Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикойСторінка7/26
Дата конвертації24.04.2016
Розмір5.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


 1. Алфавітно-цифрове кодування*

 2. Алфавітне кодування

 3. Цифрове кодування

 4. Розподіл захворювань по класах

 5. Спільність етіології

582. Визначити основний обліковий документ при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою непрацездатністю на промисловому підприємстві. 1. Карта особового обліку захворюваності*

 2. «Звіт про причини тимчасової непрацездатності»

 3. Листок непрацездатності

 4. Медична карта амбулаторного хворого

 5. Медична карта стаціонарного хворого

583. Визначити назву медичного документу для реєстрації та аналізу захворюваності гіпертонічною хворобою. 1. Талон амбулаторного пацієнта *

 2. Лікарське свідоцтво про смерть

 3. Статистична карта вибулого із стаціонару

 4. Листок непрацездатності

 5. Медична карта стаціонарного хворого

584. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань. 1. Медичні огляди*

 2. Причини смерті

 3. Звертання за медичною допомогою

 4. Опитування населення

 5. Переписи хворих

585. Загальна захворюваність населення вивчається на основі поточної реєстрації всіх звернень з приводу гострих, хронічних та загострення хронічних захворювань в лікувально-профілактичні заклади. Який основний обліковий документ використовується при вивченні загальної захворюваності? 1. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та талон амбулаторного пацієнта*

 2. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, талон на прийом до лікаря

 3. Медична карта амбулаторного хворого

 4. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару

 5. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та листок непрацездатності

586. Госпіталізація хворих відбувається за направленням лікарів поліклінік, диспансерів, швидкої медичної допомоги, при самозверненнях. У всіх цих випадках на госпіталізованого заповнюються певні статистичні документи. Який з наведених облікових документів використовується для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності? 1. Статистична карта пацієнта, який вибув із стаціонару*

 2. Медична карта стаціонарного хворого

 3. Епікриз на стаціонарного хворого

 4. Листок обліку руху хворих

 5. Лікарське свідоцтво про смерть

587. Одним з видів захворюваності населення є госпіталізована захворюваність. Який обліково-статистичний документ буде використано при її вивченні? 1. Статистичні карти хворих, які вибули зі стаціонару*

 2. Статистичний талон зі знаком «+»

 3. Статистичний талон зі знаком «-»

 4. Статистичний талон зі знаком «+» чи «-»

 5. Журнал відмови в госпіталізації

588. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного нижче відноситься до завдань первинної профілактики? 1. Попередження виникнення захворювань*

 2. Попередження подальшого розвитку захворювань

 3. Попередження ускладнень хвороби

 4. Реабілітація

 5. Попередження рецидиву захворювання

589. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань. 1. Медичні огляди*

 2. Опитування населення

 3. Звертання за медичною допомогою

 4. Переписи хворих

 5. Причини смерті

590. З яким спеціальним видом захворюваності пов'язана необхідність визначати часто і довго хворіючих (ЧДХ)? 1. Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю*

 2. Загальною захворюваністю

 3. Інфекційною захворюваністю

 4. Захворюваністю на найважливіші хвороби

 5. Захворюваністю за даними медичних обстежень

591. У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути отримана за допомогою даних: 1. Спеціального вибіркового дослідження *

 2. Про причини смерті

 3. Медичного огляду окремих груп населення

 4. Звертальності за медичною допомогою в медичні заклади

 5. Опитування населення

592. Серед населення України найбільш високі рівні поширеності мають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Визначити, які захворювання займають перше місце за поширеністю в загальній захворюваності населення. 1. Хвороби органів дихання *

 2. Хвороби системи кровообігу

 3. Хвороби органів травлення

 4. Травми, нещасні випадки, отруєння

 5. Онкологічні захворювання

593. Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є: 1. Кожне звертання з приводу гострого захворювання*

 2. Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою

 3. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого

 4. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів

 5. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий листок непрацездатності

594. Визначити, при якому методі вивчення захворюваності відмічається гіпердіагностика поширеності хвороб. 1. Опитування населення*

 2. За даними звертання за медичною допомогою

 3. За даними медичних оглядів

 4. За даними про причини смерті

 5. За спеціальними вибірковими дослідженнями

595. В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Визначити, які захворювання займають третє місце за поширеністю серед населення. 1. Хвороби органів травлення*

 2. Хвороби органів дихання

 3. Хвороби системи кровообігу

 4. Травми, нещасні випадки, отруєння

 5. Онкологічні захворювання

596. Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є: 1. Кожен випадок госпіталізації*

 2. Сукупність випадків госпіталізації

 3. Ліжко-день

 4. Тривалість перебування хворого в стаціонарі

 5. Оберт ліжка

597. Скільки класів хвороб включає міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, які пов'язані зі здоров'ям? 1. 21*

 2. 7

 3. 12

 4. 17

 5. 27

598. Визначити, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності населення. 1. Хвороби органів дихання*

 2. Хвороби ендокринної системи

 3. Хвороби органів травлення

 4. Травми, нещасні випадки, отруєння

 5. Онкологічні захворювання

599. Визначити, які захворювання займають друге місце за частотою в первинній захворюваності населення. 1. Травми, нещасні випадки, отруєння*

 2. Хвороби органів дихання

 3. Хвороби ендокринної системи

 4. Хвороби органів травлення

 5. Онкологічні захворювання

600. Обліковий документ для реєстрації та вивчення інфекційної захворюваності серед дітей: 1. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реак­цію на щеплення *

 2. Медична карта інфекційного хворого

 3. Талон амбулаторного пацієнта

 4. Історія розвитку дитини

 5. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

601. Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість зареєстрованих перших звертань населення в ЛПЗ? 1. Поширеність захворювань (загальна захворюваність)*

 2. Первинна захворюваність

 3. Питома ваги захворювань

 4. Власне захворюваність

 5. Патологічна ураженість населення

602. Одним з показників, що характеризують захворюваність населення є первинна захворюваність. За якою з наведених формул розраховують первинну захворюваність? 1. Кількість захворювань, що зареєстровані вперше в даному році (усі гострі та уперше виявлені хронічні захворювання) × 1000 / Середньорічна чисельність населення*

 2. Кількість зареєстрованих гострих захворювань × 1000 / Середньорічна чисельність населення

 3. Кількість зареєстрованих хронічних захворювань × 1000 / Середньорічна чисельність населення

 4. Кількість хронічних захворювань, що зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення

 5. Кількість всіх зареєстрованих серед населення захворювань / Середньорічна чисельність населення

603. Наведені дані про загальне число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності серед працюючих на машинобудівному заводі, а також по окремих нозологічних формах. Який показник можна розрахувати відповідно до форми 23тн? 1. Структуру випадків тимчасової непрацездатності *

 2. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

 3. Число випадків непрацездатності по окремих нозологічних формах на 100 працюючих

 4. Число днів непрацездатності на 100 працюючих

 5. Первинну захворюваність

604. В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Визначити, які захворювання займають друге місце за поширеністю серед населення. 1. Хвороби системи кровообігу*

 2. Хвороби органів дихання

 3. Хвороби органів травлення

 4. Травми, нещасні випадки, отруєння

 5. Онкологічні захворювання

605. Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного захворювання при розрахунку загальної захворюваності є: 1. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання в поточному році*

 2. Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання

 3. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого

 4. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів

 5. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий листок непрацездатності

606. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності? 1. Звертання за медичною допомогою*

 2. Перепис хворих

 3. Перепис населення

 4. Антропометричні вимірювання

 5. Поквартирні обходи

607. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності? 1. Медичні огляди*

 2. Перепис хворих

 3. Поквартирні обходи

 4. Антропометричні вимірювання

 5. Перепис населення

608. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати для вивчення захворюваності? 1. Причини смерті*

 2. Перепис хворих

 3. Перепис населення

 4. Антропометричні вимірювання

 5. Поквартирні обходи

609. Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані? 1. Для характеристики стану здоров'я населення *

 2. Для оцінки стану здоров'я пацієнта

 3. Для визначення витрат на гігієнічне виховання населення

 4. Для визначення витрат на лікування одного хворого

 5. Для оцінки рівня санітарної культури населення

610. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані? 1. Планування медичних служб*

 2. Вивчення витрат на лікування одного хворого

 3. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

 4. Оцінка рівня санітарної культури населення

 5. Оцінка стану здоров'я пацієнта

611. Для діяльності закладів охорони здоров'я велике значення мають дані про захворюваність населення. З якою метою використовують ці дані? 1. Для оцінки стану здоров'я пацієнта*

 2. Для визначення витрат на лікування одного хворого

 3. Для оцінки рівня санітарної культури населення

 4. Для розробки заходів профілактики захворювань

 5. Для визначення на гігієнічне виховання населення

612. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані? 1. Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів*

 2. Оцінки рівня санітарної культури населення

 3. Оцінки стану здоров'я пацієнта

 4. Вивчення витрат на лікування одного хворого

 5. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

613. За даними звертань населення за медичною допомогою вивчаються різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відносяться до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень? 1. Загальна захворюваність*

 2. Патологічна ураженість населення

 3. Захворюваність на гострі захворювання

 4. Захворюваність на хвороби системи кровообігу

 5. Захворюваність органів дихання

614. При вивченні захворюваності населення методом обліку звернень за медичною допомогою можна вивчити різні її види. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень? 1. Інфекційна захворюваність*

 2. Захворюваність на гострі захворювання

 3. Захворюваність на хвороби системи кровообігу

 4. Захворюваність на хронічні хвороби

 5. Захворюваність органів дихання

615. За даними звернень населення за медичною допомогою можна вивчити різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень? 1. Захворюваність на найважливіші захворювання*

 2. Захворюваність на хвороби системи кровообігу

 3. Захворюваність на хронічні хвороби

 4. Захворюваність органів дихання

 5. Захворюваність на гострі захворювання

616. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані? 1. Доступність медичної допомоги *

 2. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

 3. Використання клінічних класифікацій

 4. Опитування населення

 5. Перепис хворих

617. Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою? 1. Обсяг та якість медичної допомоги *

 2. Опитування населення

 3. Перепис хворих

 4. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

 5. Використання клінічних класифікацій

618. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані? 1. Рівень санітарної культури населення *

 2. Використання клінічних класифікацій

 3. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб

 4. Опитування населення

 5. Перепис хворих

619. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані? 1. Обов'язкова реєстрація виявлених захворювань *

 2. Використання клінічних класифікацій

 3. Перепис хворих

 4. Опитування населення

 5. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб та причин смерті

620. Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує найбільш повний облік «гострих» захворювань? 1. Звертання за медичною допомогою*

 2. Переписи хворих

 3. Медичні огляди

 4. Опитування населення

 5. Вибірковий

621. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності характеризують ряд показників. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників? 1. Кількість працюючих*

 2. Кількість населення

 3. Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

 4. Кількість госпіталізованих

 5. Кількість хворих

622. При аналізі захворюваності населення обов'язково розраховуються інтенсивні показники. Що з нижченаведеного є середо­вищем для розрахунку цього показника? 1. Кількість населення*

 2. Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

 3. Кількість госпіталізованих до стаціонару

 4. Кількість осіб, які отримали листок непрацездатності

 5. Кількість померлих

623. Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника? 1. Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань *

 2. Абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді

 3. Чисельність населення

 4. Число оглянутих осіб

 5. Число працюючих осіб

624. Для реєстрації та вивчення загальної захворюваності застосовуються різні облікові документи. На якому з нижченаведених документів реєструється загальна захворюваність? 1. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу *

 2. Історія розвитку дитини

 3. Медична картка амбулаторного хворого

 4. Статистична карта пацієнта, який вибув із стаціонару

 5. Журнал реєстрації диспансерних хворих

625. Одним з видів захворюваності є інфекційна захворюваність. На якому з нижченаведених документів реєструються ці захворювання? 1. Екстрене повідомлення*

 2. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

 3. Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару

 4. Карта обліку щеплень

 5. Історія розвитку дитини

626. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності вивчається на основі офіційних статистичних документів. Який з наведених документів використовується при вивченні цієї захворюваності? 1. Листок непрацездатності*

 2. Талон на прийом до лікаря

 3. Карта пацієнта, що вибув із стаціонару

 4. Лікарське свідоцтво про смерть

 5. Зведена відомість обліку захворюваності населення

627. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує максимальний облік «гострих» захворювань. 1. Звернення по медичну допомогу*

 2. Медичні огляди

 3. Причини смерті

 4. Опитування населення

 5. Всі відповіді вірні

628. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу? 1. Можливість виділення вперше в житті виявлених і за­реєстрованих в поточному році захворювань*

 2. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

 3. Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

 4. Виявлення донозологічних станів

 5. Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

629. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу? 1. Оперативність обліку захворювань при зверненні насе­лення в ЛПЗ*

 2. Виявлення донозологічних станів

 3. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

 4. Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

 5. Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

630. Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до однієї з переваг цього методу. 1. Виявлення хвороби на початкових стадіях *

 2. Найбільш повний облік гострих захворювань

 3. Вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

 4. Більша економічність

 5. Всі відповіді вірні

631. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Визначити, що передбачає вторинна профілактика захворювань. 1. Попередження подальшого розвитку захворювань*

 2. Попередження виникнення захворювань

 3. Попередження ускладнень хвороби

 4. Реабілітацію

 5. Попередження рецидиву захворювання

632. Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є листок непрацездатності. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі? 1. Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих*

 2. Захворюваність при проведенні медичних оглядів

 3. Загальну захворюваність працюючих

 4. Первинну захворюваність працюючих

 5. Захворюваність по окремих видах

633. Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є листок непрацездатності. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі? 1. Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих*

 2. Загальну захворюваність працюючих

 3. Первинну захворюваність працюючих

 4. Захворюваність, виявлену при проведенні медичних ог­лядів

 5. Захворюваність по окремих видах

634. Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я побудована за такими принципами: спільна етіологія, локально-патогенетичний, спільний патогенез, локально-етіологічний. Визначити, який клас хвороб побудований за етіологічним принципом. 1. Інфекційні та паразитарні хвороби*

 2. Хвороби системи кровообігу

 3. Розлади психіки та поведінки

 4. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

 5. Хвороби сечостатевої системи

635. Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу - ендогенні та екзогенні фактори. Що з наведеного нижче е ендогенним фактором ризику цього класу хвороб? 1. Артеріальна гіпертензія*

 2. Паління

 3. Вживання алкоголю

 4. Порушення обміну ліпідів, гіподинамія

 5. Незадовільні житлово-побутові умови

636. Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них «індекс здоров'я». Які необхідні дані для розрахунку цього показника? 1. Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом *

 2. Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених

 3. Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

 4. Число дітей І, II групи здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

 5. Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом

637.На формування здоров'я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з наведеного нижче відноситься до біологічних факторів? 1. Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік *

 2. Темпи росту, стан здоров'я матері, неповна сім'я

 3. Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія

 4. Рухова активність, спосіб життя

 5. Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я

638. Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров'я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров'я. Визначити, скільки виділяють груп здоров'я населення. 1. П'ять *

 2. Дві

 3. Три

 4. Чотири

 5. Шість

639. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності. 1. Можливість виділення вперше зареєстрованих захворювань протягом року.*

 2. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 3. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 4. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

 5. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

640. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності. 1. Безперервність та динамічність спостереження за станом здоров’я населення.*

 2. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

 3. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

641. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності. 1. Оперативність обліку захворювань.*

 2. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

 3. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

642. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності. 1. Доступність для всіх верств населення.*

 2. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

 3. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

643. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності. 1. Найбільш повний облік гострих захворювань.*

 2. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

 3. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

644. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за даними медичних оглядів. 1. Достатньо повний облік хронічних захворювань.*

 2. Найбільш повний облік гострих захворювань.

 3. Доступність для всіх верств населення.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

645. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за даними медичних оглядів. 1. Виявлення хвороб на початкових стадіях.*

 2. Найбільш повний облік гострих захворювань.

 3. Доступність для всіх верств населення.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

646. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за даними медичних оглядів. 1. Незалежність результатів оглядів від доступності медичної допомоги.*

 2. Найбільш повний облік гострих захворювань.

 3. Доступність для всіх верств населення.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

647. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за спеціальними вибірковими дослідженнями. 1. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.*

 2. Найбільш повний облік гострих захворювань.

 3. Доступність для всіх верств населення.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Незалежність результатів оглядів від доступності медичної допомоги.

648. Вкажіть недолік вивчення захворюваності методом звертальності. 1. Неповний облік хронічних захворювань.*

 2. Можливість виділення вперше зареєстрованих захворювань протягом року.

 3. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

649. Вкажіть недолік вивчення захворюваності методом медичних оглядів. 1. Неповний облік хронічних захворювань.*

 2. Охоплення тільки окремих груп населення.

 3. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

 4. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

 5. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

650. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку? 1. Захворюваність гострими інфекційними захворюваннями.*

 2. Захворюваність хворобами системи кровообігу.

 3. Захворюваність хворобами органів дихання.

 4. Захворюваність хворобами органів травлення.

 5. Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття.

651. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік гострих захворювань? 1. Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади *

 2. Спеціально організоване дослідження

 3. Причини смерті

 4. Госпіталізація населення

 5. Профілактичні огляди

652. Неповний облік хронічних захворювань на ранніх стадіях є основним недоліком вивчення захворюваності за: 1. Звертальністю*

 2. Медичними оглядами

 3. Даними про причини смерті

 4. Госпіталізацією населення

 5. Кореляційним аналізом

653. Найбільш об’єктивний діагноз є основною перевагою вивчення захворюваності за: 1. Даними про причини смерті*

 2. Звертальністю

 3. Медичними оглядами

 4. Госпіталізацією населення

 5. Кореляційним аналізом

654. Основний принцип побудови Міжнародної класифікації хвороб, травм і причин смерті. 1. Спільності етіології, патогенезу і локалізації хвороб*

 2. Спільності етіології та клінічних проявів хвороб

 3. Спільності патогенезу та патоморфологічних ознак хвороб

 4. Алфавітний принцип побудови

 5. Клініко-морфологічні прояви хвороб

655. Складовою частиною поняття «загальна захворюваність» є: 1. Раніше відомі хронічні захворювання*

 2. Захворювання, які призвели до смерті

 3. Фізичний розвиток

 4. Захворювання, виявлені під час профоглядів

 5. Захворюваність в інвалідів

656. Частохворіючими вважають осіб, які на протязі поточного року хворіли на етіологічно пов’язані захворювання: 1. 4 і більше разів*

 2. 2 і більше разів

 3. 3 і більше разів

 4. 5 і більше разів

 5. 6 і більше разів

657. Питома вага працюючих осіб, які не хворіли протягом календарного року називається: 1. Індексом здоров’я*

 2. Демографічним навантаженням

 3. Патологічною ураженістю

 4. ІІІ групою здоров’я

 5. Показниками здоров’я населення

658. Хронічні неепідемічні хвороби, які займають провідні місця в структурі смертності, характерні для: 1. Економічно розвинутих країн*

 2. Американського континенту

 3. Недостатньо економічно розвинутих країн

 4. Країн, що розвиваються

 5. Європейського континенту

659. Протягом трьох років хворий М. знаходився на диспансерному обліку у зв'язку з захворюванням на пневмонію. У даному році він тричі звертався за медичною допомогою з приводу загострення цієї хвороби. Необхідно статистично врахувати ці звернення: 1. Заповняється тільки один статистичний талон з (-) на перше звернення з приводу його загострення*

 2. На всі три первинні звернення заповнюються статистичні талони зі знаком (+)

 3. На жодне первинне звернення статистичний талони не заповнюються

 4. Статистичний талон (+) заповнюється на перше загострення; друге та третє загострення фіксуються статистичними талонами зі знаками (-)

 5. На всі три первинні звернення заповнюються статистичні талони зі знаком (-)

660. Є дані про чисельність працівників, число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності на заводі Н. Який показник можна розрахувати? 1. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих *

 2. Питому вагу тих, хто хворіє

 3. Число днів непрацездатності на 100 працюючих

 4. Структуру випадків і днів непрацездатності з окремих хвороб

 5. Середню тривалість одного випадку непрацездатності з усіх хвороб

661. Наявні дані про кількість людей, які пройшли профілактичний огляд та кількість виявлених в них морфологічних та функціональних відхилень. Який показник можна розрахувати за вказаними даними? 1. Патологічна ураженість*

 2. Загальна захворюваність

 3. Первинна захворюваність

 4. Розповсюдження захворювань

 5. Вичерпна захворюваність

662. В який термін та куди повинен відправити відповідний обліковий документ лікар при встановленні факту захворювання на дифтерію у дитини? 1. Протягом 12 годин, в санепідстанцію *

 2. Протягом 3 діб, в санепідстанцію

 3. Протягом 12 годин, в інфекційну лікарню

 4. Протягом 3 діб, в кабінет інфекційних захворювань

 5. Термінова госпіталізація в інфекційну лікарню

663. В який термін та куди повинен відправити відповідний обліковий документ лікар при підозрі на рак грудей у обстеженої пацієнтки? 1. Протягом 12 годин, в онкодиспансер *

 2. Протягом 3 діб, в онкодиспансер

 3. Протягом 12 годин, в інфекційну лікарню

 4. Термінова госпіталізація в онкодиспансер

 5. Протягом 3 діб, в санепідстанцію

664. Цеховому лікарю доручено вивчити захворюваність із тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. За допомогою яких статистичних документів можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності? 1. Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності *

 2. Звіт про тимчасову непрацездатність, картка диспансерного спостереження

 3. Звіт про тимчасову непрацездатність, зведена відомість обліку захворюваності населення

 4. Листок непрацездатності, картка хворого, що вибув зі стаціонару

 5. Листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть

665. «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку чи іншого злоякісного новоутворення» є основним документом для вивчення: 1. Захворюваності, яка підлягає спеціальному обліку*

 2. Загальної захворюваності

 3. Патологічної ураженості

 4. Первинної захворюваності

 5. Вичерпної захворюваності

666. Первинна профілактика впливу факторів ризику на виникнення та розвиток найважливіших хронічних неепідемічних захворювань належить до наступного розділу комплексної профілактики ХНЗ: 1. Санітарно-гігієнічного*

 2. Соціально-економічного

 3. Санітарно-освітнього

 4. Організаційного

 5. Лікувально-профілактичного

667. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз патологічної ураженості населення на підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік в даному випадку? 1. Профілактичні огляди*

 2. Спеціально організоване дослідження

 3. Причини смерті

 4. Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади

 5. Госпіталізація населення

668. Неможливість обліку гострих захворювань є основним недоліком вивчення захворюваності за: 1. Медичними оглядами*

 2. Звертальністю

 3. Даними про причини смерті

 4. Госпіталізацією населення

 5. Кореляційним аналізом

669. Вивчення регіональних особливостей здоров’я населення є основною перевагою вивчення захворюваності за: 1. Спеціальними вибірковими дослідженнями*

 2. Звертальністю

 3. Медичними оглядами

 4. Даними про причини смерті

 5. Госпіталізацією населення

670. З якою метою складається Міжнародна статистична класифікація хвороб, травм і причин смерті? 1. Уніфікація поглядів на хвороби та кодування захворювань*

 2. Визначення відповідного класу захворювань

 3. Визначення відповідного класу та кодування захворювань

 4. Визначення рівнів захворюваності в різних країнах

 5. Визначення рівнів захворюваності, травматизму і причин смерті в різних країнах

671. Що із нижче перерахованого не входить в поняття «загальна захворюваність»? 1. Захворювання, виявлені під час профоглядів*

 2. Раніше відомі хронічні захворювання

 3. Гострі захворювання

 4. Вперше в житті виявлені хронічні захворювання

 5. Загострення хронічних захворювань

672. На машинобудівному заводі проведено поглиблене вивчення захворюваності з тимчасовою непрацездатністю. Визначити обліковий документ, що використовувався в цьому випадку. 1. Особова карта обліку тимчасової непрацездатності *

 2. Медична карта амбулаторного хворого

 3. Звіт про причини тимчасової непрацездатності

 4. Листок непрацездатності

 5. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (Ф. 025-2/o)

673. Тривалохворіючими вважають осіб, які на протязі поточного року хворіли на етіологічно пов’язані захворювання: 1. 40 і більше днів*

 2. 20 і більше днів

 3. 30 і більше днів

 4. 50 і більше днів

 5. 60 і більше днів

674. Первинним звертанням при хронічних захворюваннях вважається: 1. Вперше в житті виявлене хронічне захворювання*

 2. Перше звертання в даному році з хронічним захворюванням

 3. Перше в даному році загострення хронічного захворювання

 4. Перший в даному році рецидив хронічного захворювання

 5. Раніше відоме хронічне захворювання

675. Хронічні епідемічні хвороби, які займають провідні місця в структурі смертності, характерні для: 1. Недостатньо економічно розвинутих країн*

 2. Американського континенту

 3. Країн, що розвиваються

 4. Європейського континенту

 5. Економічно розвинутих країн

676. Хвора Н. вперше в даному році звернулася до лікаря. Діагноз ГРВІ. Який обліковий статистичний медичний документ повинен заповнити лікар у цьому випадку? 1. Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів з позначкою (+)*

 2. Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів заповнювати не треба

 3. Статистичний талон заповнювати треба, але знак (+) не ставити

 4. Варто заповнити термінове повідомлення про випадок інфекційного захворювання

 5. Необхідна облікова форма не зазначена

677. Наведені дані про загальне число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності серед працюючих на машинобудівному заводі, а також по окремих нозологічних формах. Який показник можна розрахувати відповідно до форми 23тн? 1. Структуру випадків тимчасової непрацездатності *

 2. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

 3. Число випадків непрацездатності по окремих нозологічних формах на 100 працюючих

 4. Число днів непрацездатності на 100 працюючих

 5. Первинну захворюваність

678. У лікаря міської дільниці є дані про кількість мешканців дільниці та кількість випадків захворювань на гіпертонічну хворобу. Який показник можна розрахувати за вказаними даними? 1. Рівень захворювань*

 2. Первинна захворюваність

 3. Вичерпна захворюваність

 4. Показник структури

 5. Патологічна ураженість

679. В який термін та куди повинен відправити відповідний обліковий документ лікар-гастроентеролог при підозрі на черевний тиф у обстеженого хворого? 1. Протягом 12 годин, в санепідстанцію *

 2. Термінова госпіталізація в інфекційну лікарню

 3. Протягом 12 годин, в інфекційну лікарню

 4. Протягом 3 діб, в кабінет інфекційних захворювань

 5. Протягом 3 діб, в санепідстанцію

680. В який термін та куди дільничний лікар-терапевт повинен відправити відповідний обліковий документ при підозрі у обстеженого хворого шизофренії? 1. Протягом 3 діб, в психоневрологічний диспансер *

 2. Протягом 12 годин, в психоневрологічний диспансер

 3. Протягом 12 годин, в хірургічне відділення лікарні

 4. Термінова госпіталізація в психоневрологічний диспансер

 5. Протягом 3 діб, в санепідстанцію

681. Дільничний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення своєї дільниці для складання річного звіту про діяльність поліклініки. Які документи використовуються для реєстрації і вивчення загальної захворюваності? 1. Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу*

 2. Контрольна картка диспансер­ного спостереження

 3. Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта

 4. Медична картка амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

 5. Листок непрацездатності, ста­тистична картка хворого, що вибув зі стаціонару

682. «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння» є основним документом для вивчення: 1. Захворюваності, яка підлягає спеціальному обліку*

 2. Загальної захворюваності

 3. Патологічної ураженості

 4. Первинної захворюваності

 5. Вичерпної захворюваності

683. Розвиток медичних закладів, кадрів належить до наступного розділу комплексної профілактики ХНЗ: 1. Соціально-економічного*

 2. Санітарно-освітнього

 3. Санітарно-гігієнічного

 4. Організаційного

 5. Лікувально-профілактичного

684. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку? 1. Захворюваність на туберкульоз.*

 2. Захворюваність на гіпертонічну хворобу.

 3. Захворюваність на хронічну пневмонію.

 4. Захворюваність гепатит.

 5. Захворюваність на хронічний гломерулорнефрит.

685. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку? 1. Захворюваність злоякісними захворюваннями.*

 2. Захворюваність хворобами системи кровообігу.

 3. Захворюваність хворобами органів сечостатевої системи.

 4. Захворюваність хворобами органів травлення.

 5. Вроджені аномалії (вади розвитку).

686. Головний лікар міської поліклініки № 2 вивчає якість надання медичної допомоги за оцінкою населення, яке проживає в районі обслуговування. Які з джерел забезпечують найбільш повний аналіз даного питання? 1. Опитування населення*

 2. Спеціально організоване дослідження

 3. Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади

 4. Госпіталізація населення

 5. Профілактичні огляди

687. Найбільша суб’єктивність і значна кількість помилкових діагнозів є основним недоліком вивчення захворюваності за: 1. Опитуванням населення*

 2. Звертальністю

 3. Медичними оглядами

 4. Даними про причини смерті

 5. Госпіталізацією населення

688. Вивчення вичерпної поширеності патології є основною перевагою вивчення захворюваності за: 1. Спеціальними вибірковими дослідженнями*

 2. Звертальністю

 3. Медичними оглядами

 4. Даними про причини смерті

 5. Госпіталізацією населення

689. Будова тіла, форма грудної клітки, пульс є основними показниками оцінки фізичного розвитку: 1. Соматоскопічної*

 2. Функціональної

 3. Фізіометричної

 4. Антропометричної

 5. Сигнальної

690. Складовою частиною поняття «патологічна ураженість» є: 1. Захворювання, виявлені під час профоглядів*

 2. Раніше відомі хронічні захворювання

 3. Захворювання, які призвели до смерті

 4. Вперше в житті виявлені хронічні захворювання

 5. Загострення хронічних захворювань

691. На основі якого офіційного документу можна розрахувати госпіталізовану захворюваність? 1. Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару (Ф. 066/o)*

 2. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу (Ф. 025-2/o)

 3. Історія хвороби

 4. Листок непрацездатності

 5. Журнал реєстрації хворих

692. Частохворіючими вважають осіб, які на протязі поточного року хворіли на етіологічно непов’язані захворювання: 1. 6 і більше разів*

 2. 2 і більше разів

 3. 3 і більше разів

 4. 4 і більше разів

 5. 5 і більше разів

693. Індекс здоров’я - це: 1. Питома вага працюючих осіб, які не хворіли протягом календарного року*

 2. Співвідношення здорових та хворих працюючих осіб

 3. Співвідношення здорових осіб до всього населення

 4. Патологічна ураженість

 5. Співвідношення хворих осіб до всього населення

694. Інфекційні хвороби, які займають провідні місця в структурі смертності, характерні для: 1. Країн, що розвиваються*

 2. Американського континенту

 3. Недостатньо економічно розвинутих країн

 4. Європейського континенту

 5. Економічно розвинутих країн

695. Хворий К. звернувся вперше в календарному році з діагнозом виразкова хвороба шлунка, який був встановлений в минулому році. Як правильно заповнити статистичний талон? 1. Статистичний талон заповнити зі знаком (-)*

 2. Статистичний талон заповнити зі знаком (+)

 3. Статистичний талон не заповнювати

 4. Статистичний талон заповнити, але не відмітити знака (+) і (-)

 5. У статистичному талоні відмітити знак (+) і (-)

696. Є дані про число працівників на хімічному підприємстві й число днів непрацездатності працюючих. Який показник можна розрахувати згідно форми 23тн? 1. Число днів непрацездатності на 100 працюючих*

 2. Поширеність захворювань

 3. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

 4. Питому вагу захворілих

 5. Індекс здоров'я

697. У терапевта на міській дільниці є дані про кількість зареєстрованих всіх захворювань та випадків захворювань на гіпертонічну хворобу. Який показник можна розрахувати за вказаними даними? 1. Показник структури*

 2. Рівень захворювань

 3. Первинна захворюваність

 4. Розповсюдження захворювань

 5. Патологічна ураженість

698. В який термін та куди лікар-гастроентеролог повинен відправити відповідний обліковий документ при підозрі у хворого захворювання на бруцельоз? 1. Протягом 12 годин, в санепідстанцію *

 2. Протягом 12 годин, в інфекційну лікарню

 3. Термінова госпіталізація в інфекційну лікарню

 4. Протягом 3 діб, в кабінет інфекційних захворювань

 5. Протягом 3 діб, в санепідстанцію

699. В який термін та куди лікар жіночої консультації повинен відправити відповідний обліковий документ при виявленні у вагітної сифілісу? 1. Протягом 3 діб, в дерматовенерологічний диспансер *

 2. Протягом 12 годин, в дерматовенерологічний диспансер

 3. Протягом 12 годин, в гінекологічне відділення лікарні

 4. Термінова госпіталізація в дерматовенерологічний диспансер

 5. Протягом 3 діб, в санепідстанцію

700. При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників комбайнового заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий документ, що використовується при цьому. 1. Особова карта обліку тимчасової непрацездатності *

 2. Особова карта робітника

 3. Статистичний талон для реєстрації остаточних (уточнених) діагнозів

 4. Листок непрацездатності

 5. Звіт про причини тимчасової непрацездатності

701.«Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару» є основним документом для вивчення: 1. Захворюваності, яка підлягає спеціальному обліку*

 2. Загальної захворюваності

 3. Патологічної ураженості

 4. Первинної захворюваності

 5. Вичерпної захворюваності

702. Формування здорового способу життя населення належить до наступного розділу комплексної профілактики ХНЗ: 1. Санітарно-освітнього*

 2. Соціально-економічного

 3. Санітарно-гігієнічного

 4. Організаційного

 5. Лікувально-профілактичного

703. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку? 1. Госпіталізована захворюваність.*

 2. Вичерпна захворюваність.

 3. Первинна захворюваність.

 4. Патологічна ураженість.

 5. Вроджені аномалії (вади розвитку).

704. Облздороввідділом вивчалися регіональні, статево-вікові особливості захворюваності області при різних рівнях медичного забезпечення. Які з джерел забезпечують найбільш повний аналіз даного питання? 1. Спеціальні вибіркові дослідження*

 2. Опитування населення

 3. Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади

 4. Госпіталізація населення

 5. Профілактичні огляди

705. Неповний облік захворювань у випадках недостатньої доступності медичної допомоги є основним недоліком вивчення захворюваності за: 1. Звертальністю*

 2. Медичними оглядами

 3. Даними про причини смерті

 4. Госпіталізацією населення

 5. Спеціальними вибірковими дослідженнями

706. Безперервність та динамічність спостереження за станом здоров’я населення є основною перевагою вивчення захворюваності за: 1. Звертальністю*

 2. Медичними оглядами

 3. Даними про причини смерті

 4. Госпіталізацією населення

 5. Кореляційним аналізом

707. Життєва ємність легень, м’язова сила кисті є основними показниками оцінки фізичного розвитку: 1. Функціональної*

 2. Соматоскопічної

 3. За шкалою регресії

 4. Антропометричної

 5. Сигмальної

708. Складовою частиною поняття «первинна захворюваність» є: 1. Вперше в житті виявлені хронічні захворювання*

 2. Раніше відомі хронічні захворювання

 3. Захворювання, які призвели до смерті

 4. Захворювання, виявлені під час профоглядів

 5. Загострення хронічних захворювань

709. Назвіть основний статистичний документ для вивчення патологічної ураженості по даних звертальності за медичною допомогою. 1. Список осіб, які підлягають медичним оглядам*

 2. Лікарське свідоцтво про смерть (Ф. 106/o)

 3. Статистичний талон для реєстрації заключних ( уточнених) діагнозів (Ф. 025-2/o)

 4. Листок непрацездатності
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка