Карпіщенко Олександр ОлексійовичСторінка10/15
Дата конвертації26.04.2016
Розмір3.02 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Зауважимо, що групу «інші» не коректно називати СБО, оскільки продукція віднесена до неї реалізується на різних ринках, має відмінні сфери застосування, різні стадії життєвого циклу, проте у цілях аналізу решти 93% продукції підприємства такий поділ нами вважається припустимим.

З метою визначення стадій життєвого циклу для кожної СБО підприємства побудовано матрицю БКГ (рис. 3.1), вихідні дані для побудови якої наведено у табл. 3.2.

Зробимо окремі пояснення стосовно побудови матриці БКГ. Вісь абсцис перетинає вісь ординат у точці, яка відповідає значенню сумарного рівня інфляції за 2007 та 2008 р.р., що відповідно склав 16,6% та 22,3% (42,6% за два роки). Вісь ординат перетинає вісь абсцис у точці, яка відповідає поділу продуктового портфелю підприємства у співвідношенні 80% до 20%.

За результатами аналізу продуктового портфелю підприємства встановлено, що ПАТ «Свеський насосний завод» виробляє продукцію, яка знаходиться на різних стадіях життєвого циклу. Так, пневмопривідні насоси типу ПНВ потрапили на межу квадрантів «зірки» та «знаки питання». Їх збут характеризується стійкою динамікою зростання, темп якої перевищує темп інфляції. До квадранту «дійні корови», що характеризує продукцію, яка приносить підприємству основну масу прибутку, відносяться: артезіанські насоси для перекачування води, дозувальні насоси, триплунжерні насоси, відцентрові багатоступеневі насоси типу АНЦС, відцентрові консольні насоси для водопостачання. Поршневі парові, ручні насоси та СБО «інші» потрапили у квадрант «собаки», що свідчить про відносно невеликі обсяги збуту даної групи продукції та можливість скорого виведення її з ринку.Рис. 3.1 Матриця БКГ для ПАТ «Свеський насосний завод»

Згідно з методичним підходом до узгодження стадії ЖЦ товару та етапу розвитку відповідного ринку (п. 2.2), етап розвитку ринку стосовно кожної СБО ПАТ «Свеський насосний завод» встановлено експертним шляхом із залученням спеціалістів заводу, співробітників відділу маркетингу ТОВ ТБ «Насосхолдинг» та експертів з проектних організацій. Результати у співставленні зі стадіями життєвого циклу товару наведено у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Встановлення взаємної відповідності етапу розвитку ринку та стадії життєвого циклу продукціїГрупи насосної продукції

Стадія ЖЦ товару

Етап розвитку ринку

Пневмоприводні типу ПНВ

зростання

III (масштабний ринок, пошук усіх можливих ніш, попередження появи конкуруючих ринків)

Артезіанські

зрілість

III

Відцентрові багатоступеневі типу АНЦС

зрілість

III

Триплунжерні

зрілість

III

Дозувальні

зрілість

III

Відцентрові консольні для водопостачання

зрілість

III

Поршневі парові

занепад

IV (боротьба з відтоком споживачів, пошук стійких ніш, прогрес конкуруючого ринку)

Ручні

занепад

IV

Інші

занепад

Не встановлено через різноманітність продукції, віднесеної до даної СБО

За результатами оцінки (табл. 3.3) встановлено практично повну відповідність стадії ЖЦ товару та етапу розвитку ринку. Виключення складають лише пневмопривідні насоси типу ПНВ, для яких експертами було встановлено ІІІ етап розвитку ринку, що характеризується стабілізацією обсягів збуту, у той час як динаміка зміни обсягів продаж даної групи насосів говорить про перебування на стадії зростання. Така ситуація є цілком припустимою з огляду на появи нових ринкових ніш у результаті будівництва та реконструкції підприємств з виробництва побутової хімії та будівельних матеріалів, де пневмоприводні насоси знаходять широке застосування. Зауважимо, що стосовно СБО «інші» не встановлювався етап розвитку ринку, оскільки дана процедура є не коректною з огляду на різноманітність складових даної СБО, що вже вказувалося вище. Проводячи узагальнення слід вказати на гармонійність номенклатури продукції ПАТ «Свеський насосний завод» та її затребуваність на ринку.

Наступним етапом аналізу взаємної відповідності складових ринкової виробничої та інноваційної діяльності підприємства (за п. 2.2) проведено визначення типу стратегічної поведінки відповідно до структури продуктового портфеля підприємства (табл. 3.4) на основі інтервальних значень часток складових портфелю, наведених у табл. 2.2 (п. 2.2).Таблиця 3.4

Визначення типу стратегічної поведінки ПАТ «Свеський насосний завод» на основі аналізу структури продуктового портфелюГрупа продукції

Частка групи продукції у продуктовому портфелі підприємства, %

ПАТ «Свеський насосний завод»

Показники для патієнтного типу поведінки

Показники для віолентного типу поведінки

«Знаки питання»

5

5-15

10-20

«Зірки»

5

10-20

20-30

«Дійні корови»

75

40-60

30-40

«Собаки»

15

20-30

20-30

Існуюча структура продуктового портфелю у чистому вигляді не відповідає жодному набору продуктів, виходячи зі стадії їх життєвого циклу, притаманному певному типу стратегічної поведінки (табл. 2.2). З певними припущеннями структуру продуктового портфелю ПАТ «Свеський насосний завод» можна віднести до патієнтного типу поведінки. Проте слід відзначити, що у теперішній час спостерігається перекіс структури у бік «дійних корів», що свідчить про бажання керівництва підприємства отримувати максимально можливі обсяги прибутку у короткостроковій перспективі. При цьому недостатню увагу приділено розробці та виведенню на ринок нових видів продукції, що у майбутньому може привести до занепаду підприємства та перетворення його на виробника морально застарілої продукції.

Згідно методичного підходу, наведеного у п.2.2, для встановлення типу стратегічної поведінки підприємства, виходячи з його якісних характеристик, проведено розрахунки за групою формалізованих критеріїв.

1. Рівень конкуренції визначено за методикою Антимонопольного комітету Росії [207]. Результати розрахунку коефіцієнту та індексу ринкової концентрації (відповідно Кр.к. та Ір.к.), а також рівень конкуренції на ринку по кожній бізнес-одиниці наведено у табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Рівень ринкової конкуренціїГрупа продукції

Частка у продуктовому портфелі підприємства

Qib

Qi

К р.к., %

І р.к.

Рівень ринкової концентрації

Пневмоприводні насоси типу ПНВ

10

5470

14392

38%

768

низькоконцентрований

Артезіанські

11

188

217

87%

49280

висококонцентрований

Відцентрові багатоступеневі типу АНЦС

16

315

350

90%

67200

висококонцентрований

Триплунжерні

18

900

1186,5

76%

43200

висококонцентрований

Дозувальні

20

12570

16765

75%

38060

висококонцентрований

Відцентрові консольні для водопостачання

10

150

158

95%

57600

висококонцентрований

Насоси поршневі парові

7

43,6

70

62%

1440

помірноконцентрований

Ручні насоси

1

2900

4550

64%

1925

помірноконцентрований

За результатами проведених розрахунків встановлено, що 10% продукції підприємства реалізується на ринку з низьким рівнем конкуренції; 8% на ринках з помірним рівнем конкуренції; 75% - на висококонкурентних ринках. Приймаємо, що в цілому підприємство працює на висококонкурентних ринках.

2. Відповідно до господарського кодексу України [139] ПАТ «Свеський насосний завод» виходячи з кількості працюючих та обсягу валового доходу (виручка від реалізації) (табл. 3.1) визначено як середнє підприємство.

3. Фінансова стійкість підприємства визначається за групою показників ліквідності підприємства, які розраховуються за даними бухгалтерського балансу [141]:

(3.1)

Кабс. – коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Визначається відношенням грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до усієї суми короткострокових зобовязань підприємства. Рекомендоване значення 0,2-0,25.(3.2)

Кшв. – коефіцієнт швидкої ліквідності;

Визначається як відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень та короткострокової дебіторської заборгованості, платежі за якою очікуються протягом 12 місяців зі звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов’язань. Рекомендоване значення 0,7-1.(3.3)

Кпоточн. – коефіцієнт поточної ліквідності;

Визначається як відношення усієї суми оборотних активів, включаючи запаси та незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов’язань. Рекомендоване значення >2.Таблиця 3.6

Результати розрахунку описаних показників поквартально за 2007 та 2008 роки наведено у табл. 3.5.


Дата, станом на яку проведено розрахунок
1.01.07

1.04.07

1.07.07

1.10.07

1.01.08

1.04.08

1.07.08

1.10.08

1.01.09

Кабс.

0,00

0,01

0,04

0,02

0,05

0,02

0,01

0,09

0,01

Кшв.

0,55

0,30

0,58

0,61

0,59

0,40

0,60

0,50

0,35

Кпоточн

3,91

2,64

4,31

4,53

4,45

3,84

4,07

4,89

4,44

За результатами проведених розрахунків встановлено, що протягом аналізованого періоду значення коефіцієнту поточної ліквідності Кпоточн перебувало у рекомендованих межах, що свідчить про можливість підприємства продовжити своє існування компенсувавши непередбачувані збитки. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності Кшв було нижче рекомендованого, проте постійно до нього наближувалося. До того ж простежується сезонне зменшення даного показника наприкінці року. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності Кабс. у більшості випадків на порядок менше рекомендованих значень. Проте навіть при невеликому його значенні підприємство здатне постійно зберігати платоспроможність за умови балансування надходження та витрати грошових коштів [ ]. У підсумку фінансову стійкість ПАТ «Свеський насосний завод» можна оцінити як високу.

4. Фактори сили у конкурентній боротьбі визначено за результатами аналізу їх складових із залученням експертів із числа керівного складу підприємства та керівників торгового дому (табл. 3.6).Таблиця 3.6

Фактори сили підприємства у конкурентній боротьбіФактори сили відповідно до типу стратегічної поведінки

Складові факторів

Експертні оцінки

Результат комбінування

Віолентна: висока продуктивність

Високий рівень механізації та автоматизації виробництва

+0,8

0,9976

Виготовлення продукції партіями

+0,7

Великий досвід роботи підприємства

+0,9

Уніфікація вузлів та агрегатів продукції

+0,6

продовження табл. 3.6

Патієнтна: пристосованість до заняття власної ринкової ніші

Висока якість продукції

+0,7

0,8875

Стабільна клієнтська база

+0,7

Виготовлення продукції за індивідуальним замовленням

+0,5

Наявність унікальних переваг перед конкурентами

-0,6

Експлерентна: випередження у нововведеннях

Проривний характер науково-дослідної діяльності

-0,9

-0,9999

Продукція підприємства здебільшого являє собою результати науково-дослідних робіт

-0,9

Високий рівень витрат на ризиковані інноваційні розробки

-0,9

Виробнича діяльність має дослідницький характер

-0,9

Комутантна: гнучкість

Широкий асортимент відносно простої продукції масового вжитку

-0,9

-0,98

Гнучке виробництво, що здатне швидко налаштовуватися на випуск нової продукції

+0,6

Продукція середнього рівня якості

-0,8

Основна маса продукції підприємства є морально застарілою

-0,6

За результатами проведеної оцінки встановлено, що основним фактором сили у конкурентній боротьбі для ПАТ «Свеський насосний завод» є висока продуктивність, що свідчить про віолентний тип стратегічної поведінки.

5. Динамізм розвитку визначаємо порівнюючи темпи зростання галузі із темпами зростання підприємства (табл. 3.7):

Таблиця 3.7

Оцінка динамізму розвитку


Індекс зростання, %
2006

2007

2008

Середнє

Машинобудівні підприємства

111,8

128,6

108,6

116,3

ПАТ «Свеський насосний завод»

111,8

171,6

93,6

125,7

Відповідно до даних табл. 3.6 рівень динамізму аналізованого підприємства є високим.

6. Якість продукції. Для визначення усередненого рівня якості усієї сукупності продукції підприємства проведено оцінку відносного рівня якості по одному продукту-представнику кожної СБО. У таблиці 3.8 у якості прикладу наведено техніко-економічні показники насосу 1.1 ПТ-25 виробництва ПАТ «Свеський насосний завод» та аналогічних насосів виробництва російських підприємств: НВО «Талнах», ЗАТ «Нормат» та ЗАТ «Завод Тамбовполімермаш». По кожному оціночному показнику експертним шляхом визначено вагомість.Таблиця 3.8

Техніко-економічні показники насосу триплунжерного 1.1 ПТ-25


Характеристики

Підприємство-виробник

Подача м3/год

Тиск, МПа

Вакуумметрична висота

всмоктування, мВага, кг

Гарантійний термін експлуатації, міс

ПАТ «Свеський насосний завод»

1-3,2

10

5

100

12

НВО «Талнах» (Росія)

0,8-3,2

10

5

70

12

ЗАТ «Нормат» (Росія)

0,8-3,2(5)

10

5

72

6

ЗАТ «Завод Тамбовполімермаш»

2,5

10

4

60

6

Коефіцієнт вагомості Ві

0,3

0,2

0,05

0,15

0,3
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка