Кафедрафінансі в


А.7.4. Підготовка презентації за заданою тематикоюСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.07 Mb.
#10983
1   2   3   4   5   6   7

А.7.4. Підготовка презентації за заданою тематикою

Підготовка презентації може відбуватись на семінарському занятті за тематикою, яка подана для виконання перших двох видів робіт.


А.7.5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

Даний вид роботи визначається та затверджується на кафедрі фінансів.


Б. Пошуково-аналітична робота

Науково-пошукова робота студентів охоплює завдання на вибір студента. Науково-пошукова робота може відбуватися у наступних формах:Б.1.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

Б.2.

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

Б 3.

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

Б.4.

Підготовка презентації за заданою тематикою

Б.5.

Участь у мозковому штурмі по визначеній проблемі

Б.6.

Участь у дискусії щодо проблемних питань семінарських занять, за результатами презентації відповідних робіт

Б.7.

Участь у діловій грі

Детальна інформація за пунктами Б.1.–Б.4. зазначена вище – Виконання індивідуальних завдань.


Б.5. Участь у мозковому штурмі проблеми

„Мозковий штурм” проблеми. За короткий проміжок часу необхідно висунути найбільшу кількість можливих аргументів, пропозицій, шляхів вирішення проблеми. Кінцева мета: знайти вирішення проблеми.Б.6. Участь у дискусії щодо проблемних питань семінарських занять,

за результатами презентації відповідних робіт

Кінцева мета дискусії: в ході обговорення виявити всі можливі аспекти і підходи до розглядуваного питання. Мета цього – сформулювати проблему і окреслити дискусійні питання. Далі відбувається дискусія.Б.7. Участь у діловій грі

Сформувати 2 групи студентів (2-4 чол.), які будуть відстоювати протилежні позиції (ці групи сформувати із студентів, які мають протилежні позиції з приводу дискусійного питання). Студентські групи заздалегідь готують свої виступи, шукають аргументи, щоб переконати аудиторію. Кінцева мета: виграти гру, переконавши більшість у правильності своєї позиції (може бути перевірено шляхом голосування аудиторії).Завдання для ділової гри - протилежні позиції

 1. .

Пропорційне оподаткування фізичних осіб
Прогресивне оподаткування фізичних осіб

 1. .

Необхідність податкових пільг
Втрати від податкових пільг

 1. 3

Необхідність

запровадження страхової медицини в Україні


Нереальність (несвоєчасність)

запровадження страхової медицини в Україні 1. .

Солідарна пенсійна система
Накопичувальна пенсійна система


В. Наукова робота

Наукова робота студентів охоплює завдання на вибір студента та може відбуватися у наступних формах:В.1.

Участь у наукових студентських конференціях (семінарах)

В.2.

Підготовка наукових публікацій

В.3.

Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)


В.1. Участь у наукових студентських конференціях (семінарах)

Один раз на рік в університеті проходить наукова студентська конференція та конференція по фінансовій проблематиці, яку проводить кафедра фінансів. Участь у роботі конференції дає можливість сформувати низку важливих навичок: • навчитися виступати перед аудиторією,

 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її,

 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію,

 • вислуховувати думку інших людей,

 • розширити свій професійний світогляд,

 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. Очна форма навчання

- Карта самостійної роботи студента

семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

1

2

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

2

3

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

1

4

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія

2

Змістовий модуль №2

5

Підготовка, моделювання діяльності певної організації, підприємства в рамках ігрового етапу

Ділова гра

3

6

Аналіз конкретної економічної ситуації та підготовка аналітичної записки

Семінар-вирішення ситуаційних завдань

3

7

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

2

8

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

3

9

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання проблем

Семінар – «мозковий штурм»

3

10

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

2

11

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

2

12

Підготовка навчального проекту – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності

Робота в малих творчих групах

3

13

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар – «мозковий штурм»

2

14

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

1

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль 1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль 2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

50


- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки.
Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до електронного журналу. Максимальна сума балів поточного контролю – 50, які розподіляються наступним чином:

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

30

Презентація індивідуальних завдань

10

Виконання контрольних (модульних) робіт

5 х 2 шт
 1. Оцінювання систематичності та активності роботи зазначено у карті самостійної роботи.

1

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-2 бали

2

виконання завдань схематичного контролю

0-1 бали

3

пілотне опитування

0-1 бали

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,

 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,

 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,

 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

3

2

1

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,

 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,

 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,

 • значні помилки з фактичними даними

2

1

1

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,

 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,

 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,

 • необізнаність з фактичними даними

1

0

0

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,

 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння

 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,

 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0
 1. Презентація індивідуальних завдань – 0-10 балів

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

5

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Дуже добрий

4

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Добрий

3

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

2

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

1

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)


 1. Виконання 1 модульного завдання0-5 балів.

Модульний контроль може здійснюватись у наступних формах:

(1) шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

(2) шляхом комп’ютерного тестового контролю.

(1) Модуль у письмовій формі

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

5

90-100%

Дуже добрий

4

80-89 %

Добрий

3

70-79 %

Задовільний

2

60-69%

Мінімальний

1

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)
(2) Комп’ютерний тестовий контроль (КТК)

Результати КТК за один блок перераховуються у наступні поточні бали:


Кількість набраних балів за КТК

Кількість балів, що виставляється до журналу

0-3

0

4-9

1

10-15

2

16-21

3

22-27

4

28-30

5

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

Результати поточного контролю вносяться до відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

Підсумковий контроль з науки «ФІНАНСИ» проводиться у формі екзамену.

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної фінансової проблеми.

Екзамен проводиться за розкладом, що доводиться до студентів через деканат. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладач, що проводять семінарські заняття. Склад комісії призначає кафедра.

Студенти на іспит приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Іспити в письмовій формі проводяться по білетах, які складаються кафедрою. Кожен білет має своєрідний номер, в якому вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться іспит (наприклад, № 7 (5/4) — білет №7, ряд 5, місце 4). Номер білета записується в бланк письмової роботи. Нумерація білетів проводиться комісією, що приймає іспит.

На іспит виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішення аналітичних завдань тощо.

Екзаменаційний білет складається із 5 теоретичних завдань,

Оцінювання екзаменаційного завдання оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня знань.
Критерії оцінювання теоретичних екзаменаційних питань

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв значних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні один чи два типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 4 бали;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 4 бали;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, зазначеними у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.
Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує незадовільну (нуль балів) оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента екзаменатором чи членом екзаменаційної комісії. Перевірка екзаменаційних робіт студентів проводиться в приміщенні університету. Перевірена робота підписується екзаменаційною комісією.

Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці, тобто загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка

за національною шкалоюОцінка за шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно

з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліниF

Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка