Карпіщенко Олександр ОлексійовичСторінка14/15
Дата конвертації26.04.2016
Розмір3.02 Mb.
#21149
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ВИСНОВКИ

Інтегральним результатом дисертаційної роботи є вирішення важливої науково-прикладної задачі розробки та удосконалення теоретико-методичних основ організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу та організації інноваційного циклу на промисловому підприємстві.

Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки: 1. Дослідження сутності інноваційного процесу на промисловому підприємстві та змісту етапів інноваційного циклу як його складової, дозволили уточнити теоретико-методичні засади організації стратегічного управління інноваційною діяльністю ринково орієнтованих промислових підприємств, що мають забезпечувати залучення останніх у інноваційний процес.

 2. Проведена систематизація проблем, з якими стикається більшість вітчизняних промислових підприємств при організації інноваційного процесу дозволила визначити напрямки удосконалення системи організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу.

 3. Удосконалення елементів механізму організаційно-економічного забезпечення, який передбачає узгодження інноваційної діяльності підприємства з ринковою кон’юнктурою та наявним товарним портфелем, дозволило сформувати інноваційний портфель підприємства та забезпечити його регулярну корекцію, раціонально організувати інноваційний цикл із залученням підрядних організацій.

 4. Запропонований методичний підхід до формування інноваційного портфелю підприємства, який забезпечує комплексне врахування поточної діяльності, стратегічного потенціалу підприємства та змін ринкової кон’юнктури, надає змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності підприємства та вивільнити дефіцитні ресурси для виконання найбільш термінових робіт.

 5. Визначення особливостей виконання робіт на етапах інноваційного циклу в залежності від можливостей підприємства дозволило запропонувати алгоритм та критеріальну базу для визначення виконавців робіт на етапах інноваційного циклу.

 6. Результати теоретико-методичних розробок автора застосовано при формування інноваційного портфелю ПАТ «Свеський насосний завод» та організації інноваційних циклів його складових дозволило раціонально розподілити ресурси підприємства між найбільш затребуваними напрямками робіт та забезпечити своєчасну комерціалізацію інноваційних розробок з мінімально можливими витратами.

 7. Практичне застосування розроблених підходів до формування інноваційного портфелю промислового підприємства та раціональної організації інноваційного циклу, шляхом залучення підрядників на окремих його етапах є одним з основних факторів ефективного стратегічного управління інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності у конкурентному середовищі.

список використаних джерел

 1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : [учебник] / Р.А. Фатхутдинов. 2-е изд. – М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез”, 2000. – 624 с.

 2. Трапезников В.А. Управление исследованиями, разработками и внедрением новой техники. / В.А. Трапезников. – М., 1977. – 287 с.

 3. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие [для вузов]. / Ю.П. Морозов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с.

 4. Коренной А.А. Курс инновационного менеджмента / А.А. Коренной, В.И. Карпов. -Киев: НИИ статистики, 1997 – 336 с.

 5. Типовые организационные структуры предприятия. [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд. : http://www.devbusiness.ru/development/eod/od_basics.htm

 6. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 7. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб./ Батенко Л.П. Загородніх О.А., Ліщинська В.В. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

 8. Ольга Хотяшева. Организационные формы управления инновационной деятельностью американских компаний.

 9. Виханский О.С. Менеджмент: учебник [для эконом. спец. вузов.] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М: Высшая школа, 1994. – 345 с.

 10. Федорова Н.Н. Организационная структура управления предприятием: [учеб. пособие] / Н.Н. Федорова. – М. : ТК Велби, 2003. – 256 с.

 11. Мильнер Б.З. Теория организаций/ Мильнер Б.З. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 12. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: Учебное пособие. / Ефремов В.С. – М: Финпресс, 1998.

 13. Статистичний щорічник Сумської області за 2004 рік

 14. Исикава К. Японские методы управления качеством. / Исикава К. – М.: Экономика, 1988.

 15. Карпіщенко О.О. Огляд варіантів організаційних структур інноваційних підприємств / О.О. Карпіщенко // Сборник статей по материалам XIII международной научно-практической конференции в г.: тези докл. – Алушта, 2006 – С. 186 – 189.

 16. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / [С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.]; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.

 17. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях. / Мельник М.В. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 136 с.

 18. Мартиненко М.М. Основи менеджменту. / Мартиненко М.М. – К: Каравела, 2005. – 496 с.

 19. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. / Гаврилов Д.А. – СПб: Питер, 2003. – 352 с.: ил.

 20. Гриньов А.В. Організація та управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками на підприємстві: Монографія. / Гриньов А.В. – Х: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 188 с.

 21. Савчук А.В. Анализ эффективности инвестиционных проектов и экономических условий их реализации. / Савчук А.В. – Одесса, Институт поблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2000. – 176 с.

 22. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний: Учеб. пособие для вузов/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 456 с. – (Современное бизнес-образование)

 23. Гольдштейн Г.Я. Основы планирования и управления программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) [Електронний ресурс] / Георгий Яковлевич Гольдштейн // Административно-управленческий портал. Режим доступу до журн.:

http://www.aup.ru/articles/management/1.htm

 1. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. / Гольдштейн Г.Я. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.

 2. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. / Гольдштейн Г.Я. – Таганрог: ТРТУ, 1995.

 3. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. / Гольдштейн Г.Я. -Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. - 132с.

 4. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. / В.О. Василенко, В.Г. Шматко; за редакцією В.О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

 5. Инновационный менеджмент: Справ.пособие / [под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э Миндели]. Изд. 2-е, переработ. и доп. – М. : ЦИСН, 1998. – 568 с. 28

 6. Акулов В.Б. Теория организации: [уч.пос.] / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2002.

 7. 7 нот менеджмента. – [5-е изд., доп.] – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», ООО «Издательство ЭКСМО», 2002. – 656 с.

 8. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: [монография] / Г.Я. Гольдштейн. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.

 9. Erickson T. J. Managing the link to corporate strategy / T. J. Erickson // Management Review. – 1993. – №12.

 10. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Твисс Б. – М.: Экономика, 1989.

 11. Mercer D. Marketing./ D. Mercer. - Oxford UK : Blackwell Pb., 1992. – 421 p.

 12. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.; под ред. Л.И. Евенко; пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. 35

 13. Кравченко К.А. Методология организационного проектирования систем управления / К.А. Кравченко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 4. – С. 65-75.

 14. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент [учебное пособие] / Гольдштейн Г.Я . – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 267с.

 15. Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. [Электронный ресурс] / Тычинский А.В. - Таганрог : ТРТУ, 2006. - Режим доступа к изданию : http://www.aup.ru/books/m87/

 16. Коршунов И. А. Современный инновационный менеджмент / И. А. Коршунов, А. А. Трифилова // Инновации. – 2003. – № 2-3.

 17. Гольдштейн Г.Я.. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика / Г.Я. Гольдштейн. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002.

 18. Алимов О. Промисловий потенціал України: напрямки ефективного розвитку / О. Алимов, В. Ємченко // Економічний часопис ХХІ. – 2003. – № 6. – С.28-33.

 19. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: [підруч.] / С.М. Ілляшенко , Ю.С. Шипуліна – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 316 с.

 20. Портер М.Е. Конкуренція / М.Е. Портер. – СПб., М., Киев: Изд. дом «Вильямс», 2000.

 21. McGahon A. M. Competition, Strategy and Business Performance / A. M. McGahon  // Calif. Manag. Review. – 1999. – №3.

 22. Lundwall B.A. Why study national systems and national styles of innovations? / B.A. Lundwall // Int. Technol. Analysis & Strategic Manag. – 1998, v.10. – №4.

 23. Lundwall B.A. National business systems and national styles of innovations // Int. Studies of Manag. & Organisation. – 1999. – №2.

 24. Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. / E.Penrose. - Oxford: Oxford University Press. – 1995. – 208 p.

 25. Senge P. The Fifth Discipline. The Art and Practice of Learning / P. Senge. – N.Y.: Dowbleday, 1990.

 26. Markides C. Strategic Innovation in Established Companies / C. Markides // Sloan Man. Review. – 1998. – №3.

 27. Кошечкин С. А. Концепция риска инвестиционного проекта / С.А. Кошечкин – К., 2001.

 28. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием: [конспект лекций] / Е.Г. Непомнящий. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997.

 29. Аутсорсинг организационного развития: роль аналитика в управлении компанией. – Москва: ИКФ Альт, 28 июня 2002.

 30. Виханский О.С. Стратегическое управление: [учебник] / О.С. Виханский – М., 1998.

 31. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки / О. Шнипко // Економіка України. – 2005. – №7. – С. 24-32.

 32. Полунеев Ю. Обнищание политикума как фактор неконкурентоспособности страны / Ю. Полунеев // Зеркало недели. – 2005. – 8 окт. – №39 (567). – С.8.

 33. Глушко О.О. Активізація НДДКР у корпораціях: світовий досвід і Україна / О.О. Глушко // Економіка і прогнозування. – 2005. – №4. – С.67-80.

 34. Гневко В.А. Формирование инновационной экономики в России / В.А. Гневко // Экономика и управление. – 2004. – №2. – С.100.

 35. Економічна енциклопедія: У трьох томах / [За заг. ред. С.В. Мочерного]. – Том 3. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

 36. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний: [справочное пособие] / [Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др.]; под ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000.

 37. Статистичний збірник. Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2005

 38. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. докт. екон. наук Л.І. Федулової. – К.: Основа, 2005. – 552 с.

 39. Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / Є.О. Литвиненко // Проблеми науки. – 2007. – №4. – С. 42-47.

 40. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні: [монографія] / За ред.. докт. екон. наук Б.Є. Кваснюка. – К.: ІЕП НАНУ, 2003. – 424 с.

 41. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України: [наукова доповідь] / За ред. канд. екон. наук Я. Жаліло. – К.: НІСД, 2005. – 24 с.

 42. Грибанова Н.А. Современные тенденции трансформации процессов управления предприятиями (организациями) / Н.А. Грибанова // Економіка промисловості. – № 3. – 2004.

 43. Бармаков Б.П. Актуальные проблемы в управлении отечественными предприятиями [Електронний ресурс] / Б.П. Бармаков. Режим доступу до журн.: (http://www.finexpertiza.ru/articles/actual_problems/index.html).

 44. Шегда А.В. Основы менеджмента: [учебное пособие] / А.В. Шегда – К.: Знання, 1998. – С.135.

 45. Коваленко С.Н. Формирование системы показателей эффективности менеджмента коммерческих организаций / С.Н. Коваленко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: статті. – Одеса «Астропринт», 2003. – Т.6 (Випуск 7).

 46. Хруцкий В. Реферат статьи П. Друкера «Труд и управление в современном мире» / В. Хруцкий // Российский экономический журнал. – 1993. – №5.

 47. Модульная программа для менеджеров. Модуль 7. Управление инновациями / [Гунин В.Н. , Баранчеев В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю.]. – М.: Инфра-М, 2000. – 256 с. 70

 48. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика: Підручник. / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна  – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 281 с. 71 1. Управління потенціалом підприємства: [навч.пос.] – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

 2. Глущенко И.И. Оценка эффективности системы управления инновационными проектами / И.И. Глущенко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – №3. – С. 53-60.

 3. Князь С.В. Аналіз та оцінювання факторів, що впливають на ефективність контролювання та регулювання інноваційного розвитку підприємства / С.В. Князь, В.А. Новицький, О.В. Князь // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Проблеми економіки та управління: (збірник наукових праць №554). – Львів, 2006. – С.169-176.

 4. Мэтью С. Олсон. Когда прекращается рост / Мэтью С. Олсон, Дерек ван Бевер, Сет Вери // &Стратегии. – 2008. – №4. – 17-32.

 5. Трифилова А.А. Методология инновационного развития предприятия: дисс. … докт. экон. наук : 08.00.05 / Трифилова Анна Александровна. – Нижний Новгород. – 2005. – 400 с. 76

 6. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. / П.П. Микитюк – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с. 77

 7. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 8. Инновационный менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд. : http://www.xserver.ru/user/inmen/.

 9. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг: пер. с англ. – [4-е изд.] – М.: «Дело LтD», 1994. – 720 c.

 10. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон – СПб., 1996.

 11. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура [Електронний ресурс] / А. Николаев // Проблемы теории и практики управления – 2001. – №5. – Режим доступу до журн.: http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1362.

 12. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика: [підручник] / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 281 с.

 13. Ансофф И. Обзор моделей стратегического поведения. Новая корпоративная стратегия [Електронний ресурс] / И. Ансофф // Новая корпоративная стратегия. – Санкт-Петербург, «Питер». –1999. – Режим доступу до журн.: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_121/

 14. Менеджмент: [навчальний посібник / за ред. А.В. Шегда]. – К.: Знання, КОО, 2002. – 583 с.

 15. Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании / Дженстер П. Хасси Д.; ; пер. с англ. О. И. Медведь. – М. Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с.

 16. Трифилова А.А. Разработка нового продукта: оценка влияния инноваций на развитие экономики предприятия. / А.А. Трифилова // – Право. Экономика. Маркетинг. - 2004. – №4. – С. 25-33.

 17. Коробейников О.П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / Коробейников О.П., Трифилова А.А., Коршунов И.А. [Электронный ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - №2. - Режим доступа к журналу : www.cfin.ru/press/management/2000-3/04.shtml.

 18. Герчикова И.Н. Менеджмент: [учебник] / И.Н. Герчикова – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

 19. И. Ансофф. Обзор моделей стратегического поведения. [Электронный ресурс] // Новая корпоративная стратегия. – Питер.- 1999. Режим доступа к изд.: www.iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_121/

 20. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг: [учебник] / Р.А. Фатхудинов – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

 21. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. / Р.Ф. Абдеев. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 288 с.

 22. Основные принципы управления [Электронный ресурс] // Элитариум - Дистанционное обучение. – 2003. – Режим доступа к изд. - http://www.elitarium.ru/2003/12/14/osnovnye_principy_­upravlenija.html.

 23. Финансовый менеджмент. Система организационного обеспечения [Електронний ресурс]. Режим доступу до сайту: http://finmanag.org.ua/obespechenie/sistema-organizacionnogo-obespecheniya.html

 24. Системное управление инновациями. Новый поход к управлению инновациями в интеллектуальной компании [Электронный ресурс]/ Вадим Котельников // Режим доступа к изд. - http://www.cecsi.ru/coach/innovation_systemic.html

 25. Общая теория систем (системы и системный анализ). Принцип целенаправленности [Электронный ресурс]/ М.А. Гайдес // Режим доступа к изд. - http://health.polbu.ru/gaides_systems/ch04_iv.html.

 26. Хотяшева О. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. 2 изд. / О. Хотяшеева. – Издательский дом "ПИТЕР", 2007. – 378 с.

 27. Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / [За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. – 616 с.

 28. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навчальний посібник / [За наук. ред. В.Г. Федоренко]. – К. : Алерта, 2004. – 431 с.

 29. Добров Г.М. Системный анализ организационно-управленческих проблем научно-технического прогресса / Г.М. Добров. – Киев: Знание УССР, 1981.

 30. Василенко В.А. Стратегии и инновации в системе менеджмента: [учебное пособие] / В.А. Василенко, И.Е. Мельник – М.: МГИУ, 2001. – 418 с.

 31. Научная организация подготовки производства / [Лещишин М.]; под ред. В.М. Данюлюка; пер. со словацк. – К.: Техника, 1988.

 32. Дойл Д. Как создать предприятие / Д. Дойл; пер. с англ. – Таллинн, Октообер, 1991.

 33. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: [монографія] / О.Ф. Андросова, А.В. Череп – К.: Кондор, 2007. – 356 с.

 34. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России / И.С. Березин. – М. : Вершина, 2005. – 432 с. : ил. 105

 35. Самолечение. Почему компании предпочитают самостоятельно проводить маркетинговые исследования [Электронный ресурс]/ Екатерина Винокурцева // Режим доступа к изд. - http://www.ko.ru/document_for_print.php?id=5884 106

 36. Е.А. Скрипунова. Особенности маркетинговых исследований для компаний в сфере B2B [Электронный ресурс] // Управление сбытом №6. – 2005. – Режим доступа к изд. - http://b2blogger.com/articles/b2b/40.html 107

 37. Джелебова О. В рейтинге конкурентоспособности стран мира Украина заняла предпоследнее место: раздел «Экономика» [Электронный ресурс] / Ольга Джелебова. – Режим доступа к изд.: http://bin.com.ua/templates/analitic_article.shtml?id=89549

 38. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв`язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році»: прес-служба Президента України Віктора Ющенка від 09.02.2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступа до вид.: http://www.president.gov.ua/news/2359.html

 39. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV. [Електронний ресурс] // Всеукраинский юридический портал. – Режим доступу до вид.: http://zakoni.com.ua/?q=node/594 http://zakoni.com.ua/?q=node/594

 40. Словарь русского языка / [под ред. С.И. Ожегова М.]. – Русский язык, 1988. – 750 с.

 41. Бурков В.Н. Как управлять организациями / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 2004. – 400 с.

 42. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник. / В.Г. Медынский – М.: Инфра-М, 2005. – 295 с. 113

 43. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

 44. Економічна енциклопедія: У трьох томах / [За заг. ред. С.В. Мочерного]. – Том 1. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 864 с.

 45. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д.А. Новиков, А.А. Иващенко – М.: КомКнига, 2006. – 332 с.

 46. Twiss, B. Managing Technological innovation [Text] / B. Twiss. – Pitman Publishing, 1992. – 4th Edition. – 308 p.

 47. Кравченко С.И. Исследование сущности инновационного потенциала / С.И. Кравченко, И.С. Кладченко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. [Выпуск 68]. - Донецк, ДонНТУ, 2003. - с. 88-96. 118

 48. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: [Навчальний посібник] / Ілляшенко С.М. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 278 с. 119

 49. Маркетинг: бакалаврський курс: [Навчальний посібник] / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 976 с. 120

 50. Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие рыночных возможностей: проблемы управления / Ильяшенко С.Н. – Сумы: ВВП «Мрія - 1» ЛТД, 1999. – 222 с. 121

 51. Бакаев А.А. Экспертные системы и логическое программирование / Бакаев А.А., Гриценко В.И., Козлов Д.Н. – К.: Наукова думка, 1992. – 220 с. 122

 52. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник. / [Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. та ін.] – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с. 123

 53. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. / Краснокутська Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352с. 124

 54. Федонін О.С. Потенціал підприємства: Формування та оцінка: навч. посібник / Федонін О.С., Рєпіна І. М., Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 2006. – 316с. 125

 55. Карпіщенко О.О. Оцінка якості функціонування організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства / Карпіщенко О.О. // Вісник Сумського державного університету: серія економіка. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. - №2. – С. 192-201. 126

 56. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник. / Примак Т.О. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 127

 57. Федько Н.Г. Маркетинговые коммуникации. [Серия «Учебники и учебные пособия»] / Н.Г. Федько, В.П. Федько – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384 с. 128

 58. Шипуліна Ю.С. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств: дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Шипуліна Юлія Сергіївна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 208 с. 129

 59. Власова А. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Власова, Н.В. Краснокутская. - К.: КНЕУ. - 1997. - 92 с. 130

 60. Джонс Дж. К. Методы проектирования / Джонс Дж. К.; пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 326 с.

 61. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. Пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев – М.: Рыбари; К.: Знання, 2008. – 643 с. – (Высшее образование XXI века). 132

 62. Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс] / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров – М.: Интерреклама. – 2003. – Режим доступу до видання: http://www.ocenka.net/institute/editions.phtml 133

 63. Мазур И.И.Управление проектами: [Учебное пособие] / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. / Под общ. Ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с. 134

 64. Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом / Эрлинг Андерсен, Кристофер Груде, Тор Хауг. – Пер. с англ. В. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 296 с. 135

 65. Мескон. Стратегический менеджмент

 66. Ендовицкий Д.А. Системный подход к анализу финансовой устойчивости коммерческой организации / Ендовицкий Д.А., Ендовицкая А.В. // Экономический анализ: теория и практика. – 2005. - №6(39). – с. 2- 7.

 67. ЗАКОН УКРАЇНИ Про підприємства в Україні від 27 березня 1991 року №887-ХП (ВВР 1991 р., №24, ст.272): (Туристическая библиотека) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання: http://tourlib.net/zakon/pro_pidpr_ukr.htm.

 68. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&chk=4/UMfPEGznhheyB.ZitusiN3HI4aUs80msh8Ie6.

 69. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью – Исследование конкурентов. [Электронный ресурс] // Маркетинговые стратегии. – Режим доступа к изд.: http://mstrategy.info/inform08.html.

 70. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – [6-е изд. перераб. и доп.] – Мн.: Новое знание, 2001. – 704 с. – (Экономическое образование).

 71. Головко В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз і безпека / В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шаманська – К.: ЦНЛ, 2006. – 280 с.

 72. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / М.М. Глазов. – СПб: Аид, 2006. – 270 с.

 73. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент / Г.О. Крамаренко – К.: ЦНЛ, – 2006. – 250 с.

 74. В.С. Ефремов. Классические методы стратегического анализа и планирования

 75. Hichens R.E. «The directional policy matrix: tool for strategic planning» / R.E. Hichens, S.J.Q Robinson, D.P. Wade // Long Range Planning. – 1978. – Vol. 11 (June). – pp. 8-15.

 76. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес; пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.: ил. – (Серия «Теория менеджмента»).

 77. Маркетинг: [учебник для вузов] / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 623 с.

 78. Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О. Курносова // Экономист. – 2008. – №1. – С. 28-32.

 79. Strategic development http://ergometrek.net/strategic_development.htm

 80. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А.В. Гриньов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с.

 81. Рынок готовых маркетинговых исследований в Украине: текущее состояние и перспективы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kpd100.com.ua/upload/gotis.doc 152

 82. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: [Теория и практика: Учеб. Пособие] / Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 888 с. 153

 83. Оберемчук В.Ф. Маркетинг инновационной деятельности / В.Ф. Оберемчук // Стратегія економічного розвитку України: (науковий збірник): статті. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 1. – С.191-197.

 84. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Акофф Р. - М.: Прогресс, 1985.

 85. Мандрица И.И. Совершенствование теоретико-методических основ управления организациями по стадиям жизненного цикла: дисс. кандидата экон. наук : 08.00.05 / Мандрица Илья Игоревич . – Ставрополь, 2007. - 197 с.

 86. Edward I. Altman Financial Ratios, Discriminate Analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy [Електронний ресурс] / Altman Edward I. – Режим доступу до видання: http://www.defaultrisk.com/_pdf6j4/Financial_Ratios_Discriminant_Anlss_n_Prdctn_o_Crprt_Bnkrptc.pdf

 87. Менеджмент инновационной организации: [учебное пособие] / [Абрамешин А.Е., Аксенов С.Н., Воронина Т.П. и др.]; под ред. проф. Тихонова А.Н. – М.: Европейский центр по качеству, 2003. – 408 с.

 88. Nevens T. Commercialising Technology: What The Best Companies Do / T. Nevens, V. Summe, B. Uttal // Harvard Business Review. – 1990 (May/June).

 89. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов – М.: Тандем, 2000.

 90. Карпова Т.П. Управленческий учет: [учебник для вузов]. – [2-е изд., перераб. и доп.] / Т.П. Карпова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 351 с. – (Серия «Профессиональный учебник: бухгалтерский учет»).

 91. Аткинсон. Управленческий учет / Аткинсон, А. Энтони, Банкер и др.; пер. с англ. – [3-е изд.]: М.: Издательский дом «Вильямс». 2005. – с.: ил. – Парал. тит. англ.

 92. Друри К. Введение в производственный и управленческий учет / К. Друри - М.: "ЮНИТИ", 1994. - 557 с.

 93. Пригожин А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин – М.: МЦФЭР, 2003. – 864 с. – (Приложение к журналу «Консультант», 9-2003).

 94. Круглова Н.Ю. Стратегический менеджмент: [учебник для вузов] / Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов– М.: Издательство РДЛ, 2003. – 464 с.

 95. Економіка підприємства: [підручник] / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

 96. Пич Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки. [Електронний ресурс] / Готтхард Пич, Эвальд Шерм. – Режим доступу до видання: - http://quality.eup.ru/MATERIALY2/usk.htm.

 97. Титов В.И. Экономика предприятия: [учебник] / В.И. Титов. – М.: Эксмо, 2008. – 416 с. – (Высшее экономическое образование).

 98. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – [Пер. с англ.] – [2-е европ. изд-е] – СПб: Изд-й дом «Вильямс», 2000. – 944с.

 99. Гаркавенко С.С. Маркетинг: [підручник] / С.С. Гаркавенко– К.: Лібра, 2002. – 712 с.

 100. Дырин С.П. Теория организации: [учебник] / Дырин С.П. – Набережные Челны: Изд-во Института управления, 2003. – 186 с.

 101. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – [2-е изд.] – СПб.: Питер, 2008. – 720 с.: ил. - (Серия "Классика МВА").

 102. Бест, Р. Маркетинг потребителя / Роджер Бест; [пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи Брагиной; под ред. Павла Миронова]; Стокгольмская школа экономики. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 760с. – (Книги Стокгольмской школы экономики).

 103. Horvath P., Controlling, Vahlen 2006. München

 104. А.Шнейдер, Ph.D., Я.Кацман, Г.Топчишвили. Наука Побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге

 105. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел – СПб.: Питер, 2000.

 106. Гончаров В.Н., Иванова Е.В. Концепция стратегической организации инновационной деятельности предприятий. http://creativeconomy.ru/library/prd321.php

 107. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие / Под редакцией В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2003. – 528с.

 108. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации. – М.: ЮНИТИ, 2000.- 288с.

 109. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур//Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №1. – с.95 – 104.

 110. Смирнова Г.А., Титова М.Н., Мазур Е.П. Инновационный потенциал предприятия, его оценка и методы реализации // Инновации. – 2001. - №7.

 111. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в машиностроении: Планирование, организация, экономика/П.П. Долгов, В.Н. Кошелев, Б.И. Кузин, О.Б. Ткалич. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. 265 с., ил.

 112. Бушуева Л.И. Методы прогнозирования объёма продаж: [Електронний ресурс] / Бушуева Л.И. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002, №1. – Режим доступу до журн.: http://dis.ru/library/market/archive/2002/1/47.html.

 113. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: [навч. посібн.] / Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. – Суми: Вид. «Універси­тетська книга», 2001. – 207 с.

 114. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: [навч. по­сібн.] / Грабовецький Б.Є. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

 115. Маркетинг / [под ред. М. Бейкера]. – СПб.: Питер, 2002. –1200 с.

 116. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. ; пер. с англ. О.И. Медведь. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 701 с.

 117. Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування: [навч. посібник] / Пашута М.Т., Калініна А.В. – К.: МАУП, 1998. – 192 с.

 118. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: [учеб. пособие для вузов] / [Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов й др.] ; под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 318 с.

 119. Черныш Е. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: [учебное пособие] / [Е. А. Черныш, Н. П. Молчанов, А. А. Новикова, Т. А. Салтанова]. – М.: ПРИОР, 1999. – 176 с.

 120. Школа В.Ю. Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій: дисс. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Школа Вікторія Юріївна. – Суми. – 2008. – 222 с.

 121. http://www.auditfin.com/fin/2002/2/rparenaya/rparenaya.asp Экспресс-оценка вероятности банкротства предприятия Пареная В.А., Долгалев И.А. (Модель альтмана заточеная под отечественные предприятия)

 122. http://www.cfin.ru/marketing/quasi_bcg.shtml Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации. Игорь Рыбальченко

 123. Словарь русского языка (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - "Толковый словарь русского языка", совместно с Н. Ю. Шведовой)

 124. Карпіщенко О.О. Організаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства / О.О. Карпіщенко / Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2008. – С. 459–464.

 125. Карпіщенко О.О. Короткий огляд варіантів організаційних структур промислових підприємств / О.О. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2006. - №3. – С. 216-219.

 126. Карпіщенко О.О. Організаційні зміни в системі управління інноваціями на підприємстві як шлях виходу із кризи / О.О. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2007. - №3. – С. 173-178.

 127. Карпіщенко О.О. Роль і місце організаційних змін на підприємстві в процесі інноваційної діяльності / О.О. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №4. – С. 240-244.

 128. Карпіщенко О.О. Варіативність управління впровадженням НТП на підприємстві / О.О. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. - №1. – С. 238-243.

 129. Карпіщенко О.О. Визначення місця підприємств-інноваторів з різною стратегічною поведінкою у інноваційному процесі / О.О. Карпіщенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – №5. - С. 115-119.

 130. Карпіщенко О.О. Оцінка якості функціонування організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства / О.О. Карпіщенко // Вісник Сумського державного університету. Серія економіка. – 2009. – №2. – С. 192-201.

 131. Карпіщенко О.О. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства на основі визначення стадій життєвого циклу бізнес одиниць / О.О. Карпіщенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. - № 6 – Т.3 – С. 243-247.

 132. Карпіщенко О.О. Методичні основи формування ефективного організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства / О.О. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3 – Т.1 – С. 212-221.

 133. Ілляшенко С.М. Методичні засади вибору виконавця робіт на різних стадіях інноваційного циклу / С.М. Ілляшенко, О.О. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки, 2009, №4 – Т.2 - С.155-167.

 134. Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: [навч. посібн.] / Карпов В.А., Кучеренко В.Р. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 215 с.

 135. Технический уровень и качество продукции http://leg.co.ua/knigi/raznoe/tehnicheskiy-uroven-i-kachestvo-produkcii-2.html

 136. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг// Российский экономический журнал. – 1995. – № 12. – С. 51 – 54.

 137. Концепция стратегической бизнес единицы. http://sergeev-sergey.narod.ru/start/glava.html

 138. Александр Зозулёв МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ http://www.speakup.ua/index.phtml?m=5&mm=138&l=

 139. http://ukrstat.gov.ua/ Державний комітет статистики України

 140. http://tlnh.ru/index-10.htm НПО «Талнах»

 141. http://www.nornat.ru/index.php ЗАО НОРНАТ

 142. http://www.tambovpolimer.ru/katalog/5/ ЗАО «Завод Тамбовполимермаш»

 143. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. [Текст]. — К.: КНЕУ, 2002. — 150 с.

 144. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1174-2003-%EF Постанова КМУ від 23 липня 2003 р. №1174 Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки.

 145. Захарін С.В. Інноваційна активність промислових підприємств// Економіка і прогнозування. – 2006. - №3. – С.80-98.

 146. Відтворення основних і оборотних фондів: Монографія. – К.; ІЕ НАНУ, 2001 – 205 с.

 147. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2004 році: Стат.зб. – К.: Держкомстат України, 2005 – 360 с.

 148. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник/ [Під ред.Н.С.Власенко]. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2008. - 361 с.

 149. Статистичний щорічник України за 2007 рік / [За заг.ред.О.Г.Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики, Консультант, 2008. – 573 с.

 150. Статистичний щорічник України за 2008 рік / [За заг.ред.О.Г.Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики, Консультант, 2009. – 663 с.

 151. Експрес-випуск Державного комітету статистики України №292 від 22.11.07 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstst.gov.ua

 152. Статистичний збірник «Україна в цифрах у 2008 році» від 30.11.2009 сайт ukrstat.gov.ua

 153. Глушко О.О. Активізація НДДКР у корпораціях: світовий досвід і Україна // Економіка і прогнозування. – 2005. - №4. –С.67-80.

 154. Кирнен М. Обновляйся или умри! Пер.с англ. – СПб.: Крылов, 2004 – 384 с.

 155. Трасформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, прспективи)/ За ред.В М.Гейця. – К.: Логос, 1999. – 498 с..

 156. Политика. Анализ. Хроника. Прогноз. Российско-украинские отношения. – М., 2001. - №1 (19).

 157. Войтко С.В., Герасимчук В.И., Левицкая Т.В. Научно-технические инновации как фактор развития экономики Украины// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. лобачевского. Серия: Экономика и финансы. – 2004. - №2(6). – С.261-264.

 158. Денисюк В.А. Инновационно-активные промышленные предприятия: методология, показатели в Украине, задачи развития // http//iee.org.ua/ru/detailed/news/10

 159. Морозов О.Ф. Державна фінансова підтримка інвестиційних та інноваційних проектів у 2007 році// Наука та інновації. – 2008. – Т.4. - №2. – С.63-70.

 160. До парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». Інформаційно-аналітичні матеріали: Світовий досвід та вітчизняна практика забезпечення розвитку інноваційної діяльності// Економіст. – 2009. - №6. – С. 18-27.

 161. http://www.ndiiv.org.ua/index.php/2009-05-25-13-09-10/268-2009-10-07-11-40-26

 162. http://state-gov.sumy.ua/2009/04/21/nnovacjjna_djalnst_promislovikh_pdprimstv_oblast_u_2008_roc.html

 163. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_28/Statti/42PDF.pdf

 164. http://ukrstst.gov.ua/operativ/operativ2009/so_ek_r/soekru_rr/12_2009/seru_rr_zm1209.htm

 165. www.ukrstat.gov.ua, Експресс випуск №33 від 16.02.2010

 166. http://www.lgm.com.ua/projects.aspx ЛГМ Групп официальній сайт

 167. www.snz.com.ua сайт свеського насосного заводуПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал