Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикойСторінка6/26
Дата конвертації24.04.2016
Розмір5.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


 1. Негативний тип*

 2. Прогресивний тип

 3. Стаціонарний тип

 4. Позитивний тип

 5. Регресивний тип

527. Показник смертності є одним із показників природного руху. Які тенденції цього показника в Україні? 1. Зростання смертності*

 2. Зниження смертності

 3. Стабілізація смертності

 4. Зниження смертності серед жителів сільської місцевості

 5. Зниження смертності серед жителів міської місцевості

528. Показники смертності традиційно використовують для оцінки стану здоров'я населення. Яка основна причина смертності населення України? 1. Хвороби системи кровообігу*

 2. Хвороби органів травлення

 3. Нещасні випадки, отруєння і травми

 4. Новоутворення

 5. Хвороби органів дихання

529. Смертність недостатньо повно характеризує стан здоров'я населення, оскільки ймовірність смерті неоднакова при різних захворюваннях, але в той же час це значимий демографічний показник. Які захворювання займають друге місце серед причин загальної смертності населення? 1. Новоутворення*

 2. Хвороби органів травлення

 3. Хвороби системи кровообігу

 4. Нещасні випадки, отруєння і травми

 5. Хвороби органів дихання

530. Величина показника смертності залежить від структури населення за віком, статтю та інших важливих характеристик. Яка основна причина смертності дітей в Україні у віці до 14 років? 1. Нещасні випадки, отруєння, травми*

 2. Хвороби органів травлення

 3. Хвороби органів дихання

 4. Хвороби нервової системи та органів чуття

 5. Уроджені аномалії

531. На основі даних смертності в статево-вікових групах розраховується показник дожиття. До досягнення населенням якого наступного віку оцінюється цей показник відповідно до рекомендацій ВООЗ? 1. До 1 року, 15 років, 45 і 65 років*

 2. До 18 років, 55 для жінок і 60 років для чоловіків

 3. До 6 років, 18 і 50 років

 4. До 3 років, 14, 45 і 65 років

 5. До 18 і 60 років

532. Комплексним показником оцінки стану здоров'я населення є середня тривалість очікуваного життя. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя? 1. 67—69 років*

 2. 73—75 років

 3. 70—72 років

 4. 64—66 років

 5. 60—63 років

533. Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності? 1. До 1 року*

 2. До 7 днів

 3. До 28 днів

 4. До 56 днів

 5. До 87 днів

534. Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності? 1. До 7 днів*

 2. До 28 днів

 3. До 56 днів

 4. До 87 днів

 5. До 1 року

535. На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї смертності? 1. До 28 днів*

 2. До 7 днів

 3. До 56 днів

 4. До 87 днів

 5. До 1 року

536. Зниження постнеонатальної смертності дітей пов'язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності? 1. Від 28 днів до 1 року*

 2. До 7 днів

 3. До 28 днів

 4. Від 7 днів до 1 року

 5. До 1 року

537. Серед показників смертності особливе значення має показник смертності немовлят. Визначити, який тип цієї смертності в Україні. 1. Тип А *

 2. Тип В

 3. Тип С

 4. Тип Д

 5. Тип Е

538. Зниження мертвонароджуваності пов'язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених? 1. Перинатальної смертності*

 2. Ранньої неонатальної смертності

 3. Неонатальної

 4. Постнеонатальної

 5. В усіх перерахованих випадках

539. Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижченаведеного займає 1-е місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні? 1. Стани, які виниклі в перинатальному періоді*

 2. Нещасні випадки, отруєння і травми

 3. Інфекційні захворювання

 4. Уроджені аномалії розвитку

 5. Хвороби органів дихання

540. Материнська смертність — показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного відноситься до материнської смертності? 1. Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами*

 2. Смертність на протязі вагітності

 3. Смертність під час пологів

 4. Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана с пологами

 5. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю

541. Показник материнської смертності враховує жінок, які померли в період вагітності, під час пологів, а також після пологів на протязі 42 днів після закінчення вагітності. Для її розрахунку використовують визначену основу. Яка основа використовується для розрахунку цього показника? 1. 100 000 живонароджених*

 2. 100 000 жінок фертильного віку

 3. 100 000 вагітних

 4. 100 000 пологів

 5. 100 000 живонароджених і мертвонароджених

542. Показники структури причин материнської смертності визначають роль і значення кожної причини в сукупності. Яка основна причина материнської смертності в Україні? 1. Екстрагенітальні захворювання*

 2. Травми

 3. Кровотечі

 4. Нефропатії

 5. Важкі еклампсії

543. Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що характерно для стаціонарного її типу? 1. Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові*

 2. Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей

 3. Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років

 4. Чисельність осіб у віковій групі 15—49 років переважає

 5. Питома вага осіб пенсійного віку переважає

544. Для розрахунку коефіцієнта малюкової та перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в анте-, інтра- й постнатальному періодах; кількість дітей, які народилися живими та померли на першому році життя. Які сукупності необхідні для розрахунку коефіцієнта смертності у віковому періоді 0—7 днів, як структурної одиниці перинатальної смертності? 1. Число померлих у віковому періоді 0—7 днів, число дітей, що народилися мертвими *

 2. Число померлих в постнатальному періоді, число дітей, що народилися живими

 3. Число померлих в антенатальному періоді, кількість дітей, які народилися живими

 4. Число померлих в інтранатальному періоді, число дітей, що народилися живими

 5. Число мертвонароджених

545. Малюкова смертність має виключно важливе значення в характеристиці демографічних процесів і здоров'я населення. У зв'язку з цим ВООЗ визначає цей показник поряд з середньою очікуваною тривалістю життя як ключовий в оцінці стану здоров'я. Як ви вважаєте, що треба взяти за одиницю спостереження при малюковій смертності 1. Випадок смерті дитини, що померла у віці до 1-го року*

 2. Випадок смерті дитини на 1-му місяці життя

 3. Випадок смерті в антенатальному періоді

 4. Випадок смерті в перинатальному періоді

 5. Випадок смерті на 2-ому році життя

546. За дорученням головного лікаря завідуючий поліклініки провів оцінку народонаселення за наступними характеристиками: чисельність, професійний, статевий і віковий склад, категорії, етнічні і соціально-економічні якості, народжуваність і міграція населення. Які з цих демографічних характеристик відображають динамічні процеси серед населення? 1. Народжуваність і міграція населення*

 2. Чисельність і професійний склад населення

 3. Категорії і етнічні якості населення

 4. Статевий і віковий склад населення

 5. Соціально-економічні якості населення

547. За дорученням головного лікаря завідуючий поліклініки провів оцінку процесів серед народонаселення за наступними демографічними характеристиками: народжуваність, смертність, відтворення населення, приріст, шлюбність, розлучення, чисельність і склад населення, еміграція і імміграція населення. Які з цих демографічних характеристик відображають статичні процеси серед населення? 1. Чисельність і склад населення*

 2. Еміграція і імміграція населення

 3. Народжуваність, смертність

 4. Відтворення і приріст населення

 5. Шлюбність і розлучення

548. За дорученням головного лікаря завідуючий поліклініки провів аналіз процесів серед народонаселення за наступними демографічними характеристиками: народжуваність, смертність, чисельність і категорії населення, міграція внутрішня і зовнішня, зміна соціальної групи, рівня освіти, професії і кваліфікації. Які з цих демографічних характеристик відображають природний рух населення? 1. Народжуваність і смертність*

 2. Чисельність і категорії населення

 3. Міграція внутрішня і зовнішня

 4. Зміна соціальної групи і рівня освіти

 5. Зміна професії і кваліфікації

549. Оцінка динамічних процесів серед народонаселення проводилася за наступними демографічними характеристиками: міграція внутрішня, зовнішня і маятникова, зміна професії і природний приріст. Які з цих демографічних характеристик відображають соціальний рух населення? 1. Зміна професії*

 2. Природний приріст

 3. Міграція внутрішня

 4. Міграція маятникова

 5. Міграція зовнішня

550. Подвоєння населення на земній кулі в різні історичні періоди відбувалося за наступні відрізки часу: 35-40 років, 60-65 років, 95-100 років, 145-150 років, 700 років. Який період подвоєння населення характерний для нашого часу (XXI століття)? 1. 35-40 років*

 2. 700 років

 3. 145-150 років

 4. 95-100 років

 5. 60-65 років

551. Середні темпи приросту населення в різних регіонах земної кулі знаходяться в наступних межах: 0,8 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,7 % населення в рік. Який показник середнього темпу приросту населення характерний для сучасної Центральної Європи? 1. 0,8 % в рік*

 2. 1,7 % в рік

 3. 2,0 % в рік

 4. 2,2 % в рік

 5. 2,7 % в рік

552. Сучасне населення росте за рахунок населення великих, середніх, малих, курортних міст і селищ міського типу. Які типи міст визначають переважне зростання народонаселення? 1. Великі міста*

 2. Малі міста

 3. Середні міста

 4. Селища міського типу

 5. Курортні міста

553. Співвідношення чоловічого і жіночого населення міняється за наступними віковими періодами: вік новонароджених, молодший, середній, немолодий і старечий вік. З якого вікового періоду кількість жіночого населення починає постійно перевищувати чисельність чоловічого? 1. Із немолодого віку*

 2. З віку новонароджених

 3. З молодшого віку

 4. Із середнього віку

 5. Із старечого віку

554. Співвідношення осіб чоловічої і жіночої статі міняється за наступними віковими періодами: вік новонароджених, молодший, середній, немолодий і старечий вік. У якому віковому періоді число осіб чоловічої статі завжди вище за кількість осіб жіночої статі? 1. У віці новонароджених*

 2. В старечому віці

 3. В немолодому віці

 4. В середньому віці

 5. В молодшому віці

555. За трудовими характеристиками населення розподіляється на наступні вікові групи: 0-14 років, 15-19 років, 20-40 років, 40-59 років, 60-69 років, 70 і більше років. Які вікові групи населення відносяться до трудового напівпродуктивного віку? 1. 15-19 і 60-69 років*

 2. 0-14 і 20 і більше років

 3. 10-14 і 5-19 років

 4. 20-59 і 40-59 років

 5. 60-69 і 70 і більше років

556. За зрілістю і активністю дітородної функції населення ділиться на наступні вікові періоди: 1-14 років, 15-29 років, 30-49 років, 50-59 років, 60 і більше років. Які вікові рівні населення беруться за нижню і верхню межу дітородного періоду? 1. 15-49 років*

 2. 15-29 років

 3. 30-49 років

 4. 30-59 років

 5. 30-70 років

557. Населення характеризується наступними демографічними закономірностями: збільшення міського населення, постаріння населення, різке зниження народжуваності, скорочення середньої тривалості життя і висока смертність населення, негативний приріст населення. Які з вказаних демографічних закономірностей характерні для сучасного народонаселення України? 1. Вся вказані закономірності*

 2. Тільки збільшення міського населення

 3. Тільки негативний приріст населення

 4. Тільки низька смертність населення

 5. Тільки різке зниження народжуваності

558. Вікова динаміка смертності сучасного населення характеризується початком активного зростання її після 20 років і наявністю в подальші вікові періоди різких стрибків зростання. Після якого вікового періоду спостерігається перший стрибок зростання смертності населення? 1. Після 35 років *

 2. Після 30 років

 3. Після 40 років

 4. Після 45 років

 5. Після 50 років

559. Вікова динаміка смертності населення характеризується швидким зниженням її з року до п'яти років з подальшим поступовим зниженням її і стабілізацією до 20 років. У якому періоді даного вікового відрізка спостерігається найнижча смертність населення? 1. 10-14 років *

 2. 1-2 роки

 3. 3-5 років

 4. 6-9 років

 5. 15-19 років

560. Смертність населення визначається розповсюдженням важких захворювань наступних класів: хвороб органів дихання, онкологічних захворювань, травм і нещасних випадків, хвороб органів травлення, хвороб нервової системи, хвороб органів кровообігу, хвороб крові і кровотворних органів, хвороб сечостатевої системи, хвороб кістково-м'язової системи, вад розвитку. Які з вказаних класів хвороб займають в структурі причин смертності перше і друге місця? 1. Хвороби органів кровообігу і онкологічні захворювання*

 2. Хвороби органів дихання і травлення

 3. Травми і нещасні випадки, вади розвитку

 4. Хвороби нервової системи, крові і кровотворних органів

 5. Хвороби сечостатевої системи і кістково-м'язової системи

561. Показники смертності населення в країнах Європи знаходяться на наступних рівнях: 4-5, 6-7, 8-10, 13-15, 16-18 випадків на 1000 населення. Який із цих показників найбільш характерний для смертності населення економічно високо розвинених країн? 1. 8-10 випадків на 1000 населення*

 2. 4-5 випадків на 1000 населення

 3. 6-7 випадків на 1000 населення

 4. 13-15 випадків на 1000 населення

 5. 16-18 випадків на 1000 населення

562. Смертність дітей на першому році життя має сильну залежність від помісячного віку дитини. Особливо це виявляється на 1, 2, 3, 11 і 12 місяцях.

На який з перерахованих місяців першого року життя дітей доводиться максимальний рівень дитячої смертності?


 1. На 1-й місяць*

 2. На 2-й місяць

 3. На 3-й місяць

 4. На 11-й місяць

 5. На 12-й місяць

563. Причинами неонатальної дитячої смертності є: асфіксія плоду, пологова травма, природжені аномалії розвитку, гемолітична хвороба, внутрішньоутробна пневмонія, інфекції плоду. Які з вказаних захворювань виступають як причини перинатальної смертності немовлят? 1. Всі перераховані захворювання*

 2. Тільки асфіксія плода і пологова травма

 3. Тільки вроджені аномалії розвитку

 4. Тільки гемолітична хвороба і внутрішньоутробна пневмонія

 5. Тільки інфекції плода

564. Причинами смертності дітей 1-го року життя є: хвороби новонароджених, хвороби органів дихання, природжені аномалії, інфекційні і шлунково-кишкові захворювання. Які з вказаних причин дають близько 50 % всіх випадків дитячої смертності? 1. Хвороби новонароджених *

 2. Вроджені аномалії

 3. Хвороби органів дихання

 4. Інфекційні хвороби

 5. Шлунково-кишкові захворювання

565. До показників, що характеризують здоров'я населення, належать демографічні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників? 1. Кількість населення*

 2. Кількість населення, що підлягає профоглядам

 3. Кількість працюючих

 4. Кількість госпіталізованих

 5. Кількість хворих

566. При вивченні смертності від туберкульозу легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Обчислення якого з нижчеперелічених показників дозволяє оцінити зв'язок між зазначеними чинниками і смертністю від туберкульозу? 1. Коефіцієнт вірогідності*

 2. Коефіцієнт кореляції

 3. Коефіцієнт відповідності

 4. Коефіцієнт регресії

 5. Стандартизований показник

567. Для якого типу патології населення характерні: низький рівень загальної смертності, висока середня тривалість життя, регресивний тип вікової структури населення? 1. Неепідемічний*

 2. Проміжний

 3. Епідемічний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

568. Для якого типу патології населення характерні: низький рівень смертності немовлят, висока середня тривалість життя, значний темп постаріння населення та провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби? 1. Стаціонарний*

 2. Епідемічний

 3. Проміжний

 4. Неепідемічний

 5. Всі вищеперечислені

569. Для якого типу патології населення характерні: низький рівень загальної смертності, низький рівень смертності немовлят, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби? 1. Неепідемічний *

 2. Епідемічний

 3. Проміжний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

570. Для якого типу патології населення характерні: середній рівень загальної смертності, середній рівень очікуваної тривалості життя, стаціонарний тип вікової структури населення? 1. Проміжний*

 2. Неепідемічний

 3. Епідемічний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

571. Для якого типу патології населення характерні: середній рівень смертності немовлят, середній рівень очікуваної тривалості життя, помірний темп постаріння населення та провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби? 1. Проміжний*

 2. Епідемічний

 3. Неепідемічний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

572. Для якого типу патології населення характерні: середній рівень загальної смертності, середній рівень смертності немовлят, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби? 1. Проміжний *

 2. Епідемічний

 3. Неепідемічний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

573. Для якого типу патології населення характерні: високий рівень загальної смертності, низькийй рівень очікуваної тривалості життя, прогресивний тип вікової структури населення? 1. Епідемічний*

 2. Неепідемічний

 3. Проміжний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

574. Для якого типу патології населення характерні: високий рівень смертності немовлят, низький рівень очікуваної тривалості життя, низький темп постаріння населення та провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби? 1. Епідемічний*

 2. Проміжний

 3. Неепідемічний

 4. Стаціонарний

 5. Всі вищеперечислені

575. Для якого типу патології населення характерні: високий рівень загальної смертності, високий рівень смертності немовлят, провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби? 1. Стаціонарний *

 2. Епідемічний

 3. Неепідемічний

 4. Проміжний

 5. Всі вищеперечислені

576. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить: 1. Середня очікувана тривалість життя*

 2. Народжуваність

 3. Загальна смертність

 4. Захворюваність та травматизм

 5. Розподіл населення за групами здоров’я

577. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить: 1. Смертність немовлят*

 2. Народжуваність

 3. Загальна смертність

 4. Захворюваність та травматизм

 5. Розподіл населення за групами здоров’я

578. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить: 1. Якість продуктів харчування*

 2. Народжуваність

 3. Загальна смертність

 4. Захворюваність та травматизм

 5. Розподіл населення за групами здоров’я

579. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить: 1. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми*

 2. Народжуваність

 3. Загальна смертність

 4. Захворюваність та травматизм

 5. Розподіл населення за групами здоров’я

580. Що є базовою основою для розрахунку рівня смертності немовлят? 1. Кількість дітей, які народилися живими за рік*

 2. Кількість дітей, які народилися за рік

 3. Загальна кількість населення

 4. Кількість дітей, які померли у віці 0 – 12 місяців

 5. Кількість дітей, які народилися за рік – кількість дітей, які померли за рік

581. «Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я» десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка