Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств


Лекційні заняття, їх тематика та обсягСкачати 411.72 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір411.72 Kb.
#10798
1   2   3
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

8 семестр

Модуль №1 "Методологічні та організаційні підходи до управління операціями з експорту-імпорту"

1.1

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з менеджменту. Теоретичні та правові основи управління операціями з експорту-імпорту.

2

2

1.2

Організація експортно-імпортних операцій. Етапи проведення експортно-імпортних операцій.

2

2

1.3

Експортна та імпортна документація.

2

2

1.4

Сертифікація та ліцензування експортно-імпортних операцій.

2

2

1.5

Валютне регулювання операцій з експорту та імпорту. Механізм валютного регулювання експортно-імпортних операцій.

2

3

1.6

Особливості розрахунку експортних та імпортних цін.

2

3

1.7

Техніко-економічна оцінка експортно-імпортних операцій. Зміст та етапи техніко-економічної оцінки.

2

2

1.8

Показники ефективності експортних операцій.

2

2

1.9

Показники ефективності імпортних операцій.

2

2
Усього за модулем №1

18

20

Усього за 8 семестр

18

20

Усього за навчальною дисципліною

18

20

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг
пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практичні

заняття


СРС

1

2

3

4

8 семестр

Модуль №1 "Методологічні та організаційні підходи до управління операціями з експорту-імпорту"

1.1

Основні закони та підзаконні акти, що регулюють експортно-імпортні операції в Україні. Система державних органів управління операцій з експорту-імпорту. Організація експортно-імпортних операцій. Етапи проведення експортно-імпортних операцій. Загальні принципи організації експортно-імпортних операцій.

2

3

1.2

Експортна та імпортна документація. Основна та додаткова документація. Експортна декларація. Дозвільна документація.

2

3

1.3

Сертифікація та ліцензування експортно-імпортних операцій. Порядок отримання ліцензій на здійснення операцій з експорту та імпорту. Сертифікат про походження товарів. Сертифікат відповідності.

2

3

1.4

Валютне регулювання операцій з експорту та імпорту. Вплив девальвації та ревальвації валютного курсу на обсяги експортно-імпортних операцій. Визначення захисних валютних застережень проти ризику валютних втрат у разі зміни курсу валют.

2

4

1.5

Особливості розрахунку експортних та імпортних цін. Методи цінових розрахунків. Вплив умов платежу на розрахунок експортних та імпортних цін. Обґрунтування експортної та імпортної ціни товару.

2

2

1.6

Техніко-економічна оцінка експортно-імпортних операцій. Зміст та етапи техніко-економічної оцінки. Показники фіансово-економічної оцінки експортно-імпортних операцій: узагальнюючі та валютні показники.

2

3

1.7

Показники ефективності експортних операцій. Способи та методи розрахунку. Валютна ефективність експортних операцій. Ефективність експорту підприємства.

2

3

1.8

Показники ефективності імпортних операцій. Економічна (абсолютна) ефективність імпорту з урахуванням специфіки видів імпортних операцій. Інтегральний економічний ефект імпорту. Ефективність придбання і використання імпортного обладнання.

2

3

1.9

Модульна контрольна робота №1

2

2

Усього за модулем №1

18

26

Усього за 8 семестр

18

26

Усього за навчальною дисципліною

18

262.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг


пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


1

2

3

8 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

20

2.

Підготовка до практичних занять

24

7.

Виконання домашнього завдання

8

8.

Підготовка до модульної контрольної роботи

2

Усього за 8 семестр

54

Усього за навчальною дисципліною

54


2.2.3.1. Домашнє завдання

Домашнє завдання (ДЗ) виконується в восьмому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у восьмому семестрі.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 "Методологічні та організаційні підходи до управління операціями з експорту-імпорту".

Конкретна мета завдання міститься, в залежності від варіанту завдання, у вивченні та засвоєнні теоретичних та практичних підходів до управління операціями з експорту-імпорту.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 8 годин самостійної роботи.


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91р. // Укр. Митниця: Довідник.-К.: Лібра, 1993.-67с.

3.1.2. Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.

3.1.3. Луцький М.Г., Марченко В.М., Давиденко В.В., Кам’янецька О.В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - К: Сузір’я, 2007.- 484с.
Додаткові рекомендовані джерела

3.1.4. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.

3.1.5. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник. - К. 2006. - 792 с.

3.1.6. Козик В.В., Панкова Л.А. Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. - К.: В.Д. «Професіонал», 2004. - 288 с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1

2

3

4

1.

Слайди, плакати

1.3, 1.4, 1.5, 1.6,

1.7, 1.8, 1.98 прим.

та електронна версія2.

Роздаткові матеріали

1.3, 1.4

12 прим.

3.

Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання

1.10

3 прим.

та електронна версія
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не поширюється на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною або комбінованою формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців за погодженням з проректором з навчальної роботи.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.6.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).
4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента8 семестр

Модуль №1

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Відповідь на практичних заняттях основних питань (6 балів * 7)

42

(сумарна)


Виконання експрес-контрольної роботи (9 балів* 1)

9

Виконання та захист домашнього завдання

12

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 38 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

25

Усього за модулем №1

88

Семестровий екзамен

12

Усього за 8 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиконання

та захист

домашнього завдання


Виконання

експрес-котрольної роботиВідповідь на практичному занятті з основних питань

Виконання

модульної

контрольної

роботи


11-12

8-9

6

23-25

Відмінно

9-10

7

5

19-22

Добре

7-8

5-6

4

15-18

Задовільно

менше 7

менше 5

менше 4

менше 15

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульної рейтингової оцінки становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою

Модуль №1

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 22 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на три бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінці за національною шкалою за національною шкалою
Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Скачати 411.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка