єктивний підхід у психодіагностиці. Тестування здібностей та особистості. Суб'єктивний підхід у психодіагностиці, його діагностичні можливості та обмеження. Проективний підхід до діагностики особистості. Поняття проекції. Діагностичне значения та обмеження проективних методик. Класифікація психодіагностичних методик. Вимоги до психодіагностичних методик. Надійність, її види та способи встановлення. Валідність, її види та способи встановлення. Стандартизація психодіагностичної методики. Статистичні норми. Вимоги до розробки та адаптації психодіагностичних методик. Організація психодіагностичного обстеження. Характеристика основних етапів психодіагностичного обстеження. Психологічний діагноз та прогноз. Специфічні особливості комп'ютерної психодіагностики. Етичні та фахові норми психодіагностики.


Тема 4. Психологія праці, професійного вибору та профорієнтації


Психологія праці як прикладна галузь психологічної науки. Основні функції і завдання психолога на підприємстві. Психологічний зміст праці. Системна психологічна характеристика професійної діяльності. Професіограма як результат наукового вивчення і узагальнення відомостей про працю. Психограма як ядро професіограми. Професійна придатність як багаторівневе, поліструктурне утворення. Професійна придатність та професійно важливі властивості. Мотивація до праці. Моделі мотивацій до праці. Задоволеність працею. Функціональні стани людини в трудовій діяльності. Діагностика та корекція функціональних станів у трудовій діяльності. Навчання та підвищення кваліфікації працівників. Функції психолога в системі професійного відбору. Роль психолога в системі профорієнтації.

Блок 6. Актуальні проблеми військової психології

Тема 1.Теоретико-методологічні основи сучасної військової психології

Поняття “особистість” у військовій психології. Психологічна харак­теристика військовослужбовця. Психологічні теорії особистості. Основні фактори формування особистості військовослужбовця. Виховання як ведучий фактор формування особистості. Психологічна структура особистості військовослужбовця.Тема 2. Психологія військового колективу

Соціально-психологічні явища військового колективу та особливості їх прояву. Характерні риси та особливості військового колективу. Динаміка розвитку військового колективу. Поняття "колектив" і "корпорація". Механізми міжгрупової та міжособистісної взаємодії. Особистісні соціально-психологічні феномени малої групи, військового колективу.Тема 3. Актуальні проблеми психологічного супроводу військової діяльності в мирний час

Поняття соціалізації, соціально-психологічної адаптації та його категорії у військовій діяльності. Умови оптимальної адаптації військовослужбовця у військовому колективі. Чинники дезадаптації особистості молодого військовослужбовця. Методи та способи корекції поведінки дезадаптованих військовослужбовців.

Регуляція поведінки військовослужбовців. Поняття нормативної поведінки. Нормативна поведінка в умовах військово-професійної діяльності та її соціально-психологічна характеристика. Характеристика проявів девіантної поведінки. Шляхи й заходи психологічного супроводу військовослужбовців з ознаками відхильної поведінки. Психологічні підстави визначення в підрозділі групи посиленого психологічного впливу та особливості її психологічного супроводу.

Психологічна сутність понять "військова дисципліна" і "дисциплінованість". Соціально-психологічний аналіз стану військової дисципліни в підрозділі (частині). Психологічні умови порушень військової дисципліни.Тема 4. Конфлікти у військовому середовищі та їх соціально-психологічна характеристика

Сутність, природа й особливості конфліктів у військовому середовищі. Міжособистісний конфлікт, його характеристика та види. Соціально-психологічний аналіз причин внутрішніх і міжособистісних конфліктів у військовому підрозділі.Тема 5. Професійний психологічний відбір

Задачі та зміст психологічного професійного добору в Збройних Силах України. Види психологічного професійного добору та вимоги до них. Принципи оцінки професійної придатності. Поняття критеріїв, їх види, відбір та обґрунтування. Мета, зміст та напрямки військового професійного добору.Тема 6. Психологічне забезпечення діяльності військ в бойових умовах

Негативні психічні стани особистості військовослужбовця в бойовій обстановці. Види психічних станів особистості у бойовій обстановці. Негативні психічні стани військовослужбовця у бойових обставинах. Стрес, його сутність, стадії, наслідки. Види фрустрації. Стрес-фактори бою. Види психотравм військовослужбовців. Психологічні втрати: тимчасові і незворотні та їх вплив на морально-психологічний стан підрозділу. Методика діагностики психічних розладів військовослужбовців та визначення психологічних втрат. Досвід психологічної допомоги та реабілітації військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції.


Рекомендована література

Основна
 1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений /

 2. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: навчальний посібник.Частина 1. – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2011. – 216 с.

 3. Балашова С.П., Кирик В.Л., Лисюк С.Г. Основи психології та педагогіки: Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ.- К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 158с.

 4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук 2-е изд., – СПб.:Питер, 2008. – 384 с.

 5. В. А. Романець – К. : Вища школа, 1993. – 568 с.

 6. Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,

 7. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К. : Либідь, 2005. – 400 с

 8. Г. М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 363 с.

 9. Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового знання : історико-теоретичний вимір : [монографія] / І. В. Данилюк. – К. : “САММІТ-КНИГА”, 2010. – 432 с.

 10. З. В. Огороднійчук та ін. 2-е вид., доповн. – К. : Каравелла, 2009. – 400 с.

 11. Клиническая психология: Учебник. / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб., Питер, 2002. –960 с.

 12. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. /А. Б. Коваленко, М. Н. Корнєв. – 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : 2006. – 400 с.

 13. Крайніков Е. В. Психологія розвитку [Текст] : словник-довідник / Е. В. Крайніков – К. : Арістей, 2004. – 260 с.

 14. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития. М. :, 2007. – 640 с.

 15. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. – М. : Изд-во УРАО, 1997. – 304 с.

 16. Роменець В. А. Історія психології XIX – початку XX століття: Навч. посібник. – К. : Вища шк., 1995. – 614 с.

 17. Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва. [Текст]: навч. посібник /

 18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / С. Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 2. – 328 с.

 19. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / С. Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 1. – 488 с.

 20. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.

 21. Траверсе Т. М. Політична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Траверсе – К. : Парламент, 2013. – 239 с.

 22. Ягупов В.В. Військова й соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. – 522с.

 23. Ягупов В.В. Військова психологія: Підручник. – Київ: Тандем, 2004. – 656с


Додаткова


 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. заведений. – М. : Изд. Центр «Академия», 2000. – 240 с.

 2. Абульханова К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды. – М. :

Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с

 1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймек-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М. :

Психотерапевтический колледж, 2000. – 487 с.

 1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1968. –340 с.

 2. Анастази А. Урбина С.Психологическое тестирование. − 7-е изд. − СПб.: Питер, 2005. − 688 с.

 3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб. : Питер, 2008. – 398 с.

 4. Бурлачук Л. Ф., Грабська І. А., Кочарян О. С. Основи психотерапії. – К. : Ника-центр; М: Алетейа, 1999. – 232 с.

 5. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия: Учебник для вузов. 2-е изд., стереотип. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.

 6. Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психологию. – К. : Ника-Центр, 1997. – 128 с.

 7. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь справочник по психодиагностике. – СПб:

Питер Ком, 1999. – 528 с.

 1. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К. : Вища шк., 1996. – 192 с.

 2. Власова О. І., Кушерець В І., Никоненко Ю. В. Соціальна психологія організацій та управління. – К. : Знання України – 2012. – 467с.

 3. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти тт. – М. : Педагогіка, 1983. – 361 с.

 4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М. :Педагогика, 1986. – 240 с.

 5. Ждан А. Н. История психологии от античности до наших дней. - М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.

 6. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников. – М. : Просвещение1988. – 272 с.

 7. Карвассарский Б. Д. Медицинская психология. – Л. : Медицина, 1982. – 271 с.

 8. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование: Пер. с англ. К.: Малое научн. внедр. предприятия "ПАН ЛТД", 1994. – 283 с.

 9. Климов Е. А. Психология профессионала. – М. : Изд-во Ин-та прктической психологи;, - Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. – 400 с.

 10. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: учебник для студентов медицинских ВУЗов и факультетов клинической психологии. /Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Б.Д. Карвасарского. – 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. – 959 с.

 11. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. – К. :, 1995. – 304 с.

 12. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб. : Питер, 2001. – 464 с.

 13. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: "Академический проект", 1999. – 153 с.

 14. Крайніков Е. В. Геронтологія: словник-довідник. – К. : Паливода А. В., 2010. – 352 с.

 15. Лакосина Н. Д. Медицинская психология / Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. // М.:

Медицина, 1984. – 334 с.

 1. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: Учебное пособие. / Н. М. Лебедева. – М.: «Ключ-С», 1999. – 224 с.

 2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. М. : Политиздат, 1977. – 304 с.

 3. Леонтьев А. И. Проблемы развития психики. – М. : Издательство МГУ , 1981. – 584 с.

 4. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. – М. : Смысл, 1999. – 487 с.

 5. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М. : Издательство Наука , 1984. – 444 с.

 6. Майерс Д. Социальная психология. – СПб. : Питер, 1997. – 688 с.

 7. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – М. : МЕДпресс, 1998. – 592 с.

 8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія особистості і спілкування: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К. :, Академвидав, 2005. – 446 с.

 9. Основи психології / За ред.О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1995. – 632 с.

 10. Павленко В. М., Таглін С .О. Етнопсихологія. – К. : Сфера, 1999. – 408 с.

 11. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб. : Питер, 2000. – 528 с.

 12. Максименком С. Д., Чуприков А. П., Прокопович Є. М., Рожкова І. В., Лобанов С. О. Патопсихологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Видавництво ТОВ “КММ”, 2010 – 210 с.

 13. Парыгин Б. Д. Социальная психология: Проблемы методологии, истории и теории. - СПб. : ИГУП, 1999 – 592 с.

 14. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М. : Наука, 1986. – 256 c.

 15. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М. : Наука, 1976. – 304 c.

 16. Проективная психология: пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 528 с.

 17. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб. : Изд-во “Питер”, 2000. – 656 c.

 18. Реан А. А., Коломенский Я. Л. Социальная педагогическая психология. – СПб. : Питер, 1999. – 480 c.

 19. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. (Пер. с нем.). – М. :, 1994. – 320 с.

 20. Роменец В. А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. – К. : Здоровье,1989. –230 с.

 21. Роменець В. А. Історія психології XVII століття. – К. : Вища школа,1990. – 356 с.

 22. Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків. – К. : Вища школа, 1983. – 415 с.

 23. Роменець В. А. Історія психології. – К. : Вища школа, 1978. – 439 с.

 24. Стефаненко Т .Г. Этнопсихология. – М. : Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с.

 25. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. – М. : Избр. работы, 1961. – 536 c.

 26. Ткаченко А. Н. Принципы и категории психологии / А. Н. Ткаченко. – К. : Вища школа, 1978. – 193 с.

 27. Узнадзе Д. Н. Психология установки. – СПб.: Питер, 2001. – 414 с.

 28. Фельдштейн Д. Н. Психология развития личности в онтогенезе. – М. : Педагогика, 1989. – 206 с.

 29. Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / Зигмунд Фрейд. – М.: Наука, 1989. – 435 с.

 30. Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. – 256 с.

 31. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с:

 32. Педагогическая психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.

 33. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. [Текст] : учебное пособие / Л. Д. Столяренко. – 3-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 544 с.

 34. Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В .Б. Ольшанского. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 544 с.

 35. Шихирев П. Н. Современная социальная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. — М. : ИП РАН; КСП+, 1999. – 448 с.

 36. Шмелев А. Г. Основы психодиагностики. – М. : Ростов-на-Дону, 1996. – 544 с.

 37. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологію / Г. Шпет. – СПб. : Алетея, 1996.– 160 с.

 38. Ярошевский М. Г. История психологии от Античности до начала ХХ чека. – М., 1998. – 498 с.


Скачати 223.24 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка