Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Запара Світлана Іванівна


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХСкачати 382.63 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір382.63 Kb.
#10378
ТипАвтореферат
1   2   3

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:


 1. Запара С.І. Проблеми становлення трудових відносин пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Харків: Університет внутрішніх справ, 2001. - С. 350-353.

 2. Запара С.І. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори (конфлікти)» // Право України. – 2003. - №8. – С. 110-113.

 3. Запара С.І. Правовий аналіз профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Право і безпека. – 2003. - №4. – С.110-113.

 4. Запара С.І. Засоби вирішення колективних трудових спорів у зарубіжних країнах та в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. - №5. – С.14-21.

 5. Запара С.І. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору // Право України. – 2004. - №5. – С. 87-89.


Публікації, які додатково відображають результати дисертації:

 1. Запара С.І. Актуальні проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. - №3. – С.243-248.

 2. Запара С.І. Актуальні проблеми вирішення колективних трудових спорів // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. - №6. – С. 45-47.

 3. Запара С.І. Порівняльний аналіз вирішення колективних трудових спорів українського та зарубіжного законодавства // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. - №7. – С. 43-47.

 4. Запара С.І. Юридичний зміст поняття «колективні трудові спори (конфлікти)» // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. - №12. – С. 47-50.

 5. Запара С.І. Пропоную зміни до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2003. – №2. – С. 29-31.

 6. Запара С.І. Поняття та характеристика відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права // Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 62-65.


АНОТАЦІЯ

Запара С.І. Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. Київ, 2005.

Дисертацію присвячено комплексному аналізу вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні. В роботі досліджуються поняття та характеристика відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права, юридичний зміст поняття «колективні трудові спори (конфлікти)», суб’єкти та актуальні проблеми правового регулювання примирних процедур. У результаті дослідження обґрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства із вирішення колективних трудових спорів та практики його застосування.

Ключові слова: колективний трудовий спір (конфлікт), працівники, роботодавці, Національна служба посередництва і примирення, профспілкова організація, трудовий арбітраж, незалежний посередник, страйк.

АННОТАЦИЯ

Запара С.И. Усовершенствование процедуры разрешения коллективных трудовых споров примирительными органами Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности – 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, 2005.

Диссертационная работа посвящена комплексному анализу разрешения коллективных трудовых споров примирительными органами в Украине. В работе исследуются понятие и характеристика отношений, связанных с разрешением коллективных трудовых споров в контексте предмета трудового права, юридическое содержание понятия «коллективные трудовые споры (конфликты)», субъекты и актуальные проблемы правового регулирования примирительных процедур.

В диссертационном исследовании учтены общетеоретические и нормативно-правовые основы возникновения, существования и содержания коллективных трудовых споров (конфликтов), подчеркивается допустимость нормативного дуалистического применения понятий «конфликт» и «спор».

Значительное внимание уделяется нормативному сопровождению разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). Эффективным оказалось создание независимого государственного органа – Национальной службы посредничества и примирения. Успешная деятельность службы в значительной степени связана с гармоничным сочетанием государственно-распорядительных функций, вызывающих традиционное доверие сторон спора, с примирительно-посреднической деятельностью. Национальной службе посредничества и примирения удалось с момента создания приобрести своеобразное актуальное звучание, учесть мировой опыт и национальные особенности правоотношений. Вместе с тем остается ряд неразрешенных вопросов, связанных с понятийно-процедурными проблемами разрешения коллективных трудовых споров.

В определенном смысле перспектива разрешения коллективных трудовых споров в Украине связана с развитием и укреплением судебной системы, расширение которой за счет создания специализированных трудовых судов, по мнению автора, является оправданным и актуальным. Все споры «права» должны, безусловно, рассматриваться такими судами, что целиком соответствует статье 124 Конституции Украины. С другой стороны, имеют право на существование и требуют государственной помощи посреднические услуги компетентных лиц, способствующие разрешению споров «интересов», поскольку суды не могут рассматривать споры, создающие правовую норму, эти вопросы вне их компетенции. Отмеченные обстоятельства и обусловливают потребность дальнейшего исследования правовой наукой вопросов, составляющих предмет анализа в диссертации.

За время своей работы Национальная служба посредничества и примирения доказала свою эффективность в рассмотрении острых общественных проблем и может расширить свою деятельность путем создания трудовых третейских судов, рассматривающих не только коллективные, но и индивидуальные трудовые споры. Для этого должны получить материальное выражение на законодательном уровне не только трудовая юстиция, но и альтернативная судебная защита нарушенного и оспариваемого права. Автором предложено рассмотреть возможность создания специализированной системы разрешения коллективных трудовых споров в трех направлениях: 1) реализовать положения Конституции Украины относительно реального функционирования специализированных, в том числе и трудовых, судов в системе судов общей юрисдикции. В случае разрешения в судебном порядке коллективный трудовой спор может формироваться в составе одного профессионального судьи и двух общественных (из списка арбитров, выбранных, соответственно, работодателем и работниками); 2) создание разветвленной системы третейских судов при содействии и использовании информационно-технических возможностей Национальной службы посредничества и примирения; 3) дальнейшее укрепление и развитие примирительных органов как индивидуального (Комиссия по трудовым спорам), так и коллективного характера.

Повышение эффективности процедуры разрешения коллективных трудовых споров, реализации конституционных положений зависит от дальнейшего усовершенствования этого юридического института. Принятие изменений к действующему Закону Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» должно усилить значение примирительных процедур в случае возникновения трудового спора.

В диссертации сформулированы предложения относительно усовершенствования действующих нормативных актов, регулирующих процедуру разрешения коллективных трудовых споров.

В результате исследования обоснованы конкретные предложения относительно усовершенствования коллективных трудовых споров и практики их применения.Ключевые слова: коллективный трудовой спор (конфликт), работники, работодатели, Национальная служба посредничества и примирения, профсоюзная организация, трудовой арбитраж, независимый посредник, забастовка.

ANNOTATIONS

Zapara S.I. The improvement of the procedure for settlement of labour disputes by the conciliations bodies in Ukraine. – The manuscript.

The Dissertation for a candidate’s degree in law on speciality 12.00.05 – Labour law; Social Security law. – Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2005.

This dissertation is dedicated to the complex analysis of the settlement of labour disputes by the conciliation bodies in Ukraine. This work researches the meaning and characteristics of the relations connected with the labour disputes settlement in the context of the labour law. It studies the legal meaning of «collective labour disputes» term.

The object of the dissertation is the national and international legislation on the settlement of labour disputes (conflicts). As a result of our research we give some propositions of improvement of the Legislation on the settlement of labour disputes and the practical using of such legislation.Key words: 1) collective labour (legal) disputes (conflicts); 2) labour force (employee); 3) employer; 4) the National service of labour – disputes meditation and conciliation; 5) trade union; 6)labour arbitration; 7) independent mediator; 8) strike, (stoppage).

Підписано до друку 14.01.2005. Формат 60×90/16. Папір офсетний.

Друк різографічний. Умовн. друк. арк. 1,2. Тираж 100 прим. Зам. № 25.
____________________________________

Запорізький державний університет


69600, м. Запоріжжя, МСП-41

вул. Жуковського, 66


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

ДК № 1884 від 28. 07. 2004 р.

Скачати 382.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка