Капіруліна С. Л., доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій, канд педнаукСкачати 156.84 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір156.84 Kb.
Капіруліна С.Л.,

доцент кафедри природничо-математичної освіти

і технологій, канд.педнаук

Мнишенко О.Ю.,

вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії

Києво-печерського ліцею № 171 «Лідер», «вчитель-методист»
Календарно-тематичне планування (орієнтовне)

на ІІ семестр 2011-2012н..р.

10 клас

Соціально-економічна географія світу

профільний рівень (175 годни, 5 годин на тиждень)


п/п

Тема, зміст уроку

Географічний практикумДата

Тема 8. Галузевий склад світового господар­ства75

Поняття й рівні галузевої структури світового господарства:макро-, мезо-, мікроструктура.76

Гірничовидобувна промисловість77

Географічні аспекти розвитку сві­тової паливної промисловості. Її склад і розмі­щення. Динаміка галузевих змін

№18 «Складання характеристики вугільної промисловості світу»
78

Електроенергетика. Атомна енергетика: географічні аспекти, перспективи розвитку. Вико­ристання нетрадиційних джерел енергії: світовий досвід79

Гідроенергетика. Найпотужніші ГЕС у країнах світу. Динаміка виробництва електроенергії на різних типах електростанцій.

№19 «Побудова картосхеми розміщення основних районів енергетики»(частина 1)
80

Металургія світу. Країни – лідери металургійного виробництва. Чорна металургія. Географічні зрушення в чорній металургії.81

Кольорова металургія. Характерні риси кольорової металургії розвинутих кра­їн та КЩР. Сві­това алюмінієва, мідна, свинцева, золоторудна та інші галузі.

№19 «Побудова картосхеми розміщення основних районів чорної і кольорової металургії»(частина 2)
82

Машинобудування світу.

Зміни в галузевій і територіальній структурі в добу НТР. Галузевий склад: авіаракетна і космічна, верстатобудування, суднобудування.№20«Економіко-географічна характеристика важливих районів машинобудівної промисловості світу».

83

Міграція автомобільної промис­ловості в країни, що розвиваються. Основні при­чини перенесення.

Світова електронна промисловість

84

Географія хімічна промисловість світу. Головні регіони і країни – виробники хімічної продукції.85

Особливості світового виробництва пластмас, хі­мічних волокон, синтетичного каучуку. Малото­ннажна хімія.

№20 «Найновітніша хімічна продукція»
86

Лісовий комплекс світу.87

Текстильна промисловість світу88

Загальна характеристика сільського господарства світу. Сільське господарство країн різного типу.89

Зернове господарство світу. Три головні зернові культури світу. Регіони і країни-виробники.

№21 «Побудова картодіагра-ми найбільших виробників головних зернових культур»
90

Технічні куль­тури: волокнисті, цукроносні, коренеплідні, олійні. Тонізуючі культури: чай, кава, какао.91

Тваринництво світу.92

Транспортна інфраструктура: склад, динаміка роз­витку світової транспортної мережі. Зміни в транспортній системі світу: контейнеризація, «транспортні мости».93

Географія різних видів транспорту .

№22 «Порівняльна характеристика Суецького і Панамського каналів»
94

Міжнародний туризм. Типологія туризму і чинники, що визна­чають туристичну активність.

№23 «Складання картосхеми «Види міжнародного туризму»
95

Класифікація ту­ристичних районів світу.


№24 «Презентація одного із туристичних регіонів світу»
96

Світовий ринок послуг.Міжнародний зв'язок.97

Світова торгівля. Динаміка, структура. Регулю­вання міжнародної торгівлі товарами і послуга­ми. Міжнародні торгово-економічні організації98

Світовий фі­нан­совий ринок і світові фінансові центри. Географія світового руху капіталів

№25«Нанесення на контурну карту основних фінансових центрів і потоків у світі».
99

Тематичне оцінювання №5

«Галузевий склад світового господарства.»

ІІ. РОЗДІЛ Історико-географічні регіони світу

100

Сучасні підходи до виокремлення регіонів світу.Тема 1. Географічний нарис про Європу

( 20 год )

101

Європа – терито­ріальний інтеграційний комп­лекс. Європейська уніфікація, інтенсифікація просторових зв’язків, політична й економічна ін­теграція. ЄС – уроки інтеграції, успіхи і пробле­ми102

Загальна характеристика країн Західної Європи.103

Німеччина104

Франція105

Велика Британія106

Країни Бенілюксу. Швейцарія.107

Загальна характеристика країн Південної Європи. Іспанія, Португалія, Греція108

Італія109

«Держави-«карлики». Особливості розвитку господарства Монако, Сан-Марино, Андорри».

Семінар.

110

Загальна характеристика країн Східної Європи.111

Росія112

Росія113

Білорусь, Молдова114

Країни Балтії115

Польща116

Чехія, Угорщина.117

Румунія, Болгарія, Словенія.118

Проблеми забезпечення Європи енергоносіями

семінар
119

Тематичне оцінювання №6 . Країни ЄвропиТема 2. Географічний нарис про Азію ( 17 год )

120

Південно-Західна Азія. Географічне положення регіону, природно-ресурсний потенціал, населення. Господарський розвиток регіону, зовнішньоекономічні зв‘язки.121

Туреччина, Ізраїль.122

Саудівська Аравія, Іран, Ірак.123

Країни Закавказзя124

Загальна характеристика країн Південної Азії. Індія – країна традицій. Демографічний вибух і демографічна політика. Етнографічний та релігій­ний склад населення. Релігійно-етнічні конфлік­ти.125

"Коридори зростання" і промислові новобудо­ви Індії. Сільське господарство і сільськогоспо­дарські райони Індії.126

Країни Південно-Східної Азії. Індонезія, Таїланд, В‘єтнам, Малайзія, Бруней.127

Сін­гапур – приклад країни НІК у Південно-Східній Азії.128

Загальна характеристика країн Східної Азії. Китай – країна, що дивує світ129

Господарство Китаю.130

Економічні зони і райони. Регіональна політика. Об’єднання Гон­конгу і Макао з Китаєм. Вільні економічні зони Китаю.131

Економічне відродження Япо­нії. Історія успіху. Японія – перша країна демографічного переходу. Процеси урбанізації, головні мега­лополіси.132

Моделі розвитку японської економіки. Галузі вторинного сектора – курс на експорт про­дукції.Третинний, четвертинний, п’я­тинний сек­тори – японська специфіка. Япон­ські техно­поліси.133

Нові індустріальні країни. Моделі розвитку. Ета­пи індустріалізації і структурна перебудова еко­номіки. Південна Корея – приклад країни ново­го індустріального розвитку в Східній Азії134

Економіко-географічна характеристика країн Північної і Центральної Азії. Казахстан.135

Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргизія

№26 «Порівняльна економі-ко-географічна характери-стика регіонів Азії».
136

Тематичне оцінювання № 7 «Країни Азії.»Тема 3. Географічний нарис про Північну Америку (6 год )

137

Північна Америка . США – найбільша країна світу, формування тери­торії, державні символи. США – країна емігран­тів. Особливості американської нації, перерозпо­діл населення між "сніговими" і "сонячними" шта­тами. Урбанізація – види, форми, наслідки. Мегалополіси.138

Головні компоненти просторової економіки США. Видобувний сектор економіки (гірничодобувна та сільське господарство).139

Промисловий сектор, сектор послуг (роздрібна торгівля, фі­нансові, освітні, транспортні послуги). Зовнішньоекономічна діяльність.140

Канада – приклад країни «переселенського капі­та­лізму». Територія, державний устрій, державні символи, національні проблеми: франко-канад­ський націоналізм, проблема корінних народів, проблема зарубіжної еміграції. Сучасна демогра­фічна ситуація, проблеми урбанізації. Найбільша українська діаспора.

творча робота «Особливості формування етнічної структури і національні проблеми Канади»
141

Канада – країна парадоксу: експортна орієнтація гірничовидобувної промисловості і сільсько­господарського виробництва. Постіндустріаліза­ція. Розвиток промислового сектору: національна гордість – лісова промисловість.142

Північноамериканська угода про вільну торгівлю.


№27 «Порівняльна еконо-міко-географічна характе-ристика США і Канади»
Тема 4. Географічний нарис про Латинську Америку (6 год )

143

Особливості регіону. Регіон двох домінуючих ознак: Анди і річка Амазонка. Ос­нов­ні площі материка – територія Бразилії. Пери­ферійне розселення народів, найменша засе­ле­ність внутрішніх районів, швидке зростання міст, стародавня імперія інків. Регіон тропічних план­тацій, єврокомерційний регіон, регіон інді­ансько­го натурального господарства.

№28

«Складання програми освоєння нових територій в Латинській Америці»144

Бразилія – тропічний гігант. Структура населен­ня, особливості демографічної ситуації. Столиця Бразилії та її роль у господарстві. Нові проекти освоєння Амазонії. Проблема збере­жен­ня тропічних лісів.145

Чинники, що сприяють успіхам Бразилії: нова економічна по­лі­тика, величезний природно-ресурсний потенціал. Зміни у географії промисловості. Бразилія – лідер з виробництва чавуну, сталі, алюмінію, цементу, морських суден, тракторів, автомобілів, верста­тів.146

Країни «податкового раю». Особливості офшор­ної зони Карибського басейну: заборона виробни­чої діяльності, пільговий характер податків, звільнення від високих митних тарифів, валютно­го контролю, експортно-імпортних квот.147

Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну.

семінар «Рекреаційний потенціал країн Карибського басейну»
148

«Складання порівняльної економіко-географічної характеристики Мексики, Бразилії і Аргентини або Чилі, Венесуели, Колумбії» (за вибором)

практична робота
149

Тематичне оцінювання №8

Країни Північної та Південної Америки.

Тема 5. Географічний нарис про Африку ( 4 год )

150

Загальна характеристика країн Африки . Багатство сировини – життєво необ­хідна умова індустріалізації країни.

№29 «Аналіз товарної і географічної структури експорту та імпорту африканських країн»;
151

Регіони Африки: Північна Африка. Єгипет .

Алжир, Марокко

152

Регіони Африки: Західна та Центральна. Нігерія Східна. Ефіопія153

Південна Африка. ПАР

семінар: ПАР – «європейське серце Африки».
Тема 6. Географічний нарис про Австралію та Океанію ( 3 год )

154

Австралія – країна-континент з великими необ­жи­тими районами. Імміграційна і міграційна по­лі­тика. Урбаністична культура. Проблема абори­ге­нів.155

Розширення ресурсних можливостей: ре­кон­струкції старого району і розвиток районів но­во­го освоєння, використання континенталь­ного шельфу.Вівчарство і виробництво вовни – головна галузь країни. Деградація довкілля. Міжнародна роль Австралії.156

Нова Зеландія.

Маршалові острови, Федеративні Штати Мікронезії.

157

Тематичне оцінювання № 9

« Країни Африки , Австралії та Океанії»

158

Повторення159

Повторення160

Повторення161

Повторення162

Повторення163

Повторення164

Повторення
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка