Кафедрафінансі вСторінка4/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема «Податки. Податкова система»

1.Економічний зміст податків та їхнє призначення

2. Історична ретроспектива розвитку податків

3.Класичні елементи податків та визначені податковим законодавством

4. Класифікація податків, їх характеристика

5. Податкова система: поняття і основи побудови

6. Співвідношення прямого і непрямого оподаткування

7. Податковий кодекс України

8. Податкові пільги, іх види, переваги і недоліки їх застосування

9. Податковий борг: сутність, причини та наслідкиІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [ 1, 3, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 45, 49, 50, 53, 54, 58]
Тема «Бюджет. Бюджетна система»

1.Бюджет як економічна категорія, його функції і призначення

2. Джерела і методи формування доходів бюджету

3.Склад видатків бюджету та чинники, що його визначають

4. Бюджетний устрій і бюджетна система

5. Бюджетний процес і його етапи

6. Міжбюджетні відносини, їх регулювання

7. Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування

8. Поняття бюджетного дефіциту, причини виникнення і наслідки

9. Економічна сутність і роль державного кредиту, його види і форми

10. Державний борг, його формування та управління

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [ 1, 2, 6, 8, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 48, 51, 55, 58, 59]
Тема «Корпоративні фінанси»

1.Фінанси суб'єктів мікрорівня

2.Вплив організаційно-правових форм на формування і використання грошових надходжень юридичних осіб

3.Доходи і витрати суб’єктів мікрорівня

4. Акціонерне товариство як основна форма організації підприємств в ринковій економіки

5. Корпоративні фінанси і особливості їх функціонування

6. Дивідендна політика корпорації

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 28, 29, 31, 32, 33,35,36, 39, 46, 53]
Заняття 3 (6 години)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Міні-лекція (конспект)

 2. Міні-семінар – розгорнута бесіда

 3. Міні-семінар – дискусія

 4. Схематичний контроль

 5. Тестовий контроль знань

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) ;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • здатність до навчання;

 • ініціативність та дух підприємництва;

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • здатність працювати в міжнародному середовищі;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • розуміння культури та звичаїв інших країн;

 • здатність працювати самостійно;

 • здатність до організації і планування;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План заняття:

Тема «Страхування. Страховий ринок»

1. Економічна природа і суть страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

2. Функції страхування та його класифікація

3. Поняття страхового фонду та форми його організації

4. Сутність страхового ринку і його інфраструктура

5. Розвиток страхового ринку в Україні

6. Соціальне страхування та його суспільне призначення

7. Пенсійне страхування. Пенсійна реформа в УкраїніІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [7, 10, 13, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 52]
Тема «Фінансовий ринок»

1. Фінансовий ринок як економічна категорія і економічні передумови його функціонування

2. Суб'єкти та структура фінансового ринку

3. Сутність цінних паперів, їх класифікація

4. Фондові біржі, їх роль

5. Державне регулювання фінансового ринку і ринку фінансових послугІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [5, 14, 15, 19, 20, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 47]
Тема «Міжнародні фінанси»

1.Сутність і призначення міжнародних фінансів

2. Структура міжнародних фінансових відносин ( світовий фінансовий ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні організації, міжнародні розрахунки, міжнародні фінансові інститути)

3.Світовий фінансовий ринок і процеси, що характеризують його розвиток

4.Міжнародні фінансові інститути, їх роль у розвитку світової економіки

5.Глобальні та регіональні фінансові інституції

6.Фінанси Європейського Союзу

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 60]

Тема «Фінансовий менеджмент»


 1. Сутність фінансового менеджменту

 2. Державний фінансовий менеджмент і його складові

 3. Органи управління державними фінансами і їх функції

 4. Фінансовий менеджмент мікрорівня

 5. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

 6. Фінансовий механізм

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [4, 9, 10, 11,12, 16, 17, 18, 21, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 57]
4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання

в міжсесійний період

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) ;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • здатність до навчання;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • здатність працювати самостійно;

 • здатність до організації і планування.

Домашні індивідуальні завдання

а) обов’язкове завданняпідготовка проблемної доповіді, яка оцінюється від 0 до 20 балів. Бали за виконане завдання та бали за захист даного давання розподіляються наступним чином: проблемна доповідь оцінюється до 8 балів, а її захист – до 12 балів. Така робота проводиться у міжсесійний період, а її захист і обговорення результатів – за графіком «Дня заочника»;

б) вибіркове завдання – одне завдання на вибір студента:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

- підготовка презентації;

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

Виконане завдання та його захист оцінюється максимально у 5 балів, які розподіляються наступним чином: саме завдання, яке обрав студент, оцінюється до 2 балів, а його захист – до 3 балів. Така робота проводиться у міжсесійний період, а її захист і обговорення результатів – за графіком «Дня заочника».

Індивідуальні завдання для самостійного виконання та напрямок роботи визначаються студентом та узгоджуються з викладачем під час установчої сесії (начитки лекцій). У разі, якщо студент з поважних причин був відсутній на установчій сесії, він може знайти необхідні завдання на сайті університету та узгодити тематику (проблематику) вибраних завдань з викладачем під час проведення консультацій або в режиму он-лайн.

Консультації проводяться у міжсесійний період за графіком кафедри, доведеним до студентів під час контактних занять та розміщеним на сайті кафедри фінансів. Завдяки цьому створюються можливості для належного виконання студентами індивідуальних завдань. Тому після перевірки виконання індивідуальних робіт у разі їх негативної оцінки, вони не повертаються на доопрацювання.

Індивідуальні роботи студенти пересилають по електронній пошті через дистанційний курс «Фінанси дя нефінансового напряму», який знаходиться у середовищі WebCT та приносять у роздрукованому вигляді на захист. Листи в електронному варіанті у темі повинні містити інформацію для якого викладача адресоване дане повідомлення, а у самому листі обов’язково повинна бути інформація: прізвище та ініціали студента, форма навчання, курс, спеціальність, який вид роботи (або які виникли запитання), і коли він планує захист цієї індивідуальної роботи.

На першому-другому контактному занятті викладач дає студентам пароль доступу до дистанційного курсу «Фінанси для нефінансового напряму», який знаходиться за електронною адресою (поза межами університету) http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1163147684 та http://10.1.1.200 (в межах університету).


Тематика індивідуальних завдань та вимоги до їх підготовки і захисту

 1. Бюджетна політика економічного зростання.

 2. Податкова політика України на сучасному етапі та перспективи її розвитку

 3. Прибуткове оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення.

 4. Прибуткове оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

 5. Пряме оподаткування в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

 6. Непряме оподаткування в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

 7. Бюджетне відшкодування ПДВ: проблеми проведення та шляхи оптимізації.

 8. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

 9. Податкові пільги: сучасний стан та напрями оптимізації.

 10. Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.

 11. Проблеми вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в Україні.

 12. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку територій.

 13. Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.

 14. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

 15. Реальний сектор економіки: фінансова проблематика розвитку.

 16. Шляхи оптимізації дивідендної політики акціонерних товариств.

 17. Амортизаційна політика в Україні: проблеми та можливості реформування.

 18. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

 19. Страхування життя: сучасний стан та перспективи розвитку.

 20. Майнове страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

 21. Екологічне страхування в Україні: необхідність запровадження та перспективи розвитку.

 22. Міжнародний ринок капіталів: закономірності та тенденції розвитку.

 23. Інститути спільного інвестування: сучасний стан і потенціал розвитку в Україні.

 24. Україна на шляху до ЄС: фінансові проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

 25. Переваги і недоліки економічної інтеграції в ЄС.

 26. Міжнародні фінанси в умовах глобалізаційних процесів.

 27. Бюджетний менеджмент в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення.

 28. Податковий менеджмент в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

 29. Корпоративний менеджмент в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

 30. Бюджетування: проблеми в Україні та досвід зарубіжних країн.


Вимоги до підготовки проблемних доповідей та їх захисту

Проблемна доповідь у цілому має містити: теоретичний матеріал; аналітичну частину; проблеми та можливі шляхи їх вирішення; список опрацьованих літературних джерел; додатки (за необхідності).

Для розкриття теми роботи на достатньо високому рівні має бути опрацьовано широке коло джерел:

(а) навчальної літератури,

(б) наукових досліджень, опублікованих в монографіях, статтях у наукових періодичних виданнях, збірниках тез доповідей тощо,

(в) нормативно–правових актів,

(г) статистичних і звітних матеріалів, які широко представлені в статистичних збірниках, на офіційних сайтах органів державного управління тощо.

Студентам рекомендується користуватись систематичними каталогами наукової, навчальної, довідкової літератури, а також каталогом періодичних видань університетської та інших бібліотек. Виконуючи цю роботу, потрібно обов’язково виписувати усі необхідні реквізити використаних джерел для належного оформлення списку літератури.
Кожен студент у групі має обрати окрему тему. За тим, щоб у групі не повторювалися теми, слідкує староста групи.

Загальні вимоги до виконання робіт: шрифт Times New Roman 14; інтервал – 1,5; поля –з усіх боків 2 см, з правого боку – 1 см; сторінки мають бути пронумеровані.

Презентація та захист робіт проводиться за графіком у «День заочника».Основні критерії оцінки: фінансова грамотність; чіткість постановки проблеми; змістовність структурних частин; якість систематизації та аналізу матеріалу; зрозумілість і лаконічність; обґрунтованість і конкретність висновків; самостійний характер виконаної роботи; вміння працювати в команді; вміння презентувати проведене дослідження.
Тематика вибіркових завдань

Тематика індивідуального завдання на вибір студента відповідає темі його обов’язкового завдання – проблемної доповіді. Паралельно з якою має бути виконане одне із наступних завдань: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; підготовка презентації; виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).
Вимоги до підготовки вибіркових завдань та їх захисту

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Студенти досліджують з критичної точки зору питання, проблему, яка досліджена вітчизняними та зарубіжними науковцями і дають свою експертну оцінку. Ті питання, які стосуються сучасного стану досліджуваних об’єктів, передбачають обов’язкове використання літературних джерел останніх років. Студент має включити аналіз не тільки теоретичного, але й масиву статистичної інформації. Кінцева мета: отримати обґрунтований висновок по відповідній проблемі. Оформлення такого виду роботи обов’язкове.

Критеріями оцінки є підбір, кількість наукових публікацій та якість їх аналітичного (критичного аналізу), вміння сформулювати висновки і їх обґрунтувати.
Підготовка презентації. Студенти готують презентацію у PowerPoint. Презентація має включати основні позиції проблемної доповіді: схематично відображені теоретичні аспекти, таблиці та рисунки з аналітичної частини, схематично відображені проблемні аспекти та пропозиції. Кінцева мета: віділити основні позиції по відповідній проблемі та налженим чином їх оформити.

Критеріями оцінки є вміння виділяти головне та можливість його оформлення.
Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) відбувається студентами, які претендують на диплом з відзнакою та мають бажання займатися науковою діяльністю. Такі студенти у період установчої сесії обирають бажаний напрям наукової роботи та на консультації узгоджують тему наукової розробки з викладачем.
Всі індивідуальні роботи студентів проходять перевірку за допомогою програми «Плагіат». У разі виявлення ідентичних індивідуальних робіт, усі вони не зараховуються, у т.ч. ті, які були вже захищені. Підставою є несамостійний характер виконання індивідуальної роботи.
5.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює такі види робіт:

А. підготовка до поточних аудиторних занять;

Б. пошуково-аналітична;

В. наукова робота.


А. Підготовка до поточних аудиторних занять

А.1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

А.2. вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання;

А.3. усне опитування;

А.4.перевірка правильності виконання завдань;

А.5. систематизація матеріалу перед написанням модулів та іспитом;

А.6. фронтальний контроль;

А.7. виконання індивідуальних завдань.А.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, обов’язкової та додаткової літератури.

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю, а також модулів.
А.2. Вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання

Перелік питань для самостійного опрацювання студентами у розрізі окремих тем курсу включає:Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

 1. Яким чином розвиток держави і товарно-грошових відносин впливають на розвиток фінансів?

 2. Визначте основні концептуальні підходи, які впливають на розбіжність позицій з приводу сутності фінансів

 3. В чому полягають дискусійні підходи до визначення сутності фінансів?

 4. Які існують точки зору щодо функцій фінансів?

 5. Що розуміється під поняттям публічні фінанси ?

 6. Еволюційні етапи становлення фінансової науки.

Тема: Еволюція і генезис фінансів

  1. Роль податків у розвитку виробництва та обміну.

  2. Вплив буржуазних революцій на державні фінанси

  3. Поява соціального страхування, його розвиток.

  4. Що слід розуміти під поняттям публічного фінансового господарства і державних фінансів?

  5. Роль фінансів у забезпеченні умов економічного зростання держави.

Тема: Фінансове право і фінансова політика

 1. Які основні завдання фінансової політики України на сучасному етапі?

 2. Яке значення має фінансова політика для забезпечення фінансової стабільності у державі?

 3. З яких складових елементів формується фінансовий механізм держави, їх характеристика?

 4. Управління фінансовою системою. Суб’єкти управління фінансами в Україні, їх функції

 5. Розкрийте правові засади організації фінансових відносин та охарактеризуйте розвиток фінансового законодавства в Україні у період формування ринкових відносин

 6. Охарактеризуйте державні фінанси як інструмент регулювання економіки

 7. Охарактеризуйте проблеми державних фінансів в період ринкової трансформації економіки

Тема: Податки. Податкова система.

 1. Історична ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави.

 2. Призначення і види мита. Митна політика і митні союзи.

 3. Податкова система унітарної і федеративної держави.

 4. Використання недоліків податкового законодавства для ухилення від податків.

 5. Податковий кодекс України як крок до підвищення фіскальної і регулюючої функцій податків.

 6. Офшорні зони – “податкові гавані”. Анти офшорне законодавство.

Тема: Бюджет. Бюджетна система

 1. Дайте характеристику структури доходів Державного бюджету України, загального і спеціального бюджетних фондів на поточний бюджетний рік

 2. Які засади покладено в основу розмежування видатків і доходів між державним та місцевими бюджетами

 3. Зміни до Бюджетного кодексу України, їх необхідність.

 4. Дайте характеристику механізму планування і фінансування з державного бюджету видатків на соціальний захист населення, заклади соціально-культурної сфери, народне господарство, оборону і державне управління

 5. Розкрийте суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин

 6. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцевого самоврядування?

 7. Розкрийте склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів України

 8. Наслідки бюджетного дефіциту: державний борг, інфляція,, ефект Патінкіна, ефект Танзі, розширення сукупного попиту.

 9. Охарактеризуйте роль державного кредиту в умовах трансформаційної економіки України.

 10. Форми внутрішніх державних позик.

 11. Державний борг України та механізм його обслуговування

 12. Державний борг і фінансова безпека держави.

Тема: Корпоративні фінанси

 1. Організація фінансової діяльності корпорацій

 2. Оптимальна структура капіталу корпорації

 3. Ефективність проведення дивідендної політики корпорації

Тема: Страхування і страховий ринок

 1. В чому полягають відмінності між обов'язковим і добровільним страхуванням?

 2. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об'єктами і за ознакою ризику

 3. Розкрийте поняття страхової послуги як елементу страхового ринку

 4. Дайте характеристику фінансових відносин страхових компаній

 5. Зміст державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

 6. Який стан розвитку страхового ринку в Україні на сучасному етапі?

 7. Необхідність створення державних цільових фондів.

Тема: Фінансовий ринок

 1. Корпорації як передумова розвитку фінансового ринку

 2. Охарактеризуйте діяльність фінансових посередників та їх функції

 3. Ризик і ціна капіталу на фінансовому ринку.

 4. Поняття фіктивного капіталу і механізм його накопичення

 5. Місце і роль фінансового ринку в економіці України

Тема: Міжнародні фінанси

  1. Сутність і призначення міжнародних фінансів

  2. Охарактеризуйте поняття «глобалізація» і «глобалізаційний процес»

  3. Охарактеризуйте міжнародні фінансові потоки.

  4. Завдання міжнародних організацій (ООН і ЄС), джерела формування їх фінансові ресурси

  5. Проблеми і протиріччя інтегрування України в світову фінансову систему.

Тема: Фінансовий менеджмент

   1. Бюджетний менеджмент, його суть і завдання.

   2. Податковий менеджмент. Адміністрування податків.

   3. Загальна характеристика фінансових планів

   4. Методи фінансового планування.

   5. Аудит як вид незалежного фінансового контролю. Принципи та сфера застосування аудиту.

   6. Функції контролюючих органів в Україні.


Форми контролю окремих тем і питань для самостійного опрацювання

У письмовій формі:

В усній формі:

 • схематичний контроль

 • оперативний письмовий контроль

 • модульний контроль (або КТК)
 • пілотне опитування

 • бесіда або ІКР

 • обговорення дискусійних і проблемних питань

 • роз’яснення незрозумілих питань


А.3. Усне опитування

Проводиться згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів, питаннями для самостійного опрацювання на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури.


А.4. Перевірка правильності виконання завдань

Проводиться згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів, питаннями для самостійного опрацювання на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури.


А.5. Систематизація матеріалу перед написанням модулів та іспитом

А.5.1. МОДУЛЬ

Передбачається написання двох модулів за семестр. Модулі виконується за ключовими темами, які підлягали вивченню протягом відповідного семестру, у тому числі й за питаннями для самостійного вивчення.

Модульний контроль може здійснюватись у наступних формах:

(1) шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час семінарських (практичних) занять під контролем викладача;

(2) шляхом комп’ютерного тестового контролю.
(1) Модуль у письмовій формі

Тривалість модуля – не менше 1 академічної години.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до проведення іспиту з науки «Фінанси».

Готуючись до виконання модульних завдань, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.

Викладач, що проводить семінарські заняття, формує варіанти завдань, зміст яких відповідає програмі курсу «ФІНАНСИ», і доводить студентам перелік питань для підготовки до модуля не пізніше, ніж за 2 тижні до його проведення.
(2) Комп’ютерний тестовий контроль (КТК)

Комп’ютерний тестовий контроль здійснюється в два етапи у комп’ютерному класі КНЕУ. КТК проводиться за блоками тем: І блок включає 1-3 теми, ІІ блок – 4-10 теми. Кожен КТК вміщує 30 тестів, які мають одну або декілька відповідей. Термін виконання модулю – по 45 хвилин за виконання І блоку КТК, тобто по 1,5 хвилини на один тест.

Студент має можливість на протязі семестру самостійно в будь-який час пройти самоконтроль у комп’ютерному класі КНЕУ на предмет самовипробування.
А.5.2. ІСПИТ

Готуючись до іспиту, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до програми курсу «ФІНАНСИ».

На іспит виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння систематизувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні аналітичних завдань тощо.


А.6. Фронтальний контроль

Включає оперативний письмовий контроль, схематичний контроль, пілотне опитування, бліц-опитування тощо та проводиться згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів, питаннями для самостійного опрацювання на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури. • ОПК – оперативний письмовий контроль (дозволяє дати оцінку рівня базової підготовки кожного студента за темою семінару). Викладач проводить такий контроль наприкінці семінарського заняття протягом 10 хв. Завдання для оперативного письмового контролю включають, як правило, тестові питання закритої форми (передбачають декілька запропонованих відповідей, з яких студент вибирає одну вірну). Хоча такі завдання одночасно можуть містити відкриті тести (передбачають вільні відповіді і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять та ін.) або альтернативні тестові питання (передбачають наявність двох варіантів відповіді типу “так – ні”; “вірно – невірно” тощо). Кількість питань (тестів) в одному блоці визначає викладач.

 • Схематичний контроль (дозволяє перевірити якість підготовки студентів по темі, що виноситься на семінар, з’ясувати, наскільки студент розуміє логічну послідовність викладення матеріалу). Схематичний контроль проводиться на протязі 5 хвилин на початку семінару по темі, що виноситься на даний семінар. Викладач проводить схематичний контроль вибірково для частини студентів групи, але за семестр кожному студенту надається можливість показати своє вміння схематично викладати підготовлений матеріал.

 • Пілотне опитування” (дозволяє перевірити рівень підготовки студентів до семінару). Викладач на початку семінарського заняття проводить бліц-опитування, яке представляє собою суцільне (рідше вибіркове) опитування присутніх студентів групи. Запитання з теми, яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати елементи системи оподаткування; перерахувати види цінних паперів тощо).


А.7.Виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання, завдання на вибір студента та завдання на вибір викладача. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:Завдання на вибір студента (для студентів денної форми навчання)

А.7.1.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

А.7.2

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

А.7.3

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

А.7.4

Підготовка презентації за заданою тематикою

А.7.5

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри


А.7.1.. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Студенти-експерти, готуючись до семінару, досліджують питання, проблему і дають свою експертну оцінку. Кінцева мета: отримати обґрунтований висновок.Експертний висновок презентується у вигляді усної доповіді – до 10 хв. Оформлення не обов’язкове. Необхідно включити аналіз значного масиву статистичної інформації. Ті питання, які стосуються сучасного стану досліджуваних об’єктів, передбачають обов’язкове використання літературних джерел останніх років.

Презентація є основою для проведення дискусії.

Критеріями оцінки є кількість та якість проаналізованого статистичного матеріалу, вміння сформулювати висновки і їх обґрунтувати.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка