Кафедрафінансі вСторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Зміст і принципи організації міжнародних фінансів, їх зв’язок з глобалізацією економіки та посиленням інтеграційних процесів. Роль фінансів у розвитку світової економіки. Міжнародні фінансові операції і валютні відносини. Валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс. Валютні режими.

Глобальні фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд (МВФ), його завдання і функції. Роль МВФ у забезпеченні стабільності світової та національних валютних систем. Формування ресурсів МВФ. Внески країн-членів МВФ та порядок їх здійснення. Інші джерела формування кредитних ресурсів МВФ: продаж членам МВФ своєї валюти, позики у членів МВФ; операції на міжнародних фінансових ринках; процентні платежі з раніше наданих кредитів і повернення основних сум боргу; кредитні лінії, що відкриваються групами країн.

Кредитна політика МВФ. “Чисті” резервні транші, кредитні лінії “stand-by”, спеціальні кредитні лінії та кредитні лінії структурних перетворень, їх призначення та порядок надання. Звичайний, спеціальний та пільговий механізми кредитування.

Група Світового банку. Призначення і напрями діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Кредитна політика МБРР: особливі інвестиційні позики; секторальні операції; позики структурної реорганізації. Міжнародна агенція розвитку і Міжнародна фінансова корпорація, їх сфери і напрями діяльності. Багатостороння агенція з гарантування іноземних інвестицій.

Завдання і функції Банку міжнародних розрахунків, його роль у підтримці міжнародної фінансової стабільності.

Регіональні міжнародні фінансові інституції (Європейський центральний банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку). Їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів і ресурсів.

Світовий фінансовий ринок, його функції. Структура світового фінансового ринку: валютний ринок, ринок облігацій, ринок акцій, ринок деривативів (похідних фінансових інструментів). Глобалізація світових фінансових ринків: визначальні передумови і сучасні тенденції.

Фінансові інституції ЄС. Європейський центральний банк, його завдання і функції. Європейський інвестиційний банк, його призначення і сфери діяльності. Кредити та гарантії за кредитами на регіональний розвиток, модернізацію виробництва, фінансування спільних проектів.

Бюджет ЄС, його призначення та особливості. Організація бюджетного процесу в ЄС, функції та повноваження керівних органів – комісії ЄС, Ради ЄС та Європарламенту.

Доходи бюджету ЄС, особливості їх формування. Видатки бюджету ЄС, ознаки їх класифікації. Програма гармонізації державних фінансів країн-членів ЄС. Гармонізація податків. Відміна усіх митних зборів, нетарифних бар’єрів (кількісних обмежень) всередині ЄС, надходження митних зборів на імпорт з третіх країн в бюджет ЄС. Уніфікація універсального акцизного оподаткування на основі податку на додану вартість. Уніфікація ставок податку на додану вартість, введення єдиних ставок специфічних акцизів (міцні спиртні напої, пиво, вино).ТЕМА10. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Фінансовий менеджмент як сукупність суб’єктів, форм і методів управління фінансами. Завдання фінансового менеджменту. Суб’єкти і об’єкти фінансового менеджменту.

Державні фінанси як об’єкт управління. Функції державного фінансового менеджменту: стратегічне фінансове планування, організація виконання розроблених планів, облік і контроль. Складові державного фінансового менеджменту: бюджетний, податковий.

Органи управління державними фінансами, розмежування функцій і повноважень між ними. Координація управління державними фінансами. Процедури і технології прийняття управлінських рішень у сфері державних фінансів.

Корпоративний фінансовий менеджмент, його завдання.

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансове планування і прогнозування: суть, завдання, методи. Фінансові норми і нормативи, ліміти і резерви. Фінансовий контроль, його зміст і призначення. Види, форми і методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Суб’єкти фінансового контролю в Україні, їх функції.
4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання

Заняття 1.

Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Семінар-розгорнута бесіда

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • усне і письмове спілкування рідною мовою.

План заняття:

 1. Предмет науки про фінанси

2. Фінансові категорії. Поняття і терміни в фінансовій науці.

3. Історичні передумови виникнення фінансів

4. Фінанси як економічна категорія розподілу

5. Фінанси як вартісна категорія. Зв’язок фінансів з грошима.Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 28, 29, 33, 34, 35,42, 45]
Заняття 2

Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Дискусія з елементами аналізу

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • дослідницькі навики і уміння.

План заняття:

1.Функції фінансів

2.Об’єктивне і суб’єктивне в фінансах, їх співвідношення

3.Фінанси і фінансова система як об’єктивно існуюча реальність

4. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль в ринковій економіці

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 28, 29, 33, 34, 35,42, 45]
Заняття 3

Тема: Генезис та еволюція фінансів (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Семінар-розгорнута бесіда

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • розуміння культури та звичаїв інших країн.

План заняття:


 1. Зародження і розвиток фінансів за часів рабовласництва

 2. Доходи і видатки феодальної держави

 3. Фінанси міст в епоху феодалізму.

 4. Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу

 5. Фінанси капіталістичних держав 18-19 століття

 6. Фінанси в індустріальній економіці

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [32, 33, 35, 43, 50]
Заняття 4.

Тема: Фінансове право і фінансова політика (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Семінар-дискусія

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • базові загальні знання;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень.

План заняття:

1.Поняття і предмет фінансового права

2. Джерела фінансового права

3. Фінансова політика як важлива складова економічної і соціальної політики

4. Мета і завдання фінансової політики

5. Типи і складові фінансової політики, їх характеристика

6. Ефективність фінансової політики

7. Фінансова безпека державиІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 6, 13, 15, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 49, 56, 58]
Заняття 5.

Тема: Податки. Податкова система (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Ділова гра

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань;

 • взаємодія (робота в команді);

 • міжособистісні навики та уміння;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • дослідницькі навики і уміння.

План заняття:

1.Економічний зміст податків та їхнє призначення

2. Історична ретроспектива розвитку податків

3. Функції податків

4.Класичні елементи податків та визначені податковим законодавством

5. Класифікація податків, їх характеристикаІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [ 1, 3, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 45, 50, 53, 58]
Заняття 6

Тема: Податки. Податкова система (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Семінар-вирішення ситуаційних завдань

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • здатність працювати самостійно.

План заняття:

1. Податкова система: поняття і основи побудови

2. Співвідношення прямого і непрямого оподаткування

3. Податковий кодекс України

4. Податкові пільги, іх види, переваги і недоліки їх застосування

5.Ухилення від сплати податків і відповідальність платників за порушення податкового законодавства

6. Податковий борг: сутність, причини та наслідки

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [ 1, 3, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 45, 49, 50, 53, 54, 58]
Заняття 7.

Тема: Бюджет. Бюджетна система (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Семінар-конференція

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • дослідницькі навики і уміння;

 • здатність до навчання;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність).

План заняття:

1.Бюджет як фінансова категорія, його призначення і роль

2.Функції бюджету

3.Бюджет як основний фінансовий план держави. Показники, що характеризують його стан

4.Доходи бюджету, їх динаміка і тенденції розвитку

5.Видатки бюджету, їх сутність і класифікація

6. Бюджетний кодекс України

7. Бюджетна система: поняття і принципи побудови 1. Бюджетний процес і його складові

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [ 1, 2, 6, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 45, 48, 58, 59]
Заняття 8

Тема: Бюджет. Бюджетна система (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Семінар-розв’язання проблемних завдань

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • здатність до організації і планування;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • дослідницькі навики і уміння.

План заняття:

1. Міжбюджетні відносини. Види міжбюджетних трансфертів.

2.Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування

3.Сутність бюджетного дефіциту і його види.

4.Причини виникнення бюджетного дефіциту і джерела його покриття

5. Економічна сутність і призначення державного кредиту, його функції

6.Внутрішні і зовнішні державні запозичення

7. Державний борг і механізм його формування

8. Вплив державного боргу на фінансове становище держави

9. Управління державним боргом і його обслуговуванняІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [ 1, 2, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 44, 48, 51, 55, 58, 59 ]
Заняття 9.

Тема: Корпоративні фінанси (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Семінар-«мозковий штурм»

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • здатність до навчання;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

 • ініціативність та дух підприємництва.

План заняття:

1.Фінанси мікрорівня: сутність, економічна характеристика

2.Вплив організаційно-правових форм на формування і використання грошових надходжень юридичних осіб

3.Доходи і витрати суб’єктів на мікрорівні

4.Акціонерне товариство як основна форма організації підприємств в ринковій економіки

5.Корпоративні фінанси і особливості їх функціонування

6. Структура капіталу корпорації

7. Дивідендна політика корпораціїІнформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 28, 29, 31, 32, 33,35,36, 39, 46, 53]
Заняття 10.

Тема: Страхування. Страховий ринок (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Дискусія з елементами аналізу

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • взаємодія (робота в команді);

 • міжособистісні навики та уміння;

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План заняття:

1. Економічна природа і суть страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

2. Функції страхування

3. Класифікація страхування

4. Форми організації страхового фонду

5.Поняття страхового ринку і його інфраструктура

6.Розвиток страхового ринку в Україні

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [13, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 52]
Заняття 11.

Тема: Страхування. Страховий ринок (1 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Дискусія з елементами аналізу

Компетентності:

 • взаємодія (робота в команді);

 • міжособистісні навики та уміння;

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План заняття:

1.Сутність і суспільне призначення соціального страхування

2.Пенсійне страхування. Пенсійна реформа в Україні

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [7, 10, 13, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 52]
Тема: Фінансовий ринок (1 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Дискусія з елементами аналізу

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План заняття:

1. Фінансовий ринок як економічна категорія і економічні передумови його функціонування

2. Суб'єкти фінансового ринку

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [15, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 47]
Заняття 12.

Тема: Фінансовий ринок (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Семінар-конференція

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План заняття:

1. Структура фінансового ринку

2.Сутність цінних паперів, їх класифікація

3.Фондові біржі, їх роль

4.Державне регулювання фінансового ринку і ринку фінансових послуг

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [5, 14, 15, 19, 20, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 47]
Заняття 13

Тема: Міжнародні фінанси (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Семінар-«мозковий штурм»

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • здатність працювати в міжнародному середовищі;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • розуміння культури та звичаїв інших країн;

 • здатність працювати самостійно.

План заняття:

1. Сутність і призначення міжнародних фінансів

2. Структура міжнародних фінансових відносин (світовий фінансовий ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні організації, міжнародні розрахунки, міжнародні фінансові інститути)

3. Світовий фінансовий ринок і процеси, що характеризують його розвиток

4. Міжнародні фінансові інститути, їх роль у розвитку світової економіки

5. Глобальні та регіональні фінансові інституції

6.Фінанси Європейського Союзу

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 60]
Заняття 14

Тема: Фінансовий менеджмент (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:


 1. Семінар-розгорнута бесіда

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • здатність до організації і планування;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

 • здатність застосовувати знання на практиці.

План заняття:

1.Сутність фінансового менеджменту 1. Державний фінансовий менеджмент і його складові

 2. Органи управління державними фінансами і їх функції

 3. Фінансовий менеджмент на мікрорівні

 4. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

 5. Сутність фінансового механізму та його складові

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [4, 9, 10, 11,12, 16, 17, 18, 21, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 57]

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Заняття 1 (4 години)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Установча міні-лекція (конспект)

 2. Міні-семінар – розгорнута бесіда

 3. Тестовий контроль знань

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • розуміння культури та звичаїв інших країн;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень.

План заняття:

Тема «Предмет фінансової науки. Фінансові категорії»

 1. Предмет науки про фінанси

 2. Категоріальний та понятійний апарат у фінансовій науці.

 3. Історична, економічна та вартісна сутність категорії «фінанси»

 4. Фінансова система України

 5. Обєктивне та суб’єктивне у фінансах, їх співвідношення

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [24, 28, 29, 33, 34, 35,42, 45]
Тема «Генезис і еволюція фінансів»

 1. Зародження і розвиток фінансів за часів рабовласництва

 2. Доходи і видатки феодальної держави. Фінанси середньовічних міст

 3. Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу

 4. Фінанси капіталістичних держав 18-19 століття

 5. Фінанси в індустріальній економіці

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [32, 33, 35, 43, 50]
Тема « Фінансове право і фінансова політика»

 1. Поняття і предмет фінансового права, його джерела

 2. Фінансова політика як важлива складова економічної і соціальної політики

 3. Мета і завдання фінансової політики

 4. Типи і складові фінансової політики, їх характеристика

 5. Ефективність фінансової політики

 6. Фінансова безпека держави

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 6, 13, 15, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 49, 56, 58]
Заняття 2 (6 годин)

Види інноваційних технологій навчання на занятті:

 1. Міні-семінар – дискускусія

 2. Робота із законодавством

 3. Аналітична робота

 4. Схематичний контроль

 5. Тестовий контроль знань

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність працювати самостійно.

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • міжособистісні навики та уміння;

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План заняття:

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка