Кафедра інформатики «затверджую»Скачати 493.03 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір493.03 Kb.
#44099
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Київський університет імені Бориса Грінченка

(повне найменування вищого навчального закладу)Кафедра інформатики


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

________________ О.Б.Жильцов

« ___ » _____________ 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

(шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет, відділення факультет інформаційних технологій та управління

(назва інституту, факультету, відділення)

2016 – 20176 навчальний рік
Робоча програма навчальної дисципліни Соціальна інформатика для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Розробник:
Носенко Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інформатики Інституту суспільства.

Протокол від « 07 » вересня 2016 року № 2.
Завідувач кафедри інформатики _________________ Литвин О.С.

© Носенко Т.І., 2016 р.

© КУ імені Бориса Грінченка, 2016 р.
1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 10

Галузь знань

12 «Інформаційні технології»Нормативна дисципліна циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Спеціальність

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»Модулів – 1
Рік підготовки

5-й


Змістових модулів – 3

Індивідуальні завдання:

орієнтовна тематика індивідуальних завдань додається (див. п.9)Семестр

9-й, 10-й


Загальна кількість годин – 300

Освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»Лекції

36 год.


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи

студента –8Практичні

36 год.


Модульний контроль

18 год.


Самостійна робота

180 год.


Семестровий контроль

30 год.


Вид контролю

екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 33% / 67%.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – надання системних відомостей про соціальну інформатику як наукову дисципліну, що вивчає особливості функціонування комунікаційних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства, соціокультурні аспекти функціонування інформаційно-комунікаційних систем.

Завдання

 • розкрити зміст і значення соціальної інформатики та соціально-комунікаційних інститутів;

 • сформувати у студентів знання про інформаційне суспільство, його соціальну структуру та ресурси;

 • розкрити сутність програми розвитку інформатизації суспільства;

 • сформувати знання про соціальні мережі в інформаційному суспільстві;

 • сформувати знання про електронне урядування, електронну комерцію та електронне навчання;

 • сформувати знання про сучасні методи дослідження соціальної інформації;

 • розкрити сутність інформаційного способу життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні риси, закономірності і проблеми постіндустріального, інформаційного суспільства;

 • основні напрямки наукових досліджень в галузі соціальної інформатики;

 • інформаційний аспект соціальної структури сучасного українського суспільства;

 • соціальні передумови та наслідки інформатизації українського суспільства;

 • інформаційні ресурси суспільства;

 • інформаційні аспекти проблеми безпеки розвитку суспільства;

 • сучасні методи дослідження соціальної інформації;

 • основні напрями інформатизації соціальної сфери.

вміти:

 • вільно володіти методологією інституціонального підходу до аналізу соціокультурних явищ і процесів;

 • володіти інформацією про основні концепції соціальної інформатики;

 • володіти інформацією про українські та зарубіжні програми інформатизації соціальної сфери.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.
Тема 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.

Соціальна інформатика як наукова дисципліна. Становлення соціальної інформатики як наукової дисципліни. Основні терміни. Сучасна структура предметної галузі соціальної інформатики. Концепції інформації в сучасній науці: загальний огляд.

Інформаційні революції.Тема 2. Інформаційне суспільство та інформаційні ресурси.

Постіндустріальне суспільство. Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство. Окінавська хартія розвитку глобального інформаційного суспільства 2000 р. Женевська декларація принципів побудови інформаційного суспільства 2003 р. Технічний, економічний та політичний аспекти соціальних умов і передумов інформатизації.

Інформація як елемент середовища існування людини. Інформаційне середовище та інформаційні ресурси суспільства. Процес перетворення інформації на товар: формування ринку інформаційних послуг і продуктів. Сектори ринку інформаційних продуктів.
Змістовий модуль 2. Програми розвитку інформатизації суспільства
Тема 3. Міжнародні програми розвитку інформатизації.

Індикатори та моніторинг розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Міжнародні програми розвитку інформатизації. Хартія про збереження цифрової спадщини 2003 р. Рекомендації про розвиток багатомовності та загального доступу до кіберпросторі 2003 р. Керівні принципи політики вдосконалення державної інформації, що є суспільним надбанням 2004 р. Всесвітня доповідь ЮНЕСКО До суспільств знань 2005 р. Всесвітній Саміт з інформаційного суспільства 2003 р, 2005 р.

Міжнародні партнерські мережі та програми: GKP, InfoDev, GDLN, MINERVA та ін.

Тема 4. Державна та регіональні програми інформатизації суспільства.

Національні індикатори розвитку інформаційного суспільства. Закони України: Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, Про Концепцію Національної програми інформатизації, Про Національну програму інформатизації, Про розвиток електронного урядування.

Регіональні програми інформатизації суспільства.
Змістовий модуль 3. Соціальні мережі та технології WEB 2.0, WEB 3.0 в інформаційному суспільстві.
Тема 5. Соціальні мережі та технології WEB 2.0, WEB 3.0 в інформаційному суспільстві.

Соціальні мережі та мережеві соціальні сервіси WEB 2.0. Складові компоненти WEB 2.0. Порівняльна характеристика WEB 1.0. WEB 2.0 та WEB 3.0. Спільні риси мережевих соціальних сервісів. Соціальні мережі: принципи побудови та перспективи їх розвитку.Тема 6. Використання мережевих соціальних сервісів в соціальній сфері діяльності людини.

Вікі-технології: огляд вікі-проектів,основні переваги та недоліки вікі-технологій. Блогосфера: огляд майданчиків для блогосфери, основні можливості використання блогів. Інтелектуальні карти, можливості їх використання та розробка. Сервіси для інтерактивного спілкування. Сервіси для зберігання фото. Сервіси для створення опитувань, стрічок часу, мульфільмів, коміксів, презентацій. Інфографіка. Сервіси Google. Сервіси Microsoft. Хмарні технології.


Змістовий модуль 4. Інформаційно-освітнє середовище
Тема 7. Інформаційно-освітнє середовище

Інформаційно-освітнє середовище, характерні ознаки та основні компоненти. Проблеми створення та розвитку інформаційно-освітнього середовища. Інформаційно-освітній портал як структурна програмно-комунікаційна основа інформаційного освітнього середовища.


Тема 8. Електронне освітнє середовище сучасного університету

Е-середовище сучасного університету, його структура та функції. Ресурси та сервіси електронного середовища сучасного університету.

Система управління навчальним процесом.

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО).


Змістовий модуль 5. Е-навчання
Тема 9. Поняття електронного навчання в контексті сучасної педагогічної науки.

Етапи розвитку електронного навчання. Характерні риси, принципи побудови та якісні властивості електронного навчання. Стандартні вимоги до систем електронного навчання. Елементи систем електронного навчання, що є спільними з дистанційними. Переваги та недоліки електронного навчання. Основні проблеми технологій електронного навчання.Тема 10. Розробка електронних навчально-методичних комплексів дисциплін при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання.

Структурно-функціональна модель ЕНМК дисциплін. Науково-методичні вимоги до створення ЕНМК. Дидактика застосування ЕНМК навчальних дисциплін. Moodle -  модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище для створення ЕНМК та навчання. Функції Moodle. Можливості для викладачі в та студентів.


Змістовий модуль 6. Сучасні методи дослідження соціальної інформації
Тема 11. Сучасні методи дослідження соціальної інформації.

Методи збору класичної інформації. Якісні та кількісні методи аналізу соціальної інформації. Описові статистики. Кореляційно-регресивні моделі вивчення соціальної інформації. Прогнозування. Data Analysis та Data Mining. Моделі і методи штучного інтелекту в соціальній інформатиці. Проблеми інтерпретації.Тема 12. Огляд сучасного програмного забезпечення для аналізу соціальної інформації.

Класифікації програмного забезпечення для аналізу соціальної інформації. SPSS, Statistica, Fuzzy Logic, GeneHunter, Statistica Neural Network, Text Mining, порівняльна характеристика. Сучасні графічні методи представлення соціальної інформації.


Змістовий модуль 7. Е-комерція

Тема 13. Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування

Електронна комерція: основні поняття та принципи функціонування. Види електронної економічної діяльності. Порівняльний аналіз традиційної та електронної комерційної діяльності. Переваги та недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерції. Види електронного бізнесу. Електронна комерція як складова електронного бізнесу. Базові технології електронної комерції. Безпека та захист інформації в електронній комерції. Шифрування та електронно-цифровий підпис. Електронні платіжні системи.Тема 14. Інтернет маркетинг.

Інтернет реклама та її види. Сайтопромоутінг. Пошукова оптимізація. SEO оптимізація. Спонсорські програми та показники ефективності Інтернет-реклами. Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами.


Змістовий модуль 8. Е-урядування.

Тема 15. Концептуальні засади та державна політика електронного урядування.

Е-урядування. Концептуальні засади електронного урядування. Етапи впровадження електронного урядування. Електронна демократія та електронна державою. Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Інформаційна інфраструктура електронного урядування. Упровадження систем електронного документообігу: робота з електронними документами.Тема 16. Електронні адміністративні послуги та інформаційна безпека в електронному урядуванні.

Інформаційно-аналітичне забезпечення електронного урядування. Електронні адміністративні послуги. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю державних установ. Інформаційна безпека в електронному урядуванні. Інформаційна безпека та захист інформації.


Змістовий модуль 9. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина
Тема 17. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

Інформаційна нерівність. Інформаційні свободи. Громадянські свободи в інформаційному суспільстві. Інформаційна безпека та інформаційна злочинність. Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України.Тема 18. Інформаційні аспекти творчості

Інформаційна культура. Свобода самовираження особистості в кіберпросторі. Інформаційні аспекти творчості. Вплив новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на інтернаціональність культури.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Усього

у тому числі

л.

п.

м.к.
с.р.

Змістовий модуль 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.

Тема 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.


14

2

2

-
10

Тема 2. Інформаційне суспільство та інформаційні ресурси

14

2

210

Разом за змістовим модулем 1

30

4

4

-
20

Змістовий модуль 2. Програми розвитку інформатизації суспільства

Тема 3. Міжнародні програми розвитку інформатизації

14

2

2

-
10

Тема 4. Державна та регіональні програми інформатизації суспільства

14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 2

30

4

4

2
20

Змістовий модуль 3.

Соціальні мережі та технології WEB 2.0 , WEB 3.0 в інформаційному суспільстві

Тема 5. Технології WEB 2.0 та WEB 3.0 в інформаційному суспільстві

14

2

2

-
10

Тема 6. Використання мережевих соціальних сервісів в соціальній сфері діяльності людини

14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 3

30

4

4

2
20

Змістовий модуль 4. Інформаційно-освітній простір суспільства

Тема 7. Інформаційно-освітній простір суспільства

14

2

2

-
10

Тема 8. Електронне освітнє середовище сучасного університету

14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 4

30

4

4

2
20

Змістовий модуль 5. Електронне навчання

Тема 9. E-learning. Електронне навчання в контексті сучасної педагогічної науки.

14

2

2

-
10

Тема 10. Розробка електронних навчально-методичних комплексів дисциплін при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

14

2

2

-
10
30

4

4

2
20

Разом за змістовим модулем 5Змістовий модуль 6. Сучасні методи дослідження соціальної інформаціїТема 11. Сучасні методи дослідження соціальної інформації.

14

2

2

-
10

Тема 12. Огляд сучасного програмного забезпечення для аналізу соціальної інформації

14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 6

30

4

4

2
20

Змістовий модуль 7. Електронна комерція

Тема 13. E-commerce. Поняття електронного бізнесу та електронної комерції: суть, принципи, сфери застосування

14

2

2

-
10

Тема 14. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг. Пошукова оптимізація. SEO оптимізація. Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами.

14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 7

30

4

4

2
20

Змістовий модуль 8. Електронне урядування

Тема 15. Концептуальні засади та державна політика електронного урядування.

14

2

2

-
10

Тема 16. Електронні адміністративні послуги та інформаційна безпека в електронному урядуванні.

14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 7

30

4

4

2
20

Змістовий модуль 9. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

Тема 17. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

14

2

2

-
10

Тема 18. Інформаційні аспекти творчості


14

2

2

-
10

Разом за змістовим модулем 9

30

4

4

2
20

семестровий контроль

30
Усього годин

90

36

36

18
180


Скачати 493.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка