Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна зоологія»Скачати 427.36 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір427.36 Kb.
  1   2   3


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва
Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських твариндо самостійної роботи

з дисципліни «Прикладна зоологія» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю - 6.090102 технологія виробництва та переробки продукції тваринництваПОЛТАВА 2015

Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти розробила:

доцент кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, кандидат с.-г. наук Васильєва О.О.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри розведення і генетики с.-г тварин. Протокол № 46 від 26 серпня 2015

Розглянуто і схвалено на засіданні Науково - методичної ради факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

Протокол № 1 від 3 вересня 2015р.

Рецензент: кандидат біологічних наук, ст. викладач кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин Чижанська Н. В.


Формою самостійної роботи студента є вивчення спеціальної літератури, виконання завдань самостійної роботи, підготовка експрес – доповідей, презентацій та рефератів.ВСТУППрикладна зоологія представляє собою велику сукупність наук, що включають в себе знання про тваринний світ і є навчальною дисципліною, яка дає майбутнім фахівцям у галузі тваринництва комплекс наукових знань про найважливіші у практичному відношенні групи тварин, їх походження, положення у системі тваринного світу, характерні особливості морфофункціональної організації, еколого-адаптаційну специфіку, своєрідність біотичних зв'язків та роль у різних сферах господарської діяльності людини.

Зоологічні знання являють собою важливу наукову основу для вивчення спеціальних дисциплін, головними об'єктами яких є дикі та свійські тварини. Водночас вони сприяють формуванню системи умінь та навичок, необхідних для ефективного розв'язання різноманітних практичних завдань, які виникають в умовах сільськогосподарського виробництва.

Прикладна зоологія служить біологічним вступом і фундаментом до вивчення багатьох спеціальних дисциплін біолого-технологічного профілю

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:знати завдання прикладної зоології: систематику, різноманітність, класифікацію, будову і життєві цикли паразитичних тварин, їх проміжних і дефінітивних живителів, переносників інфекційних та інвазійних захворювань тварин і людини, методи їх профілактики; систематичну різноманітність і провідну роль класів Птахів та Ссавців у різних сферах практичної діяльності людини; роль тварин у кругообігу речовин та енергії; важливість утримання свійських та одомашнених ссавців як основного об'єкта сільськогосподарського виробництва; біологію та зоогеографію диких предків, їх одомашнення та доместикаційні ознаки;

уміти класифікувати, систематизувати галузі прикладної зоології, визначати вид тварин і бінарну номенклатуру, типи тварин, таксономічні категорії; встановлювати взаємозв'язки організмів із середовищем, їх роль у кругообігу речовин та енергії в біосфері.

Викладання у програмі питань прикладної зоології тісно пов'язується з вихованням у студентів екологічної свідомості як основи раціонального використання і відтворення тваринного світу, охорони рідкісних і зникаючих представників фауни.
Розділ 1. Організація самостійної роботи студентов

по дисципліні «Прикладна зоологія»

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів - це спланована пізнавальна, організаційно і методично спрямована викладачем діяльність, яка передбачає виконання навчального плану та опрацювання програмового матеріалу з дисципліни.Мета самостійної роботи студентів:

  • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

  • формування умінь і навичок самостійної розумової праці;

  • розвиток морально-вольових зусиль;

  • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань, як необхідної умови професійного становлення.

Завдання самостійної роботи студентів:

  • навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;

  • творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;

  • формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, інтернет-ресурсами тощо. Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає й засоби самоконтролю (тести, пакет домашніх завдань, підготовка рефератів та доповідей). Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Прикладна зоологія» може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, комп'ютерному класі, а також в домашніх умовах.

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента

Вивчення дисципліни «Прикладна зоологія» передбачає наступні види індивідуальної самостійної роботи – підготовка до лекцій, лабораторних робіт, підготовка експрес – доповідей та презентацій, виконання завдань самостійної роботи, а на заключному етапі – підготовка до заліку з дисципліни.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка