Керувати – це означає приводити людей до успіхуСкачати 129.61 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір129.61 Kb.
Керувати – це означає приводити людей до успіху.

Директором школи я працюю з 2002 року.

Основою сучасної педагогічної стратегії вважаю формування принципово іншого образу школи, її неповторного обличчя. Для цього уникаю одноманітності у шкільному житті, одночасно зберігаю розумного учня та підтримую творчого вчителя. У школі створюю максимально комфортні умови життєдіяльності, що сприяють формуванню ситуації успіху, що, у свою чергу, пробуджує свідому мотивацію до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації кожної особистості. Впевнена, що сучасна школа має стати школою успіху, де кожен учасник навчально-виховного процесу бачить підтримку і розуміння, має стимул для творчого зростання, вірить у власні сили.

Вважаю, що директор повинен випромінювати інтелігентність, мудрість, невичерпну енергію, кращі лідерські якості, створювати командний дух стилем свого керівництва, заохочувати творчість інших, стимулювати їх здобутки. Ні ревнощам, ні заздрощам, ні конкуренції не повинно бути місця у хорошому шкільному колективі. Основна мета – красива і здорова атмосфера школи, а це – світло, добро, інтерес і радість у діяльності директора, учителів, дітей.

На сучасному етапі головними завданнями школи вважаю: виховання та підготовку покоління, яке реально здатне оцінити, упровадити, а головне - зберегти ідеї демократії; навчити учнів не лише жити в умовах сучасної держави, дотримуватись її законів, відстоювати свої власні права, а й практично реалізувати ці знання в умовах навчального закладу. Останнє із зазначених завдань можливо здійснити лише шляхом створення системи державно-громадського управління. Адже кращим способом пізнання демократії є набуття молодою людиною досвіду управління власною життєдіяльністю та громадськими справами.

Нашій школі, як і іншим навчальним закладам, доводиться вирішувати складні завдання, під час розв’язування яких потрібно враховувати інтереси учнів, батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції, соціальне замовлення суспільства, наявність зв’язків з вищими навчальними закладами, джерела фінансування тощо.

Школа постійно перебуває в пошуку нових технологій, ідей. ЇЇ розвиток спрямований на особистісто орієнтоване та діяльнісне навчання, яке базується на засадах гуманістичної психології, співробітництва й співтворчості вчителя та учня. А звідси - серйозні вимоги до кадрового, науково-методичного забезпечення, але передусім це новий підхід до керівництва й управління.

Ми постійно працюємо над удосконаленням і розвитком структури управління.

Нам вдалося сконструювати свою модель державно-громадського управління, яка направлена на демократизацію освітнього процесу.

Пріоритетними напрямками розвитку школи є:


 • організація начально-виховної роботи на основі впровадження інноваційної моделі школи – моделі взаємодії школи з громадою на підставі партнерських стосунків з використанням ресурсів школи та громади;

 • комп’ютеризація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;

 • впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань;

 • створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів;

 • формування особистості з активною громадянською позицією на підставі партнерських стосунків,на основі всебічного розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу;

 • організація роботи з обдарованими учнями;

 • організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

 • демократизація та гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу;

 • збереження, покращення та оптимізація матеріально-технічної бази школи.

Завдання плану стратегічного розвитку системи освіти школи:

 • створити належні умови для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, грунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

 • провести модернізацію освіти школи на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів села та матеріально-технічної бази закладу;

 • впроваджувати в педагогічну практику новітні досягнення психолого-педагогічної науки;

 • сприяти впровадженню у школі сучасних навчально-виховних та управлінських технологій, пропагувати передовий педагогічний досвід освітян закладу та підвищувати педагогічну майстерність працівників;

 • сприяти запровадженню новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створюючи інформаційно-навчальне середовище;

 • вирішити на рівні органів місцевого самоуправління питання цільового фінансування для поповнення навчально-матеріальної бази школи;

 • формувати свідоме і відповідальне ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави;

 • формувати позитивний імідж навчального закладу;

 • створювати умови рівного доступу до освіти жителів села.

Розробляючи Концепцію та Статут школи , ми визначили, що діяльність школи буде організовуватись на засадах демократизму, гуманізму, поєднання державного управління та громадського самоврядування, упровадження колегіального стилю управління закладом.

Моя школа є наочним прикладом практичної реалізації принципу громадсько-державного управління освітою. У школі діють Рада школи (голова ради – Бліндар І.В..), батьківський комітет (голова – Совінська О.І.), піклувальна рада (голова ради – Данілов В.В.), парламентсько-президентська республіка, яку очолює президент школи, дитяча організація «Промінчата», наукове товариство «Зміна», товариство «Обдарованість», об’єднання за інтересами, гуртки. Тут кожен може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси. Без успішного учня не може бути успішного закладу, як і без успішних громадян не буває успішної держави. А успішного учня може виховати тільки успішний учитель.

Зацікавленість у результатах своєї праці, прагненням до саморозвитку й самовдосконалення, уболівання за авторитет школи – основні складові внутрішньої мотивації кожного учасника навчально-виховного процесу.

У Грузевицькій ЗОШ І-ІІІ ст.: • чисто, тепло, затишно, психологічно комфортно, фізично безпечно;

 • панує атмосфера творчої співдружності;

 • культивується висока повага один до одного, яка виражається в спільній радості за успіхи усіх членів шкільного колективу, громади, у наполегливій праці на користь шкільних традицій;

 • постійно створюються умови для творчості і саморозвитку учнів та вчителів;

 • повсякчас шукають способи для розкриття й розвитку чеснот кожної особистості.

Новий освітній менеджмент призвів до утвердження в управлінській системі школи таких тенденцій:

 • відмови від авторитарного стилю управління й переходу до лідерства, партнерства та демократичних процедур узгодження рішень;

 • глибше і повніше делегування повноважень «зверху - вниз» у поєднанні з наділенням відповідальності;

 • прийняття науково обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і доброякісної інформації;

 • організація роботи педагогічного, учнівського, батьківського колективів за принципом «Ми робимо одну справу»;

 • постійне навчання всіх і всюди.

Ефективна взаємодія адміністрації школи , батьків, учнів та громади села Грузевиця залежить від усвідомлення, планування координації дій управлінською командою. Дуже важливі для навчального закладу рішення ухвалює не керівник, а команда енергійних, творчих, працьовитих, професіональних працівників. За такого підходу колектив розділяє відповідальність за ухвалене рішення на психологічному рівні, відчуває, що це рішення – його.

Основні вимоги, що висуваю до членів управлінської команди: • професійна компетентність;

 • володіння сучасними інформаційними та діагностичними технологіями;

 • знання психологічних особливостей колективу, технологій впливу на підлеглого;

 • обізнаність в інноваційній педагогіці та педагогічному менеджменті;

 • позитивна спрямованість на виконання управлінських функцій;

 • прагнення підвищувати свій професійний рівень, оволодівати новими методиками, технологіями;

 • уміння та бажання працювати в команді, бути «командним гравцем», спрямованим на загальний успіх, а не конкретної особи.

Громадсько-державна модель управління запроваджена не заради управління, а для того, щоб навчити дітей не лише жити в умовах сучасної держави, дотримуватися її законів, відстоювати власні права, а й практично реалізовувати ці знання в умовах навчального закладу. Кращим способом пізнання демократії є набуття молодою людиною досвіду управління власною життєдіяльністю та громадськими справами. Життєвих премудростей діти навчаються беручи участь саме в учнівському самоврядуванні, організації шкільного колективу, в якій:

  • розвивається соціально активна, гуманістично спрямована особистість;

  • в учнів з'являється можливість виявити себе в соціально значимих справах;

  • формується глибоко усвідомлена громадянська позиція учня, почуття власної гідності, національної самосвідомості.

Тому головне завдання учнівського самоврядування – виховання таких взаємин, за яких людина вже в підлітковому віці безпосередньо спілкуватиметься із суспільством, а кожен вихованець вважатиме себе активним учасником громадського життя.

У процесі роботи в органах учнівського самоврядування, незалежно від того, є дитина рядовим членом чи виконує керівну функцію, формуються такі важливі якості, як культура міжособистісних відносин, причетність до загальної справи, відповідальність за результат своєї роботи як частини загальної справи, а значить, демократична громадянська позиція. В процесі діяльності діти оволодівають культурною та історичною спадщиною, що є культурологічним завданням громадянської освіти.

У процесі життєдіяльності в учнівському середовищі з розвиненою системою учнівського самоврядування діти реалізують своє право:

- на участь у виборах та інших формах прямої демократії (політико-правова сфера громадянської освіти та виховання);

- на участь у громадянських об’єднаннях (соціальна сфера);

- на свою культуру та мову, не заперечувати культурні цінності інших народів (культурологічна сфера);

- на оцінку власних можливостей, на самореалізацію та самовдосконалення.

Гарною традицією учнівського самоврядування є міжвікове спілкування учнів, коли старший учень передає свій досвід роботи молодшим, налагоджена робота тренінгу «Як стати лідером».

Співпраця педагогів, дітей і батьків у самоврядуванні відкриває простір для учасників «трикутника» на всіх етапах – від пошуку корисної справи, її реалізації до підведення підсумків.

Учнівське самоврядування дає можливість учням реалізувати свої здібності в самостійно обраному напрямі. Крім того, в процесі постійного залучення дітей до участі в суспільному житті формуються певні риси:

• уміння самоорганізуватися та організувати будь-яку справу й участь у ній інших;

• почуття власної гідності;

• почуття справедливості;

• об’єктивність та толерантність при вирішенні спірних питань;

• комунікабельність, порядність у стосунках з оточенням;

• повага до людей;

• готовність прийти на допомогу, захистити свої права людини та громадянина.

В основу державно-громадського управління школою покладено ідею методу проектів. Так, у школі розроблені та реалізуються проекти: • Адаптація першокласників до школи;

 • Людина починається з добра;

 • Моє село – моя колиска;

 • Формування громадянської компетентності учнів;

 • Школа - територія здоров’я ;

 • Впровадження компетентнісно - орієнтованого підходу у НВП;

 • Впровадження інформаційно - комп’ютерних технологій;

 • Удосконалення науково-методичної роботи щодо підготовки компетентного вчителя тощо.

Учні розробили проекти:

 • Школа моєї мрії;

 • Історія школи : минуле і сьогодення;

 • Освітлення села енергозберігаючими лампами;

 • Моє село – моя колиска;

 • та інші.

Діяльність школи може бути безпосередньо оцінена через успішне чи невдале здійснення проектів та їх вплив на конкретне освітнє середовище. До реалізації проектів залучаються не тільки педагоги школи, а й інші спеціалісти, представники громадськості. У тісній співпраці з громадою за останні роки вдалося значно поліпшити матеріально-технічну базу школи створити більш сприятливі умови здійснення НВП.

Суспільний рейтинг школи визначається високими досягненнями школярів, оцінкою мешканців села, рівнем задоволеності батьків і учнів якістю освітніх послуг, сформованою компетентністю й соціальною адаптацією випускників.

Важливу роль у створенні позитивного іміджу навчального закладу відіграють учнівські зібрання, батьківські збори, конференції, шкільні свята, колективні творчі справи, які демонструють згуртованість учасників навчально-виховного процесу.

Наша школа була і залишається однією з кращих серед шкіл району по рівню викладання і якості учнівських досягнень, по результативності участі учнів в ІІ турі олімпіад, різних виховних конкурсах .

Школа плекає розум і душу нації. Сьогодні думати про Україну означає думати про кожну особистість, про її успішність. Саме тому успішність школи– в успіхах її учнів, вчителів, у високій оцінці батьків, громадськості села і району.

Грузевицька загальноосвітня школа створює умови для розвитку особистості школяра. Середовище, сімя, громадськість впливає на процес формування особистості, і тому я, як керівник закладу, досить позитивно сприймаю той багаторічний процес співпраці педагогічно-батьківського колективу, що склався в нашій школі.

Батьки позитивно реагують на побажання і пропозиції учителів, завжди розуміють проблеми школи, забезпечуючи дітей необхідними додатковими матеріалами для успішного засвоєння програмового матеріалу.

Більше 90% старшокласників забезпечені дома компютерною технікою, мають вільний доступ до мережі Інтернет, частина учнів, в яких цього немає працюють додатково в сільській бібліоткці, де стоїть три компютери з підключенням до Інтернету, в школі.

Як результат 80% випускників успішно складають ЗНО і стають студентами ВУЗів.

Школою налагоджена тісна співпраця з дошкільним навчальним закладом; вчителі початкових класів часті гості у дитсадку, а вихователі дитячого садка завжди цікавляться справами своїх вихованців в школі. Ми разом приймаємо рішення і виконуємо їх. Стали традиційними для майбутніх першокласників та їх батьків Дні відкритих дверей, коли вони знайомляться із школою, своєю першою вчителькою.

Ні для кого не секрет, що державне фінансування на розвиток закладів освіти мізерне, а школа має розвиватися, готувати конкурентноспроможного випускника. І в цьому питанні необхідна тісна співпраця школи, сімї і громадськості, а керівник, відповідно повинен бути менеджером. Лише в такому разі сьогодні можна утримувати в належному стані освітню галузь.

У нас на належному рівні працюють Рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет, тому всі ці питання ми успішно вирішуємо.

Завдяки активній діяльності представників громадськості у нас добре налагоджена співпраця з органами виконавчої влади; відділом освіти Хмельницької РДА, районною радою, тощо. Ми завжди відчуваємо розуміння і підтримку в наших запитах і потребах.

В школі стало доброю традицією проведення родинних свят, різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості села. Вже кілька років на громадських засадах працюють гуртки «Чудо глина», «Шкіряний мяч», «Вишивка бісером», які ведуть батьки – ентузіасти.

Тісна співпраця склалася у нас з народним фолкльорним аматорським колективом «Берегиня» Грузевицького сільського будинку культури, в якому співають бабусі наших вихованців. Члени колективу часті гості в школі : вони приходять на усі шкільні свята, на виховні години, де разом з класними керівниками і класоводами прищеплюють дітям любов до української пісні, виховують почуття гордості за нашу країну.

Частий гість у школі і сільський бібліотекар. Спільно ми проводимо цікаві заходи, учні є членами клубу правознавець, який працює на базі сільської бібліотеки.

Стараюсь залучати колектив, управлінську команду до творчої діяльності. Вважаю за досягнення як управлінця – роботу у злагодженій команді. Стараюся прислухається до порад, не боятися довіряти людям, грамотно делегувати повноваження підлеглим, вчасно помічати і відзначати внесок кожного у загальну справу.

За роки роботи на посаді директора школи очолюваний мною колектив зміг зберегти і примножити кращі традиції закладу.

Моє професійне кредо: від творчого директора через творчого вчителя до творчого учня.

За для досягнення поставлених завдань у власній управлінській діяльності як директора школи керуюся такими основними засадами: • Директор має підпорядковувати своє життя меті школи;

 • Служіння школі – дороговказ всієї роботи керівника;

 • Треба вірити в кінцеву мету і мати мужність долати перешкоди на шляху до неї;

 • Директор має сам бути вчителем-професіоналом;

 • Директор має викликати довіру і почуття надійності, інакше він будує «замок на піску»;

 • Директор дбає про формування у членів колективу відчуття приналежності до свого закладу, почуття шкільного патріотизму.

Школа – скарбниця знань. Знання – невичерпне джерело непізнаного, нового. Я, як директор школи, не маю права дати цьому джерелу зміліти. Відмова від авторитарних методів шкільного життя, утвердження партнерства задля спільного успіху дали можливість створити школу як відкриту педагогічну систему, яка легко сприймає нові ідеї, продукує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників освітнього процесу.

Вважаю, що сьогодні школа не лише частина демократичного суспільства – школа має важливе значення для майбутнього, визначаючи якою буде демократія. Якщо ми хочемо, щоб усі в школі і спільноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватися в кожний аспект шкільного життя і місцевого середовища. Замість традиційної школи прагнемо створити навчальний заклад з власними традиціями.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка