Казанджиєва М. С., Україна, м. Суми, Сумду ціннісні орієнтації сучасної сТудентської молоді як основа діалогУ культурСкачати 70.64 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір70.64 Kb.
#9213
Казанджиєва М.С., Україна, м. Суми, СумДУ
Ціннісні орієнтації сучасної сТудентської молоді

як основа діалогУ культур
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується посиленням тенденцій глобалізації, уніфікацією духовної і матеріальної культури, нівелюванням етнічних і соціокультурних особливостей національних спільнот. Проте зазначена тенденція стосується лише соціально-економічного життя, у той час як духовно-культурне буття переважної частини етносів і націй характеризується протилежною тенденцією – сплеском етнічної і національної свідомості, підвищенням інтересу до історії та культури власного народу, спробою протиставити бездуховності суспільства споживачів цінності національної ментальності. Відтак не тільки в науковому співтоваристві, а й у широких колах посилюється увага до проблем, які характеризують цю суперечливу ситуацію. Наразі особливої актуальності набувають крос-культурні дослідження, що пояснюється, по-перше, теоретичними пошуками науковців, пов’язаними з осмисленням процесів етнічного відродження кінця ХХ – початку ХХІ століття; по-друге, практичними аспектами проблеми: зростанням міжетнічних контактів унаслідок формування єдиного економічного простору, посилення міграції, а також вимогами повсякденної практики міжетнічного спілкування.

В умовах розширення міжкультурної комунікації і поглиблення міжкультурного діалогу значне місце посідає ідея поліетнічної толерантності, співіснування в поліетнічних умовах, нерозривно пов’язана з етнічною ментальністю особистості, її «картиною світу», ціннісно-мотиваційною сферою [3, 4].

Проблеми ролі ціннісних орієнтацій в індивідуальній свідомості особистості належать до фундаментальних проблем людського буття: ціннісні орієнтації посідають центральне місце в психічній регуляції поведінки людини, саме вони є її компонентами. Включення ціннісних орієнтацій у структуру особистості дозволяє усвідомити найбільш загальні соціальні детермінанти мотивації поведінки, джерела якої знаходяться в соціально-економічній природі суспільства, його моралі, культурі, в особливостях соціально-групової свідомості того середовища, у якому сформувалася соціальна індивідуальність і проходить повсякденне життя людини. Цінності людини можна розглядати як універсальні цілі та засоби їх досягнення, що забезпечують інтеграцію суспільства і водночас допомагають групі або індивіду здійснити вибір власної поведінки в значущих ситуаціях.

Цінності людського буття – категорія динамічна, вона змінюється зі зміною соціальних реалій. У феномені ціннісних орієнтацій можна виділити їх якість, гармонійність і творчу спрямованість, ступінь активності. Найважливішою функцією ціннісних орієнтацій є формування «осі свідомості» як основного компонента структури особистості, що визначає спрямованість її діяльності і життєві стратегії в цілому. Два види орієнтації на цінності виявляються не тільки в аксіологічній системі особистості, а й у мотивах її поведінки: 1) орієнтація на пасивне засвоєння або споживання певної цінності; 2) орієнтація на творчу діяльність зі створення цієї цінності.

Співіснування в поліетнічних умовах – актуальна реалія сьогодення. Особливий інтерес у цьому плані, безперечно, становить молодь – велика соціально-демографічна група, що є основним носієм інтелектуального потенціалу нації. А з огляду на поширеність у сучасному світі міжетнічного і міжнаціонального спілкування студентської молоді важливість звернення до системи цінностей юнаків і дівчат видається беззаперечною [1, 2, 5].

Ціннісна сфера особистості була і залишається предметом розгляду як вітчизняних (Г. Андреєва, В. Бизова, О. Запесоцький, Д. Леонтьєв, І. Кон, В. Петренко, Б Поршнєв, Т. Стефаненко та ін.), так і західних науковців (Дж. Беррі, У. Кім, Р. Когделл, А. Маслоу, К. Сітарам, Г. Трайандіс, Е. Фромм та ін.). Аналізу системи цінностей українського етносу присвячені роботи В. Анненкова, Т. Артемонової, О. Вишневського, О. Научителя та ін.

Ціннісні орієнтації – складний соціально-психологічний феномен, що характеризує спрямованість і зміст активності особистості, визначає загальний підхід людини до світу, до себе, що додає сенсу і напряму особистісним позиціям, вчинкам, поведінці. Залежно від того, які конкретні цінності входять до структури ціннісних орієнтацій особистості, як вони поєднуються, які з них переважають і якою мірою, можна визначити, на які цілі спрямована життєдіяльність людини.

Оскільки цінності особистості найтісніше пов’язані з її потребами, то й класифікація цінностей залежатиме від виду потреб: за об’єктом засвоєння цінності поділяються на матеріальні, матеріально-духовні; за способом вияву – ситуативні, стійкі; за роллю в діяльності людини – термінальні, інструментальні; за змістом діяльності – пізнавальні, предметно-перетворювальні (творчі, естетичні, наукові, релігійні тощо); за належністю – особистісні (індивідуальні), групові, колективні, суспільні (демократичні), загальнонародні (національні), загальнолюдські. Загальнолюдські (як вищу цінність) цінності називають також універсальними. До них належать: вітальні (життя, здоров’я, особиста безпека, сім’я, родичі, освіта, правопорядок); суспільні (соціальний статус, працелюбство тощо); міжособистісні (чесність, доброзичливість, альтруїзм); демократичні (національний суверенітет, свобода слова, совісті); партикулярні (належність до малої батьківщини, сім’ї); трансцендентні (віра в Бога, прагнення до абсолюту). Базові цінності: прагнення до істини, творчості, краси, орієнтація на добро, співучасть, честь і гідність – конкретизуються й становлять основу для вибору цілей і умов загальнозначущої діяльності. Вони і становлять ядро загальнолюдських цінностей.

Кожна культура містить складний комплекс цінностей, переконань, очікувань, звичаїв. Систему цінностей представників різних національностей можна охарактеризувати як своєрідний «культурний код», оскільки кожна культура породжує свою, лише їй притаманну ціннісну систему. І оскільки кожна етнічна група має власну, не характерну для інших систему правил, переконань, традицій, то представники різних культур мають різні, іноді діаметрально протилежні цінності (наприклад, скромність – для представників Сходу, індивідуалізм – для представників західних культур). Проте і в різних культурних комплексах ми часто зустрічаємо подібні погляди і переконання.

Однією з характеристик нашого часу є те, що молоде покоління Заходу, розчарувавшись у власних системах цінностей, намагається зрозуміти ціннісні системи Сходу, африканських культур. І відтак постає питання про спільне і відмінне, про можливість узгодити цінності різних культур шляхом знаходження (або відродження) загальнозначущих смислів, зробити міжкультурну комунікацію більш ефективною, спрямувати взаємодію на взаємне збагачення.

Порівняльний аналіз ціннісної сфери українських й іноземних студентів, які навчаються в СумДУ, засвідчив, що студенти демонструють цінності, тісно пов’язані зі специфікою життя відповідного суспільства – релігією, соціальним устроєм, особливостями виховання.

Так, наприклад, ціннісній сфері українського студентства притаманне домінування цінностей кар’єри (гарна освіта, самовдосконалення, цікава робота) і гедоністичних цінностей (що пояснюється значним впливом західної культури). Важливість зазначених цінностей почала утверджуватися у свідомості української молоді нещодавно, що пояснюється соціально-психологічним впливом західного способу життя, де кар’єрне зростання і задоволення власних потреб є неодмінною складовою системи життєвих пріоритетів. Можна припустити, що певна аморфізація ціннісного світу, спричинена руйнацією ідей «комуністичного минулого» нашої країни, долається з допомогою західної моделі способу життя, досить привабливої для наших співвітчизників. Серед життєвих цінностей нашої молоді важливе місце посідають і комунікативні інтереси (сім’я, вірні друзі, коло спілкування).

У студентів-іноземців (представників Сходу) домінують філософські цінності – свобода (незалежність), життєва мудрість, пізнання нового, друге місце посідають цінності альтруїстичні – відповідальність, служіння людям, що пояснюється сильними релігійними та філософськими традиціями і особливостями виховання у східних культурах.

До «психологічного портрету» українських студентів як представників етнічної групи ми можемо віднести такі характеристики: 1) прагнення самостійно і відповідально приймати рішення і робити вибір (активізація проявів суб’єктності, що можна пояснити новою ситуацією в суспільстві), активно діяти з метою керувати своїм життям; 2) турбота про особистісне зростання і активність у професійній сфері; 3) гедоністичні тенденції.

Поведінка членів східних культур більшою мірою вмотивована груповими нормами, ніж індивідуальними настановами; в основі філософії життя лежать релігійні вірування; сімейні відносини вважаються майже священними; проте скромність, яка раніше була мало не основоположною характеристикою, у наш час втрачає такі позиції, принаймні в міжкультурній взаємодії.

Таке групування першочергових цінностей відображає особливості історичного шляху та суспільного устрою країн, де проживають студенти.

Зазначимо, що для українських та іноземних студентів кількість спільних ціннісних орієнтацій є значно більшою, ніж відмінних. Здоров’я, сімейне життя, кохання, міжособистісні відносини, суспільне визнання, акуратність, вихованість, життєрадісність і українські, і іноземні студенти вважають основними, що свідчить про їх універсальний, загальнолюдський характер.

Проте відмінності в пріоритетах щодо певної цінності можуть бути значними. Так, цінність освіти визнається першочерговою майже в усіх культурах, проте, наприклад, вибір спеціальності може пояснюватися зовсім різними причинами: для іноземців «професійна доля» пов’язана переважно з бажанням батьків, для вітчизняних студентів варіанти вибору професії мотивовані не в останню чергу можливістю вчитися на «бюджетному» місці.Знання особливостей аксіологічної картини світу забезпечує ефективну міжкультурну взаємодію і є гарантією діалогу культур, безконфліктної комунікації, від якої залежить зміст і якість життя, а в остаточному підсумку – в умовах глобалізаційних тенденцій – і саме існування цивілізації.

Список літератури


  1. Артемонова Т. Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформації / Т. Артемонова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 72–75.

  2. Вієвська М. Г. Студенти ХХШ століття : зб. наук. праць / Вієвська М. Г., Савченко Л. О. – Кривий Ріг, 2004. – № 7. – С. 3–7.

  3. Конов І. Ф. Етнос. Цінності. Комунікація / І. Ф. Конов. – Луганськ : Альма-Матер, 2000. – 494 с.

  4. Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индвидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени / Д. А. Леонтьев // Психологическое обозрение. – 1998. – № 1. – С. 13–25.

  5. Скок М. А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента / М. А. Скок // Вісник ЧДПУ. – Чернігів, 2002. – Вип. 11. Серія “Психологічні науки”. – С. 128–132.


Скачати 70.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал