Кафедра земельного та аграрного праваСторінка1/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.69 Mb.
#10541
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра земельного та аграрного праваУкладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів спеціальності 6.060100 “Правознавство”

освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр права”


Затверджено

на засіданні кафедри

земельного та аграрного права

Протокол № __

від "__" ___ 2013 р.
Декан юридичного факультету
Гриценко І. С.___________

КИЇВ – 2013

Навчально-методичний комплекс зі спецкурсу

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Навчально-методичний комплекс / Коваленко Т. О., Марченко С. І. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2013. – 96 с.


Укладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.
Лектор:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.
Викладач:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.

Рецензент:

д.ю.н., проф. Носік В. В.Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка

Протокол № __від "___" ____________ 2013 р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

© Т. Коваленко, С. Марченко, 2013


З М І С Т
1. ВСТУП ......... 4


2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ......... 6

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ ......... 84. ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ ......... 9

5. Змістовний модуль І “Загальні правові засади господарської

діяльності в агропромисловому комплексі України” .......... 9

6. Контрольні питання до змістовного модуля І ......... 37

7. Змістовний модуль ІІ “Правове регулювання рослинництва в агропромисловому комплексі України” ......... 39

8. Контрольні питання до змістовного модуля ІІ .......... 65

9. Змістовний модуль ІІІ “Правове регулювання тваринництва в агропромисловому комплексі України” ......... 67

10. Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ ........ 93


11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ......... 94


В С Т У П

Робоча навчальна програма зі спецкурсу “Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України” розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності “Правознавство” спеціалізації “Земельне та аграрне право”.Зазначена навчальна дисципліна викладається студентам другого курсу магістратури денної форми навчання у першому семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 108 годин, з них 34 лекційних та 17 практичних занять та 57 годин самостійної роботи, що структурно складають три модулі: 1) “Загальні правові засади господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”; 2) “Правове регулювання рослинництва в агропромисловому комплексі України”; 3) “Правове регулювання тваринництва в агропромисловому комплексі України”. Вивчення кожного модуля завершується модульною контрольною роботою. З даного курсу передбачені лекції з основних тем, вивчення окремих тем на практичних заняттях (підготовка теоретичних питань та вирішення задач), а також самостійна робота – вивчення законодавства, рекомендованої літератури, опрацювання питань, винесених на самостійну роботу.
Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів юридичного факультету належного рівня знань щодо поняття, основних засад та правових форми господарської діяльності в агропромисловому комплексі України, правових засад державної підтримки господарської діяльності в АПК, особливостей правового забезпечення організації рослинництва (насінництва та розсадництва, виробництва та реалізації зерна, цукру, виноградарства та виноробства) та тваринництва (племінної справи, бджільництва, виробництва молока та молочних продуктів, рибництва та рибальства), а також правових гарантій безпечності та якості сільськогосподарської продукції.
Методами навчання є лекції, практичні заняття, самостійна робота. На практичних заняттях поєднується вивчення теоретичних питань певної теми із практичним розв’язанням юридичних задач. Вивчення окремих тем завершується підсумковим модульним контролем засвоєння теоретичних питань у формі тесту. Самостійна робота полягає у вивченні законодавства, рекомендованої літератури та опрацюванні питань, внесених на самостійну роботу.
Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, аграрних законів та підзаконних нормативних актів у сфері регламентації підстав, порядку, умов здійснення окремих видів господарської діяльності в агропромисловому комплексі України та практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати: положення Конституції України, законів України та підзаконних актів, які містять норми матеріального та процесуального характеру, спрямовані на визначення підстав, умов, порядку реалізації прав на здійснення окремих видів господарської діяльності в АПК України, гарантування безпечності та якості сільськогосподарської продукції тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії аграрного права у зазначеній сфері.
Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням норм аграрного законодавства, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти аграрного законодавства, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Вивчення спецкурсу “Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю “Правознавство” напряму підготовки “Земельне та аграрне право” на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Формою підсумкового контролю знань студентів є залік. Перелік питань, які виносяться на залік, допоможе студентам при самооцінці знань в процесі підготовки до заліку.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Спецкурс “Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів сприяє реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального р., переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти складають залік. На залік можуть виноситися вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у другому семестрі за ЗМ1 дорівнює 10-ти балам, за ЗМ2 та ЗМ3 по 15 балів. За три змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів, які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового залікового завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 10

0 - 15

0 - 15

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях і їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 2 балів;

 • експрес опитування – до 2 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 2 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та практичних занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України” визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на заліку.

Студент вважається таким, що склав залік, якщо він у підсумку набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:
За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

60-100

зараховано

1-59

не зараховано


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів (ЗМ 1) + 10 балів (ЗМ 2) + 49 балів (залік) = 71 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці “зараховано”.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ
теми

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Змістовий модуль І

Загальні правові засади господарської діяльностів агропромисловому комплексі України”

1

Поняття, основні засади та правові форми господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

3

2

6

2

Правове регулювання державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

2

-

4

3

Правове регулювання використання природних ресурсів у господарській діяльності в агропромисловому комплексі України

3

-

4

4

Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції

4

2

6

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)

Всього за модуль

12

4

20


Змістовий модуль ІI

Правове регулювання рослинництва в агропромисловому комплексі України”5

Правове забезпечення організації насінництва та розсадництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

4

2

6

6

Правове регулювання виробництва та реалізації зерна як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

2

1

4

7

Правове регулювання виробництва та реалізації цукру як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

2

1

4

8

Правове регулювання виноградарства та виноробства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

2

1

4

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1
Всього за модуль

10

6

18

Змістовий модуль ІІI

Правове регулювання тваринництва в агропромисловому комплексі України”9

Правове забезпечення організації племінної справи як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

4

2

6

10

Правове забезпечення бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

2

1

4

11

Правове регулювання виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

2

1

4

12

Правове регулювання здійснення рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

4

2

5

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1
Всього за модуль

12

7

19

Модульна контрольна робота

ВСЬОГО годин 108, із них:

34

17

57

Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка