Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка8/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
#130
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Модуль І. Теорія соціального забезпечення. Історія соціального забезпечення населення в Україні і світі. Континентальна модель соціального забезпечення. Англосаксонська модель соціального забезпечення. Скандинавська модель соціального забезпечення. Південноєвропейська модель соціального забезпечення.

Модуль ІІ. Принципи соціального захисту. Принцип соціального страхування. Основні правила соціального страхування. Історія запровадження соціального страхування. Принцип соціального забезпечення. Принцип допомоги. Принцип соціальної солідарності.

Модуль ІІІ. Соціальне забезпечення населення в Україні і світі. Соціальний захист в окремих країнах ЄС: Німеччина, Франція, Велика Британія, Швеція, Італія. Соціальний захист в країні.

10. Рекомендовані джерела та література: • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. // ВВР України. – 2000. – № 22.

 • Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними від 18 грудня 1991 p.; 17 листопада 1992 p.; 14 жовтня 1994 p.; 22 грудня 1995 p.; 14 лютого 1996 p.; 17 грудня 1996 p.; 21 листопада 1997 р.) // ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 171; 1992. –№ 12. – Ст. 169; 1993. – № 2. – Ст. 3; 1994. – № 45. – Ст. 408; 1996. – № 3. – Ст. 11; 1996. – № 9. – Ст. 42; 1998. – № 11–12. – Ст. 44.

 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1998 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними від 14 жовтня 1994 р.) // ВВР України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

 • Положення «Про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт»: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Інформ. бюл. Міністерства праці та соц. політики України. – 1998. – № 7.

 • Агапов Е. П., Волощукова К. В. История социальной работы. – М. : «Дашков и К», 2010.

 • Антропов В. В. Социальная помощь в Германии // Труд за рубежом, 2002. – №3.

 • Антропов В. В. Страхование по безработице в Швеции // Труд за рубежом, 2004. – №3.

 • Антропов В. В. Система социального обеспечения во Франции: опыт и перспективы // Труд за рубежом, 2005. – №2.

 • Антропов В. В. Системы пенсионного обеспечения в странах ЕС // Труд и социальные отношения, 2005. – №3.

 • Антропов В. В. Система социальной защиты в Великобритании // Труд за рубежом, 2005. – №3.

 • http://studentam.net.ua/content/view/3787/114/

 • http://univer.itop7.com/index.php?newsid=227850

 • http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40961

 • http://www.zone-x.ru/showtov.asp?Cat_id=1032138

 • http://www.meduhod.ru/about.shtml#3

 • http://ubook.ru/catalog/?full_catalogue=1&rub1=11&rub2=38

 • http://www.iqlib.ru/book/preview/D9F2672C10E34D769B6CE6A18BAAC400

 • http://www.aonb.ru/vss/index.php?act=show_s_new&id_new=5003

 • http://kraspubl.ru/content/view/86/34/

 • http://www.knigafund.ru/books/48604?locale=en

11.Методи навчання:

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12.Методи оцінювання:

- поточний

- модульний

- підсумковий – екзамен

13.Мова навчання. Українська.


XХХV. Назва дисципліни «Соціальна політика в Україні»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.5

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: д. і. н. (к. і. н.), доцент

7. Результати навчанняСтуденти повинні знати:

 • практичні і методологічні засади, практичні питання сутності, змісту, формування фінансового, кадрового забезпечення проведення соціальної політики;

 • напрямки, форми та завдання соціальної політики як навчальної дисципліни, що є важливою частиною професійної підготовки соціолога й соціального працівника;

 • методи вивчення і прогнозування соціальних явищ і процесів, отримання висновків, необхідних для ухвалення рішень і розробки відповідних рекомендацій щодо соціальної політики.

Студенти повинні вміти:

 • розробляти плани соціальних проектів;;

 • сегментувати ринок і визначати стратегічні й тактичні заходи соціальної політики;

 • використовувати основні соціологічні методи для аналізу соціальних процесів;

 • мати уявлення про можливості прогнозування показників соціальної дійсності.

  1. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Політологія», «Історія», «Основи економічної теорії», «Галузеве законодавство в соціальній роботі»

  2. Зміст навчальної дисципліни:

Вступ до соціальної політики. Соціальна політика: природа, сутність, мета і завдання. Суспільство та його структура. Теоретичні основи формування і реалізації соціальної політики. Механізми реалізації соціальної політики. Суб’єкти та об’єкти соціальної політики. Механізми соціальної політики. Історія соціальної політики. Цивілізація і соціальна політика. Реформи соціальної політики: досвід і наслідки. Структура суспільства і соціальні реформи. Соціальна політика в перехідній економіці. Соціальна політика в період трансформацій. Державна політика на ринку праці та в сфері зайнятості. Функціонування галузей соціальної інфраструктури. Соціальні наслідки пенсійної реформи. Соціальна експертиза.

  1. Рекомендовані джерела та література.

 • Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки. – К. : Знання-Прес, 2002. – 214 с.

 • Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення : у цифрах і фактах. – К. : Міністерство праці тасоціальної політики України; Пенсійний фонд України, 2002. – 45 с.

 • Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. – К. : Академія, 2003. – 107 с.

 • Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич : ВФ «Відродження», 2004. – 488 с.

 • Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 № 2017-ІІІ // www. rada.org.ua

 • Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

 • Социальная политика, уровень и качество жизни: Словарь. – М. : ВЦУЖ, 2001. – С. 288.

 • Спікер П. Соціальна політика: теорії та підходи. – К. : Фенікс, 2000. – 400 с.

 • Территориальные проблемы социальной политики // Под ред. Э.Б. Гилинской, С. Н. Смирнова. – М., 2000.

 • Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса : Учеб. пособие / Под общ. ред. В. П. Колесова,Т. Маккинли. –М. : Права человека, 2000.

 • Ягодка І. Соціальна інфраструктура і політика : Навч. посіб. – К., 2000.

 • Яценко В. Пенсійна солідарність по-американськи // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 1.

 • Social Policy / Еdited by Nick Manning. – Oxford. University Press. 1999.

 • Social Policy and Social Justice. The IPPR. Reader / Ed. by Jane Franklin. — Cambridge. Polity. 1998. – 316 p.

 • Readings in Social Welfare. Theory and Policy / Ed. by Robert E. Kuenne. – Oxford. Blackwall Publishers. 2000.

 • Geyer R. R. Exploring European Social Policy. — Cambridge. Polity.2000.

 • Pierson K. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare – Cambridge. Polity. 1998.

 • The Welfare State Reader / Ed. by Pierson K. аnd F. Casteles. – Cambridge. Polity. 2000.

  1. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота.

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
XХХVІ. Назва дисципліни «Інноваційні методики в соціальній роботі»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.7

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • теоретичні та практичні надбання соціальної роботи в галузі сучасних технологій;

 • основні питання технології соціальної роботи;

 • сутність структурних компонентів сучасних технологій соціальної роботи;

 • прогностичні та експертні технології;

 • технології превентивно-реабілітаційної соціальної роботи;

 • соціально-педагогічні технології соціальної роботи;

 • соціально-психологічні технології соціальної роботи;

 • медико-соціальні технології соціальної роботи;

Студенти повинні уміти:

 • безпосередньо надавати допомогу з використанням методів індивідуальної, групової роботи і роботи у громаді;

 • застосовувати комунікативні навички;

 • письмово реєструвати інформацію;

 • представляти інтереси клієнта;

 • аналізувати власні вміння та навички, рівень знань, особистісні риси;

 • керувати процесом допомоги;

 • визначати соціальні проблеми та їхню пріоритетність;

 • аналізувати соціально-економічну ситуацію;

 • критично аналізувати й оцінювати діючу соціальну політику країни;

 • визначати завдання та напрямки реформування соціальної політики виходячи з соціально-економічної ситуації;

 • планувати й розробляти соціальні програми відповідно до соціально-економічної ситуації в країні;

 • обґрунтовувати власну думку та виробляти групові рішення;

 • забезпечувати отримання необхідної для роботи об'єктивної інформації з різних джерел.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Соціальна психологія», «Ттеорія соціальної роботи», «Нові інформаційні технології», «Технології соціальної роботи».

9. Зміст навчальної дисципліни

Теоретичні основи технології соціальної роботи. Поняття «сучасні технології соціальної роботи». Актуальність впровадження сучасних методик в соціальну роботу з різними групами клієнтів. Сутність структурних компонентів сучасних технологій соціальної роботи. Особливості застосування сучасних технологій в соціальних, психологічних, педагогічних, управлінських рішеннях. Поняття комплексного характеру впровадження сучасних технологій в соціальну роботу. Інтегруючий, універсальний характер поєднання соціально-педагогічних, соціально-психологічних, соціально-медичних, соціально-правових, соціально-економічних та управлінських технологій. Роль соціального працівника в процесі впровадження сучасних технологій в соціальну роботу.

Технології соціальної діагностики. Нові наукові методи визначення соціальних проблем клієнта. Методи оцінювання особливостей поведінки: історико-генетичні, структурно-функціональні методи. Прогностичні та експертні технології. Інноваційна роль синергетичного підходу в технологіях соціальної роботи. Інноваційні форми, методи і прийоми соціального прогнозування. Комп’ютерне моделювання розвитку конфлікту. Технологія проектування та соціальної експертизи в соціальній роботі. Сучасні технології превентивної та реабілітаційної роботи. Суперечності у технологіях соціального контролю: стигматизація, ізоляція клієнтів соціальної роботи. Просвітницькі технології в роботі соціального працівника за методом «рівний – рівному». Сучасні програми впровадження методу у навчальні, позашкільні заклади та мережу підліткових неформальних комунікацій. Тренінгові технології, консультування та підтримка розвитку особистих ресурсів лідера – рівного педагогу. Інноваційні соціально-педагогічні технології на сучасному етапі становлення соціальної роботи. Розвиток креативних технологій.

10. Рекомендовані джерела та література:


 • Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть : Моногр. – К. : УДЦССМ, 2001. – 334 с.

 • Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога. – М., 2001. – 157 с.

 • Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К., 2002. — 121 с.

 • Іванова І. Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Іванова. – К. Задруга, 2011. – 416 с.

 • Інновації у соціальних службах : Навч.-метод. посіб. / Т. В. Семігіна, В. В. Покладова, І. М. Грига та ін. – К. : Пульсари, 2002. – 168 с.

 • Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи : Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.

 • Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Комітет сприяння захисту прав дитини. – К., 2003. – 342 с.

 • Основні напрями соціальної політики України на період до 2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 р. № 717 / 2000.

 • Основы социальной работы : Учеб. для студ. вузов / П. Д. Павленок, А. А. Акмалова и др. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 394 с.

 • Пилипенко О. І. Методологічні підходи до соціальної роботи з групами ризику. Сучасна соціологічна парадигма. – МАУП, 2000. – С.76–80.

 • Пилипенко О. І. Новітні технології в роботі психолога з групами ризику // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2000. – С. 48–52.

 • Соціальна робота в Україні : Навч. посібник / І. Д. Звєрева, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєревої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 265 с.

 • Соціальна робота в Україні: теорія і практика : Посіб. для підвищ. кваліфікації працівників ЦССМ / За заг. ред. А. Я. Ходорчук. – К., 2001. – Ч. 1; 2.

 • Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – К. : МАУП, 2002. – 376 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
XХХVІІ. Назва дисципліни «Рекламно-інформаційні технології»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 7

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. і. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • сучасні концепції реклами;

 • значення соціальної реклами;

 • рекламні засоби та їх ефективність;

 • новітні засоби реклами (зокрема реклама в мережі Інтернет);

 • технології підсвідомого впливу реклами на споживача та наслідки такого впливу.

Студенти повинні уміти:

 • осмислено використовувати набутті теоретичні і практичні знаття з рекламних технологій;

 • застосовувати знання та навики рекламної індустрії в професійній діяльності;

 • використовувати на практиці новітні технології для створення рекламної інформації по гостро соціальній тематиці;

 • вміти реагувати на проблеми і запити суспільства через рекламно-технологічні засоби.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Соціологія».

9. Зміст навчальної дисципліни

Поняття реклами, види та функції реклами. Рекламна етика та правові основи рекламної діяльності. Рекламна кампанія. Планування рекламної кампанії. Рекламні звернення, тема і девіз соціальної реклами. Структура, форма та стиль рекламного звернення. Ефективні рекламні засоби. Соціальна реклама в засобах масової інформації. Ефективність рекламного впливу. Оцінка ефективності реклами. Вплив соціальної реклами на підсвідомість. Реакція організму на соціальну рекламу та її вимірювання.

10. Рекомендовані джерела та література:  • Миронов Ю. Б., Крамар Р. М. Основи рекламної діяльності : Навчальний посібник. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 108 с.

  • Закон України «Про рекламу»/ Урядовий кур'єр. – 1996. – 25 липня. С.6

  • Указ Президента України «Про заходи щодо попередження недобросовісної реклами» // Голос України. – 1994. – №236. – С5.

  • Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг. Затверджено: Наказ Міністерства внутрішніх справ України 23 липня 2001 р. N 583. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2001 р. за N 652/5843

  • Борисов Б. Л. Технология рекламы и РК : Учебное пособие. – М. : Фаир – Пресс, 2001. – 624 с

  • Джефкінс Ф. Реклама : Практ. посіб.: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і ред. Д. Ядіна. – К. : Знання, 2001 – 456 с.

  • Катернюк А. В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама : Учеб. пособие. – Ростов н/Д : «Феликс», 2001. – 320с

  • Ковриженко М. Креатив в рекламе. – Спб. : Питер, 2004 – 253 с

  • Лук’янець І. Т. Рекламний менеджмент : Навч.посіб. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с. 

  • Обритько Б. А. Рекламний менеджмент – К. : МАУП, 2002. – 320с. 

  • Оганесян А. А. Рекламная деятельность (конспект лекций). – М. : ПРИОР. 2002. – 160 с.

  • Ромат Е. П. Реклама та рекламна діяльність. – СПб. : Питер, 2003, – 465с. 

  • Саркисян О. А. Транзитная реклама. – М. : РА «НЬЮ-ТОН», 2002 – 103 с.

  • Сендидж Чарльз. Реклама: теория и практика, пер. с англ.: – М.: «Сирин», при участии «МТ-ПРЕСС», 2001 – 620 с.

  • Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. – Спб. : Питер, 2002 – 304 с.

  • Феофанов О. А.., Реклама: новые технологии в России – С.-Пб. : Питер, 2000. – 384 с.

  • Фурман А. Когда реклама имеет смысл // М.А.ОЕ. – 2002. – №сент-окт – С.124-126.

  • Хопкинс Клод. Реклама. Научный подход – М., «Альфа-Пресс», 2000 – 96 с.

  • Школьник Л., Школьник М. Фабрика рекламных идей, или 600 историй для вашего бизнеса. – М. : Р-Валент, 2000. – 232 с.

  • Эрнст Зекели. Для реламиста потребитель – бог // М.А.ОЕ. – 2002. – №3(9) – с.32-35.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XXХVІІІ. Назва дисципліни «Соціально-медичний патронаж»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.4

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: док. мед. н. (к. мед .н.), професор (доц.).

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

 • формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні;

 • зміцнювати здоров’я, сприяти правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактику захворювань, забезпечувати високий рівень фізичного стану, працездатність протягом всього періоду навчання;

 • оволодівати системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечувати, зберігання і зміцнення здоров’я, розвити й удосконалювати психофізичні можливості, якостей і властивостей особистості;

 • набувати фонду рухових умінь і навичок, забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

 • здобувати досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

 • підвищувати фаховий і культурно-правовий рівень, фізичні і психологічні якості покращувати психологічний клімат трудового колективу.

 • виконувати державні або відомчі тести і нормативи на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Студенти повинні уміти:

 • основи здорового способу життя;

 • основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

 • основи фізичного виховання різних верств населення;

 • навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

 • нормативи професійно-прикладної психофізичної підготовленості;

 • головні цінності фізичної культури і спорту.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Валеологія», «Медико-соціальні основи здоров’я», «Фізичне виховання», «Вікова фізіологія»

9. Зміст навчальної дисципліни

Основні поняття та категорії соціально-медичного патронажу. Соціально-медичний патронаж предмет, загальні принципи. Теоретико-методологічні основи соціального медичного патронажу. Методи і технології соціально-медичного патронажу. Медико-психологічні моделі. Медико-психологічні моделі соціальної роботи. Комплексні моделі соціально-медичного патронажу. Соціально-медичний патронаж з людьми похилого віку. Поняття соціально-медичний патронаж з людьми похилого віку. Організація надання соціально-медичного патронажу людям похилого віку. Створення безпечних умов для підопічних. Соціально-медичний патронаж з людьми, що мають функціональні обмеження. Сучасні уявлення про інвалідність. Декларація ВОЗ про права інвалідів. Загальні підходи та принципи роботи соціально-медичного патронажу.

Соціально-медичний патронаж з людьми, які мають психічні розлади. Розлади психіки, та їхні соціальні наслідки. Визначення психічних захворювань. Загальні підходи і принципи соціально-медичного патронажу. Соціально-медичний патронаж з людьми залежними від психоактивних речовин. Вживання наркотиків як соціальна проблема. Загальні підходи і принципи роботи соціально-медичного патронажу. Соціально-медичний патронаж з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом. Перебіг ВІЛ/СНІДу і його соціальні наслідки. Загальні засади і принципи соціально-медичного персоналу. Соціально-медичний патронаж з людьми, що хворіють туберкульозом. Медичні та соціальні аспекти епідемії туберкульозу в Україні. Соціально-медичний патронаж з проблемними сім’ями та дітьми що залишилися без піклування батьків. Загальні підходи і принципи роботи з проблемними сім’ями. Загальні підходи і принципи роботи з дітьми які залишились без піклування батьків.

10. Рекомендовані джерела та література:


  • Закон України «Про психіатричну допомогу» від 19.06.2003 р.

  • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.

  • Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходу щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року» від 05.11.2008 р.

  • Вступ до соціальної роботи / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академ. видав, 2005.

  • Вороненко Ю. В. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Ю. В. Вороненко, Л. О. Прус, А. П. Чуйко. – К. : Здоров’я, 2002.

  • Журавлева И. В. Здоровье подростков: Социологический анализ. – М. : Интсоциологии РАН, 2002. – 240 с.

  • Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней : учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Академия, 2001. – 320 с.

  • Желібо Е. П., Завируха Н. М., Затарний В .В. Безпека життєдіяльності. – К. : Здоров’я, 2002. – 22 с.

  • Закопайко С. М. Компоненти здорового способу життя студентів // Фізкультура в школі, 2001. – С. 52-53.

  • Зубалій М. П. Абетка здоров’я. – К. : Здоров’я, 2002. – 412.

  • Яровий П. О. Психофізичне виховання. – К. : Здоров’я, 2002. – 486 с.

  • Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л. С. Білика, Н. Х Микули. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001.

  • Давлицарова К. Е., Миронова С. Н. Манипуляционная техника : Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.

  • Жидецкий В. Ц., Жидецька М. Є. Перша медична допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді : Навчальний посібник. – К. : Основа, 2003.

  • Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : Підручник. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Львів : УАД, 2006.

  • Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від № 135-ІУ, 24 червня 2004. – К., 2004.

  • www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України.

  • www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України

  • www.nau.kiev.ua. – Нормативні акти України

  • www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

  • www.bank.gov.ua – Національний банк України

  • www.mon.gov.ua – Міністерство освіти та науки України

  • www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

  • www.niisp.gov.ua – Національний інститут проблем міжнародної безпеки

  • www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

  • www.bucoda.cv.ua – Офіційний сайт Чернівецької області

  • alpha.rada.kiev.ua – веб-сервер Верховної Ради України

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • індивідуальний - написання статей, тез на науково-практичні конференції, анотація прочитаної додаткової літератури з дисципліни.

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XXХIХ. Назва дисципліни «Документознавство»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.8

5. Обсяг кредитів ECTS. 2,0

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • документознавство як науку;

 • основні етапи виникнення і розвитку документів різних типів і видів;

 • природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об’єкту документознавства;

 • основні типи і види документів, їх характерні ознаки, структуру;

 • прикладне значення документознавства, сфери застосування основних властивостей документу та його значення у подальшому розвитку системи комунікацій.

Студенти повинні уміти:

 • класифікувати документи;

 • визначати особливості їх основних типів і видів;

 • виконувати основні технологічні процеси у сфері документознавства;

 • виділяти документознавчі аспекти соціально-аналітичної діяльності.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Нові інформаційні технології», «Соціологія», «Психологія», «Менеджмент».

9. Зміст навчальної дисципліниКаталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал