Кафедрафінансі вСторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Оголошення результатів іспиту проводиться лектором потоку (екзаменатором), як правило, у наступний день після іспиту, але не пізніше дня, що передує наступному іспиту за розкладом. Місце і час підведення результатів оголошується на початку іспиту.

Перевірені екзаменаційні роботи передаються в деканат разом з оформленими екзаменаційними відомостями.


6.2. Заочна форма навчання

- Карта самостійної роботи студента

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОДзаняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.


Тема 1 Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Тема 3. Фінансове право. Фінансова політика. (самостійне опрацювання)


Установча міні-лекція (конспект)


2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань


1


2.

Тема 4. Податки. Податкова система
Тема 5. Бюджет. Бюджетна система
Тема 6. Страхування. Страховий ринок

Міні-семінар – дискусія

1

Робота із законодавством

1

Аналітична робота

1

Схематичний контроль

1

Тестовий контроль

1

3.


Тема 7. Фінансовий ринок

Тема 8. Фінанси суб»єктів господарювання

Тема 9. Міжнародні фінанси

Тема 10. Фінансовий менеджмент

(самостійне опрацювання)


Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Міні-семінар – дискусія

1

Схематичний контроль

1

Тестовий контроль

1
15

За виконання модульних (контрольних) завдань
4.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання


Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання - проблемна доповідь

письмова та електронна

_________.201__р.

по електронній пошті через дистанційний курс або на електронну пошту викладачаЗахист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Підготовка презентації

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*


письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Оцінювання поточної успішності на контактних заняттях проводиться в балах, які виставляються до електронного журналу. Максимальна сума балів поточного контролю – 50, які розподіляються наступним чином:
Систематичність та активність роботи на контактних заняттях під час сесії

15

Виконання модульних (контрольних) робіт під час сесії

10

Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в т.ч. з використанням дистанційних технологій) з обов’язковим захистом

25

Оцінювання систематичності та активності роботи на контактних заняттях під час сесії зазначено у карті самостійної роботи.

Виконання модульних робіт може виконуватись у двох формах:

Модуль у письмовій формі

Доведення питань для підготовки до модуля відбувається під час сесії у 6 семестрі. Написання і перевірка модульних завдань проводиться у 7 семестрі (за розкладом).

Модуль проводиться один раз і включає всі теми курсу. Модуль складається із 2 блоків – І блок включає теоретичне питання курсу, ІІ блок охоплює тестові питання, які відповідають програмі курсу. Оцінюються модуль від 0 до 10 балів.

Термін виконання модулю – до 2 академічних годин.Контроль проводиться шляхом перевірки правильності виконання модульних завдань.
Комп’ютерний тестовий контроль (КТК)

Комп’ютерний тестовий контроль здійснюється в один етап у комп’ютерному класі КНЕУ на практичному занятті перед іспитом. До комп’ютерного тестового контролю включено всі теми курсу за двома модульними блоками. І блок включає 1-3 теми, ІІ блок – 4-10 теми. Кожен КТК вміщує по 30 тестів, які мають одну вірну відповідь.

Студент має можливість на протязі семестру самостійно в будь-який час пройти самоконтроль у комп’ютерному класі КНЕУ на предмет самовипробування.

Оцінювання: Максимальна оцінка за виконання завдань КТК включаючи І та ІІ блоки тем складає 10 балів (5+5).

Термін виконання модулю – по 40 хвилин за виконання одного блоку КТК.Результати КТК за один блок перераховуються у наступні поточні бали:


Кількість набраних балів за КТК

Перерахунок

у поточні балиКількість набраних балів за КТК

Перерахунок

у поточні бали0-3

0

16-21

3

4-9

1

22-27

4

10-15

2

28-30

5

Студенти можуть отримати поточні бали за рахунок виконання індивідуальних завдань, які зазначені у карті самостійної роботи студента (див. п. 4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період).

Підсумковий контроль з науки «ФІНАНСИ» проводиться у формі екзамену.

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної фінансової проблеми.

Екзамен проводиться за розкладом, що доводиться до студентів через деканат. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладач, що проводять семінарські заняття. Склад комісії призначає кафедра.

Студенти на іспит приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Іспити в письмовій формі проводяться по білетах, які складаються кафедрою. Кожен білет має своєрідний номер, в якому вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться іспит (наприклад, № 7 (5/4) — білет №7, ряд 5, місце 4). Номер білета записується в бланк письмової роботи. Нумерація білетів проводиться комісією, що приймає іспит.

На іспит виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішення аналітичних завдань тощо.Екзаменаційний білет складається із 5 теоретичних завдань,

Оцінювання екзаменаційного завдання оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня знань.
Критерії оцінювання теоретичних екзаменаційних питань

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв значних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні один чи два типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 4 бали;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 4 бали;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, зазначеними у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.
Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує незадовільну (нуль балів) оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента екзаменатором чи членом екзаменаційної комісії. Перевірка екзаменаційних робіт студентів проводиться в приміщенні університету. Перевірена робота підписується екзаменаційною комісією.

Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці, тобто загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:
Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка

за національною шкалоюОцінка за шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно

з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліниF

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Оголошення результатів іспиту проводиться лектором потоку (екзаменатором), як правило, у наступний день після іспиту, але не пізніше дня, що передує наступному іспиту за розкладом. Місце і час підведення результатів оголошується на початку іспиту.

Перевірені екзаменаційні роботи передаються в деканат разом з оформленими екзаменаційними відомостями.


6.3. Зразок екзаменаційного білета

 1. Дайте визначення і розкрийте економічну сутність категорій фінансів.

 2. Доходи і видатки феодальної держави.

 3. Бюджет ЄС: особливості формування доходів і напрямки видатків.

 4. Назвіть і охарактеризуйте елементи системи оподаткування

 5. Обґрунтуйте, чому державні позики як засіб покриття дефіциту бюджету безпечніші, ніж грошова емісія.


7. Рекомендована література (основна і додаткова)

Основна:

 1. Конституція України // Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.

 2. Бюджетний кодекс України // від 8.07.2010 р. № 2456-VІ // Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

 3. Податковий кодекс України // від 19.05.2011 р. № 3393-VІ // Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р.

 5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР.

 6. Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

 7. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8.07.2010 р. № 2464-VІ.

 8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.

 9. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р № 679-ХІV.

 10. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9.07.2003 р № 1057-ІV.

 11. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012 р № 5463-VІ.

 12. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11.07.1996 р. №315/96-ВР.

 13. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 р. №85/96-ВР.

 14. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.

 15. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV.

 16. Указ Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» від 23.04.2011 р. № 499/2011.

 17. Указ Президента України «Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 13.04.2011 р. № 466/2011.

 18. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство фінансів України» від 8.04.2011 р. № 446/2011.

 19. Указ Президента України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23.11.2011 р. № 1070/2011.

 20. Указ Президента України «Про національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 23.11.2011 р. № 1063/2011.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 10.04.2015 р. № 236-2014-п.

Підручники (посібники)

 1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 2. Бюджетна система: підруч. / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с.

 3. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. - К.: НІОС, 2003

 4. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.: «Знання», 2011. — 639 с.

 5. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник. - К.: Знання, 2006. – 671 с.

 6. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посібник / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2010. - 600 с.

 7. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001

 8. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної літератури, 2006

 9. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 326 с.

 10. Суторміна В,М, Фінанси зарубіжних корпорацій.: Підручник. – КНЕУ, 2004

 11. Фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: «Знання», 2012. — 687 c.

 12. Фінанси: практикум для студ. усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1) навч.-метод. посіб.  / О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua

 13. Финансы. Учебник. Под.ред М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти. - М.: Перспектива, Юрайт. - 2001

 14. Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В.М. Федовова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

Додаткова:

 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу. Монографія. – Львів: “Каменяр”, 2000. – 303 с.

 2. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн. - К.: Компютерпрес, 2006

 3. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999.

 4. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч. пособие. - М.:Издательский дом "Вильямс", 2000

 5. Буряченко А.Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія / А.Є.Буряченко. – К.:КНЕУ, 2013. – 342 с.

 6. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О.О.Гаманкова. – К.:КНЕУ, 2009. – 283 с.

 7. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - К.: Знання, 2000

 8. Льовочкін С.В. Фінансова думка України. Енциклопедія / С.В.Льовочкін, В.М.Федосов, С.І.Юрій, П.І.Юхименко; авт. передм. А.А.Чухно; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. В.М.Федосова – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка 2010. – У 3- т.

 9. Луніна І.О. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: [монографія]. - К.:2010. – 320 с.

 10. Мітіліно М.І. Елементи фінансової науки / Мітіліно М.І. – Держ. Вид-во України, 1926 р. – 196 с.

 11. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.: Навчальний посібник. – К,:ЦНЛ, 2003

 12. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. - К.: ФЕНИКС, 1997

 13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002

 14. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: Навч.посіб. – Харків: ВД «Інжек», 2010. – 488 с.

 15. Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003 – 256 с.

 16. Савчук Н.В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору: монографія / Н.В.Савчук. – К,: КНЕУ, 2014. – 325 с.

 17. Страхування: Підручник. / керівник авт. кол.і наук. ред. С.С.Осадець. – вид.3-тє, без змін.- К.: КНЕУ, 2006

 18. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992

 19. Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / Тимченко О.М. – К.:КНЕУ, 2009. – 228 с.

 20. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002

 21. Фінанси: Оксвордский словарь: Англо-русский / Б.Батлер, Б.Джонсон, Г.Сидуєл и др.. – М.:Весь Мир, 1997. – 493 с.

 22. Фінансовий менеджмент: Підручник.-К.: КНЕУ, 2005

 23. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3-х т. /За ред. А.І.Даниленка. – К.:Фенікс, 2008.

 24. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000.

 25. Рязанова Н.С. Міжнародні фінансові організації: / Н.С.Рязанова, М.А.Гапонюк, А.А.Максименко. – К.:КНЕУ, 2010. – 230 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://minfin.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України

 2. http://sfs.gov.ua - Офіційний сайт Державної фіскальної служби України

 3. http://treasury.gov.ua - Офіційний сайт Державної казначейської служби України

 4. http://www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державної служби статистики України

 5. http://www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку

 6. http://nfp.gov.ua – Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка