Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаСкачати 325.68 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір325.68 Kb.
#10980
ТипАвтореферат


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана
Гризоглазов Денис Валерійович

УДК 336.145.2
Дохідна база регіональних бюджетів та напрями

її оптимізації

Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата економічних наук


КИЇВ-2009


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі фінансів ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор,

Гапонюк Микола Анатолійович,

ДВНЗ „Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана",

в.о. завідувача кафедри фінансових ринків

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

Грушко Віктор Іванович,

Університет економіки та права «КРОК»,

завідувач кафедри фінансів та банківського бізнесу
кандидат економічних наук, доцент

Ляшенко Юрій Іванович,

Національний університет державної

податкової служби України,

професор кафедри фінансів
Захист відбудеться 19 березня 2009 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г, к. 601.


Автореферат розісланий 18 лютого 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат економічних

наук, професор А.М. ПоддєрьогінЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання оптимізації формування доходів регіональних бюджетів та виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах ринкової трансформації української економіки. Діюча система акумулювання доходів бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів регіональних (обласних і районних) бюджетів, що впливає на збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів. Реальні фінансові можливості регіональних органів влади значно обмежені, що, у свою чергу, є гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. У зв’язку з цим постає нагальна потреба у поглибленому дослідженні концептуальних засад доходів регіональних бюджетів та обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення. Ґрунтовнішого наукового осмислення та практичного вирішення потребують питання власних доходів регіональних бюджетів з позицій організаційно-структурних аспектів з метою забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування вагомими джерелами фінансування.

Проблеми розвитку регіональних бюджетів є предметом наукових досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних учених. Зазначені проблеми знайшли відображення у працях вітчизняних науковців, зокрема Й.Бескида, О.Василика, В.Дем’янишина, О.Кириленко, В.Кравченка, І.Луніної, І.Лютого, В.Опаріна, К.Павлюк, Ю.Пасічника, В.Федосова, С.Юрія, А.Буряченка та інших. Належне місце у розробці цих проблем займають роботи західних вчених А.Вагнера, Р.Гнейста, Л.Штейна. Вагомий внесок у дослідження теорії та практики регіональних бюджетів зробили російські вчені А.Бабич, Л.Дробозіна, Ю.Константінов, Л.Окунева, Г.Поляк, Л.Павлова, В.Родіонова, Б.Сабанті, В.Сенчагов, Д.Чернік.

Більшість наукових праць з питань місцевих фінансів орієнтована на виявлення загальних тенденцій функціонування регіональних бюджетів, їх формування та використання коштів. Водночас бракує наукових і практичних напрацювань щодо окреслення шляхів оптимізації формування власних доходів регіональних бюджетів, які б відповідали сучасним вимогам економічного розвитку і задовольняли потреби суспільства. Детальнішого дослідження потребують питання сутності власних та закріплених доходів регіональних бюджетів за умов зміцнення інституту місцевого самоврядування. Отже, недостатньо досліджені та важливі проблеми забезпеченості дохідної бази регіональних бюджетів і визначили вибір теми дисертаційної роботи, зумовили її актуальність, теоретичну та практичну значимість.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темами: “Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки” (номер державної реєстрації 0101U003065), «Фінансова інфраструктура ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0107U001336). Особисто автором підготовлено підрозділ «Місцеві фінанси».

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є наукове обґрунтування та поглиблення теоретико-методологічних підходів і рекомендацій з удосконалення дохідної бази регіональних бюджетів з метою їх ефективного функціонування в сучасних умовах.

Для досягнення поставленої мети у роботі передбачено вирішити такі теоретичні і практичні завдання: • дослідити та узагальнити теоретичні підходи до визначення соціально-економічної сутності доходів регіональних бюджетів;

 • охарактеризувати функціональне призначення власних та закріплених доходів регіональних бюджетів, відзначити їх спільні риси та відмінності;

 • доповнити класифікаційні ознаки доходів регіональних бюджетів;

 • обґрунтувати й уточнити підходи щодо формулювання організаційних засад формування доходів регіональних бюджетів;

 • дослідити проблеми і процеси наповнення регіональних бюджетів, розглянути склад та структуру окремих видів надходжень, визначити фактори, що зумовили їх динаміку;

 • окреслити основні орієнтири зміцнення дохідної частини регіональних бюджетів;

 • розробити економетричну модель прогнозування доходів регіональних бюджетів, за допомогою якої можливо визначити вплив розвитку економіки адміністративно-територіальної одиниці на формування відповідних регіональних бюджетів.

Об’єктом дисертаційного дослідження є доходи регіональних бюджетів України, чинна практика їх формування з урахуванням територіальних особливостей мобілізації окремих видів надходжень.

Предметом дисертаційного дослідження є фінансові відносини, що виникають у процесі перерозподілу частини вартості національного продукту і формування на цій основі доходів регіональних бюджетів.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становить діалектичний метод наукового пізнання, системний та комплексний підходи до вивчення теоретико-організаційних аспектів формування доходів регіональних бюджетів. В роботі використовувались також методи концептуального аналізу та синтезу, наукової абстракції (при узагальненні теоретичних підходів до визначення соціально-економічної сутності доходів регіональних бюджетів, систематизації принципів їх формування та доповненні класифікаційних ознак); статистичні прийоми групування, динамічних порівнянь, метод графічного зображення (при оцінці основних джерел доходів регіональних бюджетів України, дослідженні їх динаміки та структури, виявленні основних факторів змін); метод узагальнення та формально-логічний метод, методи кореляційного аналізу, економіко-математичного моделювання (при формулюванні комплексу практичних заходів стосовно оптимізації формування власних доходів регіональних бюджетів та розробці економетричної моделі).

Інформаційною базою дослідження є законодавчо-нормативні акти України, статистичні дані, практичні матеріали Міністерства фінансів України та Головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні обґрунтування окремих теоретичних положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування дохідної бази регіональних бюджетів.

Вперше:

 • розроблено економетричну модель прогнозування доходів регіональних бюджетів, впровадження якої дає можливість оцінити та системно дослідити взаємозв’язок та залежність доходів регіональних бюджетів від впливу на них соціально-економічних факторів;

 • обгрунтовано доцільність включення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва до складу доходів обласних та районних бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Удосконалено:

 • визначення змісту доходів регіональних бюджетів в умовах ринкової трансформації української економіки як регіональних фондів фінансових ресурсів, що акумулюються в обласних та районних бюджетах та призначені для фінансування соціально-економічних потреб адміністративно-територіальних одиниць;

 • підходи до вияснення сутності та функціонального призначення власних і закріплених доходів регіональних бюджетів.

Набули подальшого розвитку:

 • рекомендації щодо розробки та запровадження у практику організаційних засад бюджетно-податкової політики та методів контролю за процесами планування, наповнення й виконання регіональних бюджетів;

 • підходи щодо надання органам місцевого самоврядування права на встановлення територіальної надбавки до загальнодержавного податку з доходів фізичних осіб та надходження його до бюджету того органу місцевої влади, який її встановив.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій з удосконалення методичних засад формування дохідної бази регіональних бюджетів. Окремі положення та пропозиції, сформульовані у дисертаційній роботі, впроваджено у практичну діяльність Департаменту регіональних бюджетів Міністерства Фінансів України (довідка № 17/9-06 від 15.04.2008р.), Головного фінансового управління Вінницької обласної державної адміністрації (довідка № 1214 від 11.09.2008р.), Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації (довідка № 07/4 від 16.05.2008р.).

Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при підготовці завдань для практичних занять, контрольних та самостійних завдань з дисциплін «Місцеві фінанси» та «Бюджетна система» (довідка про використання від 17.09.2008р.)

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, де поглиблено теоретичну концептуалізацію доходів регіональних бюджетів, проаналізовано їх прагматику та проблематику, що дало можливість комплексно підійти до вирішення питань оптимізації формування доходів регіональних бюджетів, виявлення резервів їх зростання. Наукові дослідження, розробки, висновки та пропозиції, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи обговорювалися на П’ятій ювілейній міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, 21-23 лютого 2008 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, 11 жовтня 2007 року), засіданні Науково-практичного круглого столу «Інвестиційні стратегії недержавних пенсійних фондів в Україні. Актуальні питання інвестування пенсійних активів в Україні» (Український інститут розвитку фондового ринку, м. Київ, 21 липня 2005 року).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 5 наукових праць загальним обсягом 17,41, д.а., з них 3 у наукових фахових виданнях. Обсяг частки дисертанта в опублікованих працях становить - 3,7 д.а.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг становить 175 сторінок і включає 13 рисунків на 6 сторінках, 24 таблиці на 19 сторінках, 11 додатків на 22 сторінках. Список використаних джерел налічує 215 найменувань на 17 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету, визначено предмет, об'єкт, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів дослідження.

У розділі 1 " Теоретико-методологічні засади формування дохідної бази регіональних бюджетів " на основі опрацювання, критичної оцінки та узагальнення наукового доробку вітчизняних і зарубіжних вчених, досліджено суть, функції та етапи розвитку регіональних бюджетів, зміст бюджетного процесу, обґрунтовано методи формування регіональних бюджетів в умовах реформування економіки України.

У роботі дано визначення регіонального бюджету, що відображає систему грошових відносин, з приводу утворення децентралізованих фондів фінансових ресурсів, їх розподілу та використання для надання суспільних благ на регіональному рівні.

Розглянуто основні функції регіональних бюджетів: розподільчу, контрольну та стимулюючу. Їх суть полягає, відповідно, у: розподілі через регіональні бюджети суспільних благ між окремими верствами населення; здійсненні контролю за правильністю розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів регіону; створення умов для збільшення обсягів власних доходів бюджетів.

Відзначено роль регіональних бюджетів як основних інструментів реалізації економічної політики органів місцевого самоврядування, що сприяє фінансовому забезпеченню пріоритетних напрямків їх діяльності. Вказано, що за допомогою регіональних бюджетів реалізуються регіональні програми, пов'язані з підвищенням життєвого рівня населення, створенням нових робочих місць, реабілітацією та працевлаштуванням інвалідів, виплатою допомоги соціально незахищеним верствам населення.

На даний час вагомість регіональних бюджетів в Україні залишається низькою і не відповідає призначенню місцевого самоврядування у наданні суспільних послуг. Причиною цьому є незначні фіскальні повноваження органів місцевого самоврядування, неврегульованість деяких аспектів їх діяльності, що потребує розробки заходів для посилення ролі регіональних бюджетів в економічній системі держави.

При проведенні дослідження встановлено, що в бюджетному процесі, який представляє регламентовану нормами правову діяльність, пов'язану з складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, виконанням і контролем за їх виконанням, мають місце неузгодженості між державним та місцевими бюджетами країни з приводу забезпечення останніх необхідними фінансовими ресурсами. Вони обумовлені нестабільністю податкового законодавства, значними податковими пільгами, які, на думку автора, повинні бути компенсовані за рахунок коштів державного бюджету.

Ефективним в даному напрямку стане здійснення бюджетного процесу на основі програмно-цільового методу, тобто, бюджет повинен формуватися лише за програмами, які відповідають визначеним державним пріоритетам та місцевим потребам у відповідній галузі. Програмно-цільовий метод формування бюджету також передбачає інший підхід до порядку прийняття рішень, коли кожен керівник повинен вирішувати, як витратити кошти з більшою користю та меншими витратами, при цьому досягнувши виконання основних функцій органів влади - здоров'я та добробуту громадян. Оцінити ефективність та результативність використання коштів мають допомогти показники виконання програм, основною метою яких є всебічна оцінка результатів, отриманих завдяки реалізації регіональних та державних пріоритетів через фінансування програм.

Проведене наукове дослідження дало можливість виявити окремі важливі тенденції розвитку регіональних бюджетів: • регіональні бюджети формуються на основі концептуального аналізу стану їх виконання за попередні роки;

 • зростають видатки регіональних бюджетів на вирішення соціальних проблем регіонів.

Проте, актуальними залишаються питання збалансування регіональних бюджетів за доходами, що не враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, коригування податкової бази при формуванні проекту бюджету.

Розкриваючи сутність принципів формування регіональних бюджетів, було сформульовано власну позицію щодо принципу збалансованості, яка зводиться до розширення доходів за рахунок джерел, що знаходяться та мобілізуються на власній території, зокрема податків з прибутків та платежів за використання природних ресурсів. Його реалізація на практиці дасть змогу органам місцевого самоврядування активізувати стимулювання економічного і соціального розвитку регіону. На думку дисертанта при формуванні регіональних бюджетів принцип справедливості і неупередженості повинен базуватися на застосуванні коригуючих коефіцієнтів на одного жителя по регіонах, згрупованих відповідно до соціально-економічного напрямку, що сприятиме зміцненню фінансового становища місцевого самоврядування.У розділі 2 "Дослідження системи формування доходів регіональних бюджетів" розглядаються організація та практика формування регіональних бюджетів в умовах діючого Бюджетного кодексу України, досліджується динаміка та структура надходження коштів до регіональних бюджетів, зокрема Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей.

Детальний аналіз формування регіональних бюджетів в сучасних умовах засвідчив, що регіональні податки і збори поступово втрачають фіскальну роль у місцевому оподаткуванні. Важливим на шляху зміцнення власних доходів регіональних бюджетів стане внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „ Про місцеві податки і збори" в частині перегляду граничних розмірів ставок регіональних податків і зборів, що дасть змогу зробити більш якісним і стабільним функціонування житлово-комунального господарства та соціальних програм, прийнятих місцевими територіальними громадами.

Визначено, що практика бюджетного регулювання регіональних бюджетів розширює географію дотаційних територій за рахунок включення до їх складу всіх адміністративно-територіальних одиниць, що перетворює бюджетні трансферти із засобу надання фінансової допомоги у важіль для здійснення перерозподільних процесів. Збільшення кількості дотаційних регіональних бюджетів веде до поступового зменшення ефективності використання одержаних коштів, зниження зацікавленості в пошуку альтернативних джерел доходів, сприяє розвитку споживацьких настроїв з боку органів місцевого самоврядування.

Проведений дисертантом порівняльний аналіз динаміки трансфертів з державного бюджету показав, що обсяги офіційних трансфертів, виділених місцевим бюджетам Тернопільської та Хмельницької областей, збільшились в 1,4 рази, тобто на 145159,3 тис. грн. та 133824,5 тис. грн., відповідно, й у 1,1 рази, або на 96854,2 тис. грн. зросла їх величина у регіональних бюджетах Вінницької області (до 760040,1 тис. грн. у 2007 році) (див. табл. 1.).Таблиця 1

Динаміка офіційних трансфертів регіональних бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей впродовж 2003-2007 років * (тис.грн.)

Регіональні бюджети

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

Тернопільська область

Всього

у т.ч.:


352565,7

542895,3

309271,0

418365,1

497725,0

загальний

фонд


352565,7

407581,0

307430,3

413098,5

495346,9

спеціальний

фонд


-

135314,3

1840,7

5266,6

2378,1

Вінницька

областьВсього

у т.ч.:


663185,9

599638,9

422749,6

579660,0

760040,1

загальний

фонд


404099,5

492282,9

417293,7

571426,3

746314,0

спеціальний

фонд


194,9

107356,0

5455,9

8233,7

13726,1

Хмельницька

областьВсього

у т.ч.:


503641,7

473688,4

335657,8

471801,5

637466,2

загальний

фонд


347769,5

397213,2

330956,9

465376,1

631922,8

спеціальний

фонд


-

76475,2

4700,9

6425,5

5543,4

*) Розроблено автором на основі звітних даних Головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях
Головною метою бюджетних трансфертів повинно стати надання фінансової допомоги і збалансування регіональних бюджетів тих територій, які мають менший податковий потенціал, а, отже, є "біднішими" у фінансовому відношенні.

Проведене дослідження дозволило виявити основні чинники, що негативно позначилися на виконанні регіональних бюджетів в період з 2003 по 2007 роки. На даному етапі регіональні бюджети зазнають певних фінансових втрат внаслідок того, що чинним законодавством не передбачено порядок коригування податкової бази у зв'язку зі зміною місця сплати податку структурними підрозділами (філіями) підприємств. Враховуючи загальний низький рівень платіжної дисципліни, доцільно було б, на думку здобувача, підвищити адміністративну відповідальність платників податків з наступним зарахуванням сум штрафних санкцій до доходів регіональних бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Розмежування доходів на основі діючого Бюджетного кодексу на єдиних засадах для відповідних бюджетів не дає можливості збалансувати їх через різний рівень економічного розвитку та податкового потенціалу регіонів України, який сформувався при певних природно-економічних умовах.

Проведений фахівцями рейтинг регіонів України засвідчив той факт, що регіони з високою податкоспроможністю втрачають стимули до зміцнення власної податкової бази та мають низький рівень соціально-економічного розвитку. Аналізуючи наслідки реформування економіки, що відбулися в Україні упродовж 90-х – початку 2000-х років, дисертантом доведено, що рівень бюджетної забезпеченості Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей хоча і підвищився, однак залишається нижче середнього показника по Україні, і тому потребує законодавчого вирішення з урахуванням податкового потенціалу регіонів. При цьому доцільно застосовувати форми фінансового забезпечення: самофінансування, кредитування, фінансування, страхування.

У розділі 3 „ Шляхи зміцнення та оптимізації доходів регіональних бюджетів" досліджуються напрями стабілізації, зміцнення та оптимізації джерел надходжень до регіональних бюджетів.

Дослідження формування регіональних бюджетів показало, що їх самостійність є формальною, оскільки розмежування повноважень державної влади і органів місцевого самоврядування, а також доходів усіх бюджетів фактично не відбулося. Розширення прав органів місцевого самоврядування - запровадження власних податків, визначення ставок оподаткування - сприятиме зміцненню регіональних бюджетів.

Встановлено, що частка сільських та селищних бюджетів у структурі доходів зведеного бюджету становить 0,4-0,9 відсотки, що звужує функції територіальних громад, посилює їх залежність від центрального бюджету країни. Часткова компенсація втрат регіональних бюджетів від списання боргів за податковими зобов'язаннями сприятиме підвищенню надходжень до сільських та селищних бюджетів.

У дисертаційній роботі аналізується пропозиція щодо запровадження спеціальних регіональних податків і зборів з користувачів природних багатств та спрямування їхніх коштів на охорону довкілля, відновлення спожитих природних благ, створення необхідних умов для життєдіяльності населення. З позицій дисертанта, її практична реалізація дозволить встановити залежність між об’єктивними факторами сприятливого природного, територіального розташування населених пунктів та рівнем добробуту їхніх громадян за допомогою особливих регіональних податків чи зборів, які доцільно стягувати з суб’єктів господарювання, що здійснюють промислове споживання електроенергії, газу, шляхів сполучення з метою одержання вигоди. Застосування вказаних податків дозволяє зробити висновок про те, що вони також будуть дієвим інструментом у справі збереження та охорони довкілля і покращення екологічної ситуації в країні.

З огляду на вищеописане, автор пропонує застосування таких регіональних податків і зборів: податок на благоустрій міста та екологічний податок. Платниками даних податків вважатимуться господарюючі суб’єкти, метою діяльності яких є отримання прибутку, а ставки встановлюватимуться у розрахунку на 1 працюючого на місяць. Кошти від податку направлятимуться на прибирання вулиць, парків, скверів, вивіз сміття, озеленення територій, придбання урн для сміття. Ставка податку - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 1 працюючого на місяць. Надходження від екологічного податку направлятимуться на здійснення природоохоронних заходів, а саме: на очистку водойм, засадження парків та скверів, захист та цивілізоване утримання безпритульних тварин. Ставка податку – 50% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на 1 працюючого на місяць. Запровадження цих податків дасть можливість вирішити саме ті побутові проблеми міста, які на сьогодні міський бюджет міста обласного значення не має можливості профінансувати.

Раціональним в даному випадку є удосконалення порядку спрямування коштів, що надійдуть понад річні розрахункові обсяги, в частині зарахування їх до обласного бюджету для подальшого перерозподілу між бюджетами нижчих рівнів, планові показники яких недовиконуються. Це стимулюватиме податкову активність та сприятиме удосконаленню діючої системи фінансового вирівнювання.

Відповідно проведеному теоретичному та практичному дослідженню формування доходів регіональних бюджетів у розрізі видів надходжень та рівнів регіональних бюджетів, автор вважає доцільним застосування економіко-математичних методів та моделей, використання яких має суттєві позитивні аспекти, оскільки дозволяє дослідити тенденції змін, що притаманні конкретним видам доходів, зумовлені впливом на них певних факторів, та виявити резерви нарощування їхніх обсягів.

Дослідження в дисертаційній роботі зроблені на основі звітних статистичних даних формування доходів Вінницького, Тернопільського та Хмельницького обласних бюджетів. За допомогою статистичного пакету обробки даних Systat Sigma на основі статистичних даних впродовж 2001-2007 років були створені економетричні моделі, які відображають тенденції структурних змін основних джерел доходів. Рівень значущості, що задається параметрами програм статистичних пакетів, з якими ми працювали, становить =0,05. Це означає, що з імовірністю р=0,95 модель вважаємо адекватною до експериментальних даних і на основі побудованої економетричної моделі можливо проводити економічний аналіз. Усі економіко-математичні моделі мають високий показник коефіцієнта кореляційного зв’язку (r).

Проаналізуємо тенденції структурних змін основних видів надходжень обласного бюджету. Для проведення числових розрахунків використовуємо такі види моделей:

де b - питома вага фактичного виконання обласного бюджету у розрізі видів доходів, %;

х – питома вага запланованих доходів обласного бюджету у розрізі їх видів, %.

У загальному випадку для лінійних моделей коефіцієнт а1 вказує на середню продуктивність.

У проведених дослідженнях це - середньорічний приріст питомої ваги фактичного виконання обласного бюджету у розрізі відповідних надходжень бюджету. Враховуючи статистичну значущість оціночних параметрів регресійних рівнянь, для кожного виду доходів обласного бюджету вибираємо найбільш адекватну економетричну модель.

У роботі показано, що на величину власних доходів та обсягів трансфертів, виділених з державного бюджету обласному бюджету, має вплив позитивна динаміка валової продукції, виробленої на території Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей. Відповідно, при зростанні виробництва промислової продукції на 1% величина міжбюджетних трансфертів збільшиться лише в 1,010,60034 рази, тобто значно повільніше, порівняно із темпами приросту податкових та неподаткових доходів обласного бюджету (див. табл.2).Таблиця 2

Розрахунок кореляційної залежності фактичного обсягу певних видів надходжень від їх запланованої величини

Види доходів обласного бюджету

Економетрична модель,

b-власні доходи бюджету, тис. грн., х-вид доходів бюджету, тис. грн.

Власні доходи обласного бюджету
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Офіційні трансфертиТаким чином, використання даної моделі аналізу та прогнозування доходів регіональних бюджетів створює можливість більш точного та системного вивчення існуючих проблем та шляхів їх врегулювання. Важливими кроками й тактичними діями для стабілізації і розвитку дохідної бази регіональних бюджетів має стати розробка та впровадження в практику фінансовими, фіскальними органами, органами місцевого самоврядування системи практичних заходів щодо удосконалення державою діючого бюджетного і податкового законодавства. Вони сприятимуть нарощуванню обсягів промислової продукції, залученню інвестицій, не допускаючи зростання рівня кредиторської заборгованості, що, у свою чергу, відобразиться у збільшенні питомої ваги власних доходів регіональних бюджетів, відповідності повноважень органів місцевого самоврядування джерелам їх фінансування.

Відповідно до результатів аналізу, проведеного у розрізі власних та закріплених доходів міського бюджету та поданих у розділі 2, запропоновано склад джерел формування власних доходів міського бюджету міста обласного значення, до яких включено єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, а плата за землю і податок з власників транспортних засобів визначені місцевими податками.

Дисертант прийшов до висновку, що практика формування регіональних бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України вимагає приведення у відповідність до нього діючого нормативно-правового законодавства, прийняття закону про територіальну громаду, визначення нового переліку бюджетних послуг (програм), гарантованих державою, та запровадження системи державних мінімальних стандартів і нормативів, які слід покласти в основу визначення обсягу видатків, здійснюваних за рахунок регіональних бюджетів.


ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо вдосконалення методологічних і концептуальних засад теорії та практики формування доходів регіональних бюджетів.

Суть основних науково-теоретичних результатів дисертації можна звести до наступного:

1. Враховуючи теоретичні узагальнення та висновки, напрацьовані як вітчизняною, так і зарубіжною економічною наукою, уточнено трактування доходів регіональних бюджетів в умовах ринкових трансформацій українського суспільства як регіональних фондів фінансових ресурсів, що акумулюються в обласних та районних бюджетах і призначені для фінансування соціально-економічних потреб адміністративно-територіальних одиниць.

2. З метою більш ефективного вирішення практичних питань, що сприятимуть приросту обсягів дохідної частини регіональних бюджетів у напрямку розширення інформаційної бази для здійснення аналізу автором виділено критерії класифікації доходів регіональних бюджетів: за соціально-економічним змістом; за повнотою зарахування доходів до регіональних бюджетів; періодичністю надходжень; способом зарахування; змістом; джерелами утворення.

3. Дослідження динаміки і структури власної дохідної бази регіональних бюджетів України та регіональних бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей засвідчив її недостатність та обмеженість у вирішенні питань якісного виконання завдань органами місцевого самоврядування. Цей факт обумовлює доцільність забезпечення більшої вагомості регіональних податків і зборів при здійсненні бюджетних видатків. З огляду на це, запропоновано удосконалення механізму визначення об’єкту, бази та ставок оподаткування у частині таких податків і зборів: податку з реклами, ринкового збору, збору за паркування автотранспорту із врахуванням при цьому суттєвих змін, що мали місце у відносинах власності, соціальній сфері, реальних доходах населення, оскільки можливості, закладені у цих платежах - наявність потенційних платників та об’єктів оподаткування - використовуються ще не повною мірою; розширення переліку регіональних податків і зборів за рахунок цільових податків - податку на благоустрій міст та екологічного податку.

4. В умовах змін податкового законодавства у 2004 році автором доведено необхідність удосконалення адміністрування податку з доходів фізичних осіб стосовно посилення контролю з боку органів місцевого самоврядування за повнотою та своєчасністю перерахування цього виду платежу до відповідних регіональних бюджетів за місцем знаходження відокремлених підрозділів платників; внесення змін у діюче податкове законодавство та у програмне забезпечення щодо запровадження особових рахунків платників податків з нарахування і сплати податку із виділенням окремим рядком сум, одержаних від здачі в оренду громадянами земельних паїв.

5. На основі результатів проведеного дослідження у роботі відзначено недостатню забезпеченість повноважень органів місцевого самоврядування власними доходами. Доведено доцільність включення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва до складу доходів міського бюджету міста обласного значення, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. З огляду на те, що на практиці спостерігаються значні нерівномірності та невідповідності у визначенні ставок щодо даного податку, ми пропонуємо встановити порядок сплати єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб не у фіксованих ставках, а залежно від обсягів реалізації робіт, товарів та послуг.

6. З метою зменшення залежності регіональних бюджетів від офіційних трансфертів, виділених з державного бюджету, та зниження рівня дотаційності здобувачем запропоновано надання органам місцевого самоврядування права на встановлення територіальної надбавки до загальнодержавного податку з доходів фізичних осіб та надходження його до бюджету того органу місцевої влади, який її встановив. Результати проведених емпіричних розрахунків свідчать, що це призведе до зростання частки податкових надходжень у структурі доходів обласного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

7. У роботі доведено, що реальному збільшенню обсягів власних доходів регіональних бюджетів у якості основного елементу місцевого оподаткування сприятиме використання прямих податків. Зазначено, що основним недоліком непрямих податків є обмежені можливості їх використання для стимулювання виробництва. Нарощування власних доходів регіональних бюджетів має відбуватись при збільшенні темпів виробництва. З огляду на це, потребують запровадження такі види податків і зборів, які б за своєю економічною природою виконували не лише фіскальну функцію, а й стимулювали і заохочували підприємницькі структури до створення додаткової вартості та її легалізації.

8. При розробці проектів рішень про регіональні бюджети автором пропонується застосування розробленої економетричної моделі аналізу доходів регіональних бюджетів, впровадження якої дає можливість оцінити та системно дослідити взаємозв’язок та залежність доходів регіональних бюджетів від впливу на них певних соціально-економічних факторів. Використання запропонованих показників виявлятиме резерви зростання доходів регіональних бюджетів, що позитивно відзначиться на фінансовій базі органів місцевого самоврядування, стимулюватиме її приріст.
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
у наукових фахових виданнях:


 1. Гризоглазов Д.В. Соціальний аспект забезпечення видатків регіональних бюджетів / Гризоглазов Д.В. // Журн. «Ринок цінних паперів України». – 2007. – №5-6. – С. 29-31. – 0,4 д.а.

 2. Гризоглазов Д.В. До питання про реформу адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на формування доходної частини регіональних бюджетів / Гризоглазов Д.В. // Журн. «Ринок цінних паперів України». - №7-8 2007. - С.40-45. – 0,6 д.а.

 3. Гризоглазов Д.В. Доходи регіональних бюджетів: сучасний стан та перспективи / Гризоглазов Д.В. // Журн. «Ринок цінних паперів України» . – 2008. – №7-8. – С. 36-40. – 0,5 д.а.

в інших виданнях:

 1. Місцеві фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.А.Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта, Д.В. Гризоглазов [та ін.] – К.: КНЕУ, 2008. – 265с. – 15,81 д.а. (Особисто автору належить 2,1 д.а.: підготовлено теми: 2 «Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади», 3 «Формування дохідної бази місцевих бюджетів, 11 «Управління місцевими фінансами в України»)

 2. Гризоглазов Д.В. Роль банків у інфраструктурному забезпечені ринку фінансових послуг: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності”], (Київ, 20-25 жовт, 2007 р.) – К.: КНЕУ, 2007. - С. 31-36. – 0,1 д.а.

АНОТАЦІЯ

Гризоглазов Д.В. Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ 2009.

Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних, методологічних і прагматичних питань формування дохідної частини регіональних бюджетів України. Розкрито економічну природу та зміст доходів регіональних бюджетів, узагальнено концептуальні підходи до визначення їх суті та структури. Вивчено законодавче регулювання системи формування дохідної бази регіональних бюджетів. Досліджено тенденції розвитку бюджетної системи України для визначення сучасних вимог до організації формування доходів регіональних бюджетів. Проаналізовано етапи процесу формування доходів регіональних бюджетів. Надано аналітичну оцінку забезпеченості регіональних бюджетів податковими, неподатковими доходами, а також надходженнями від операцій з капіталом. В результаті дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду запропоновано удосконалити процес формування доходів регіональних бюджетів. Розроблено економетричну модель прогнозування доходів регіональних бюджетів.

Ключові слова: доходи, місцевий бюджет, бюджетна система, регіональний бюджет, місцеве самоврядування, податкові надходження, неподаткові надходження, міжбюджетні трансферти, регіональні позики.
АННОТАЦИЯ
Гризоглазов Д.В. Доходная база региональных бюджетов и пути ее оптимизации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2009.

Диссертация посвящена решению теоретических, методологических и прагматичных вопросов формирования доходной части региональных бюджетов Украины. Раскрыта экономическая природа и сущность доходов местных бюджетов, обобщены концептуальные подходы к определению их сущности и структуры. Изучено законодательное регулирование системы формирования доходной базы региональных бюджетов. Исследованы тенденции развития бюджетной системы Украины для определения современных требований к организации формирования доходов региональных бюджетов. Проанализированы этапы процесса формирования доходов региональных бюджетов. Представлена аналитическая оценка обеспеченности региональных бюджетов налоговыми, неналоговыми, а также поступлениями от операций с капиталом. В результате исследования зарубежного и отечественного опыта предложено усовершенствовать процесс формирования доходов региональных бюджетов. Разработана эконометрическая модель прогнозирования доходов региональных бюджетов.

Ключевые слова: доходы, местный бюджет, бюджетная система, региональный бюджет, местное самоуправление, налоговые поступления, неналоговые поступления, межбюджетные трансферты, местные займы.
ANNOTATION
Grizoglazov D.V. Revenue base of regional budgets and the ways of its optimization. – Manuscript.

Dissertation for obtaining of the academic degree of Candidate of Economic Sciences in the speciality 08.00.08 – Money, Finances and Credit. SHEE “Vadim Getman Kyiv National Economic University”, Kyiv, 2009.

The dissertation is devoted to the analysis of theoretical, methodical and pragmatical questions of forming revenue base of regional budgets of Ukraine. Economic character and essence of regional budgets’ revenues was disclosed in the Thesis. Generalized the concept of approaches to determine their structure. Close studied legislative regulation of the system of forming revenue base of regional budgets. The author has investigated the tendencies of developing the budget system of Ukraine to determine modern requirements to organization of forming revenue base of regional budgets. It was analyzed the stages of the process of forming revenue base of regional budgets.

This dissertation consists of three parts. Part 1 outlines the key issues of the functions and stages of regional budgets’ developing. Regional budget defines as economic category that represents system of economic relations that give rise to form and share financial funds to grant a right for citizens on a local stage.

The importance of local budgets disclosed as the main instrument of realization the policy of local governments and influence on financial maintenance of priority ways of their activities. Due to regional budgets regional programs of getting higher social guaranties, creation new working places, assistance to unprotected inhabitants exist.

In Part 2 significant attentions is devoted to the role of organization and rules of forming regional budgets in the condition of Budget Code. Dynamics and structure of income base of regional budgets in Vinnickaya, Ternopolskaya, Khmelnyckaya provinces analysed here.

Detailed analysis of forming regional budgets evidences that regional taxes duties lost fiscal role in regional taxation system. It will be useful to look over the limit rates of regional taxes and duties. This step would give an opportunity to finance housing and communal services, social programs approved by local government authorities.

The practice of budget regulation of regional budgets increase subsidy territories by including them to all administrative units. That transforms budget transfers to the instrument of redistribution processes. Increasing the amount of subsidy territories always leads to decreasing of effectiveness using financial resources, low interest of finding out alternative income base.

While analysing the results of economy transformations the author proved that the rate of budget security became below the average all over Ukraine. In that case must be implemented such forms of financial regulation as: self financing, credits, insurance.

In Part 3 the author analyzed the most efficient ways of stabilization and optimization the revenue base of regional budgets. The independence of local government authorities in forming regional budgets is formal. That’s why share of plenary powers is very necessary to regional authorities as the way of establishing steady income base.

It’s proved that the part of regional budgets in structure of government budget is 0,4-0,9 percents. Government compensations from the losses tax will increase the income base of regional budgets.

The author suggests applying special regional taxes and duties. Their practical realization also will be positive not only as income resource, but as an instrument of financial redistribution.

In accord to theoretical and practical researches of forming the income base of regional budgets the author considers to use economic-mathematical methods and models. The last one can find out the tendencies of changes in some kinds of revenues and reserves of its growth.

Due to statistic program “Systat Sigma” the author could construct econometric models of structure changes in main income resources. These models of analyzing and prognostication the revenue base of regional budgets give an opportunity to study existing problems more carefully and systematically.

The author came to conclusion that the practice of forming the revenue base of regional budgets on the basis of Budget Code needs to be agreed with new laws, new list of budget programs guaranteed by the Government.

In the dissertation the author summarized the latest researches concerning the process of forming the revenue base of regional budgets. It was proved that one of the ways to increase revenue base will be using direct taxes. Such taxes should be fiscal instrument and could stimulate businesses to increase their profits.

While working out a plan of regional budgets the author suggests using the econometric model of analysing revenue base that will give an opportunity to evaluate correlation between incomes and influence of socio – economic factors.

Analytical appraisal of provision the regional budgets with tax, non-tax and operations with capital was shown in the Thesis. As the result of researches foreign and the science of our country it was suggested to improve the process of forming revenue base of regional budgets. The author has worked out econometrical model of prognostication the regional budgets’ revenues.The author has investigated the tendencies of developing the budget system of Ukraine to determine modern requirements to organization of forming revenue base of regional budgets.

Key words: revenue, local budget, budget system, regional budget, local authorities, tax revenue.
Каталог: userfiles -> d-26.006.04 -> 2009
2009 -> Василенко дмитро володимирович
d-26.006.04 -> Імені вадима гетьмана онікієнко сергій володимирович
d-26.006.04 -> Терещенко Олег Олександрович Антикризове управління фінансами підприємств
d-26.006.04 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» горбатюк лілія анатоліївна
2009 -> Ізмайлова Наталія Вадимівна
d-26.006.04 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
d-26.006.04 -> Запаранюк тетяна валеріївна
d-26.006.04 -> Київський національний економічний університет
d-26.006.04 -> Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет

Скачати 325.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка