Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3

Рис. 1. Модель управлінської результативності “6+1”

Проаналізувавши велику кількість результативних перетворень, здійснених за останні десятиліття провідними ТНК, автор приходить до висновку, що абсолютна більшість з них є яскравим прикладом формування ринкової культури в організації. Саме цей тип культури за класифікацією К.Камерона й Р.Куінна, як показують авторські дослідження, є найбільш затребуваним і для українських підприємств, що прагнуть активізувати свою міжнародну діяльність. Досить актуальною для багатьох з них є також робота з посилення адхократичної (інноваційної) складової корпоративної культури. Найбільшу потребу в цьому мають ті українські підприємства, у яких на даний момент домінує ієрархічна культура.

В роботі доведено, що одним з найважливіших напрямів зростання організаційної й управлінської результативності в умовах інтернаціоналізації українських підприємств є вдосконалення стратегічного процесу. Використовувані більшістю вітчизняних підприємств інструменти й алгоритми стратегічного планування найчастіше корисніші для документального оформлення вже сформованої стратегії, де основу складає бізнес-модель, оптимальність якої практично не викликає сумнівів. Однак, як свідчать проведені автором дослідження, лише 25 відсотків менеджерів українських підприємств, що пройшли через інтернаціоналізаційні процеси, вважають, що життєздатність використовуваної в цей час бізнес-моделі не зазнає значних загроз у найближчі 2–3 роки. Рішенням, яке пропонує автор, може бути організація роботи над стратегією у вигляді циклічної концепції безперервного стратегічного процесу (рис. 2).
Рис. 2. Циклічна концепція й інструменти стратегічного процесу для українських підприємств в умовах інтернаціоналізації

У роботі зазначено, що стратегічні альтернативи розвитку підприємства можуть бути вибудовані навколо різних типів корпоративних стратегій (вертикальна інтеграція, когломеративна й позв'язана диверсифікації), а також стратегій на рівні СГП підприємства, включаючи портфель конкурентних стратегій (диференціація, низькі витрати, концентрація), запропонований М.Портером, і розроблений пізніше М.Трейсі й Ф.Вієрсемою набір ціннісних дисциплін (операційна досконалість, лідерство за продуктом й близькість до споживача). Крім того, стосовно міжнародної діяльності підприємства кожна стратегічна альтернатива буде передбачати використання того або іншого виду глобалізаційних опцій (агрегування – арбітражу – адаптації), ідентифікованих П.Гхемаватом.

Автор доводить, що навіть при активній орієнтації на внутрішній ринок і/або на самому початку своєї міжнародної діяльності українським підприємствам корисно визначити тип власної міжнародної конкурентної поведінки. Поступова інтеграція України в глобальну економіку, откриваючи простір для виходу ТНК на більшість сегментів внутрішнього ринку, змушує практично всі українські підприємства шукати способи протидії лідерам світового бізнесу. В дослідженні запропоновано можливі варіанти такої протидії, які включають захисну стратегію, стратегії розширення, лавірування й суперництва. Визначено, що вибір між цими варінтами доцільно здійснювати з урахуванням глобалізаційної чутливості галузі, а також потенціалу міжнародної конвертованості конкурентних активів підприємства (рис. 3).
Рис. 3. Можливі альтернативи міжнародної конкурентної поведінки для українських підприємств

В роботі підкреслено, що рекомендації з удосконалення стратегічного процесу в українських підприємствах забезпечать належний рівень результативності лише при паралельних зусиллях з контролю й оптимізації організаційного дизайну. Шість кроків, що визначають пропоновану в дисертації послідовність дій, включають: 1) деталізацію бізнес-стратегії підприємства; 2) визначення меж повноважень ринкових і операційних підрозділів; 3) узгодження показників фінансової й нефінансової результативності підрозділів і підприємства в цілому; 4) введення системи контролю для комунікації цілей і моніторингу всіх ключових показників результативності; 5) залежно від обраноі стратегії й організаційної структури визначення бажаного рівня міжфункціональної взаємодії усередині компанії (міжфункціональні команди, матрична відповідальність і т.д.); 6) уточнення необхідного рівня взаємної підтримки підрозділів і формування системи взаємних зобов'язань. Зазначено, що реалізація такого алгоритму повинна забезпечити чітке розуміння менеджерами всіх підрозділів підприємства діапазонів контролю й відповідальності. При цьому необхідно, щоб конфігурація фактичних параметрів роботи в даних діапазонах проходила через спеціальний X — тест, що забезпечує баланс попиту та пропозиції на організаційні ресурси.

Наступні тези було покладено в основу моделі професіоналізації міжнародного менеджера (рис. 4), яка розроблена в дисертації: 1) професіоналізм міжнародного менеджера визначається його талантом і акумульованим досвідом; 2) високий професіоналізм у менеджменті неможливий без прийняття персональної відповідальності менеджера за свій розвиток; 3) ця відповідальність передбачає вибір і періодичний перегляд критеріїв власної успішності, а також контроль над ключовими процесами управління кар'єрою; 4) придбання міжнародним менеджером досвіду неможливо у відриві від контексту компанії, у якій він працює; 5) різні компанії можуть істотно відрізнятися одна від одної можливостями розвиваючого досвіду, які вони надають своїм менеджерам.
Рис. 4. Модель професіоналізації міжнародного менеджера

Автор зазначає, що найбільш багатий портфель можливостей розвитку міжнародних менеджерів в українських підприємствах дає стратегія суперництва, де інтеграція планів міжнародного управлінського розвитку до спільних пріоритетів управління персоналом максимальна. При цьому доцільно, щоб вона охоплювала практично всі рівні управління, включаючи топ–менеджерів, функціональних менеджерів, а також менеджерів, відповідальних за бізнес в окремих країнах.ВИСНОВКИ

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення і методологічний інструментарій вирішення проблеми зростання управлінської результативності в ТНК. На основі системного підходу до дослідження роботи й розвитку менеджерів автор сформулював теоретичні й прикладні висновки щодо факторів, умов і принципів підвищення управлінських результатів у ТНК, а також в українських підприємствах, що проходять через інтернаціоналізаційні процеси. 1. Якість і результативність менеджменту є найважливішим чинником конкурентоспроможності й розвитку ТНК на сучасному етапі. Серед різних категорій менеджерів (менеджери по країнах, функціональні менеджери, менеджери підрозділів і корпоративні менеджери) визначальну роль у більшості ТНК відіграють останні. Ця роль корпоративних менеджерів-інтеграторів стає все більш значимою з урахуванням посилення тенденцій глобалізації й регіоналізації міжнародного бізнесу.

 2. Об'єктивність й системність оцінки управлінської результативності в ТНК забезпечуються врахуванням: рівня реалізації поставлених перед даним менеджером (групою менеджерів) управлінських цілей і виконання прийнятих зобов'язань; самооцінки менеджерів, а також фахівців, котрі перебувають у їхньому підпорядкуванні, свого коефіцієнту корисної дії; якості використання менеджерами свого часу; повторюваності зроблених управлінських помилок і готовності менеджерів усувати не тільки симптоми цих помилок, а й першопричини їхнього виникнення.

 3. Основними особистісними детермінантами управлінської результативності є знання й навички, здібності, а також позиція (установки) менеджера. У міру просування менеджера по службовій ієрархії усе більш важливим стає останній фактор. В провідних корпораціях світу орієнтуються на домінуючу роль позиції/установок в прийнятті кадрових рішень. Значне число керівників, які не змогли проявити себе в одній компанії, досягли відмінних результатів в іншій. При цьому нерідко спостерігаються й зворотні явища. Врахування організаційних детермінант управлінської результативності (інформація, ресурси/інструменти, системи ОСК), а також принципів і процедур рольового підходу їхнього використання створюють передумови для зростання результативності менеджерів, підвищення їхнього внеску в забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компаній.

 4. Аналіз резервів зростання управлінських результатів у ТНК повинен здійснюватися на основі інструментів діагностики організаційного контексту. Розуміння сутності, базових цінностей, а також стадійності розвитку ТНК підвищує якість прогнозування управлінських пріоритетів і, відповідно, можливостей і обмежень їхньої ефективної реалізації. Особливості стадій і фаз розвитку ТНК, а також моделі управління закордонною діяльністю нерозривно пов'язані з логікою сучасних інтернаціоналізаційних процесів.

 5. Для багатопродуктових ТНК стратегічне управління включає в себе ієрархію цілей і стратегій, у якій виділяють три рівні: корпоративний; стратегічного господарського підрозділу або рівень бізнесу; функціональний. Систему основних стратегічних факторів організаційного контексту управлінської результативності в ТНК формують стейкхолдери (групи впливу) корпорації, управлінські зобов'язання, формула успіху корпорації, а також її бізнес–модель. Зусилля менеджерів щодо трансформації бізнес-моделі в умовах ТНК можуть бути більш результативними завдяки інтеграції в процес стратегічного планування глобалізаційних опцій адаптації, агрегування і арбітражу. Найбільший вплив на формування контексту роботи менеджерів ТНК роблять два аспекти культури — міжкультурний і внутрішньоорганізаційний, або корпоративний аспект.

 6. Існує тісний зв'язок між управлінською результативністю і якістю організаційного дизайну в ТНК, які прагнуть знайти організаційні рішення, що дозволяють забезпечити належний рівень відповідності між структурою й стратегією — з одного боку, а з другого — досягти оптимального балансу між відповідальністю й повноваженнями менеджерів. Багато провідних ТНК активно використовують регіональні структурні побудови на додаток або навіть замість єдиної глобальної моделі чи стратегічної конфігурації.

 7. Структура підрозділів є основою архітектури організації й першим важелем організаційного дизайну, що визначає групування підрозділів і ресурсів, контрольованих кожним з них. Разом з вибором ключового клієнта, а також рішеннями щодо структурування підрозділів (ринкові — операційні, штаб-квартира — регіональні представництва) концептуальну логіку формування організаційного дизайну ТНК визначають також діагностичні системи контролю, інтерактивні мережі та взаємні обов’язки менеджерів.

 8. Забезпечення професійного розвитку менеджерів є найважливішою умовою довгострокового зростання організаційних і управлінських результатів у ТНК. Основні групи ключових розвиваючих подій, що найбільше вплинули на становлення менеджерів ТНК, включають: завдання; взаємодії з керівниками; невдачі. Досвід культурного шоку, що є унікальним атрибутом міжнародної управлінської роботи, доцільно аналізувати в розрізі саме цих груп подій. Більша частина основних розвиваючих подій, що вплинули на становлення міжнародних менеджерів, відбувалися закордоном і тільки близько чверті — у процесі роботи й життя в країні базування. Існують відмінності між ТНК у можливостях прискорювати розвиток менеджерів. Такі найважливіші каталізатори як складні завдання (виклики), системи зворотного зв'язку з детальною оцінкою прогресу, механізми підтримки можуть дозволити значно збільшити цінність одержуваного досвіду. Їхня відсутність у свою чергу може звести цю цінність до мінімуму. Серед відносно нових підходів до розвитку управлінського персоналу усередині компанії на особливу увагу заслуговує методологія Груп прискореного розвитку. Однак належна реалізація розвиваючого потенціалу цієї та інших інноваційних методологій можлива лише при підвищенні ефективності репатріаційної практики.

 9. Поряд із формуванням культури управлінської результативності українським підприємствам в умовах інтернаціоналізації слід активно вдосконалювати свій стратегічний процес. Традиційні інструменти й алгоритми стратегічного планування здебільшого корисні для документального оформлення вже сформованої стратегії, яка базується на дієвій бізнес–моделі. Однак дослідження показали, що лише 25 відсотків менеджерів українських підприємств, що проходять через інтернаціоналізаційні процеси, вважають, що життєздатність реалізованої в цей час бізнес-моделі не зазнає значних загроз у найближчі 2–3 роки. Організація роботи над стратегією у вигляді безперервного стратегічного процесу повинна включати глибокий ситуаційний аналіз, генерування й оцінку стратегічних альтернатив, уточнення бізнес-моделі й лише на цій основі коригування стратегічної візії, систем менеджменту, реалізацію стратегії й стратегічне експериментування.

 10. Посилення відкритості української економіки передбачає необхідність визначення абсолютною більшістю вітчизняних підприємств типу своєї міжнародної конкурентної поведінки. Запропоновані варіанти включають захисну стратегію, стратегії розширення, лавірування й суперництва. Вибір між ними доцільно здійснювати з урахуванням глобалізаційної чутливості галузі, а також потенціалу міжнародної конвертованості конкурентних активів підприємства.

 11. Належна ефективність рекомендацій з удосконалення стратегічного процесу в українських підприємствах може бути забезпечена лише за допомогою паралельних кроків з контролю й оптимізації організаційного дизайну. Серед таких кроків першими й принципово важливими є деталізація бізнес-стратегії підприємства; визначення меж повноважень ключових підрозділів; узгодження показників фінансової й нефінансової результативності на всіх рівнях.

 12. Основа моделі професіоналізації міжнародного менеджера складається, виходячи з того, що його професіоналізм визначається талантом й акумульованим досвідом; високий професіоналізм у менеджменті неможливий без прийняття персональної відповідальності за свій розвиток; ця відповідальність припускає вибір і періодичний перегляд критеріїв власної успішності, а також контроль ключових процесів управління кар'єрою; придбання міжнародним менеджером досвіду неможливо у відриві від контексту компанії, у якій він працює; різні компанії можуть істотно відрізнятися одна від одної можливостями розвиваючого досвіду, які вони надають своїм менеджерам. Цінність і зміст розвиваючого досвіду, одержуваного міжнародними менеджерами, багато в чому визначаються рівнем інтернаціоналізації й міжнародною орієнтацією компанії. Особливості чотирьох стратегій міжнародної конкурентної поведінки українських підприємств дозволяють систематизувати елементи організаційних програм з підтримки й прискорення управлінського розвитку.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії, підручники і навчальні посібники:

 1. Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній: Монографія. – К.: Графіка і Друк, 2007. – 236 с. — 15,16 др.арк.

 2. Белошапка В.А. На пути к эффективному менеджменту: живая модель управленческой результативности. Монография. – К.: Издательство «Агентство “Стандарт”», 2005. – 198 с. — 11,5 др.арк.

 3. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія / За заг. редакцією Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с. (особисто автору належить 1,0 др.арк.: визначення підходів щодо управління кар’єрою менеджерів українських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів).

 4. Лук’яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрецова О.І. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку: Підручник / За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 176 с. (особисто автору належить 2,0 др.арк.: визначення положень, що стосуються умов ефективного розвитку спільних підприємств в Україні, зокрема формування сприятливого середовища, стратегічного планування та удосконалення організаційних структур спільних підприємств).

 5. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика / Под ред. Белошапки В.А. – К.: «Абсолют-В», 1998. – 352 с. (особисто автору належить 14,0 др.арк.: сутність стратегічного управління, принципи та інструменти стратегічного аналізу, конкурентні переваги і стратегії їх розвитку, корпоративні та міжнародні стратегії компаній).

 6. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. Под ред. Белошапки В.А. – К.: РИА «Триумф», 2001. – 368 с. (особисто автору належить 12 др.арк.: визначення сутності стратегічного управління, інструментів стратегічного аналізу в фармацевтичному бізнесі, формування конкурентних переваг і стратегій їх розвитку в фармацевтичному бізнесі, корпоративних стратегій фармацевтичних фірм та механізмів реалізації стратегій).

 7. Реструктуризація підприємства. Навч. посіб. для вищ. навч. закладів / За ред. В.М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с. (особисто автору належить 1,5 др.арк.: викладення принципів та інструментів стратегічного управління підприємством в умовах реструктуризації).

 8. Белошапка В.А., Кирев Л.Д., Лукьяненко Д.Г., Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Транснациональные корпорации. Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 208 с. (особисто автору належить 3,0 др.арк.: визначення сутності ТНК та їх ролі в міжнародному бізнесі, теорій прямих закордонних інвестицій й ТНК, аналіз формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації фірми).

 9. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін./ За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с. (особисто автору належить 0,5 др.арк.: систематизація інструментів аналізу та оцінки ефективності міжнародної підприємницької інвестиційної діяльності, зокрема порівняння основних форм виходу компанії на зарубіжні ринки та визначення чинників, що впливають на вибір цих форм, включаючи фактори управлінської результативності).

 10. Белошапка В.А., Нудьга И.Н. Управленческая результативность: системный взгляд на работу и развитие менеджеров / Под ред. Белошапки В.А. – К.: Издательство «Агентство “Стандарт”», 2007. –270 с. (особисто автору належить 15,0 др.арк.: визначення рушійних сил управлінської результативності, стратегічних факторів організаційного контексту управлінської результативності, принципів проектування результативної управлінської роботи та професійного розвитку менеджерів).

У наукових фахових виданнях:

 1. Білошапка В.А. Модель професіоналізації менеджера і нові завдання бізнес-освіти України // Ринок цінних паперів України. – №1-2. – 2004. – С. 71–75. — 0,4 др.арк.

 2. Белошапка В.А. Роль позиции в системе личностных факторов результативности международных менеджеров // Культура народов Причерноморья. – №86. – 2006. – С. 20–23. — 0,45 др.арк.

 3. Белошапка В.А. Основные аспекты внешнесредового стратегического анализа в практике ТНК // Культура народов Причерноморья. –№95. – 2006. – С. 109–112. — 0,45 др.арк.

 4. Бiлошапка В.А. Напрями оцiнювання управлiнськоi результативностi у мiжнародних компанiях // Ринок цiнних паперiв України. – №11-12. – 2006. – С. 9–12. — 0,4 др.арк.

 5. Белошапка В.А. Бенчмаркинг как инструмент результативного проведения внутриорганизационного стратегического анализа в практике ТНК // Культура народов Причерноморья. – №99. – 2007. – С.14–18. — 0,45 др.арк.

 6. Белошапка В.А. Катализаторы профессионального развития менеджеров в украинских и международных компаниях // Актуальні проблеми економіки. – №7 (73). – 2007.– С. 41–47. — 0,5 др.арк.

 7. Белошапка В.А. Корпоративная культура как ключевая составляющая контекста результативной управленческой работы в ТНК // Бізнес-навігатор. – №11. – 2007.– С. 33–39. — 0,5 др.арк.

 8. Белошапка В.А. Основы процессного подхода к управлению карьерой в международном менеджменте // Економiка i регioн. – №2(13). – 2007. – С. 95–98. — 0,45 др.арк.

 9. Білошапка В.А. Резерви підвищення управлінської результативності в українських підприємствах – експортерах // Формування ринкової економіки. – №18. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 328–332. — 0,4 др.арк.

 10. Белошапка В.А. Стратегические архетипы международных компаний и варианты распределения полномочий между менеджерами рыночных и операционных подразделений // Актуальні проблеми економіки. – №5 (71). – 2007. – С. 8–14. — 0,5 др.арк.

 11. Белошапка В.А. Стратегия дифференциации как способ результативного использования конкурентных преимуществ ТНК // Економiка i регioн. – №1(12). – 2007. – С. 64–67. — 0,45 др.арк.

 12. Белошапка В.А. Тестирование дизайна управленческой работы и международная конкурентоспособность предприятия // Актуальні проблеми економіки. – №6 (72). – 2007. – C. 48–54. — 0,5 др.арк.

 13. Бiлошапка В.А. Організаційний клімат у системі контекстуальних факторів управлінської результативності в ТНК // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 6 (73). / Наук. ред. І. К. Бондар. – К., 2007. – С. 57—61. — 0,5 др.арк.

 14. Білошапка В.А. “М’які” важелі організаційного дизайну управлінської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств // Актуальні проблеми економіки. – №8 (74). – 2007. – С. 101–106. — 0,5 др.арк.

 15. Білошапка В.А. Ідентифікація і діагностика управлінських компетенцій у кадровій політиці українських та міжнародних компаній // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 5 (72). / Наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2007. – С. 35–39. — 0,45 др.арк.

 16. Білошапка В.А. Типологія розвиваючих подій у професійному становленні українських та міжнародних менеджерів // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 7 (74). / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – C. 146–149. — 0,45 др.арк.

 17. Білошапка В.А. Управлінська робота в організації: еволюція змісту і вимог // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – Вип.1 / Голов. ред. О.П.Степанов. – К., 2007. – С. 67–70. — 0,4 др.арк.

 18. Білошапка В.А. Цінності і стадії розвитку міжнародних компаній у розрізі сучасних процесів інтернаціоналізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Вип. 2 (квітень-червень). – 2007. – С. 91–96. — 0,45 др.арк.

 19. Бiлошапка В.А., Кулик Ю.Є. Органiзацiйнi детермiнанти управлiнськоi результативностi у мiжнародному бiзнесi // Формування ринкової економiки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управлiння людськими ресурсами: проблеми теорiї та практики. – Т.1.Ч.I. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 55–62. (0,5 др.арк., особисто автору належить 0,4 др.арк.: обґрунтування “організаційної тріади” управлінської результативності).

 20. Білошапка В.А. Стратегічні фактори організаційного контексту управлінської результативності в ТНК // Ринок цiнних паперiв України. – 2007. – №3-4. – С. 3–8. — 0,45 др.арк.

 21. Білошапка В.А. Принципи проектування управлінської роботи у сучасних компаніях і типи організаційних структур у практиці транснаціональних корпорацій // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 266–271. — 0,45 др.арк.

 22. Бiлошапка В.А. Динаміка кар'єр вітчизняних і міжнародних менеджерів та аналіз потенціалу управлінського регресу // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 9 (76) / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – С.179–182. (0,45 др.арк.).

 23. Бiлошапка В.А. Система критеріїв власної успішності менеджера і управління кар’єрою у міжнародному бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 10 (77) / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – С. 88–91. — 0,4 др.арк.

 24. Белошапка В.А. Реализация конкурентных преимуществ низких издержек в практике ТНК // Економiка i регioн. – №3 (14). – 2007. – С. 39–42. — 0,45 др.арк.

 25. Білошапка В.А., Кулик Ю.Є. Сучасні пріоритети наукових досліджень професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми економіки. – №11 (77). – 2007. – С. 39–45. (0,5 др.арк., особисто автору належить 0,35 др.арк.: обґрунтування найбільш важливих комплексних тем наукових досліджень управлінської професіоналізації в міжнародному бізнесі).

 26. Белошапка В.А. Диагностические системы контроля в проектировании управленческой работы в ТНК // Менеджер. – № 2. – 2007. – С. 224–231. — 0,5 др.арк.

В інших виданнях:

 1. Білошапка В.А. Робоча програма та плани семінарських занять з дисципліни “Міжнародний стратегічний менеджмент” магістрів за фаховим спрямуванням “Управління міжнародним бізнесом”. – К.: КНЕУ, 1997. – 12 с. — 0,7 др.арк.

 2. Белошапка В.А. Менеджмент в ролях // Компаньон. – №41 (245). – 2001.– С. 53–61. — 1,0 др.арк.

 3. Белошапка В.А. Стратегия и лидерство: стратегический инновационный процесс для устойчивой конкурентоспособности // Теория и практика управления предприятием: Сборник материалов II Международной конференции. – К., 2003. – C. 10. — 0,1 др.арк.

 4. Beloshapka V. Review on “What Makes an Effective Executive” // Harvard Business Review. – October 2004. – pp. 152–153. — 0,15 др.арк.

 5. Beloshapka V., Redchenko K. Review on “The Office of Strategy Management” // Harvard Business Review. – February 2006. – pp. 157–158. (0,1 др.арк., особисто автору належить 0,08 др.арк.: обґрунтування ключових організаційних умов результативної роботи менеджерів офісу стратегічного менеджменту в міжнародних компаніях).

 6. Белошапка В.А. Есть связь: построение информационной системы в компании // Управление компанией. – №1 (2006). – С. 66–73. — 0,9 др.арк.

 7. Редченко К.И., Белошапка В.А. Стратегические опекуны // Стратегии. – №5 (2006). – С. 15-21. (0,8 др.арк., особисто автору належить 0,2 др.арк.: визначення напрямків аналізу доцільності створення в компаніях відділів стратегічного управління).

 8. Белошапка В.А. Диагностические системы контроля в проектировании управленческой работы // Теория и практика экономики и предпринимательства: Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Симферополь, 2007. – С.158. — 0,1 др.арк.

 9. Белошапка В.А. Динамика карьер международных менеджеров и анализ потенциала управленческого регресса // Европейская наука ХХІ века – 2007: Материалы II Международной научно-практической конференции. Т.2. Экономические науки. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 23–24. — 0,15 др.арк.

 10. Белошапка В.А. Командная работа как инструмент роста управленческой результативности в украинских компаниях // Iнтелектуальний потенцiал молодi в науцi та практицi: Матерiали II Всеукраїнської конференцiї студентiв, аспірантiв та молодих вчених. – Хмельницкий: ПВНЗ "УЕП", 2007. – С. 24–26. — 0,25 др.арк.

 11. Белошапка В.А. Конкурентные преимущества компаний и условия результативной реализации стратегии низких издержек в практике ТНК // IV Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України”: Збірник наукових праць. – Т.2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – С. 66–69. — 0,25 др.арк.

 12. Белошапка В.А. Организационные условия и катализаторы профессионального развития менеджеров в украинских и международных компаниях // Эффективные инструменты современных наук – 2007: Материалы III Международной научно-практической конференции. Т.2. Экономические науки. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 49–51. — 0,2 др.арк.

 13. Белошапка В.А. Основные типы развивающих событий в профессиональном развитии менеджеров украинских и международных компаний // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів. Т.1. – Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2007. – С. 39–41. — 0,15 др.арк.

 14. Белошапка В.А. Принципы проектирования управленческой работы на предприятии в условиях международной конкуренции // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 137–138. — 0,15 др.арк.

 15. Белошапка В.А. Стратегические архетипы международных компаний и варианты распределения полномочий между менеджерами ключевых подразделений // Економiка i маркетинг в XXI сторiччi: Матерiали 8-ої Мiжнародної наукової конференцiї студентiв i молодих учених. Ч.1. Донецьк: ДРУК-IНФО, 2007. – С. 38–39. — 0,1 др.арк.

 16. Белошапка В.А. Альтернативы международного конкурентного поведения украинских предприятий // Управленческие аспекты повышения национальной конкурентоспособности: Материалы Международной научно-практической конференции. – Симферополь: издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 60–61. — 0,15 др.арк.

 17. Білошапка В.А., Кулик Ю.Є. Ключові напрямки досліджень управлінської професіоналізації у міжнародних компаніях // Управління підприємством: Проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Т. ІІ. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – С. 212–216. (0,3 др.арк., особисто автору належить 0,2 др.арк.: обґрунтування пріоритетних тем наукових досліджень професіоналізації менеджерів).

 18. Белошапка В.А. Эффективность организационного дизайна и рост управленческой результативности в международных компаниях // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы VI Международ–ной научно-практической конференции. – Симферополь, 2007. – С. 94. — 0,1 др.арк.

 19. Белошапка В.А. Международное управленческое развитие в контексте интернационализации украинских предприятий // Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. Т.4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – С. 60–61. — 0,15 др.арк.

 20. Белошапка В.А. Момент перехода ответственности как катализатор роста управленческой результативности в практике ведущих ТНК // Корпоративна культура організацій XXI століття: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – С. 131–133. — 0,2 др.арк.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка