Картка педагогічної оцінки (самооцінки) здатності педагогів до інноваційної діяльностіСторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#10037
ТипКартка
1   2   3   4

О проектні технології

О особистісно орієнтоване навчання

О інтегроване навчання

О випереджувальне навчання

О інше__________________________________________________________________


 1. Якими діагностичними методами Ви володієте вільно? Виберіть всі можливі варіанти відповідей.

О опитування

О бесіда

О анкетування

О спостереження

О інтерв’ювання

О вивчення стану проблеми

О аналіз документів

О аналіз досвіду роботи вчителя

О кількісне обробляння результатів дослідження

О педагогічний експеримент

О інше _____________________________________


 1. Оберіть основну причину несприйняття інноваційних процесів? Виберіть не більше, ніж чотири варіанти відповіді.

 • не знаю, які будуть наслідки змін

 • не хочу змінювати власний стиль викладання

 • будь які нововведення не стільки сприятимуть розв’язанню проблем, скільки примножать їхнє число

 • упровадження інновацій суттєво впливає на інтенсифікацію праці, зростання навантаження на вчителя

 • не вважаю за доцільне витрачати час на перенавчання

 • мені ніколи цим займатись

 • вважаю будь -які нововведення тимчасовим, швидкоплинни явищем

 • уважаю будь – які нововведення даниною моді, а не дієвим засобом перетворення

 • не можу зорієнтуватися в інформаційному потоці, не знаю з чого почати

 • інші причини

7. Які інновації впроваджуються у Вашому навчальному закладі?

а) у змісті освіти _____________________________________________________

____________________________________________________________________

б) в технологіях навчання, виховання та розвитку учнів _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в) управлінні діяльністю навчального з акладу _____________________________

______________________________________________________________________
 1. Де Ви останнім час омотримули інформацію про освітні інновації ?

О на курсах підвищення кваліфікації

О на районних семінарах

О на засіданнях педагогічної ради школи

О на засіданні шкільного методичного об’єднання

О із педагогічної преси, Інтернету

О інше _____________________________________
 1. Що Ви вважаєте головною складовою успіху?

О впевненість у собі

О чітке бачення мети

О самостійно поставлена мета, наполегливість

О пошук і внесення новизни

Додаток 2

Анкета 1. Бар'єри педагогічної діяльності

Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали:

5 – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;

4 – скоріше відповідає, ніж ні; 3 – і так, і ні;

2– скоріше не відповідає;

1– не відповідає.Питання анкети

1. Я прагну вивчити себе.

2. Я залишаю час для розвитку.

3. Перепони, які виникають, стимулюють мою активність.

4. Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені пізнати та

оцінити себе.

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.

6. Я аналізую свої почуття і досвід.

7. Я багато читаю.

8. Я дискутую з питань, які мене цікавлять.

9. Я вірю у свої можливості.

10. Я прагну бути відкритішим.

11. Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене оточення.

12. Я керую своїм професійним розвитком й отримую позитивні

результати.

13. Я маю задоволення від освоєння нового.

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15. Я позитивно поставився б до свого професійного підвищення.Підрахуйте загальну суму балів:

75–55 – активний розвиток;

54–36 – немає стійкої системи саморозвитку, орієнтація на розвиток

значно залежить від умов;

35–15 – зупинка розвитку.

Додаток 3

Анкета 2. Самоаналіз стимулів і перешкод

Оцініть за п'ятибальною системою фактори, які стимулюють або

перешкоджають Вашому навчанню і розвитку:

5 – так (перешкоджають або стимулюють); 4 – скоріше так, ніж ні;

3 – і так, і ні; 2 – скоріше ні; 1–ні.

Стимулюючі фактори

1. Методична робота.

2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.

3. Приклад і вплив колег.

4. Приклад і вплив керівників.

5. Організація праці в навчальному закладі.

6. Увага до цих проблем керівництва.

7. Довіра.

8. Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування.

9. Заняття самоосвітою.

10. Інтерес до роботи.

11. Зростаюча відповідальність.

12. Можливість одержання визнання в колективі.

Перешкоджаючі фактори

1. Власна інерція.

2. Розчарування від невдач.

3. Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому питанні.

4. Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно сприймають Ваші

переміни і прагнення до нового.

5. Неадекватний зворотний зв'язок із колегами та керівниками

(відсутність об'єктивної інформації про себе).

6. Стан здоров'я.

7. Нестача часу.

8. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини.

Готовність учителя-практика до інноваційної діяльності: технологічний інструментарій

Компоненти поняття

Критерії готовності

Показники рівнів готовності


Методичний інструментарій


Діагностичний інструментарій

Мотиваційно-орієнтаційний компонент


ДЛЯ ЧОГО впроваджується інновація

Особистісно смислові орієнтації педагога.

Заради чого

«треба»?

Усвідомлювати

смисл діяльності:

1)прагматичний;

2)егоцентричний;

3)групоцентричний;

4)просоціальний

Мисленнєва діяльність

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків та ін.

Мотивація вибору технології

Для чого

«треба»?

Бути

вмотивованим:

вимушена потреба;

мотив визнання;

мотив успіху; внутрішня потреба


Цілепокладання: методична мета

Чого чи щo «треба»?

Здійснювати цілепокладання: 1)зовні задане;

2)формальне;

3)коректне ;

4) осмисленеПровідний вид соціально-професійної активності

Саме так…

«треба»

Обирати модель поведінки: 1)адаптивна;

2)самовираження;

3)самоствердження; 4)самоактуалізація


Змістовий

компонент
ЩО

знаю про інновацію, що впроваджую?

Система збору та узагальнення інформації про інновації

Бути поінформованим: 1)погано

2)недостатньо

3)добре


Список публікацій, ксерокопії та ін. про різні інновації

Технологічне портфоліоСистема знань про сутність, специфіку, орієнтири реалізації технологічного підходу

Знати

про інноваційну діяльність:

1)поверхово;

2)вибірково;

3)достатньо;

4)ґрунтовноГлосарій, тезаурус, тези, дидактичні матеріали та про ІД
Знання про сутність та особливості впроваджуваної технології

Розуміти

обрану інновацію:

1)формально;

2)елементи;

3)цілісно;

4)системноТехнологіч-на картка інновації
Технологізова-ність знань

Застосовувати

набуті знання про інновацію:

1)формально;

2)елементи;

3)цілісно;

4)системноКритерії вибору інновації, методичне розшарування: теоретико-методичні засади, концепт, проектуван-ня технологічної оболонки

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків та ін.

Операційно-технологічний компонент

ЯК

впроваджуватиму інновацію?

План дій упровадження технології

Вміти

планувати самоосвітню робот

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієПроект, програма, план упроваджену іновації

Технологічне портфоліо

Сформованість проектно-впроваджуваль-них умінь

Вміти

реалізувати план:

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієМатеріали реалізації заходів (виступи, презентації та ін.); календарно-тематичне планування (зазначати місце технологічного уроку)

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків та ін.

Розробка моделі-проекту технологічного уроку (заходу)

Вміти

конструювати урок (захід):

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієПоурочні плани, методичні розробки уроків (заходів)

Технологічне портфоліо

Обґрунтування персонал-технології

Вміти

обґрунтувати власні дії:

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієМисленнєва діяльність

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків та ін.

Рефлексивно-прогностичний компонент

ЩО РОБОТИ далі? Але…

ЩО ЗРОБЛЕНО?

Сформованість рефлексивних умінь

Рефлексувати, зіставляючи ціль з результатом:

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;


4)добре вміє

Мисленнєва діяльність

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків

Самооцінка (оцінка) результативності впровадження технології

Відстежувати

результативність:

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієРезультати моніторин-гу, анкетування та ін.

Технологічне портфоліо

Самоаналіз (аналіз) типових утруднень

Виявляти і долати

утруднення:

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієМисленнєва діяльність

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків та ін.

Прогнозування майбутньої діяльності щодо розвитку інновації

Прогнозувати

власні дії:

1)не вміє;

2)частково вміє;

3)вміє;

4)добре вмієМисленнєва діяльність

Бесіда, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності, відкритих уроків та ін


Каталог: upload -> users files
users files -> Наталія Бобеляк Надія Кондрашова Ігор Пукач Станіслав Сімченко
users files -> Проект стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року
users files -> Інформація щодо проведення Осіннього Будівельного Форуму
users files -> Положення про департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
users files -> Заходи, пов′язані з 30-ми роковинами аварії на Чорнобильській аес
users files -> Рекомендує провести у школах такі культурно просвітницькі заходи: І. Оформити книжково-журнальні виставки у шкільних бібліотеках на теми
users files -> Програма Фетивалю української середньовічної культури «Ту Стань! 2015» П’ятниця, 31 липня Протягом дня
users files -> День Незалежності України
users files -> Рекомендаційний пізнавально-довідковий матеріал, присвячений 30-річчю Чорнобильської трагедії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка