Кафедра педагогіки та психології професійної освітиСкачати 195.45 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір195.45 Kb.
(Ф 03.02 – 91)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. проректора

________Т.Іванова«___»__________2015р.


Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Педагогіка"

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Напрям підготовки: 6.030103 «Практична психологія»

Курс – 2 Семестр – 4


Аудиторні заняття – 54 Екзамен – 4 семестр

Самостійна робота – 36

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/2,5

Індекс Н8-6.030103/14-3.1.5


СМЯ НАУ НП 12.01.07 -01-2015

Навчальну програму дисципліни " Педагогіка" розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-6.030103/14 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія» та відповідних нормативних документів.


Навчальну програму розробила

доцент кафедри педагогіки

та психології професійної освіти ____________________О.Добротвор
Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.030103 «Практична психологія» (спеціальність 7/8.03010301 "Практична психологія") - кафедри педагогіки та психології професійної освіти, протокол № 12 від 25.08.2015 р.

Завідувач кафедри ___________________________________ Е.Лузік

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.


Голова НМРР ______________________________________С.Ягодзінський
УЗГОДЖЕНО

Директор ННГМІ

_______________ А. Гудманян


"____"__________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни (навчального модуля) ............................................................................................

1.5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 " Загальні основи педагогіки "……………………………….3. Список рекомендованих джерел ………………........................................


4

4

44
4

5

55

61. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Знання основ педагогіки є важливим фактором розвитку професійної компетентності, ініціативи, творчого ставлення до праці, педагогічної культури особистості.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета навчальної дисципліни “Педагогіка” – надати майбутнім фахівцям знання методологічних засад педагогіки, закономірностей навчання, виховання та розвитку людини, а також можливість набувати досвід застосування цих знань у житті та професійній діяльності.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у:

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у: • оволодінні теоретичними й практичними знаннями з педагогіки;

 • включенні педагогічних знань у систему соціальних норм і стосунків;

 • використанні набутих знань із педагогіки при вивченні циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни (навчального модуля).

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля, який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

1.4.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля «Загальні основи педагогіки» студент повинен

Знати:


 • головні проблеми та завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку науки;

 • основні напрями сучасної педагогіки;

 • методи педагогічного дослідження;

 • основні категорії педагогіки;

 • характеристику структуру та компоненти педагогічного процесу;

 • сутність, цілі та зміст процесу навчання;

 • основні методи навчання та виховання людини;

 • закономірності та принципи навчання та виховання.

Вміти:

 • визначати сутність педагогічних фактів та явищ, а також закономірностей становлення особистості під час навчально-виховного процесу;

 • володіти комплексом теоретичних знань про сутність педагогічного процесу, проводити педагогічне дослідження.

 • володіти комплексом основних методів навчання та виховання;

 • володіти основами самовиховання та саморозвитку.1.5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Анатомія та фізіологія нервової системи людини

Психологія управління
Безпека життєдіяльності

Педагогіка
Риторика
Філософія

Етика ділового спілкування


Загальна психологія

Вікова психологія2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль «Загальні основи педагогіки».

Тема 2.1.1. Місце педагогіки в системі наук. Завдання педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Галузі педагогічних знань. Історичні етапи становлення педагогіки як науки.

Тема 2.1.2. Загальне поняття про особистість як соціальної суті людини. Біологічне і соціальне в особистості. Вплив середовища на розвиток особистості. Соціальні ролі.

Тема 2.1.3. Характеристика загальних педагогічних категорій: навчання, виховання, освіта, розвиток, формування. Дидактичних категорій: знання, вміння, навички, принципи, правила, методи, форми, види навчання. Ідеал виховання. Характеристика педагогічних досліджень. Технологія і процедура педагогічних досліджень. Методи педагогічних досліджень.

Тема 2.1.4. Поняття про педагогічний процес, його структура, характеристика та компоненти. Закономірність та етапи педагогічного процесу. Зміст педагогічної діяльності та функції педагога і його майстерність.

Тема 2.1.5. Сутність процесу навчання. Цілі і зміст процесу навчання. Загальні і конкретні закономірності процесу навчання. Теорії організації змісту навчання. Навчальний план і програма. Характеристика сучасних дидактичних систем

Тема 2.1.6. Метод як багатовимірне явище. Класифікація методів навчання. Характеристика традиційних методів навчання. Вибір методів навчання. Імітаційні та не імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Тема 2.1.7. Характеристика видів та форм навчання. Форми організації навчання. Класифікація форм організації навчання. Види, форми і методи контролю та оцінки знань.

Тема 2.1.8. Сутність процесу виховання. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна. Характеристика законів, закономірностей та принципів виховання. Основні вимоги до принципів виховання.

Тема 2.1.9. Поняття про методи виховання та їх класифікація. Характеристика основних напрямів виховання. Сутність самовиховання та саморозвитку. Виховні функції соціального середовища.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов – СПб: Изд-во «Питер», 2008. -304 с.

3.1.2. Булгакова Н.Б. Педагогіка вищої школи. Конспект лекцій: К.: НАУ. – 2003. - 40 с.

3.1.3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004.– 112 с – С. 66–72.

3.1.4. Педагогіка: Підручник для студентів / За ред. М.Д. Ярмаченка.- К.: Вища школа, 1986.- 544с.

3.1.5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. –- К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 410 с.

3.1.6. Педагогика. Уч.пособие. / Под.ред. П.И.Пидкасистого.- М.: Роспедагенство, 1995.- 638с.

3.1.7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К., 2001. – 608 с.


3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1996. – 436 с.

3.2.2. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ змі-ни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесен-ня зміни

Дата введен-ня зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка