Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствСкачати 411.72 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір411.72 Kb.
#10798
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

Факультет менеджменту та логістики

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІЕМ Проректор з навчальної роботи

___________________Матвєєв В.В. _________________ А.Полухін

«___» _______________ 2012 р. «_____»_______________2012р.

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Управління операціями з експорту-імпорту"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування"

Напрям підготовки: 6.030601 "Менеджмент"


Курс – 4 Семестр – 8


Лекції – 18

Практичні заняття – 18 Екзамен – 8 семестр

Самостійна робота – 54

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/2,5


Домашнє завдання (1) – 8 семестр

Індекс Р7-6.030601-2/11-5.2.3


СМЯ НАУ РНП 11.02.03-01-2012

Робоча навчальна програма дисципліни "Управління операціями з експорту-імпорту" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-7-6.030601-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030601 "Менеджмент", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н7-6.030601-2/11-5.2.3, затвердженої ректором «_22_»__04__2011р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Робочу навчальну програму розробили

доцент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності підприємств ____________ М. Карпенко

асистент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності підприємств ____________Е. Данілова
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030601 "Менеджмент" – кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол № ___ від "____" __________ 2011 р.

Завідувач кафедри __________________________________ В. Новак

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.Голова НМРК ____________________________________ О. Бондаренко

УЗГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО

Декан ФМЛ Директор ІЕМ

___________ О.Ільєнко ____________ В. Матвєєв

«____» ________ 2011 р. «___» __________ 2011 р.
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник


ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2 Мета викладання навчальної дисципліни......................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модуля ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Домашнє завдання……..............................................................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

55

6

66

7

78

9

99

9
10

10

10

1217


Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна “Управління операціями з експорту-імпорту” посідає важливе місце в системі професійної підготовки менеджерів, оскільки оволодіння питаннями методології та методичного інструментарію організації та управління експортно-імпортними операціями дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління експортно-імпортними операціями, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданням вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань: • сутності основних підходів до управління операціями з експорту-імпорту;

 • принципів управління операціями з експорту-імпорту;

 • системи методів управління операціями з експорту-імпорту;

 • організації операцій з експорту-імпорту;

 • основ експортного та імпортного документообігу;

 • регулювання операцій з експорту-імпорту;

 • аналізу економічної ефективності операцій з експорту-імпорту.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • методи управління операціями з експорту-імпорту, етапи проведення операцій з експорту-імпорту, осовну документацію, необхіду для оформлення товарів і транспортних засобів у митні режими експорту та імпорту, особливості розрахунку експортних та імпортних цін.

Вміти:

 • самостійно організовувати операції з експорту-імпорту;

 • самостійно збирати необхіду документацію для оформлення товарів і транспортних засобів у митні режими експорту та імпорту;

 • самостійно аналізувати й розраховувати експортні та імпортні ціни;

 • самостійно робити техніко-економічну оцінку експортно-імпортних операцій;

 • самостійно розраховувати показники ефективості експортно-імпортних операцій.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модуля

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модулю.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Методологічні та організаційні підходи до управління операціями з експорту-імпорту" студент повинен:

Знати:


 • основні закони та підзаконні акти, що регулюють експортно-імпортні операції в Україні;

 • етапи проведення експортно-імпортних операцій;

 • експортну та імпортну документацію;

 • порядок отримання ліцензій та сертифікатів на здійснення операцій з експорту та імпорту;

 • механізм валютного регулювання експортно-імпортних операцій;

 • методи розрахунку експортних та імпортних цін;

 • показники фіансово-економічної оцінки експортно-імпортних операцій;

 • показники ефективності експортно-імпортих операцій.

Вміти:

 • самостійно організовувати операції з експорту-імпорту;

 • самостійно збирати необхіду документацію для оформлення товарів і транспортних засобів у митні режими експорту та імпорту;

 • самостійно аналізувати й розраховувати експортні та імпортні ціни;

 • самостійно визначати валюту ціни та валюту платежу;

 • самостійно аналізувати вплив девальвації та ревальвації валютного курсу на обсяги експортно-імпортних операцій;

 • самостійно обгрунтовувати експортні та імпортні ціни;

 • самостійно робити техніко-економічну оцінку експортно-імпортних операцій;

 • самостійно розраховувати та аналізувати показники ефективності експортно-імпортних операцій.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

8 семестр

Модуль №1 "Методологічні та організаційні підходи до управління операціями з експорту-імпорту"

1.1

Теоретичні та правові основи управління операціями з експорту-імпорту

6

2

1

3

1.2

Організація експортно-імпортних операцій

7

2

1

4

1.3

Експортна та імпортна документація

9

2

2

5

1.4

Сертифікація та ліцензування експортно-імпортних операцій

9

2

2

5

1.5

Валютне регулювання операцій з експорту та імпорту

11

2

2

7

1.6

Особливості розрахунку експортних та імпортних цін

9

2

2

5

1.7

Техніко-економічна оцінка експортно-імпортних операцій

9

2

2

5

1.8

Показники ефективності експортних операцій

9

2

2

5

1.9

Показники ефективності імпортних операцій

9

2

2

5

1.10

Домашнє завдання

8

-

-

8

1.11

Модульна контрольна робота №1

4

-

2

2

Усього за модулем №1

90

18

18

54

Усього за 8 семестр

90

18

18

54

Усього за навчальною дисципліною

90

18

18

54


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Скачати 411.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка