Картка педагогічної оцінки (самооцінки) здатності педагогів до інноваційної діяльності


Показники оцінки готовності вчителя до інноваційної діяльностіСторінка2/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#10037
ТипКартка
1   2   3   4

Показники оцінки
готовності вчителя до інноваційної діяльності

(О.Г. Козлова)

Показники
оцінки

Параметри
оцінки

Ознаки виявлення параметрів

Мотиваційна готовність

Готовність до змін

Творчо-перетворююче ставлення до дійсності; відхід від нормативів.

Усвідомлення необхідності в інноваційній діяльності.

Позитивне сприйняття власного минулого досвіду в контексті інноваційної діяльності.

Узгодженість власних цілей з проблемами інноваційної діяльності.

Готовність до участі в проектуванні нових освітніх систем.


Сприйнятливість до нововведень

Відкритість внутрішнього світу вчителя культурі, суспільству.

Здатність до подолання стереотипів у педагогічній діяльності.

Готовність до подолання творчих невдач.

Рівень включеності в інноваційні рішення. Самостійність у прийнятті рішень.

Подолання психологічних бар’єрів.


Технолого-педагогічна підготовленість

Теоретико-методологічна обізнаність

Наявність глибоких теоретичних знань і вмінь з предмета.

Уміння співвідносити з базовими знаннями свою практику, вдосконалювати на основі базових знань власну практичну діяльність.

Наукова обґрунтованість, включення нових ідей у практику.

Концептуальність, можливість розповсюдження і використання розроблених ідей.

Органічне поєднання інноваційної діяльності та особистої культури.


Технологія прийняття рішення

Уміння використовувати способи вирішення аналітико-рефлексивних, конструктивно-прогностичних, організаційно-діяльнісних, оцінювально-інформаційних, корекційно-регулюючих педагогічних завдань.

Уміння здійснювати вибір інноваційної проблеми і теми.

Володіння евристичними методами розв’язання проблеми.

Володіння методикою складання авторських програм, навчальних планів, моделювання та конструювання елементів уроку.

Володіння способами модернізації, систематизації засобів навчання.

Технологія пошукової діяльності

Уміння оперувати категоріями: мета, завдання, проблема, задум, гіпотеза, інструментарій дослідження.

Уміння складати розгорнуту програму експерименту.

Застосування засобів діагностики, корекції просування учнів у навчанні та розвитку.

Володіння методикою педагогічного експерименту.Ставлення до педагогічної діяльності

Ціннісне ставлення до педагогічної діяльності

Розуміння й оцінка цілей та завдань педагогічної діяльності.

Усвідомлення цінностей педагогічних знань.

Визнання цінності суб’єкт-суб’єктних стосунків.

Задоволення педагогічною працею.Професійне самовдосконалення

Прагнення до самореалізації, до втілення в професійну діяльність намірів та способу життя.

Інтегративність видів педагогічної культури.

Усвідомлення свого індивідуального стилю з позицій педагогічної культури.

Творче перетворення середовища розвитку учнів.

Ступінь узагальнення результатів роботи (на рівні школи, району, регіону, країни).


Комунікативна культура

Уміння встановлювати гуманістичні особистісно орієнтовані стосунки з учнями, батьками, колегами.

Уміння терпляче ставитися до інших точок зору, вести діалог.

Уміння застосовувати компромісні рішення.

Орієнтація на визначення позитивних якостей, сильних сторін, значущості іншого.

Уміння контролювати власний емоційний стан.

Наявність установки на реалізацію здібностей кожного учня, на встановлення комфортного мікроклімату в педагогічному процесі.Повага до самого себе, вміння використовувати власні сильні сторони в організації і реалізації педагогічного процесу.


Карта

вивчення та оцінки рівня інноваційної культури педагогічного працівника
(за Макагон Є.В.)

Параметри оцінки

Самооцінка

Експертна
оцінка

1. Знання правових норм та уміння оперувати ними стосовно до організації дослідно-експериментальної роботи.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2. Вміння науково обґрунтувати інноваційну діяльність.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Прагнення до пошуку нової інформації.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Уміння аналізувати, інтегрувати і синтезувати інформацію.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5. Уміння використовувати комп’ютерну, аудіо-, відео- та копіювальну техніку.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6. Здатність до продукування гіпотез, оригінальних ідей.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Розвинута уява, фантазія.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Пошуково-перетворювальний стиль мислення.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9. Позитивна Я-концепція.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10. Здатність до дослідницької діяльності.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

11. Прогностичність педагога.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

12. Уміння довести розпочату справу до кінця.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5


Карта експертизи та оцінки
вмінь творчої та дослідно-пошукової діяльності

(за Макагон Є.В.)

Параметри оцінки

Самооцінка

Експертна
оцінка

1. Розуміння сутності педагогічних інновацій та рівнів творчої діяльності вчителя.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2. Уміння аналізувати наявні педагогічні інновації, зіставляти їх із власними інтересами і досягненнями, використовувати у власній педагогічній діяльності.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Уміння формулювати мету та завдання власної дослідно-експериментальної діяльності.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Володіння методикою організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в школі.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5. Уміння розробляти показники та критерії ефективності педагогічного експерименту.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6. Рівні участі педагога в творчій діяльності:6.1. Участь у колективному педагогічному дослідженні.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6.2. Створення власних інноваційних розробок.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6.3. Організація роботи проблемно-пошукової групи.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6.4. Участь у роботі школи педагогічної майстерності, творчих групах тощо.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6.5. Проведення відкритих заходів, участь у роботі семінарів, практикумів тощо.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5


Карта експертизи

та оцінки професійної готовності вчителів до експериментальної роботи
(за Макагон Є.В.)

Параметри оцінки

Прошу допомоги

Знаю теорію питання

Можу використовувати за взірцем

Можу використовувати творчо

Можу узагальнити свій досвід

Можу поділитися досвідом

1. Знання свого предмета.

1

2

3

4

5

6

2. Знання основ дидактики.

1

2

3

4

5

6

3. Знання методики викладання предмета.

1

2

3

4

5

6

4. Знання дитячої вікової психології.

1

2

3

4

5

6

5. Вміння формулювати цілі і задачі педагогічного експерименту.

1

2

3

4

5

6

6. Володіння теоретичними основами експериментальної педагогічної діяльності.

1

2

3

4

5

6

7. Знання досягнень педагогічної науки в галузі експериментальної діяльності.

1

2

3

4

5

6

8. Знання передової педагогічної практики в галузі інноваційної діяльності.

1

2

3

4

5

6

9. Вміння складати програму експериментальної діяльності.

1

2

3

4

5

6

10. Вміння передбачати результати експериментальної діяльності.

1

2

3

4

5

6

11. Вміння вивчати та оцінювати ефективність експериментальної інноваційної діяльності.

1

2

3

4

5

6

12. Знання та вміння використовувати методи проведення педагогічних досліджень:

1

2

3

4

5

6

1) вивчати психолого-педагогічну літературу і шкільну документацію;

1

2

3

4

5

6

2) проводити педагогічні спостереження;

1

2

3

4

5

6

3) використовувати соціометричні методи;

1

2

3

4

5

6

4) використовувати методи опитування;5) використовувати методи збору та оцінки результатів дослідження;

1

2

3

4

5

6Карта діагностика рівня готовності
вчителя до інновації

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________

Фах _____________________________________________________________

Стаж роботи _____________________________________________________

Категорія ________________________________________________________

Заклад, де працює _________________________________________________

Критерії оцінювання:

4 бали − показник наявний завжди;

3 бали − часто наявний;

2 бали − зрідка наявний;

1 бал − наявний інколи;

0 балів − відсутній.Компоненти

Показники інноваційної діяльності

Оцінка
експертів

Мотиваційно-цільовий

Критичність мислення


Визначення цілей власної дослідницької роботи


Здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення


Творча діяльність


Змістовно-операційний

Творче використання результатів педагогічних досліджень і моделювання нового педагогічного досвіду


Варіативність інноваційної діяльності


Володіння методами педагогічних досліджень


Застосування в педагогічній практиці засобів діагностики та корекції індивідуальних особливостей школярів, реалізація різнорівневого підходу


Розроблення авторської ідеї навчання та виховання


Регулятивно-корекційний

Постійне здійснення самоаналізу й самооцінки діяльності

Систематичне коригування навчально-виховного процесу

Самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку

Прогностичність, здатність до проектування

Вміння оцінки корекції інновації та визначення їх цільового призначення


Загальна кількість балів


Рівень готовності до інноваційної діяльності*


* 100% готовності до інноваційної діяльності відповідають максимальній загальній кількості балів − 56.

Рівень готовності до інноваційної діяльності високий − від 75% до 100%.

Рівень готовності до інноваційної діяльності середній − від 50% до 74%.

Інновації використовуються у діяльності епізодично − від 25% до 49%.

Інноваційна діяльність вчителя фрагментарна − менше 24%.

Діагностична карта оцінки ефективності
впровадження нових і передових технологій навчання

(Т. Орлова)

Діагностична карта дозволяє прослідкувати, наскільки ефективно впроваджуються нові технології навчання, а також прогнозувати професійний ріст того чи іншого вчителя. Може використовуватись як універсальна атестаційна карта. Вона дозволяє визначити динаміку професійного росту вчителя протягом року, порівнюючи відвідування уроків між собою по роках, виявляючи динаміку нарощування творчого потенціалу (на основі порівняльної характеристики середньої оцінки показників за кілька уроків).

Критерії та оцінка. Оцінювання показників ефективності впровадження нових і передових технологій навчання здійснюється за трибальною шкалою:

„3” − якість проявляється яскраво, протягом усього уроку (в процесі пояснення, закріплення і контролю за засвоєнням знань, а також творчого використання їх);

„2” − якість помітно виражена, проявляється постійно;

„1” − якість проявляється не завжди і виражена не достатньо.Оцінку виставляє експериментатор (методист, директор, його заступники), поряд з нею виставляє сам собі оцінку вчитель. Шляхом порівняння експертної оцінки з самооцінкою, можна визначити методичні труднощі вчителя (за низькими балами), рівень його самооцінки (за різницею виставлених оцінок експертом та самооцінкою). Можна також встановити, що є основою професійного росту (найбільш високі оцінки), встановивши, таким чином раціональне "зерно" творчого потенціалу вчителя, прагнучи побудувати логічний перехід між найвищими оцінками. Подібний аналіз дозволяє також визначити, наскільки великий і в чому саме полягає сутність творчого потенціалу педагога.

№ з/п

Показники

Оцінка

експертна

самооцінка

1.

Планування та організація навчально-виховного процесу на уроці1.1.

Вміння визначити мету, основні завдання в окремих ланках уроку1.2.

Відповідність вибраних методів навчання меті і завданням окремих ланок уроку.1.3.

Реалізація виховної функції уроку.1.4.

Залучення учнів до морально-етичної оцінки матеріалу, що вивчається.1.5.

Варіативність використовуваних способів, прийомів, засобів.1.6.

Вміння вивести навчальну ситуацію на пошук шляхів вдосконалення і прогнозування явищ, процесів.1.7.

Навчання вмінням самоосвіти.1.8.

Володіння методикою організації проблемного навчання.1.9.

Володіння дослідницькими вміннями.1.10.

Впровадження основ знань світової культури в навчальний процес.


Середня оцінка:2.

Формування системи знань як основи розвитку творчого мислення учнів.2.1.

Робота з базовими поняттями на уроці.2.2.

Вміння поставити і науково обґрунтувати в процесі пояснення проблему.2.3.

Глибина доведення наукових ідей.2.4.

Ефективність вирішення проблемних завдань (формування висновків, вибір з декількох розв’язків оптимального)2.5.

Способи навчання учнів умінням систематизації, класифікації, відбору інформації на уроці (опорні конспекти, тези, таблиці різного виду).2.6.

Проникнення в сутність процесу. Результативність мислення.2.7.

Формулювання гіпотези.2.8.

Вміння робити висновки (із систематизованої інформації, логічного аналізу судження).2.9.

Навчання технології умовиводів (порівняння  співставлення  визначення рис подібності і відмінності  судження  ранжування суджень  висновок  загальні висновки).2.10.

Взаємодія знань, одержаних на уроці, із знаннями, одержаними на заняттях спецкурсів, наукових гуртків.2.11.

Використання додаткової інформації (підручники, енциклопедичні матеріали, словники, науково-популярна література).2.12.

Навчання способів формулювання умовиводів (спонтанне, прогноз, гіпотези, вибір правильного рішення).2.13.

Використання історико-біографічних матеріалів на уроці (з історії розвитку науки, знання життєвого шляху вчених, першодослідників, характеристика епохи, в якій відбувалися відкриття і т.п.)


Середня оцінка:


3. Підготовка вчителя до реалізації багаторівневого навчання3.1.

Обґрунтованість розподілу учнів за навчальними групами з врахуванням особистої траєкторії розвитку і здібностей.3.2.

Підготовка фактичного матеріалу до уроку (окремих ланок), який проводиться в умовах багаторівневого навчання.3.3.

Підготовленість навчальних груп до самостійної, творчої діяльності.3.4.

Створення вчителем умов для розвитку відповідальної залежності між навчальними групами.3.5.

Ефективність реалізації багаторівневого навчання.3.6.

Ефективність вкладу кожної навчальної групи в кінцевий результат навчання.3.7.

Етика і естетика відносин учнів з учителем.3.8.

Реакція вчителя на успіхи навчальних груп.3.9.

Діяльність вчителя щодо стимулювання роботи учнів в навчальних групах.3.10.

Комунікація вчителя з учнями.


Середня оцінка:


Підсумкова середня оцінка:Каталог: upload -> users files
users files -> Наталія Бобеляк Надія Кондрашова Ігор Пукач Станіслав Сімченко
users files -> Проект стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року
users files -> Інформація щодо проведення Осіннього Будівельного Форуму
users files -> Положення про департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
users files -> Заходи, пов′язані з 30-ми роковинами аварії на Чорнобильській аес
users files -> Рекомендує провести у школах такі культурно просвітницькі заходи: І. Оформити книжково-журнальні виставки у шкільних бібліотеках на теми
users files -> Програма Фетивалю української середньовічної культури «Ту Стань! 2015» П’ятниця, 31 липня Протягом дня
users files -> День Незалежності України
users files -> Рекомендаційний пізнавально-довідковий матеріал, присвячений 30-річчю Чорнобильської трагедії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка