Кафедра економіки підприємства та економічної теорії Дисципліни вільного вибору студентів на 2016-2017 н рСкачати 132.26 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір132.26 Kb.
Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

Дисципліни вільного вибору студентів на 2016-2017 н.р.
Курс, семестр

Назва навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Анотація

1

4 курс,

7 семестрКонтролінг

Костенко Ганна Петрівна

Мета дисципліни – формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних принципів управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Програмою контролінгу передбачено вивчення основних питань сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу. Система контролінгу - це принципово нова концепція інформації та управління, яка має усі характеристики обліково-аналітичної системи, оскільки реалізує синтез окремих елементів не тільки бухгалтерського, але й оперативно-технічного обліку, аналізу, контролю та планування (бюджетування). Реалізація таких елементів забезпечує виробітку альтернативних підходів при здійсненні управління процесом досягнення кінцевих цілей підприємства.

Практичні завдання дисципліни

Студент мусить знати відповіді на основні питання сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу.

Студент повинен уміти оперувати методологією оперативного і стратегічного контролінгу в практичній роботі щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.

Студент повинен бути ознайомлений з основними положеннями, законами України та іншою нормативною базою з питань діагностики фінансово-господарського стану підприємств.2

4 курс,

7 семестрОрганізація підприємницької діяльності

Ладунка Ілона Сергіївна

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є з’ясування місця дисципліни в навчальному процесі, розкриття її основної мети та визначити основні категорії підприємництва; дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва; ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами; сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності; озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Студент повинен: Знати принципи та методи організації та ведення власного бізнесу; теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища;принципи та методи аналізу господарських процесів в середині підприємницьких структур;

Студент повинен: Вміти здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу.3

4 курс,

7 семестрСистемний аналіз в економіці

Захарченко Павло Васильович

Мета навчальної дисципліни „Системний аналіз” є розвиток системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління та прийняття рішень, до дослідження складних явищ і процесів у соціально-економічних системах.

Завдання навчальної дисципліни „Системний аналіз” є вивчення запланованих тем і формування вмінь їх застосування до розв’язання практичних завдань при вивченні складних економічних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: етапи розвитку системних уявлень, основні напрямки системних досліджень, основні поняття (СА) та принципи системного підходу; системно-методологічні аспекти моделювання; методології та методи СА; методи отримання інформації для СА; основні методології проектування КІС;

вміти: розрізняти проблеми, до яких застосування СА є доцільним; інтерпретувати основні поняття СА та принципи системного підходу до КІС та об’єктів комп’ютеризації; класифікувати системи та методи системного моделювання; застосовувати аналітичний та синтетичний підходи до моделювання КІС та об’єктів комп’ютеризації; побудувати життєвий цикл системи, застосовувати методології, методи та алгоритми системного аналізу для розв’язування проблем на складних об’єктах комп’ютеризації; організувати збір інформації для СА відповідно до принципів системного підходу; застосовувати методології СА при проектуванні конкретних КІС.


4

4 курс,

8 семестрЕтика бізнесу

Ладунка Ілона Сергіївна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту підприємницької діяльності в цілому та етики бізнесу зокрема, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів філософських та етичних принципів ведення бізнесу та створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • вивчення термінологічної бази з етики та філософії бізнесу;

 • обґрунтування ролі бізнесменів та менеджерів в системі менеджменту підприємницької діяльності;

 • вивчення принципів соціальної відповідальності бізнесу;

 • формування вмінь щодо планування та організації коректних ділових стосунків між підприємцями зокрема та між бізнесом і суспільством в цілому;

 • обґрунтування вибору форм і методів морального впливу на контрагентів, конкурентів та на підлеглих;

 • вивчення форм психологічного контролювання та регулювання бізнесової діяльності;

 • формування кодексу етичної діяльності бізнесмена.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:


 • категорії етики бізнесу та філософії підприємницької діяльності;

 • природу відповідальності бізнесменів;

 • методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління підприємницькими структурами;

 • сукупність функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм власності і різних сфер підприємництва та між ними і суспільством.

Вміти:

 • організувати систему налагодження ділових комунікацій в організації та з контрагентами і конкурентами та суспільством у цілому;

 • розробляти нетра¬диційні підходи до встановлення зв’язків з бізнес-середовищем;

 • мотивувати становлення коректних взаємостосунків з партнерами по бізнесу, конкурентами та органами центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • розробляти системи стимулювання взаємовідносин з місцевим співтовариством.

5

3 курс,

5 семестрМакроекономічний аналіз

Сидорченко Тетяна Федорівна

Макроекономічний аналіз — аналіз узагальнених економічних показників основних галузей народного господарства, соціальної інфраструктури, що становлять основу економічного розвитку країни, фундамент її матеріально-технічної бази. На основі макроекономічного аналізу має будуватися поточна й перспективна економічна політика держави.

Мета данного навчального курсу – викласти зміст дисципліни „Макроекономічний аналіз ”, дати студентам систему знань із сучасних методів макроекономічного аналізу, допомогти з’ясувати сутність основних макроекономічних показників , проаналізувати основні категорії монетарної економіки – гроші, процентні ставки і валютні курси, розглянути інструментарій дослідження макроекономічних явищ.

Основними завданнями макроекономічного аналізу є :


 • визначення тенденцій макроекономічного розвитку;

 • виявлення ресурсів економічного зростання в майбутньому;

 • коригування існуючих і розроблення нових макроекономічних концепцій;

 • узагальнення світового досвіду моніторингу на макрорівні;

 • виявлення причинно-наслідкових зв’язків в економіці, найважливіших чинників, які суттєво впливають на економічну ситуацію.

Розв’язання перелічених завдань дасть змогу комплексно характеризувати макроекономічні ринки й оцінити вплив на їх становлення і розвиток різних чинників.

Аналіз економіки все частіше є попереджувальним. Тобто він дає можливість передбачити найімовірніші наслідки економічних процесів і приймати рішення щодо їх коригування, оцінити можливі економічні наслідки реалізації різних варіантів прогнозів.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • предмет та функції макроекономічного аналізу;

 • методологічні принципи макроекономічного аналізу;

 • основні макроекономічні показники.

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • здійснювати аналіз виробництва і розподілу національного доходу;

 • здійснювати аналіз споживання та інвестицій;

 • здійснювати аналіз економічного зростання;

 • здійснювати аналіз макроекономічної нестабільності;

 • здійснювати аналіз монетарної та фіскальної політики.

6

3 курс,

6 семестрТоварно-інноваційна політика підприємства

Макарова Ірина Антонівна

Метою викладання навчальної дисципліни "Товарна інноваційна політика" є формування системи знань про головні напрямки маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних товарів.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Товарна інноваційна політика" є ознайомлення студентів з засадами маркетингу продуктових інновацій; методами ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів; набуттям навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей; з функціонально-економічним обгрунтуванням відповідності нових товарів ринковим вимогам.

Згідно з вимогами Освітньо-професійної програми, після вивчення дисципліни «Товарна інноваційна політика» у студентів мають бути сформовані професійні компетентності, що складаються з відповідних знань і вмінь:

знати: концепцію, процес, фактори та формування якості товарів, яким віддають перевагу споживачі; основні ринкові характеристики товарів; шляхи формування іміджу товару та фірми; шляхи забезпечення довіри до товарів фірм через проведення сертифікації продукції та систем якості та участі фірм в національних і регіональних конкурсах якості; показники асортименту випускаємої та реалізуємої продукції; суть життєвого циклу товару та його аналіз на прикладі асортименту фірми; головні критерії визначення новизни товару; етапи планування та технологію створення нового товару; попередній аналіз можливостей виробництва і збуту нового товару; загальну класифікацію методів науково-технічного пошуку, фактографічні і експертні методи генерування ідеї; процедури участі маркетингових служб у плануванні та розробці нового товару; суть технологічної і продуктової інновації; комерційні перспективи інноваційного продукту; маркетингове забезпечення інноваційної діяльності; ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного продукту; ергономічні вимоги до товару, головні вимоги раціонального ергономічного конструювання продукції, ієрархічну структуру ергономічних показників якості товару, естетичні вимоги нової продукції; значення дизайну товару та його ролі у підвищенні конкрунто-спроможності товару; основні принципи, етапи, форми і процедури функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

вміти: впроваджувати на підприємстві методи управління товарним асортиментом; прийняти участь в розробці системи управління якістю відповідно вимог Міжнародних стандартів ІСO 9000; проводити самооцінку діяльності відділу маркетингу та підприємства в цілому відповідно з моделлю ділового удосконалення Європейського фонду управління якістю; аналізувати показники асортименту і товарної номенклатури; розробляти пропозиції щодо удосконалення асортимента товарів; аналізувати товарну пропозицію на основі БКГ-матриці; розробляти товарну стратегію на основі життєвого циклу товару; розробляти стратегічні підходи до створення товару; володіти експертними методами оцінки товарних інновацій; володіти методикою оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту; розробляти марочну стратегію новинок; володіти методикою функціонально-вартісного обгрунтування інноваційного продукту.


7

3 курс,

6 семестрСистеми технологій промисловості

Сидорченко Тетяна Федорівна

Мета: формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ технологічного розвитку, особливостей протікання і аналізу технологічних процесів різних галузей народного господарства України та пріоритетних напрямків їх розвитку.

Завдання: отримання студентами комплексу теоретичних знань з економічних основ технологічного розвитку, ознайомлення з особливостями одержання і галузями ефективного використання різноманітної продукції, що виробляється в Україні. При цьому вони мають засвоїти особливості впровадження основних напрямків технологічного розвитку в різних галузях народного господарства, навчитися робити аналіз ефективності цього впровадження, давати техніко-економічну оцінку як окремих технологічних процесів, так і певних виробництв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • основні поняття техніки і технології;

 • види виробничих і технологічних процесів та їх класифікацію;

 • техніко-економічні показники технологічних процесів;

 • основи базових і прогресивних технологічних процесів;

 • основні типи, форми організації роботи і напрямки розвитку промислових підприємств;

вміти:

 • здійснювати аналіз і економічну оцінку технічних рішень і базових технологій у галузях, які визначають науково-технічний прогрес;

 • приймати рішення з розробки стратегії та технологічного оновлення виробництва, з проектування та забезпечення ефективного функціонування технологічних процесів;

 • систематизувати та використовувати базову, керуючу і довідкову інформацію, необхідну для прийняття рішень з технологічного оновлення виробництва.

8

3 курс,

5, 6 семестрІноземна мова (за професійним спрямуванням)

Нагай Ірина Давидівна

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є

Практичне завдання: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Освітнє завдання: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальне: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвиваюче: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальне: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціокультурне: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

ЗНАТИ:


 • основні граматичні явища, які зустрічаються як в побутовій і діловій розмовній мові, так і в текстах і документах економічного характеру (зміст, істотні ознаки, розпізнавання, класифікація вивчених мовних понять і явищ);

 • значення й особливості функціонування мовних одиниць (знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології; випадків правильного використання мовних засобів);

 • правила оформлення ділової кореспонденції відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм англійської мови;

 • ефективні засоби досягнення поставлених комунікативних завдань при створенні власних усних і письмових висловлень.

ВМІТИ:

 • ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб:

 • обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

 • готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;

 • аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

 • писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

 • писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

 • перекладати англомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка