Київський національний університет імені тараса шевченка кравець вячеслав івановичСкачати 422.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.04.2016
Розмір422.82 Kb.
#11410
  1   2   3

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КРАВЕЦЬ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

УДК 336.76 (477)ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА

ФІНАНСОВОГО РИНКУ

УКРАЇНИ


Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2011

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвиток фінансового ринку виступає каталізатором зростання національної економіки, адже діяльність фінансових інститутів зумовлює перерозподіл фінансових ресурсів та створює умови для стимулювання інвестицій. Особливого значення набуває побудова системи взаємозв’язків між фінансовими інститутами в процесі реалізації їх функцій, що визначає ефективність функціонування фінансового ринку.

Питання вдосконалення структури фінансового ринку є надзвичайно важливим для кожної національної економіки й особливої актуальності воно набуває для України, оскільки однією з фундаментальних диспропорцій національної економіки є невідповідність між темпами економічного зростання та темпами розвитку фінансового ринку, що призводить до обмежень господарських суб’єктів у використанні фінансових ресурсів і, зрештою, не дозволяє господарським суб’єктам ефективніше задовольняти економічні потреби.

Однією з причин невідповідності сучасного стану фінансового ринку потребам національної економіки є внутрішні суперечності у побудові його інституційної структури. Особливої актуальності питання розвитку національного фінансового ринку набуває в умовах розгортання світової фінансової кризи та її перенесення в економіку України через інститути фінансового ринку. Тому важливим є вдосконалення інституційної побудови національного фінансового ринку та підвищення її ефективності за допомогою формування комплексу адміністративних, організаційних та економічних засад розвитку фінансових інститутів з метою створення належних умов для забезпечення зростання національної економіки.

Теоретичні та практичні питання розвитку фінансового ринку розглядались як у зарубіжній, так і у вітчизняній економічній науці, зокрема зарубіжними вченими, починаючи з Д. Кейнса, А. Маршалла, Ф.Хайєка, А. Сміта, Д. Хікса, Й. Шумпетера, М. Фрідмена та закінчуючи більш сучасними авторами – Г. Александером, Д. Бейлі, Л. Зінгалесом, Г. Марковіцем, Е. Сото, Р.Колбом, Ф. Мишкіним, Р. Раджаном, Р. Родрігесом, Д, Стігліцем, Р. Тобіном, В. Шарпом. Важливим є внесок вітчизняних учених у дослідження проблем становлення фінансового ринку України. Зокрема формування структури фінансового ринку розглядали Л. Алексеєнко, В. Базилевич, З. Васильченко, Т. Ковальчук, В. Корнєєв, В. Левківський, З. Луцишин, І. Лютий, В. Міщенко, О. Мозговий, А. Мороз, С. Науменкова, П. Нікіфоров, Ю. Пахомов, О. Плотніков, М. Савлук, А. Федоренко, А. Філіпенко, Н. Шелудько та інші.

Втім, незважаючи на вагомі наукові напрацювання зарубіжних та вітчизняних економістів, залишається багато перспективних напрямів досліджень. Так, актуальним є застосування інституційного підходу до аналізу структури фінансового ринку, визначення основних чинників формування інституційного середовища та перспектив розвитку інститутів фінансового ринку в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (номер державної реєстрації 0106U006542), підрозділ «Фінансовий ринок України в умовах світової глобалізації» (шифр 06БФ 040-01), в межах якого досліджено інституційну структуру фінансового ринку в трансформаційній економіці України та визначено шляхи удосконалення механізму активізації економічної діяльності за допомогою інститутів фінансового ринку.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розроблені теоретичних підходів та організаційно-прикладних засад розвитку фінансового ринку, у визначенні особливостей функціонування фінансових інститутів та напрямів удосконалення інституційної структури фінансового ринку України.

У процесі реалізації мети наукового дослідження визначено такі завдання дисертаційної роботи:  • вдосконалити окремі теоретичні засади дослідження інституційної структури фінансового ринку;

  • виявити основні структурні елементи інституційної структури фінансового ринку, її еволюцію та вплив на спрямування фінансових потоків у процесі розвитку ринкової економіки;

  • охарактеризувати функції фінансових інститутів у контексті забезпечення ефективного перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку;

  • розкрити особливості здійснення державного регулювання діяльності фінансових інститутів та його вплив на ефективність фінансового ринку в системі забезпечення потреб інвестиційного розвитку національної економіки;

  • виявити закономірності та суперечності в динаміці активів фінансових інститутів за допомогою аналізу кількісних та якісних показників діяльності інститутів фінансового ринку України;

  • визначити основні тенденції змін інституційної структури фінансового ринку у глобальному фінансовому просторі та виявити особливості загострення світової фінансової кризи та її вплив на структуру фінансового ринку України;

  • вдосконалити засади адаптації існуючих фінансових інститутів до потреб розвитку фінансового ринку України.

Об’єктом дослідження є процес функціонування інститутів фінансового ринку в сучасних економічних системах.

Предметом дослідження є теоретичні засади та практика функціонування інституційної структури фінансового ринку та особливості її розвитку в Україні.

Методи дослідження. Методологічними засадами проведеного дослідження є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Дисертаційне дослідження будується на діалектичному методі пізнання і принципах системності та послідовності. Для вирішення поставлених завдань у процесі дослідження використано такі методи: історичний метод було застосовано у дослідженні еволюції фінансового ринку, вивченні розвитку наукових концепцій фінансового ринку в процесі еволюції економічної науки; метод порівняльного аналізу та синтезу – для класифікації та структуризації фінансових інститутів, систематизації фінансових інструментів та фінансових послуг, що реалізуються на фінансовому ринку, визначенні особливостей розвитку структурних сегментів фінансового ринку України; абстрактно-логічний метод - для визначення місця та ролі фінансового ринку у процесі розвитку національної економіки, можливостей адаптації моделей регулювання фінансового ринку розвинутих країн до умов застосування на вітчизняному фінансовому ринку, встановлення причиново-наслідкових відношень при визначенні передумов розвитку фінансової кризи на світовому та національному фінансових ринках. Також було застосовано статистичні та економіко-математичні методи при аналізі кількісних параметрів розвитку інституційних сегментів фінансового ринку, при вивченні тенденцій змін у структурі активів фінансових інститутів в Україні, при розробленні показника ефективності розвитку фінансового ринку.

Інформаційною базою дослідження є правові та нормативні акти Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з фінансових послуг, Державного комітету статистики України, монографічна та спеціальна література, статистичні матеріали.

Наукова новизна результатів дослідження. У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження особливостей діяльності фінансових інститутів у структурі фінансового ринку та отримано нові обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання - виявлення шляхів удосконалення інституційної структури фінансового ринку України. Зміст найбільш значущих наукових результатів, які одержав автор особисто, відповідно до поставлених завдань дослідження полягає в тому, що:

вперше:

- розроблено модель поетапного вдосконалення інституційної структури фінансового ринку України, яка передбачає: встановлення існуючих суперечностей розвитку; визначення цілей вдосконалення; визначення інструментів удосконалення; розроблення послідовності трансформації існуючої інституційної структури та оцінювання ефективності нової інституційної структури, що забезпечить стабільність функціонування фінансового ринку, зменшить системні ризики інтеграції у світовий фінансовий простір та дозволить впровадити механізм запобігання розвитку кризових явищ на фінансовому ринку;

удосконалено:

- теоретичні підходи щодо дослідження діяльності фінансових інститутів, їх ролі у процесі виконання фінансових угод на фінансовому ринку за специфічними функціями, котрі реалізуються фінансовими інститутами на трьох інституційних рівнях (інститути-регулятори, інститути виконання фінансових угод та інститути інфраструктури фінансового ринку), що дозволило виявити перспективи розвитку інституційних сегментів із врахуванням потреб фінансових інститутів на кожному з рівнів інституційної структури фінансового ринку України;

- методичні підходи щодо перерозподілу функцій нагляду та регулювання окремих сегментів фінансового ринку між НБУ, Держфінпослуг та ДКЦПФР з метою реструктуризації інститутів-регуляторів фінансового ринку України, зокрема обґрунтовано перепідпорядкування функцій контролю та регулювання кредитних спілок від Держфінпослуг до НБУ з метою ринкової стабілізації та нарощування фінансових активів та впровадження механізму економічного регулювання діяльності в практиці Держфінпослуг та ДКЦПФР шляхом створення цільових фондів, призначених для фінансової підтримки небанківських фінансових інститутів;

дістали подальшого розвитку:

- теоретичні підходи щодо вдосконалення діяльності інститутів-регуляторів фінансового ринку шляхом системних змін, що дозволять забезпечити реалізацію механізму перерозподілу наглядових та регулюючих функцій та створять умови для реорганізації системи регулювання фінансового ринку від секторної моделі до моделі на основі завдань (модель «двох вершин») з метою підвищення ефективності регулювання та адаптації структури фінансових інститутів до об’єктивних потреб розвитку фінансового ринку України;

- методика класифікації критеріїв структурної організації інститутів фінансового ринку відповідно до пріоритетності виконання ними функцій: перерозподіл тимчасово вільних грошових ресурсів (потоків); перерозподіл рівня ризиків фінансових втрат через невизначеність у майбутньому; перерозподіл прав власності у формі фінансових інструментів (контрактів). Це дозволило запропонувати теоретичне визначення фінансового інституту як організаційної форми фінансового ринку, що створює умови для переміщення фінансових ресурсів між господарськими суб’єктами в процесі економічної діяльності з мінімальними трансакційними витратами за допомогою реалізації його специфічних функцій та визначення інституційної структури фінансового ринку як системи взаємодії між фінансовими інститутами на основі реалізації їх функцій в процесі виконання фінансових угод;

- теоретичні розробки щодо ендогенного характеру виникнення фінансової кризи в Україні як наслідку взаємовпливу політичних, адміністративних та економічних чинників, що виявились у загостренні суперечностей у діяльності банківських установ та, відповідно, небанківських фінансових інститутів і сприяли швидкій трансмісії кризових явищ по всіх сегментах фінансового ринку через відсутність ефективних ринкових та адміністративних механізмів локалізації фінансових проблем окремих секторів фінансового ринку та економіки в цілому.Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання дозволить зосередити увагу органів державного управління на існуючих суперечностях у розвитку фінансових інститутів та розробити ефективний механізм удосконалення інституційної структури фінансового ринку України. Окремі положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи використані Чернівецьким територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при підготовці методичних рекомендацій щодо моніторингу діяльності емітентів цінних паперів у Чернівецькій області (довідка №01-20/768 від 31.11.2010 р.). Висновки теоретичного характеру використовуються в навчальному процесі в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у викладанні таких нормативних курсів: «Проблеми фіскальної та монетарної політики», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Фінансовий ринок» (довідка № 15-14/3187 від 19.11.2010 р.) та впровадженні в навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при викладанні курсів: «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг» (довідка № 013/596 від 23.06.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до визначення особливостей розвитку інституційної структури фінансового ринку України. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати, викладені в дисертації, було розглянуто та обговорено на ряді науково-практичних (в тому числі міжнародних) конференцій: Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція економічного розвитку та економічних теорій» (м. Київ, 2000 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону» (м. Чернівці, 2001 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою» (м. Чернівці, 2002 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Творча спадщина Й. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України» (м. Чернівці, 2003 р.); Міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми економічної освіти і науковий прогрес» (м. Кривий Ріг, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки» (м. Чернівці, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі» (м. Тернопіль, 2010 р.).

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 26 наукових праць, у тому числі 9 статей у фахових виданнях, 2 розділи у колективних монографіях (особисто автору належить 2,08 друк. арк.), 5 статей у інших виданнях, 10 тез доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг наукових публікацій, які належать особисто автору – 8,37 друк. арк., у тому числі у фахових виданнях – 3,6 друк. арк..

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, котрі містять по три підрозділи, висновків, списку використаної літератури (305 джерел). Основний зміст дисертації викладено на 215 сторінках тексту, який містить 10 рисунків, 15 таблиць, а також 10 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано стан розроблення наукової проблеми, визначено мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, показано практичне значення та результати апробації дисертаційного дослідження.

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження структури фінансового ринку» розкрито економічну природу, теоретичні основи, складові елементи структури фінансового ринку, особливості та суперечності еволюції фінансового ринку та його місце в сучасних економічних системах.

Фінансовий ринок та його особлива роль у розвитку національної економіки було предметом наукових зацікавлень вчених практично кожної з наукових шкіл, але недостатня увага приділялася вивченню взаємодії між фінансовими інститутами - складовими елементами структури фінансового ринку. Дослідження взаємодії між економічними інститутами здійснюється в рамках інституційного підходу, висвітленого в працях Р. Коуза, Д. Норта, Д. Ходжсона, але його застосування у фінансовій науці вимагає адаптації до специфічної проблематики фінансового ринку, особливо в аспекті розгляду практичних форм функціонування фінансових інститутів.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 556
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8
556 -> Поплавський В.І

Скачати 422.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка