Кафедрафінансі вСторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.07 Mb.
#10983
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
К А Ф Е Д Р А Ф І Н А Н С І ВЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ___________ А.М. Колот

«___» ___________ 2015 р.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки

ФІНАНСИ”

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Економіка і підприємництво»

спеціальність «Облік і аудит»

спеціалізація «Облік і аудит в АПК»
ПОГОДЖЕНО:

на засіданні кафедри фінансів

протокол № 12 від 10.04.2015р.

Завідувач кафедри ____________________ В. Федосов

(підпис)

Начальник навчально-

методичного відділу_______________ Т.В. Гуть

(підпис)Київ 2015

ЗМІСТ


стор.

1. Вступ…………………………………………………………………………………………….

3

2. Тематичний план науки ……………………………………………………………………..

5

3. Зміст науки за темами…………………………………………………………………………

6

4. Плани занять:
4.1. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання………………………

13

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання……………………

18

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період………………………………………………………………………………………………….


22

5. Самостійна робота студентів………………………………………………………………...

25

6. Поточний і підсумковий контроль знань:
6.1. Очна форма навчання:
- Карта самостійної роботи студента………………………………………………….

36

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки……………………..

36

6.2. Заочна форма навчання:
- Карта самостійної роботи студента…………………………………………………..

40

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки……………………..

41

6.3. Зразок екзаменаційного білета………………………………………………………………..

44

7. Рекомендована література (основна і додаткова)…………………………………………

45

Укладач: Славкова Алла Аркадіївна – к.е.н., доцент  1. ВСТУП

Теоретичний курс "Фінанси" - одна із спеціальних базових наук підготовки бакалаврів з економіки.Мета курсу: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання курсу: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми "Предмет фінансової науки. Фінансові категорії”, “Генезис та еволюція фінансів”, “Фінансове право і фінансова політика”

Основою функціонування фінансової системи є фінанси господарських суб'єктів. У даній темі розглядаються теоретичні засади організації фінансових відносин на підприємствах різних форм власності тощо.

Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається в темах "Податки. Податкова система", "Бюджет. Бюджетна система".

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяльності, функціонування фінансового ринку і міжнародних фінансів.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства.

Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс "Фінанси" має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після знайомства із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як "Основи економічної теорії", "Історія економічних вчень", "Економічна історія", "Економіка підприємства" та ін., що дозволяє закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

В результаті вивчення курсу у студентів мають сформуватись такі компетентності:

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Здатність до організації і планування.

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з дисципліни.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Планування і управління проектами.

Ініціативність та дух підприємництва.Сферою реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії є практична діяльність в агропромисловому комплексі держави; педагогічна робота і наукові дослідження.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ
Назва теми


Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Семінарські (практичні)

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

Тема 1: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

2

4

1

7

2

1

10

Тема 2: Генезис та еволюція фінансів

1

2

-

3

1

-

6

Тема 3: Фінансове право і фінансова політика

1

2

1

5

1

1

8

Тема 4: Податки. Податкова система

2

4

1

8

2

1

10

Тема 5: Бюджет. Бюджетна система

4

4

2

10

3

2

14

Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка