Кафедра іноземних мовСкачати 225.96 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір225.96 Kb.
#9162
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра іноземних мовРЕКОМЕНДАЦІЇ
до написання курсових робіт
ЗІ шкільного курсу іноземної мови


для студентів напряму підгтовки

6.020303, «Філологія. Українська мова та література»

6.020303 «Філологія. Мова і література (російська)»

6.020303, «Філологія. Мова та література (англійська, болгарська,)»

2012

Методичні рекомендації укладені на основі Кредитно-модульної організації вивчення курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" / за ред. Ніколаєвої С.Ю. –К.; Ленвіт, 2006. – 80 с.

Укладачі:

старший викладач кафедри теорії та методика навчання мов Удовиченко Г.А.


Рецензенти: • Нищета В.А., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Глазкова І.Я, кандидат педагогічних наук, доцент

Методичні рекомендації обговорені на засіданні

кафедри теорії та методики навчання мов

Протокол №1 від 13.08.2012 р.

Завідувач кафедри Ярова О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент.

Схвалено


методичною радою

Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол № _____від «________» 2012 р.

Голова ради доц. О.П. Новик ___________

Схвалено

вченою радою

Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол №_____від «__________» 2012 р.

Голова ради проф. О.Д. Харлан __________
ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………4


1. Основні етапи виконання курсової роботи .… … … … … … … … … … 5

2. Методичні поради до виконання курсової роботи…………………… … …6


3. Оформлення курсової роботи …………………………………… … … … 10

4. Захист та оцінювання курсової роботи....................................…………… .13

5. Теми курсових робіт .........................................................................................14

6. Список літератури ......................……………………………….……........ ....16

Додатки………………………………………………………………………… ..22

Прийняті скорочення ………………………… … … … … … … … … … … 24ПЕРЕДМОВА

Написання студентами курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу. Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, набутих студентами під час вивчення певних дисциплін та застосування теоретичних знань у комплексному вирішенні конкретного завдання у фаховій галузі, залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Студенти мають оволодіти методологією і методикою педагогічних досліджень, осмислено, і критично сприймати наукову літературу, навчитися працювати з різними джерелами, а також чітко, переконливо та стилістично правильно викладати свої думки.

За змістом курсова робота не є переказом матеріалу з опублікованих джерел, а являє собою результат самостійної праці студента, в якій мають бути елементи новизни: постановка нових питань, ще не досить повно висвітлених у літературі, виявлення і введення до наукового та практичного обігу нового джерела чи нових фактів і встановлення нових причинно-наслідкових зв’язків між відомими явищами. Курсова робота передбачає висловлювання студентами власних думок, зіставлення концепцій, точок зору науковців і практичних фахівців, наявних із різних аспектів теми, а, можливо, і нова постановка вже відомої проблеми.

Курсова робота зі ШКІМ сприяє опануванню студентами вміннями та навичками організації та здійснення наукових досліджень, розширенню педагогічного світогляду, а головне формуванню у майбутніх учителів стійких педагогічних переконань і методичних навичок і вмінь. Крім того, написання студентами курсової роботи має на меті активізацію навчально-пізнавальної діяльності, привчає студентів до вдумливої роботи з науковою літературою, працями видатних світових та українських педагогів і методистів, розвитку їх критичного та творчого мислення.

Курсова робота зі ШКІМ – це наукове дослідження, яке повинно відповідати всім вимогам, що ставляться до наукових досліджень.

Завданням даних методичних рекомендацій є надання допомоги студентам денної та заочної форм навчання у виконанні курсових робіт зі ШКІМ.

 1. Основні етапи виконання курсової роботи


1. Вибір теми дослідження та її обґрунтування. Визначення об'єкта та предмета дослідження. Постановка мети.

2. Добір літератури з обраної теми, її глибоке вивчення та систематизація матеріалу. Вивчення педагогічного досвіду.

Визначення вихідних теоретичних положень. Формулювання на цій основі гіпотези дослідження та визначення його завдань.

3. Добір і розробка методики експериментального дослідження та обробки експериментальних даних.

4. Проведення дослідно-експериментальної роботи та аналіз її результатів.

5. Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження в цілому, формулювання висновків та практичних рекомендацій.

6. Літературне оформлення курсової роботи.

Кожний студент закріплюється за викладачем, який здійснює наукове керівництво курсовою роботою. Разом з науковим керівником студент складає індивідуальний план підготовки курсової роботи, в якому визначаються всі етапи і конкретні терміни їх виконання.
2. Методичні поради до виконання курсової роботи


Вибір теми - перший і дуже відповідальний момент під час написання курсової роботи.

Студентам надається право вибрати тему роботи серед тематики, запропонованої кафедрою теорії та методики навчання мов. В окремих випадках студент може запропонувати власну тему, але вона повинна бути узгоджена з науковим керівником і затверджена на засіданні кафедри.

Обґрунтування актуальності та значення обраної теми подається у такій послідовності: сутність проблеми - запит та потреби практики викладання - розробленість проблеми у методиці - ідея дослідження та вихід на формулювання мети власного наукового дослідження.

Вибір тем відбувається на початку навчального року. Термін подання завершених курсових робіт - за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Остаточно обрана тема фіксується записами у книзі обліку курсових робіт і призначенням наукового керівника. Довільна зміна теми студентам не дозволяється.

Обравши тему, студент повинен чітко спланувати роботу над нею, визначивши строки попереднього знайомства з літературою, збирання матеріалу, підготовки тексту і розрахунків, доопрацювання курсової роботи і перевірки. Ритмічність праці над обраною темою, дотримання погоджених з науковим керівником термінів, вчасне подання окремих фрагментів дослідження є обов'язковими умовами успішного досягнення поставленої мети. Підготовку курсової роботи слід починати відразу після обрання теми і домагатись того, щоб не пізніше, ніж за два місяці до встановленого терміну подання роботи, був повністю завершений її чорновий варіант.

2. Вибір теми дослідження тісно пов'язаний з визначенням об'єкту та предмету дослідження.

Об'єкт дослідження - це частина об'єктивної педагогічної реальності, що протистоїть дослідникові у його пізнавальній діяльності.

Предмет дослідження - це елемент об'єкту дослідження, що включає сукупність його властивостей, відношень і вивчення якого збагачує об'єкт у цілому.

Наведемо приклади визначення об'єкту та предмету дослідження.Тема дослідження: "Формування пізнавального інтересу учнів старшої школи до навчання іноземної мови”.

Об'єкт дослідження: процес навчання іноземної мови.

Предмет дослідження: пізнавальний процес як складова навчання іноземної мови.

Після обґрунтування теми та вибору об'єкту дослідження формулюється мета курсової роботи.Метою дослідження в її найбільш загальному вигляді є, як правило, перевірка (або уточнення) розроблених теоретичних положень, які описують структуру, зв'язки, розвиток об'єкту дослідження; установлення закономірностей, які відображають специфіку явища чи процесу, що вивчається; визначення показників ефективності використання результатів проведеного дослідження; встановлення особливостей застосування зазначених результатів на практиці та ін.

Починаючи наукову розробку теми, слід провести аналіз стану питання, що досліджується, тобто вивчити теорію та історію питання у відповідності до мети та проаналізувати передовий методичний досвід.

Пошук наукової інформації бажано проводити у такій послідовності:

1. Накопичення загальної інформації з проблеми за допомогою підручників, довідників, словників та ін.

2. Ознайомлення зі змістом монографій, де найбільш глибоко та систематизовано викладаються загальні результати наукових досліджень.

3. Робота з періодичними виданнями (журнали "Рідна школа", "Педагогіка та психологія", «Іноземні мови», «Іноземні мови у навчальних закладах», «English: Language, History and Culture» та інш.) та пошук статей, які розкривають вузькі питання або результати досліджень з даної проблеми.

4. Вивчення статей з досвіду роботи, методичних рекомендацій, які висвітлюють кращі надбання практики.

Вивчення теоретичного матеріалу передбачає його систематизацію та фіксацію. Найбільш доступним способом цього є - створення власної бібліографічної картотеки, тобто фіксування на окремих картках назв джерел та складання анотацій до них. Анотування - це найбільш загальний та стислий виклад основного змісту роботи (Виписуються назви розділів, параграфів; розкриваються основні ідеї.)

До найбільш поширених способів стислого фіксування наукової інформації також належать тезування, цитування та конспектування.

Тезування - це складання нотаток про найбільш суттєві ідеї, висновки наукового тексту та виклад їх своїми словами. Якщо текст відтворюється точно, без змін, то така форма його вивчення називається цитуванням. Під час конспектування зберігається основний зміст наукової публікації.

Уся отримана інформація підлягає аналізу, на основі якого визначаються вихідні теоретичні положення, формулюється гіпотеза дослідження та його завдання.

Для реалізації обраної мети та перевірки достовірності гіпотези визначаються завдання дослідження. Це є питання, відповіді на які необхідні для досягнення мети. Ці питання виникають на основі аналізу стану проблеми, що досліджується, і стосуються подальшої розробки окремих її аспектів.

Наприклад, мета дослідження — науково обґрунтувати, розробити та експериментальне перевірити метод проектів у старших класах ЗОШ.

Завдання дослідження:

1. З'ясувати стан проблеми в теорії та педагогічній практиці.

2. Визначити педагогічні умови підвищення ефективності навчального процесу.

3. Розробити та експериментально перевірити дослідну методику.

Весь комплекс завдань – це алгоритм конкретної програми дослідження, зумовлений логікою етапів даного наукового пошуку.

Характеристика новизни наукового дослідження спрямована на

а) розкриття теоретичної новизни (вироблення концепції, методики, класифікації, закономірностей) і практичної новизни (розробка методичних рекомендацій, дидактичних пропозицій, нових форм організації роботи). Практичне значення характеризується реальною можливістю впровадження у практику результатів даного дослідження. Аналіз стану проблеми, що досліджується дає можливість реалізувати ще один важливий момент у написанні курсової роботи - скласти її план.

Зміст повинен відображати структуру роботи. Чим більше чіткості, логіки у складеному плані, тим легше студенту виконувати наукове дослідження (зразок плану дивись у додатку 2).

3. Вивчивши теоретичний стан проблеми, студент переходить до виконання дослідно-експериментальної роботи. Цей етап передбачає добір і розробку методики експериментального дослідження.Методика дослідження - це опис сукупності методів, що застосовуються для вивчення певного явища або процесу. Вона відповідає на питання:

як, яким чином здійснюється дослідження.

Найбільш поширеними методами наукового дослідження в МНІМ є:спостереження, експеримент, опитування, вивчення результатів продуктивної учнівської діяльності та шкільної документації, математичні методи.

Вищезазначені методи, передусім, дають можливість вивчити стан проблеми у педагогічній практиці.

З метою здійснення активного впливу на педагогічне явище шляхом створення спеціальних умов застосовується метод експерименту. Експеримент має комплексний характер, оскільки передбачає використання цілої групи методів: спостереження, бесід, тестових завдань, створення спеціальних ситуацій та ін. У вступі також зазначається структура дослідження, наприклад, курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел, який налічує 50 найменувань.

3. Оформлення курсової роботи

Курсова робота в оформленому вигляді має складатися з таких структурних компонентів: титульна сторінка, зміст, вступ, теоретична частина, експериментально-практична частина, висновки, список використаних джерел, додаток.Титульна сторінка оформляється згідно з вимогами. Зразок подається у додатку №1.

План відображає зміст і структуру роботи. Зразок оформлення подається у додатку №2.

Успіх курсової роботи значною мірою залежить від добре складеного і до кінця продуманого плану. У ході роботи над планом поступово виявляються окремі його частини, а коли студент зібрав увесь матеріал і оволодів його змістом настільки, що чітко може уявити собі структуру роботи, він остаточно складає розгорнутий план курсової роботи. Фактично підготовка розгорнутого плану становить близько 40-60% робочого часу.

Як правило, залежно від характеру теми план містить наступні розділи: ВСТУП, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Жоден з них не повинен дублювати назви теми. Кожна частина роботи розкриває певний конкретний аспект проблеми, в той же час усі вони повинні складати єдине ціле.

Вступ розкриває актуальність обраної теми. У ньому визначаються об'єкт та предмет дослідження, мета та завдання, методи наукового дослідження, гіпотеза. Зразок оформлення подається у додатку №3.

У вступі подається коротка преамбула (постановка проблеми, що досліджується), потім висвітлюються актуальність теми, її значущість. Тут же обґрунтовуються хронологічні, регіональні, методичні та інші рамки дослідження, формулюються основні припущення щодо предмету курсової роботи, і характеризується коло інформаційних джерел. У вступі також слід показати, який результат очікується отримати в дослідженні. Вступ завершується обґрунтуванням структури курсової роботи, наприклад, курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел, який налічує 50 найменувань.Теоретична частина містить виклад основних положень проблеми, що розглядається, подає огляд і аналіз наукової та методичної літератури.

Дібраний студентом матеріал розбивається на розділи, зміст яких відповідає етапам дослідження, рівням або напрямкам аналізу. Можливий поділ розділів на параграфи. Кожна наступна структурна одиниця основної частини має бути черговим етапом у подальшій роботі над темою, розвивати досягнуті на попередніх етапах результати, і все це в цілому спрямовується на досягнення мети роботи. Розділ обов'язково закінчується короткими висновками, що змістовно відображають основні результати/ досягнуті саме в даній частині роботи.

Літературне оформлення тексту потребує дотримання певної логіки викладу. Слід пам'ятати, що при прямому запозиченні тексту з літературного джерела цитату необхідно взяти у лапки та вказати джерело, порядковий номер у списку літератури та сторінку, на якій вона міститься (Приклад:"…. " [18, с. 102].).

Експериментально-практична частина містить у собі уточнення мети та завдань експериментально-дослідної роботи, виклад методики її проведення, опис експерименту, фіксацію й аналіз отриманих результатів, висновки.

Якщо під час роботи над темою виникає необхідність наведення таблиць, графіків, діаграм, списків, малюнків, фотографій тощо, цей матеріал можна розмістити як у самому тексті, так і в додатках. На додатки обов'язково потрібно посилатися у тексті, кожен додаток містить вказівку на джерело.Висновки наприкінці роботи повинні мати узагальнюючий характер. Необхідно вказати, в якій мірі власне експериментальне дослідження підтверджує положення педагогічної науки та визначене дослідницьке припущення. Наводяться розроблені автором рекомендації та поради.

Бібліографія (список використаних джерел) оформляється відповідно до вимог.Додаток може вміщувати різноманітні дослідницькі матеріали: протоколи спостережень, бесід, таблиці, схеми, графіки, діаграми, конспекти занять тощо.

Якщо в роботі два або більше додатків, їх послідовно нумерують. (Наприклад: "Додаток 1"). Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковими.

Оформлення курсової роботи передбачає нумерацію сторінок. Вона розпочинається з титульного аркуша, але на ньому номер сторінки не ставиться.

3.2.Технічне оформлення роботи


Неодмінна вимога, що висувається до курсової роботи – її охайне та бездоганне технічне оформлення.

Курсова робота виконується в обсязі 25-30 друкованих сторінок тексту без урахування додатків, списку використаних джерел. Вступ – 2-3 сторінки, основна частина – 20-25 сторінок, висновки – 2-3 сторінки. Роботу пишуть на одній стороні аркуша білого паперу ФОРМАТУ, А-4, дотримуючись таких розмірів полів: ліве – 40(45)мм, праве – 15(10)мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Рекомендований шрифт – Times New Roman Cyr розміру 14 пунктів із полуторним міжрядковим інтервалом. Усі сторінки роботи нумеруються в правом верхньому кутку, починаючи з 3 сторінки (титульна сторінка та зміст роботи не нумеруються).

Текст основної частини поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Заголовки структурних частин ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими напівжирними літерами посередині рядка симетрично до тексту. Заголовки до підрозділів друкують маленькими напівжирними літерами (крім першої великої) посередині рядка. Після титульної сторінки (див. Додаток 1) вміщується план (ЗМІСТ) курсової роботи (див. Додаток 2). Далі наводиться виклад курсової роботи з вказівкою всіх розділів, підрозділів у змісті і які подаються малими літерами (крім першої великої). Відстань між заголовкам і текстом дорівнює 3-4 інтервалам. Кожний розділ треба починати з нової сторінки. У викладі основної частини потрібно дотримуватися абзаців. Цитати варто подавати за правилами українського правопису.

Під час написання курсової роботи студент повинен подавати посилання на наукові джерела, на ідеях, висновках яких ґрунтується дослідження, або на матеріали, окремі результати з яких наводяться в роботі. Посилання на наукову літературу подають у квадратних дужках [15], де зазначають номер джерела за алфавітним порядком у списку використаних джерел та номером сторінки звідки взята цитата [15, с. 43].


4. Захист курсової роботи


Виконану та оформлену згідно з вимогами курсову роботу студент стаціонару/ заочної форми навчання подає у встановлений термін до деканату, який передає її па перевірку науковому керівнику.

Науковий керівник перевіряє курсові роботи та за погодженням з деканатом факультету призначає дату їх захисту.

Захист складається з таких етапів:

- доповідь студента з викладом змісту курсової роботи (5-8 хвилин);

- відповіді студента на запитання наукового керівника та присутніх студентів;

- виступ наукового керівника з аналізом-характеристикою змісту курсової роботи та оцінки ставлення студента до її написання;

- оцінювання.

Оцінка курсової роботи враховує не лише якість самої роботи, володіння матеріалом і переконливість студента при захисті, але і її оформлення та своєчасність виконання.

У разі невідповідності курсової роботи вимогам, вона повертається студенту на доопрацювання.

5. Критерії оцінювання курсових робіт

Оцінка «А/відмінно/90-100» виставляється у разі: відповідності змісту роботи темі дослідження; правильного оформлення наукового апарату дослідження; глибокого аналізу наукової літератури та авторських висновків; якісно підготовлених практичних розробок; успішного виконання завдань дослідження; дотримання всіх вимог щодо технічного й естетичного оформлення роботи та орфографічного стандарту; вдалої презентації роботи під час захисту.

Оцінка «В/добре/92-80», «С/добре/75-81» виставляється при наявності незначних недоліків у виконанні теоретичних і практичних завдань роботи та її оформленні.

Оцінка «Д/задовільно/67-74», «Е/достатньо/60-66» виставляється при наявності суттєвих недоліків у виконанні практичної і теоретичної частин роботи та в її оформленні.Оцінка «FX/ незадовільно, з правом повторного складання/35-59» виставляеться у разі незодовільного виконання курсової роботи.

Оцінка курсової роботи враховує не лише якість самої роботи, володіння матеріалом і переконливість студента при захисті, але й її оформлення та своєчасність виконання.У разі невідповідності курсової роботи вимогам, вона повертається студенту на доопрацювання.
6. Теми курсових робіт з ШКІМ з методикою її киладання

 1. Методична майстерність учителя іноземної мови.

 2. Форми взаємодії вчителя та учнів на уроці іноземної мови.

 3. Пізнавальний аспект навчання учнів іноземним мовам.

 4. Виховний аспект навчання учнів іноземним мовам.

 5. Навчальний аспект навчання учнів іноземним мовам.

 6. Розвиток інтересу школярів до вивчення іноземних мов.

 7. Естетичне виховання учнів на уроках іноземної мови.

 8. Формування соціокультурної компетенції в учнів при навчанні іноземної мови.

 9. Формування соціокультурної компетенції учнів у процесі позакласної роботи з іноземної мови.

 10. Формування дискурсивної та стратегічної компетенції учнів на уроках іноземної мови.

 11. Формування комунікативної компетенції школярів на основі реалізації міжпредметних зв’язків.

 12. Реалізація комунікативного підходу при навчанні фонетики.

 13. Інтегральний підхід до навчання школярів іноземної мови.

 14. Навчання іноземної мови і розвиток пізнавальних інтересів у школярів.

 15. Реалізація лінгвокраїнознавчого підходу у змісті навчання іноземних мов.

 16. Реалізація комунікативного підходу у середній школі при навчанні іноземної мови.

 17. Елементи інтенсивної методики при навчанні іноземної мови.

 18. Комунікативні ігри при навчанні граматики іноземної мови.

 19. Малі форми фольклору при навчанні іноземної мови на початкову етапі навчання.

 20. Системний підхід до проблем спілкування на початкову етапі навчання.

 21. Вплив та врахування психологічних особливостей розвитку школярів при навчанні іноземних мов.

 22. Розвиток фонематичних здібностей школярів при навчанні іноземної мови.

 23. Фонетичні аспекти навчання аудіювання на іноземній мові.

 24. Навчання школярів вимовній стороні мовлення (англійська, німецька мови).

 25. Навчання школярів етиці спілкування на іноземній мові.

 26. Розвиток фонематичних здібностей учнів на середньому етапі розвитку.

 27. Фонетичні аспекти навчання аудіюванню на іноземній мові.

 28. Формування інтересу до іноземної мови у учнів середньої школи.

 29. Способи ознайомлення учнів з активним/пасивним іншомовним граматичним матеріалом у основній школі.

 30. Вправи для формування рецептивних/репродуктивних граматичних навичок учнів на уроках іноземної мови.

 31. Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції учнів.

 32. Способи семантизації іншомовної лексики.

 33. Вправи для формування рецептивних/репродуктивних лексичних навичок учнів на уроках іноземної мови.

 34. Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної лексичної компетенції учнів.

 35. Формування потенціального словника учнів під час вивчення іноземної мови.

 36. Особливості формування іншомовної аудитивної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

 37. Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.

 38. Вправи для розвитку в учнів основної/старшої школи вмінь розуміння іншомовних аудіотекстів.

 39. Вправи для формування іншомовної компетенції учнів основної/старшой школи у діалогічному мовленні.

 40. Вправи для формування іншомовної компетенції учнів основної/старшой школи у діалогічному мовленні.

 41. Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту і буквенно-звукових відповідностей учнями на уроках іноземної мов.

 42. Використання наочності для формування іншомовної компетенції учнів початкової/основної школи у техніці читання.

 43. Вправи для формування іншомовної компетенції учнів початкової/основної школи у техніці читання.

 44. Формування іншомовної компетенції учнів у читанні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

 45. Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів у .... класі.

 46. Вправи для навчання іншомовної каліграфії учнів.

 47. Вправи для навчання іншомовної орфографії учнів.

 48. Використання ігор у процесі формування іншомовної компетенції учнів у техніці письма.

 49. Навчання іншомовного писемного спілкування.

 50. Навчання написання листа іноземною мовою.

 51. Контроль іншомовної мовленнєвої компетенцій учнів.

 52. Контроль іншомовної фонетичної компетенцій учнів.

 53. Контроль іншомовної граматичної компетенцій учнів.

 54. Контроль іншомовної лексичної компетенцій учнів.

 55. Тести як засіб контролю іншомовних навичок та вмінь учнів.

 56. Особливості контролю на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

 57. Основні методичні вимоги до сучасного уроку іноземної мови.

 58. Планування уроку іноземної мови в основній/старшій школі.

 59. Вірші та пісні на уроці іноземної мови.

 60. Прийоми використання засобів зорової наочності для формування мовної/мовленнєвої компетенції учнів.

 61. Особливості проведення самостійної роботи на різних етапах навчання іноземною мовою.

 62. Форми та види позакласної роботи з іноземної мови в основній/старшій школі.

 63. Тиждень іноземної мови як засіб розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції учнів.

 64. Використання зарубіжних методик викладання іноземної мови у школах України.

 65. Новітні тенденції у викладанні іноземних мов.

7. Література

7.1. Основна література

 1. Ніколаєвої С.Ю. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / С.Ю.Ніколаєвої / . - К.: Ленвіт, 1999.- 96 с.

 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. - К.: Ленвіт, 2003. - 273с.

 3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П.Кудіна. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. - 240 с.

 4. Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої та М.Т.Солов'я.
  - К., 2002.-356 с.

 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. - К., 2000. - 126 с.

 6. Ніколаєвої С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах/ Ніколаєвої С.Ю./ - К.: Ленвіт, 2002. - 328 с.

 7. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид, 2-е, доп. і переробл. /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої, - К.: Ленвіт, 2004. - 360 с.

8. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі / Роман С.В./ К.: Ленвіт, 2005.-208с.

9.Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Укл. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2004.-208с.

10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземних мов / Іноземні мови, Вид-во "Перун", 2005.-208с.
7.2. Додаткова література 1. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 240 с.

 2. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. - Москва.

 3. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. - Київ.

 4. Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ.

 5. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работьі изучающих иностранньїй язьїк. - М.: АРКТИ, 2002. - 176 с.

 6. Ніколаєва С.Ю., Бадаянц Г.С. Тестові завдання з англійської мови. - К.: Освіта, 1998. -216с.

 7. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шерстюк О.М. Тестові завдання з французької мови. - К.: Освіта, 1998. - 142 с.

 8. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. - К.: Освіта, 1998.-176с.

 9. Новые педагогические й информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С, Полат. - М.: Изд. центр "Академия", 2002. - 272с.

 10. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі. - Горлівка: ГДШІМ, 2003. - 108 с,

 11. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранньІМ языкам. - М.: Просвещение, 2002. - 239 с.

 12. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови /Укл. Г.І.Артемчук, С.Ю, Ніколаєва та ін. - К.: Ленвіт, 2003. - 168 с.

 13. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. - М.: Аркти, 2003. - 192 с.

 14. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. - М.: Еврошкола, 2001. - 272 с.

 15. Педагогічна практика з методики викладання Іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і В.В.Черниш. -К.: Ленвіт, 2003. - 250с.

 16. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

 17. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранньїх язьїков. - СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. - 224 с.

Додаток № 1

Зразок титульного аркуша
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій
Кафедра теорії та методики навчання мов

Формування інтересу В учнів старшої

школи до навчання іноземної мови

КУРСОВА РОБОТА

Виконала: студент(ка) 51 групи

денної форми навчання

П.І.
Науковий керівник: доц./ старший викладач/викладач П.І. по Б.

Бердянськ - 2012Додаток № 2

Зразок оформлення плану курсової роботиЗМІСТВСТУП ...................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ФАКТОРИ СПІЛКУВАННЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ

1.1. Інтерес до вивчення іноземної мови як педагогічно-методична

категорія................................................................................................... 5

1.2. Вікові особливості учнів старшого шкільного віку.......................13


РОЗДІЛ 2. РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ УЧНІВ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ

2.1. Характеристика основних навчальних посібників для 9-12 класів..........................................................................................................15

2.2. Методи та прийоми роботи з учнями у навчальній та позакласній діяльності над формуванням інтересу до іноземної мови....................19

2.3. Вплив стиля спілкування педагога з учнями на формуванняінтересу до іноземної мови......................................................................22
ВИСНОВКИ...........................................................................................................26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................28

ДОДАТКИ ..............................................................................................................30
Додаток № 3

Зразок оформлення вступу курсової роботиВСТУП

Актуальність дослідження.

Об’єкт дослідження.

Предмет дослідження.

Мета дослідження.

Завдання дослідження.

Методи дослідження.

Наукова новизна.

Практична цінність.

Структура роботи.

Прийняті скорочення

А - аудіювання

АГМ - активний граматичний мінімум

АЛМ - активний лексичний мінімум

Г - говоріння

ГС - граматична структура

ДЄ - діалогічна єдність

ДМ - діалогічне мовлення

ЗМ - зразок мовлення

ІМ - іноземна мова

ІнМ - інтонаційна модель

КЗ - комунікативне завдання

КН - комунікативний намір

КС - комунікативна ситуація

ЛО - лексична одиниця

МВІМ - методика викладання іноземних мов

МД - мовленнєва діяльність

ММ - монологічне мовлення

НМК - навчально-методичний комплекс

П - письмо

ПГМ - пасивний граматичний мінімум

ПЛМ - пасивний лексичний мінімум

ПМ - писемне мовлення

ПФЄ - понадфразова єдність

ТЗ - тестове завдання

ТЗН - технічні засоби навчання

ТП - техніка письма

ТЧ - техніка читання

УМ - усне мовлення

Ч - читання


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk
ifsk -> Зміст лекційного курсу Тема 1 Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки
ifsk -> Методичні поради до виконання самостійних робіт
ifsk -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
ifsk -> О. Д. 2011 р. Навчальна програма дисципліни (курсу)
ifsk -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
ifsk -> Інститут філології та соціальних комунікацій
ifsk -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
ifsk -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
ifsk -> В курс современного русского языка

Скачати 225.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка