Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису харлан ольга дмитрівнаСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.73 Mb.
#10475
1   2   3   4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абраменко М. Функції портретування та екстер’єру в антивоєнній прозі О. Маковея і М. Черемшини / М. Абраменко, Ф. Гуменний // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / наук. ред. Гуменний Ф. та ін.]. – К. : Акценти, 2004. – Вип. 18., ч. 2. – С. 406–416.

2. Аверинцев С. Апокалиптика [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.krugosvet.ru/articles/24/ 1002495/1002495a1.htm

3. Агеєва В. П. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2006. – 429, [3] с. – (Серія «Висока полиця»).

4. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму : [монографія] / В. Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 319, [1] с.

5. Анастасьев Н. Первая мировая война и литература // Анастасьев Н. Продолжение диалога : [монография] / Н. Анастасьев. – М. : Советский писатель, 1987. – С. 93–124.

6. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х рр. ХХ ст. : [монографія] / С. Андрусів. – Тернопіль : Джура; Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 339, [1] с.

7. Андрухович Ю. Богдан-Ігор Антонич і літературно-естетичні концепції модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ, 1996. – 20, [1] с.

8. Анцыферов Н. Книга о городе. Город как выразитель сменяющихся культур / Н. Анцыферов, Т. Анцыферова. – Л. : Прогресс, 1926. – 326 с.

9. Астаф’єв А. До проблеми історіософії Євгена Маланюка / Анатолій Астаф’єв // Молода нація. – К.: Смолоскип, 1998. – С. 211–225.

10. Астаф’єв О. Образ і знак: Українська емігрантська поезія в структурно-семіотичній перспективі : [монографія] / О. Астаф’єв. – К. : Наукова думка, 2000. – 268 с.

11. Астаф’єв О. Ранні балади Адама Міцкевича в системі дискурсу «української школи» // Київські полоністичні студії : [зб. наук. праць / наук. ред. Радишевський Р.]. – К. , 2005. – Вип. VІІ. – С. 107–123.

12. Баган О. Коли серце, як на долоні (Кілька штрихів до ранньої творчості Ірини Вільде) / Олег Баган // Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти : [повісті]. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2007. – С. 3–12.

13. Баган О. Неоромантизм. Неокатолицизм. Неоконсерватизм (Творчість Наталени Королевої в ідейно-естетичному контексті доби) / Олег Баган // Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas? : [повість, роман, новели, оповідання, спогади / упор. і наук. ред. О. Баган]. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 655–669.

14. Базилевский А. Б. «Имя трагедии» – мнимость // Виткевич С.-И. Ненасытимость : [роман] / Андрей Базилевский : [послесл. и комм. А. Базилевского ; пер. с польск. А. Базилевского, В. Хорева]. – М. : Вахазар; РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – С. 627–634.

15. Базилевский А. Б. Гротеск в литературах Восточной Европы / Андрей Базилевский // Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – С. 440–461.

16. Базилевский А. Б. Виткевич: повесть о вечном безвременье : [монография] / А. Б. Базилевский. – М.: Наследие, 2000. – 199, [1] с.

17. Базилевский А. Б. Виткевич: разговор по существу // Виткевич Ст. И. Сапожники [послесл. и комм. А. Базилевского ; пер. с польск. А. Базилевского]. – М. : Известия, 1989. – С. 5–14.

18. Базилевский А. Б. Виткевич: Будущее как наркотик / Андрей Базилевский // Виткевич Ст. И. Наркотики [эссе]; Единственный выход [роман] ; [сост., пред., комм. А. Базилевского ; пер с польск. А. Базилевского, Ю. Чайникова]. – М. : Вахазар; РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – С. 441–459.

19. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма / Юрій Барабаш. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 181 с.

20. Баран Г. Роман-пантопія В.Винниченка «Сонячна машин»: проблематика, особливості поетики : [монографія] / Галина Баран. – Дрогобич : Вимір, 2001. – 194 с.

21. Барбюс А. Вогонь (Щоденник одної чоти) / А. Барбюс ; [пер. з франц. М. Терещенка та інш. ; передм. Д. Наливайка]. – К. : Дніпро, 1969. – 340 с.

22. Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е.По / Ролан Барт // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : [за ред. М. Зубрицької ; 2-е вид., доповнене]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 491–522.

23. Басюк Л. Б. Поетика новел Осипа Маковея, присвячених Першій світовій війні / Басюк Л. Б., Стрюк Л. Б. // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : [зб. наук. праць / наук. ред. Н. І. Заверталюк та ін.]. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 125–132.

24. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1965. – 423 с.

25. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М. : Худ. литература, 1986. – 543 с.

26. Бахтин М. М. Из жизни идей. Статьи, ссе, диалоги / М. М. Бахтин : [сост. С.Р.Федякин]. – М. : Лабиринт, 1995. – 152 с.

27. Бачинин В. А. «За человека страшно мне…» (Искусство перед реальностью духовного кризисна) / В. А. Бачинин. – М.: Знание, 1991. – 63 с.

28. Безхутрий Ю. Хвильовий: проблеми інтерпретації : [монографія] / Ю. Безхутрий. – Харків: Фоліо, 2003. – 491, [1] с.

29. Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М. : Республика, 1994. – 528 с.

30. Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря / Н. А. Бердяев. – М. : Республика, 1995. – 412 с.

31. Бердяев Н. А. Духи русской революции / Н. А. Бердяев // Наука в СССР. – 1991. – № 1. – С. 28–45

32. Бердяев Н.А. Космическое и социологическое мироощущение / Н. А. Бердяев // Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. – М. : Мысль, 1990. – С. 112–154.

33. Бердяев Н. А. Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы / Н. А. Бердяев. – М. : Феникс, 1991. – 81 с.

34. Бердяев Н. А. Самоубийство (Психологический етюд) / Н. А. Бердяев // Психологический журнал. – 1992. – № 2. – С. 12–25.

35. Бердяев Н. А. Смысл истории / Н. А. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 176 с.

36. Бердяев Н. А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности / Н. А. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 187 с.

37. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев : [вст. ст., сост., подгот. текста, примеч. Л. В. Полякова]. – М. : Правда, 1989. – 607 с.

38. Бердяев Н. А. Человек и машина / Н. А. Бердяев // Путь. – 1933. – № 38. – С. 3–38.

39. Берзинь А. Бруно Ясенский / А. Берзинь // Ясенский Б. Избранные произведения в 2-х тт. – М. : Гос. инст. худ. лит., 1957. – Т. 1. – С. 3–10.

40. Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : [монографія] / Н. І. Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.

41. Бернадська Н. І. Роман: проблеми великої епічної форми : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / Н. І. Бернадська. – К. : Логос, 2007. – 116 с.

42. Біла А. Український літературний авангард: пошуки стильової системи : [монографія / вид. друге, доповнене і перероблене] / Анна Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – 463, [1] с.

43. Білецький О. Про прозу взагалі та про нашу прозу 1925 р. / Олександр Білецький // Червоний шлях. – 1926. – № 3. – С. 133–163.

44. Білий О. В. Антиутопія / О. В. Білий // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К.: Головна редакція УРЕ, 1988. – Т.1. – С. 69.

45. Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо : [есе / з франц. переклав Л. Кононович]. – Львів : Кальварія, 2007. – 264, [8] с.

46. Блум Г. Західний канон : книги на тлі епох / Гаролд Блум : [пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 717, [3 с.]. – (Серія «Висока полиця»).

47. Богацький П. Сьогочасні літературні прямування / П. Богацький. – Прага–Берлін, 1923. – 87, [1] с.

48. Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму / Ю. Бондаренко // Слово і час. – 2003. – № 6. – С. 64–69.

49. Бочарова О. Формула женского счастья: Заметки о женском любовном романе / О. Бочарова // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 65–78.

50. Боярчук О. «Експериментальна» проза 20-х років ХХ століття / Оксана Боярчук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : [зб. наук. праць / відп. ред. О. Д. Гнідан]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – Вип. І. – С. 106–114.

51. Боярчук О. М. Експериментальна проза 20-их років ХХ століття: жанрово-стильові модифікації (В. Домонтович, А. Любченко, М. Йогансен) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. М. Боярчук. – К., 2003. – 19, [1] с.

52. Бразговская Е. Е. Текст в пространстве культуры («Sny. Ogrody. Serenite» Ярослава Ивашкевича) / Е. Е. Бразговская. – Пермь, 2001. – 114 с.

53. Бретон А. Первый манифест сюрреализма / А. Бретон // Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века : [cост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева]. – М. : Прогресс, 1986. – С. 40–73.

54. Бросова Н. З. История между «жизнью» и «смертью»: О. Шпенглер и М. Хайдеггер / Бросова Н. З. // Вестник Московского университета. – 2001. – № 2. – С. 16–26. – (Серия 7. Философия).

55. Бруно Шульц і культура Пограниччя. – Дрогобич : КОЛО, 2007. – 393 с.

56. Булгаков С. Н. Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские параллели) / С. Н. Булгаков. – М. : Мысль, 1993. – (Сочинения: в 2 т. / С. Н. Булгаков; Т. 2) – С. 320–392.

57. Бунин И. Окаянные дни // Литература русского зарубежья : [антология] : в 2 т. – М. : Книга, 1990. – Т. 1. – С. 65–80.

58. Бунин И. Жизнь Арсеньева. Юность / И. Бунин. – М.: Худож. литература, 1966. – (Собрание сочинений: в 9 т. / под ред. А. С. Мясникова, Б. С. Рюрикова, А. Т. Твардовского / И. Бунин; Т. 6). – С. 7–286.

59. Вайнштейн О. Розовый роман как машина желаний / О. Вайнштейн // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 289–305.

60. Вальо М. Ірина Вільде : [літературно-критичний нарис] / М. Вальо. – К. : Дніпро, 1962. – 209, [1] с.

61. Василишин І. Віртуальний світ українського екзистенціалізму (Ю. Косач і В. Домонтович) / І. Василишин // Слово і час. – 2003. – № 6. – С. 70–75.

62. Васьків М. С. Український роман 20-х – початку 30-х років: генерика й архітектоніка : [монографія] / Микола Степанович Васьків. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. В., 2007. – 205 с.

63. Ведина В. П. Польськая военная проза / В. П. Ведина. – К. : Наукова думка, 1980. – 250, [2].

64. Вейдле В. В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературы и художественного творчества [И. А. Дороченков (сост. и послесл.)]. – СПб. : Аксиома, Мифрил, 1996. – 336 с.

65. Вервес Г. Д. Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин ХІХ ст / Г. Вервес. – К. : Знання, 1958. – 326 с.

66. Вервес Г. Д. Польська література і Україна : [літературно-критичні нариси] / Г. Д. Вервес. – К. : Рад. письменник, 1985. – 381, [1] с.

67. Веретюк О. «Український» Бруно Шульц: наукова рецепція, популяризація / Оксана Веретюк // Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністии [зб. наук. праць / відп. ред. Р. Радишевський]. – К., 2007. – Вип. ІХ. – С. 248–253.

68. Вєдіна В. Варшавська дилогія Полі Ґоявічинської / В. Вєдіна // Ґоявічинська П. Дівчата з Новолипок. Райська яблуня : [романи ; з пол. пер. В. Струтинський; передм. В. Вєдіної]. – К. : Дніпро, 1988. – С. 5–14.

69. Винниченко В. К. Сонячна машина [роман] / В. Винниченко [післямова П. Федченка]. – К.: Дніпро, 1989. – 619 с.

70. Винниченко В. Одвертий лист дрібного буржуя / В. Винниченко // Слово і Час. – 2000. – № 10. – С. 70–75.

71. Війни і мир, або «Українці – поляки: брати/вороги/ сусіди...» / За загальною редакцією Л. Івшиної. – К. : АТЗТ «Українська прес-група», 2004. – 359, [1] с.

72. Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти : [повісті]. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2007. – 488 с.

73. Вільчинський Ю. Освальд Шпенґлер – реквієм західному світові: до 80-річчя виходу праці «Der Untergang des Abendlandes» / Ю. Вільчинський // Континент Європа : [наук. зб., присв. 80-річчю виходу у світ праці О. Шпенґлера «Занепад Європи»]. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – С. 7–32.

74. Возняк Т. Семантичні простори міста [Електронний ресурс] / Тарас Возняк // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 2006. – Ч. 42. – Режим доступу до журн. : http://www.ji.lviv.ua/n42texts/voznyak.htm.

75. Войтина Н. До проблеми визначення жанру утопії та антиутопії / Наталія Войтина // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : [зб. наук. праць / упоряд. Л. К. Оляндер]. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 6 : у 2 ч ; ч. І. – С. 33–40.

76. Волков А. Щоденник або Журнал / А. Волков, І. Даровська // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 625–626.

77. Вонторський А. Бути чи не бути? Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури / А. Вонторський // Вісник Львівського університету. – 2004. – С. 219–226. – Вип. 33. – (Серія філологічна).

78. Гадзінський В. Фрагменти стихії : [статті та рецензії] / В. Гадзінський. – Харків : Державне видавництво України, 1927. – 176 с.

79. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века / П. П. Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 468 с.

80. Галета О. Проза життя / Олена Галета // Досвід кохання і критика чистого розуму: Валер’ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій : [упоряд. О. Галета]. – К.: Факт, 2003. – С. 7–20.

81. Галич О. Олесь Гончар у вимірі non fiction / Олександр Галич // Слово і час. – 2005. – № 7. – С. 14–23.

82. Галич О. А. Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика : [монографія] / О. А. Галич. – К. : КДПІ ім. О. М. Горького, 1991. – 216, [1] с.

83. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи / О. А. Галич. – Луганськ : Знання, 2001. – 244, [2] с.

84. Галич О. А. У вимірах non fiction. Щоденники українських письменників ХХ століття : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : Знання, 2008. – 198, [2] с.

85. Гальцева Р. Поиски человека / Р. Гальцева, И. Роднянская // Новый мир. – 1998. – № 12. – С. 50–56.

86. Гаранин Л. Я. Мемуарный жанр советской литературы / Л. Я. Гаранин. – Минск : Наука и техника, 1986. – 221, [2] с.

87. Гачева А. Г. Философский контекст русской литературы 1920-1930-х годов / А. Г. Гачева. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – 400 с.

88. Гербурт-Йогансен А. Якби б Майк Йогансен написав свій життєпис / А. Гербурт-Йогансен // Березіль. – 1996. – № 1–2. – С. 160–162.

89. Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В. Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк // Слово і час. – 2007. – № 8. – С. 29–40.

90. Гнатюк М. Юрій Яновський: текст і авантекст : [монографія] / Мирослава Гнатюк. – К. : Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 328 с.

91. Голобузов О. Гра в культурі ХХ сторіччя та літературна антиутопія / Олександр Голобузов // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків : Око, 1995. – Т. 4. – С. 123–130. – («Нова серія»).

92. Головко А. Бур’ян (Заключний ХХХІІІ розділ із першої редакції роману) // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 кн. – Кн. 4. – К.: Дніпро, 1995. – С. 172–183.

93. Голубенко П. Хвильовий і Шпенґлер / П. Голубенко // Хроніка 2000. Україна: філософський спадок століть. – 2000. – Вип. 37–38. – С. 782–799.

94. Голубєва З. Український радянський роман 20-х років : [монографія] / З. Голубєва. – Х. : Вид-во Харків. у-ту, 1967. – 216 с.

95. Голубков М. М. Русская литература ХХ в.: После раскола : [учебное пособие для вузов] / М. М. Голубков. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 267 с.

96. Гомбрович В. Космос : [предисл. и общ. ред. Р. В. Грищенкова ; пер. с польск.] / Витольд Гомбрович. – СПб. : Кристалл, 2001. – 733, [3] с. – (Бибилиотека мировой литературы).

97. Горак Р. «Кинути каменем...» / Роман Горак // Дзвін. – 2004. – № 3 – С. 28–56.

98. Горак Р. «Кинути каменем...» / Роман Горак // Дзвін. – 2004. – № 4. – С. 31–88.

99. Горак Р. Таємниці Ірини Вільде / Роман Горак // Дзвін. – 1995. – № 7. – С. 97–127.

100. Горак Р. Таємниці Ірини Вільде / Роман Горак // Дзвін. – 1995. – № 8 – С. 89–135.

101. Горбик Р. Знімання масок, або Лист у вічність: Віктор Домонтович і світовий контекст / Р. Горбик // Вітчизна. – 2001. – № 11–12. – С. 136–143.

102. Горский И. К. Польский исторический роман и проблема историзма : [монография] / И. К. Горский. – М. : Наука, 1963. – 263 с.

103. Гоявічинська П. Дівчата з Новолипок. Райська яблуня : [романи] ; [з пол. пер. В. Струтинський ; передм. В. Вєдіної]. – К. : Дніпро, 1988. – 624 с.

104. Грабович Г. Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи / Г. Грабович // До історії української літератури : [дослідження, есе, полеміка]. – К. : Основи, 1997. – С. 138–169.

105. Грабович Г. Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового / Г. Грабович // Грабович Г. Тексти і маски. – К. : Критика, 2005. – С. 237–257.

106. Грабовський С.І. ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді : [монографія] / Сергій Грабовський. – К. : Стилос, 2000. – 226, [2] с. – (Бібліотека журналу «Генеза»).

107. Гриневичева К. Непоборні / Катря Гриневичева. – Львів, 1926. – 176 с.

108. Гриневичева К. Шестикрилець; Шоломи в сонці [іст. повісті / упоряд. авт. післямови та приміт. О. В. Мишанич] / Катря Гриневичева. – К. : Дніпро, 1990. – 342 с.

109. Грищенков Р. В. Сократ versus Форма, или Жизнеописание Витольда Гомбровича / Р. В. Грищенков // Гомбрович В. Космос : [предисл. и общ. ред. Р. В. Грищенкова ; пер. с польск.] – СПб. : Кристалл, 2001. – С. 5–30. – (Бибилиотека мировой литературы).

110. Гром’як Р. Перша світова війна в перших художніх візіях українських письменників / Роман Гром’як // Українсько-польські літературні контакти. Київські полоністичні студії : [зб. наук. праць / наук. ред. Р. Радишевський]. – К. : Вид. центр «Київський національний університет», 2003. – Т. ІV. – С. 273–287.

111. Гуменний М. Ремарк і Гончар : поліфункціональність художньої деталі / Михайло Гуменний. – Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / редкол. : М. Х. Гуменний (відп. ред. та ін.)]. – К.–Одеса : Твім інтер, 2002. – С. 3–9.

112. Гундорова Т. Реалізм і неоромантизм в українській літературі початку ХХ ст. (теоретико-методологічний аспект) / Тамара Гундорова // Проблеми історії та теорії розвитку української літератури ХІХ – початку ХХ ст. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 152–170.

113. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація : [монографія] / Тамара Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 297, [3] с.

114. Ґомбрович В. Фердидурке / Вітольд Ґомбрович : [пер. з польськ. А. Бондар]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 325 с.

115. Ґомбрович В. Щоденник / В. Ґомбрович : [у 3 т]. – К.: Основи, 1999. – Том 2. 1957–1961 : [пер. з польськ. Р. Харчук]. – 339 с.

116. Давыдова Т. Т. Русский неореализм : идеология, поэтика, творческая эволюция [Е. Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.] : учебное пособие / Т. Т. Давыдова. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 329, [7] с.

117. Денисюк І. Розвиток української малої прози Х1Х – поч. ХХ ст. / І. Денисюк. – К.: Вища школа, 1981. – 245, [2] с.

118. Державин В. Література і літературознавство : [вибрані теоретичні та літературно-критичні праці] / Володимир Державин. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 493 с.

119. Джеймс У. Психология / У. Джеймс : [пер. с англ.]. – М.: Педагогика, 1991. – 421 с.

120. Дикарева Л. Ю. Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації у художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 / Л. Ю. Дикарева. – К., 2002. – 20 с.

121. Добин Е. Сюжет и действительность. Искусство детали / Е. Добин. – Л. : Советский писатель, 1981. – 430 с.

122. Доманский В. А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению словесности в школе : учебн. пособие / В. А. Доманский. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 366, [2] с.

123. Домбровская М. Ночи и дни : [роман] / М. Домбровская : [в 2 т.]. – М. : Художественная литература, 1964. – Т. 1. : [пер. с польськ. Е. Усиевич]. – 710 с.

124. Домбровская М. Ночи и дни : [роман] / М. Домбровская : [в 2 т.] – М. : Художественная литература, 1964. – Т. 2. : [пер. с польськ. Е. Усиевич]. – 614 с.

125. Донцов Д. Партія чи Оруел? / Дмитро Донцов // Вістник: місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. – 1933. – № 2. – С. 116–122.

126. Дорошкевич О. Літературний рух на Україні в 1924 р. / Олександр Дорошкевич // Життя й революція. – 1925. – № 1–2. – С. 71–78.

127. Дорошкевич О. Літературний рух на Україні в 1924 р. / Олександр Дорошкевич // Життя й революція. – 1925. – № 3. – С. 61–69.

128. Дырдин А. А. Потаенный мыслитель: Творческое сознание А. Платонова в свете русской духовности и культуры / А. А. Дырдин. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2000. – 171 с.

129. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. – М.: Прогресс, 1979. – 320 с.

130. Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження : [пер. з фр.] / Е. Дюркгайм. – К. : Основи, 1998. – 424, [1] с.

131. Експресіонізм [зб. наук. праць / упор. Т. Гаврилів]. – Львів : ВНТЛ – Класика, 2002. – 154 с.

132. Єфремов С. Щоденники, 1923–1929 / Сергій Єфремов. – К. : ЗАТ «Газета «РАДА», 1997. – 834, [12] с.

133. Ермонский А. Вступление / А. Ермонский // Иностранная литература. – 1991. – № 1. – С. 72.

134. Жеромський С. Провесна : [роман] / С. Жеромський : [пер. з польськ. П. Погребної ; післямова В. Вєдіної]. – К. : Дніпро, 1965. – 277, [1] с.

135. З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій : [авт. кол.: Бойко Л. С. та ін]. – К.: Рад. письменник, 1991. – Вип. 1 [упор. О. Г. Мусієнко]. – 494 с.

136. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2007. – 640 с.

137. Заламбани М. Литература факта. От авангарда к соцреализму / Мария Заламбани : [пер. с ит. Н. В. Колесова]. – СПб. : Академический проект, 2006. – 219, [1] с. – (Современная западная русистика).

138. Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий: учебное пособие / В. В. Заманская. – М. : Флинта: Наука, 2002. – 304 с.

139. Зарубежная эстетика и теория литературы ХХ – ХХ веков : [трактаты, статьи, эссе]. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1987. – 511, [1] с.

140. Затонский Д. В. Сцепление жанров (место автобиографии, мемуаров, дневника в становлении и жизни современного романа) / Д. В. Затонский // Жанровое своеобразие прозы Запада. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 4–58.

141. Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта: к проблеме прочтения символа / Ю. Н. Звездина. – М. : Наука, 1997. – 155 с.

142. Зверев А. Когда пробьет последний час природы / А. Зверев // Вопросы литературы. – 1989. – № 1. – С. 17–23.

143.Зверев А. Крушение утопии / А. Зверев // Иностранная литература. – 1988. – № 1. – С. 40–43.

144.Зверев А. ХХ век как литературная эпоха / А. Зверев // Художественные ориентиры зарубежной литератуы ХХ века. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – С. 6–46.

145. Зеров М. Європа – Просвіта – Освіта – Лікнеп / Микола Зеров // Твори : [в 2 т]. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2: Історико-літературні та літературознавчі праці [упоряд. Г. П. Кочура, Д. В. Павличка]. – 601 с.

146. Зимомря М. Катастрофа у світлі поезії Т.Шевченка / М. Зимомря // Соборність : Мюнхен. – 2003. – № 1. – С. 35–40.


Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка