Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка7/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Змістовий модуль I. Вступ. Соціальна робота в Стародавньому світі та в епоху Середньовіччя. Вступ. Предмет і завдання дисципліни. Організація соціальної допомоги в Стародавньому світі та в епоху Середньовіччя. Соціальна допомога у найдавніших слов'янських громадах та Київській Русі. Соціальна робота в Україні в епоху Відродження (друга половина ХV-XVII ст.)

Змістовий модуль ІІ. Історія соціальної роботи у ХVI – на початку ХХ ст. Становлення державної системи благодійності в Західній Європі в епоху Нового часу (ХVI – сер. ХVIII ст.). Основні тенденції розвитку благодійності у Західній Європі і США (кінець ХVIII – поч. XX ст.). Соціальна допомога в Україні в кінці XVIII – на поч. XX ст.

Змістовий модуль ІІІ. Соціальна робота у І половині ХХ ст. Соціальна робота в 20-х – 30- х роках ХХ ст. Розробка методики соціальної роботи. Стан соціальної роботи в період Другої світової війни та повоєнний період (1941–1955).

Змістовий модуль ІV. Соціальна робота у ІІ половині ХХ – на початку ХХІ ст. Соціальна робота у ІІ половині ХХ – на початку ХХІ ст. Розвиток вітчизняної системи соціального забезпечення у ХХ – на початку ХХІ ст.

10. Рекомендовані джерела та література: • Агапов Е. П., Волощукова К. В. История социальной работы. – М. : «Дашков и К», 2010.

 • Басов Н. Ф. История социальной работы. – М. : «Дашков и К», 2009. – 348 с.

 • Кузьмин К. В., Сутырин К. А. История социальной работы за рубежом и в России (С древности и до начала ХХ века) : Учебное пособие. – М. : Академический Проект, 2009

 • Поліщук В. А., Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. – Тернопіль: ТДПУ, 2009. – 256 c.

 • Фирсов М. В. История социальной работы: Учеб. пособие для вузов. / М. В. Фирсов. – М. : Академический Проект, 2010.

 • Циткилов П. Я. История социальной работы : Учебное пособие для студентов вузов / П. Я. Циткилов. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.

 • Шарин В. И. История социальной работы: учебное пособие. – М. : «Дашков и К», 2010. – 368 с.

 • История социальной работы в России : хрестоматия : учебное пособие / Ред. Д. И. Фельдштейн. – Москва : Флинта, 2009. – 481 c.

 • http://studentam.net.ua/content/view

 • http://univer.itop7.com/index.

 • http://window.edu.ru/window/library

 • http://www.zone-x.ru/showtov.

 • http://www.meduhod.ru/about.shtml#3

 • http://ubook.ru/catalog

 • http://www.iqlib.ru/book/preview/

 • http://kraspubl.ru/content/view

 • http://www.knigafund.ru/books/

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХVІ. Назва дисципліни «Теорія соціальної роботи»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 4

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. і. н, доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • предмет, завдання і зміст дисципліни;

 • теоретико-методологічні основи предмету;

 • історію становлення і розвитку теоретичних основ соціальної роботи;

 • основні теорії соціальної роботи.

Студенти повинні уміти:

 • орієнтуватись в сучасних теоріях соціальної роботи, їх витоках та сутності;

 • вирішувати практичні професійні задачі в умовах сучасної соціальної політики України;

 • обґрунтовувати свою громадську позицію, світогляд на підставі вимог чинного законодавства;

 • орієнтуватися в системі соціальної і пояснювати проблеми їх вирішення;

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», «Основи економіки», «Соціологія», «Вступ до спеціальності».

9. Зміст навчальної дисципліни

Соціальна робота, її сутність і роль у сучасному українському суспільстві. Предмет соціальної роботи. Структура і завдання курсу. Концептуально-категоріальний апарат соціальної роботи. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи. Принципи та методи соціальної роботи. Морально-гуманістичні витоки соціальної роботи. Види та напрями соціальної роботи. Взаємозв'язок соціальної роботи з іншими галузями суспільної практики Основні теорії соціальної роботи. Функції психології в соціальній роботі та психологічне її забезпечення. Характеристика психологічних теорій як об’єднуючої основи соціальної роботи. Соціологічні методи і техніка вивчення соціальних проблем. Формування соціального контексту допомоги та вплив системних теорій соціальної роботи на індивіда. Педагогічні шляхи і засоби соціального розвитку особистості. Характеристика об'єктів соціальної роботи та вплив на них шляхом використання комплексно-орієнтованих теорій. Критерії ефективності соціальної роботи. Основні види прогнозування Теоретичний аналіз системи соціальної роботи. Структура і механізм функціонування системи соціальної роботи. Ґенеза соціальної роботи у вітчизняній теорії та практиці. Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і теорій допомоги. Структура та функції органів соціальної роботи в Україні

10. Рекомендовані джерела та література: • Дидактичні засади формування навчальних профілів: посібник / авт. кол: В. І. Козденко, О. К. Корсакова, Л. А. Липова, Л. Л. Момот, С. Е. Трубачева, В. Р. Іль-ченко; за наук. ред. В. І. Кизенка. – К. : Педагогічна думка, 2010 –132 с.

 • Жиленко Р. В. Методологія та методи соціологічних досліджень Методичні рекомендації до вивчення курсу. –Ужгород : УжНУ, 2008.–34c.

 • Жиленко Р. В. Історія соціологічних теорій і вчень Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Ужгород : УжНУ, 2008.– 26c.

 • Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. – К, 2000. –456 с.

 • Психологія соціальної роботи : Підручник / за ред. Ю. М. Швалба. – К. : Київський університет, 2010 – 272 с.

 • Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін; За заг. ред. І. Д. Зверєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с.

 • Социальная работа: теория и практика : Учеб.пособие / Отв. ред Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 427 с.

 • Теория социальной работы. Учебник / Под. Ред. Проф. Е И. Холостовой. – М. : Юристъ, 1999. – 154 с.

 • Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА – М, 2002. – 400 с.

 • Теорії і методи соціальної роботи : Підручник / Т. В. Семигіна, І. І. Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред. : Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. – К. : Академвидав, 2005. – 328с. – (Сер.: «Альма-матер»)

 • Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 432 с.

 • Холостова Е. И. Становление теории социальной работы. – М. : СТИ, 1999. – 57 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХVІІ. Назва дисципліни «Технології соціальної роботи»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.6

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н, дц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • категоріальним апаратом соціальних технологій, принципами, методологією, основними концепціями;

 • історією розвитку соціальних технологій, досягненнями українських та зарубіжних вчених у цій сфері;

 • процесів проектування, перевірки й впровадження соціальних технологій та вироблення навичок технологічного мислення;

 • простору соціальних технологій, їх різноманітності, специфіки, рівнів технологізації сучасного суспільства;

Студенти повинні уміти:

 • володіти категоріальним апаратом соціальних технологій, принципами, методологією, основними концепціями;

 • висвітлити історію розвитку соціальних технологій, розділяючи досягнення українських та зарубіжних вчених у цій сфері;

 • проектувати, перевіряти й впроваджувати соціальні технології використовуючи навички технологічного мислення;

 • розбиратися у просторі соціальних технологій, їх різноманітності, специфіці, рівнях технологізації сучасного суспільства;

 • досліджувати найважливіші проблеми, закономірності, тенденції і суперечності технологізації українського суспільства, формувати конструктивне, відповідальне та реалістичне ставлення до нього.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: соціологія, історія соціальної роботи, теорія соціальної роботи.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовний модуль 1. Теоретичні основи технологій соціальної допомоги. Предмет і завдання курсу технологій соціальної допомоги як навчальної дисципліни. Технологічний процес в технологіях соціальної допомоги. Типологія технологій соціальної допомоги.

Змістовний модуль 2. Загальні технології соціальної допомоги. Технології діагностики в соціальній допомозі. Технології прогнозування, проектування та передбачення. Технології соціальної експертизи та інспекції в соціальній допомозі. Комунікативні технології. Технології зв'язків з громадськістю.

Змістовний модуль 3. Міждисциплінарні технології та їх роль в соціальній допомозі. Роль організаційно-управлінських технологій в соціальній допомозі. Соціально-економічні технології підтримки населення. Соціологічні технології в соціальній допомозі. Роль соціально-педагогічних та психологічних технологій в соціальній допомозі. Технології соціально-медичної допомоги.

Змістовний модуль 4. Конкретні технології. Технології соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Технології соціальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Технології соціальної допомоги малозабезпеченим. Технології соціальної допомоги інвалідам. Технології соціальної допомоги військовослужбовцям. Роль технологій в соціальному захисті людей похилого віку. Технології соціальної допомоги безробітним. Технології соціальної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС. Роль технологій соціальної допомоги біженцям та мігрантам.

10. Рекомендовані джерела та література: • Гидденс Э. Устроение общества : Очерк теории структурации. – М. : Академический проект, 2003.

 • Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. – К. : Академ. вид-во, 2004.

 • Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии: учеб. пособие / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. Акад. наук социал. технологий и мест. самоуправления. – 2-е изд., доп. – М. : Муниципальный мир, 2004.

 • Иванов В. Н. Новая цивилизация ХХІ века: технология становления (Энциклопедия управленческих знаний. Мир управления на пороге новой цивилизации) / В. Н. Иванов. – М. : Знание; Муниципальный мир, 2006.

 • Матвієнко В. Я. Прогностика. – К. : Українські пропілеї, 2000.

 • Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии. – М. : Центр, 2003.

 • Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2000.

 • Скідін О. Л. Управління освітою: теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000.

 • Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження / За ред. Ю. І. Саєнка. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2000.

 • Сурмин Ю. П., Туленков И. В. Теория социальных технологий : Учеб. пособие. – К. : МАУП, 2004.

 • Теория управления: социально-технологический подход: Энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Муниципальный мир, 2004.

 • Штомка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. М. Червоной. – М. : Логос, 2005.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХХVІІI. Назва дисципліни «Соціологія»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • об’єкт, предмет і метод соціологічної науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • що таке соціологія, соціальна система суспільства та її інститути;

 • пояснити сучасні соціологічні течії та діяльність соціологів в Україні;

 • основні сучасні зарубіжні та вітчизняні соціологічні школи, напрями, концепції;

 • основи соціальної політики держави;

 • сутність та значення соціальних інститутів для суспільства;

 • методи проведення соціологічних досліджень.

Студенти повинні уміти:

 • орієнтуватися в соціології як науці;

 • характеризувати різні аспекти соціального розвитку суспільства;

 • орієнтуватися в поглядах і концепціях основних соціологічних шкіл;

 • оперувати ціннісно-нормативними принципами та категоріями науки;

 • володіти мінімальними навичками соціологічних досліджень;

 • визначати передумови та напрями подальшого розвитку суспільства та його елементів.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: історія, політологія, філософія, психологія.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Історія розвитку соціології. Предмет, метод, функції соціології. Основні етапи історії соціологічної думки. Соціологія у XX сторіччі.

Змістовий модуль 2. Суспільство як соціальна система. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу. Соціальна структура та підструктури суспільства. Соціальні інститути та організації.

Змістовий модуль 3. Соціологія культури. Особистість у системі соціальних зв’язків. Соціологія культури. Соціологія сім’ї.

Змістовий модуль4. Соціологія девіантної поведінки. Соціологія соціальних відхилень (девіантної поведінки). Соціальний конфлікт. Соціальне управління та соціальна політика. Соціологія права.

Змістовий модуль 5 Методика соціологічного дослідження. Соціальні технології. Громадська думка як об'єкт соціологічного аналізу. Конкретно-соціологічні дослідження.

10. Рекомендовані джерела • Матвєєв С. О., Лясота Л. І. Економічна соціологія : Підручник. – Суми : Унів. книга, 2006.

 • Основи соціології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Броніслав Ялинський. – Львів : Каменяр, 2008.

 • Піча В. М. Соціологія : підручник. – Львів : Магнолія, 2008.

 • Сірий Є.В. Соціологія. – К., 2004.

 • Cоціологія : підручник / за ред. В. Г. Городяненка. – К. : Академія, 2008. – 542 с.

 • Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 291 с.

 • Ялинський Б. В. Основи соціології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Броніслав Ялинський. – Львів : Каменяр, 2008. – 295 с.

 • Яремчук С. С. Соціологія : навчальний посібник / Сергій Яремчук. – Чернівці : Рута, 2007. – 159 с.

 • Маковецький А. М. Теоретична соціологія : Навчальний посібник. – Чернівці, 2003.

 • Практикум з соціології : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В. М. Пічи. – Львів, 2004.

 • Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : Навч. посіб. – К., 2004.

 • Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник / За ред В. Є. Пилипенка. – К., 2003. – С.287-295.

 • Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред В. Г. Городяненка. – К., 2003.

 • Соціологія : Підручник / За ред. Н. П. Осипової. – К., 2003

 • Сулько В. Українська соціологічна думка у пошуках істини (зародження і становлення вітчизняної соціології в процесі національного державотворення. Від найдавніших часів до кінця ХІХ століття) : Навчальний посібник. – К., 2002.

 • Черниш Н. Й. Соціологія : Курс лекцій.– Львів, 2003.

 • Соціологія : Навч. посібник (за ред. С. О. Макеєва). – К. : Знання, 2003. – 454 с.

 • Соціологія : Підручник. – К. : НАУ, 2003. – 200 с.

 • Указ Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №2.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХIX. Назва дисципліни «Соціальна робота у сфері зайнятості населення»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н. (к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • новітні теоретичні концепції з проблем зайнятості, перспективні напрями і методи регулювання процесу зайнятості населення;

 • основи організації та функціонування служб зайнятості; довідкову літературу і розбиратися в нормативно-правових питаннях зайнятості в Україні;

 • оволодіти методикою оцінки основних тенденцій і динаміки ринку праці та стану зайнятості на державному і регіональному рівнях.

Студенти повинні уміти:

 • вести професійну практичну соціальну роботу (посередництво, консультування тощо) в соціальних службах, організаціях та установах;

 • надавати соціальну допомогу і послуги сім'ям і окремим особам, різним групам населення;

 • проводити дослідницько-аналітичну діяльність (аналіз і прогнозування, розробка соціальних проектів, технологій) з проблем соціального становища населення в курує районі (мікрорайоні), з метою розробки проектів і програм соціальної роботи;

 • брати участь в організаційно-управлінській та адміністративній роботі соціальних служб, організацій та установ;

 • проводити виховну діяльність у закладах освіти.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Ринок праці в економічній системі, його суть і функції. Особливості і етапи формування ринку праці в Україні. Забезпечення зайнятості населення. Безробіття, його форми і причини. Мета, завдання та основні напрями діяльності державної служби зайнятості. Організаційна структура служби зайнятості. Державна служба зайнятості та її персонал. Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення. Порядок реєстрації безробітних, пошуку їм підходящої роботи та працевлаштування. Організація громадських робіт, тимчасової зайнятості на сезонних роботах, залучення безробітних до підприємницької діяльності. Соціальна робота серед безробітних

10. Рекомендовані джерела та література: • Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 • Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 1040 с.

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. // ВВР України. – 2000. – № 22.

 • Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними від 18 грудня 1991 p.; 17 листопада 1992 p.; 14 жовтня 1994 p.; 22 грудня 1995 p.; 14 лютого 1996 p.; 17 грудня 1996 p.; 21 листопада 1997 р.) // ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 171; 1992. – № 12. – Ст. 169; 1993. – № 2. – Ст. 3; 1994. – № 45. – Ст. 408; 1996. – № 3. – Ст. 11; 1996. – № 9. – Ст. 42; 1998. –№ 11–12. – Ст. 44.

 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1998 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними від 14 жовтня 1994 р.) // ВВР України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

 • Положення «Про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт»: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Інформ. бюл. Міністерства праці та соц. політики України. – 1998. – № 7.

 • Положення «Про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю» : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Інформ. бюл. Міністерства праці та соц. політики України. – 1998. – № 7.

 • Заяц О. В. Занятость населения и ее регулирование. – Владивосток : Дальневосточний университет, 2009.

 • Павленок П. Д. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – М. : Инфра-М, 2009. – 384 с.

 • Павленок В. Д. Теория, история и методика социальной работы : Учебное пособие. – М. : «Дашков и К», 2010.

 • Платонова Н. М., Нестерова Г. Ф. Теория и методика социальной работы. –М. : Academia, 2010. – 384 с.

 • Чемерис А. Т. Організація діяльності служби зайнятості. – К. : МАУП, 2003. – 120 с.

 • http://www.mediatext.ru/docs/7005?page=8

 • http://www.sbcinfo.ru/articles/27-28_05_1999conf/6_13.htm

 • http://www.work.kemsu.ru/science/3/7.shtml

 • http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18251

 • http://soc-work.ru/category/article/tehnologii

 • http://soc-work.ru/

 • http://kraspubl.ru/content/view/49/48/

 • http://www.twirpx.com/file/37357/

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.

XХХ. Назва дисципліни «Прикладні методики в соціальній роботі»  1. Код. ПОП

  2. Тип. Обов’язкова

  3. Рік навчання. 3

  4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 6

  5. Обсяг кредитів ECTS. 7,5

  6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н. (к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати: • основні принципи організації досліджень в соціальній роботі;

 • прикладні методи досліджень в соціальній роботі та їх особливості;

 • специфіку оформлення результатів проведених прикладних досліджень у соціальній роботі.

Студенти повинні уміти:

 • організовувати на основі сучасних прикладних методів отримання, обробку та зберігання наукової інформації з проблем соціальної роботи у районі, регіоні, країні;

 • розробляти стратегії та конкретні програми соціальної роботи у районі, регіоні, країні;

 • самостійно й творчо проводити дослідницьку роботу з аналізу основних тенденцій розвитку теорії й практики соціальної роботи в районі, регіоні, країні;

 • формулювати та вирішувати завдання, що виникають у процесі науково-дослідницької діяльності;

 • обирати адекватні щодо ситуації прикладні методи дослідження, модифікувати ті що існують та створювати нові виходячи із завдань конкретного дослідження.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Соціальна робота у сфері зайнятості населення», «Соціальна робота у закладах освіти», «Технології соціальної роботи», «Спеціалізовані служби в соціальній сфері».

9. Зміст навчальної дисципліни

Особливості прикладних соціальних досліджень. Стратегія прикладного соціального дослідження. Планування і організація прикладних досліджень у галузі соціальної роботи. Методи збирання та аналізу даних. Історія організаційних досліджень у галузі соціального забезпечення за кордоном. Підходи до досліджень ефективності соціального менеджменту. Стратегія кейс стаді у дослідженнях соціальних служб. Оціночні дослідження. Оцінка потреб. Оцінка рівня доходів того, хто отримує соціальну допомогу: перевірка нужденності. Написання звіту та розповсюдження результатів оцінювання. Оцінка якості та ефективності у соціальних службах: за данними одного дослідження. Поняття соціальної експертизи. Гендерна експертиза. Підходи до оцінки якості соціальної освіти. Теоретичні підходи до професіоналізації. Оформлення результатів дослідження. Розповсюдження та впровадження рекомендацій.

10. Рекомендовані джерела та література: • Девятко И. Методы социологического исследования. Екатеринбург, 1998.

 • Киричук О. В. Сучасні психологічні методи вивчення особистості : опорний конспект лекцій / О. В. Киричук. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 78 с.

 • Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : Навч. посіб. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007.

 • Пилипенко О. І. Теорія та інноваційні технології соціальної роботи: курс лекцій. К. : КиМУ, 2012. – 43 с.

 • Прикладні методики в соціальній роботі : опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс / під аг. ред.. Т. В. Кухтик. – К. : ДІТМ МНТУ ім.. Ю. Бугая. – 2009. – 145 с.

 • Тюптя Л. Т. Соціальна робота : методика викладання : Навч.-метод. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова / Л. Т. Тюптя. – К. : Університет «Україна», 2011. – 340 с.

 • Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін; За заг. ред. І. Д. Зверєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.

ХХXІ. Назва дисципліни «Соціальна профілактика»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 8

5. Обсяг кредитів ECTS. 2

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н. (к. і. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати: • основні форми і методи роботи з важковиховуваними учнями та неблагополучними сім’ями;

 • основні причини виникнення злочинності та правопорушень неповнолітніх (соціально-економічного, політичного, психолого-педагогічного, медико-біологічного характеру тощо);

 • особливості особистості важковиховуваних учнів (спираючись на знання з вікової психології, психоневрології);

 • особливості сімейного виховання у благополучних і неблагополучних сім’ях;

 • яким чином сімейне неблагополуччя впливає на формування особистості дитини;

 • як організувати спільну роботу школи, сім’ї, громадськості з профілактики правопорушень неповнолітніх у мікрорайонах школи.

Студенти повинні уміти:

 • проводити аналіз ситуації в районі (на території) дії закладу соціальної роботи;

 • виявляти основні проблеми неблагополучних клієнтів і, виходячи із цього, планувати індивідуальну роботу з ними;

 • застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових проблем клієнтів;

 • використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та соціальної роботи з клієнтами;

 • проводити консультування з питань соціально-правової політики держави стосовно клієнтів.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», «Психологія», «Вступ до спеціальності», «Історія і теорія соціології», «Соціальна психологія», «Психологія особистості».

9. Зміст навчальної дисципліни

Сутність соціальної профілактики. Технології профілактики. Спеціалізовані служби, що здійснюють профілактичну діяльність. Роль соціальної профілактики в формальних та неформальних групах. Соціальна профілактика з асоціальними сім'ями. Соціальна профілактика серед дітей та молоді. Роль соціальної профілактики серед неповнолітніх та людей, які перебувають у місцях позбавлення волі. Профілактика ВІЛ/СНІДУ в Україні та світі. Алкоголізація суспільства та технології її профілактики. Деморалізація суспільства, ранні статеві стосунки та небажана вагітність і способи боротьби з ними та профілактика. Безробітність як проблема суспільства та технології її профілактики.

10. Рекомендовані джерела та література: • Балута Л. І. Психолого-педагогічний аналіз формування особистості студентів та профілактика їх соціальної поведінки // Нові технології навчання. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 224–229.

 • Барна Т. І. Виховання духовності в сучасній молодій родині // Проблеми освіти. – 2001. – Вип. 25. – С. 166–172

 • Бєлавіна Т. І. Сучасні аспекти становлення культури громадянської та соціальної відповідальності учнівської молоді // Нові технології навчання. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 63–73.

 • Диагностика межличностных отношений в семье / И. Слободянюк и др. – Винница, 1997.

 • Кобильченко В. В. Методологічні принципи становлення особистості // Проблеми освіти. – К., 2001. – Вип. 26. – С. 9–19.

 • Кобильченко В. В. Формування особистості як психологопедагогічна проблема // Нові технології навчання. – К., 2001. – Вип. 31. – С. 3–12.

 • Удалова О. А. Профілактика асоціальної поведінки серед учнівської та студентської молоді // Проблеми освіти. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 110–118.

 • Хайруддінов М. А. Культура взаємовідносин між батьками і дітьми // Проблеми освіти. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 200–206.

 • Янковський І. І. Про роботу із студентами, які вимагають посиленої педагогічної уваги // Проблеми освіти. – К., 2001. – Вип. 25. – С.118–124.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XХХІІ. Назва дисципліни «Спеціалізовані служби надання соціальної допомоги та послуг»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н. (к. і. н.), доц.

8. Студенти повинні знати: • види та типи соціальних служб та установ в різних галузях та секторах соціальної роботи;

 • нормативно-правові засади діяльності соціальних служб та установ;

 • зміст, форми організації та методи діяльності окремих видів служб соціальної роботи;

 • систему функціональних взаємозв'язків різних установ та служб соціальної роботи;

 • пріоритетність завдань спеціалізованих служб за їх застосування в роботі з населенням;

 • можливості надання допомоги особам, які перебувають у складній життєвій ситуації, з урахуванням потенціалу існуючих соціальних служб

Студенти повинні уміти:

 • організовувати власну професійну діяльність в умовах різних типів та видів служб соціальної роботи;

 • визначати служби та установи соціальної роботи, що можуть надавати послуги клієнтам відповідно до їх статусу, проблем та потреб;

 • адаптувати методи та організаційні форми соціальної роботи до застосування в умовах різних видів служб;

 • розробляти проекти і програми соціальної роботи, що передбачають міжгалузеву та міжсекторальну взаємодію соціальних служб та організацій.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Соціологія», «Психологія», «Психологія особистості», «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Соціальне забезпечення населення», «Соціальна політика в Україні», «Історія соціальної роботи», «Соціальна робота у сфері зайнятості населення».

9. Зміст навчальної дисципліни

Система спеціалізованих служб з надання соціальної допомоги. Види соціальних служб та їх призначення і форми підпорядкування. Управління праці та соціального захисту населення і його роль в управління спеціалізованими службами. Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування. Фонд захисту постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Служби у справах дітей. Притулки для дітей без певного місця проживання. Роль будинків-інтернатів для громадян похилого віку та геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці в соціальному захисті людей похилого віку. Дитячі будинки-інтернати та психоневрологічні інтернати. Роль будинків сімейного типу, дитячих будинків та загальноосвітніх шкіл-інтернатів в соціальному захисті дітей. Діяльність Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Центри соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Роль соціальних центрів матері та дитини в допомозі сім'ям і дітям. Соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Діяльність Центрів для ВІЛ-інфікованих. Соціальна допомога Центрів реінтеграції бездомних громадян. Роль Центрів зайнятості в соціальній допомозі безробітним.

10. Рекомендовані джерела та література: • Соціальні служби родині : розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

 • Вступ до соціальної роботи : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /за ред.. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с.

 • Социально-педагогическая поддержка детей группы риска : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. – М. : Академия, 2002. – 256 с.

 • Соціальна робота в Україні : перші кроки / Під редакцією В. Полтавця. – К. : КМ Academia, 2000. – 236с

 • Холостова Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280 с.

 • Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, 2004. – 496 с.

 • Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. Посіб. для проведення курсів підвищ. кваліфікації / Т. Семигіна, О. Банас, Н. Венедиктова та ін. – К. : Києво-Могилянська акад., 2006. – 620 с.

 • Введення у соціальну роботу : Навчальний посібник. – К. : Фенікс, 2001. – 228 с.

 • Горбунова О. Г. Запобігання торгівлі жінками : Посібник для вчителів навчальних закладів системи загальної середньої школи. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 184 с.

 • Змієва І. Д. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти) / І. Д. Звєрєва, І. В. Керецман, О. І. Пічкар. – Ужгород : УжНУ, 2000. – Ч1. – 192 с.

 • Інформаційний довідник «Мережа центрів соціальних служб для молоді». – К. : ДЦССМ, 2004.

 • Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : Навч.-метод. посіб. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.

 • Клієнти спеціалізованої служби «Родина» : Бібліотека соціального працівника. – Тернопіль, 2003. – 20 с.

 • Методичні рекомендації до комплексної програми «Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі» / А. М. Павленко, І. М. Пінчук, Л. П. Шнеренко. – К. : УДЦССМ, 2001. – 72 с.

 • Методичні рекомендації щодо соціальної підтримки людей, які живуть з ВІЛ (з досвіду роботи). – К. : ДЦССМ, 2005. – 116 с.

 • Олифиренко Л. Я. Социально-педагогическая поддерж-ка детей группы риска : Учеб. пособие для студ. высш. пед.учеб. заведений. – М. : Акдемия, 2002. – 256 с.

 • Організація діяльності консультативних пунктів «Довіра» центрами соціальних служб для молоді (методичний посібник) / За ред. Лазаренка П. Б., Пінчук І. М. – К., 2003. – 138 с.

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. – Ч. 1. К. : ДЦССМ, 2003. – 762 с.

 • Практичний досвід роботи спеціалістів спеціалізованих служб та партнерських організацій Київського міського центру соціальних служб для молоді / Упорядник К. С. Шендеровський. – К. : ДЦССМ, 20003. – 384 с.

 • Профилактика наркомании в подростковой бреде : Учеб. пособие / Под общ. ред. В. Н. Селасьева. – СПб. : С.-Петербургский ун-т, 2001. – 56 с.

 • Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями: психолого-педагогические аспекты. – М. : Социально-технологический институт, 2000. – 80 с.

 • Соціальна робота в територіальній громаді м. Києва: досвід 2004 року. Нариси практиків / Під ред К. С. Шендеровского, І. Я. Ткач, К. В. Савченко. – К. : КМЦССМ, 2004. – 217 с.

 • Соціальна робота в Україні: теорія та практика : Посібник для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді / За ред. А. Я. Ходорчук. – К. : ДЦССМ, 2003. – 264 с.

 • Соціальні служби – родині: розвиток нових підходів в Україні / за ред. І. М. Григи. – Київ 2003. – 128 с.

 • Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : Навчальний посібник. – К. : ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 • Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді (методичний посібник) / С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. – К. : ДЦССМ, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 88 с.

 • Шедеровський К. С., Назаренко Б. С., Панфілова О. М., Булах Л. В., Лазаренко Б. П. Організація психологічної допомоги та соціального супроводу ВІЛ-інфікований дітей та їх сімей працівниками денного центру «Наша родина». – проблеми ВІЛ-інфекції, наркоманії та ІПСШ в Україні. – К., 2004. – С.33-37

 • Організація діяльності консультативних пунктів «Довіра» центрами соціальних служб для молоді (методичний посібник) / Авт. кол. Ю. В. Калашников, Т. В. Колодуб, І. Ф. Ільїнська, Б. П. Лазаренко, І. М. Пінчук, В. А. Сановська. – К. : Державний центр соціальних служб для молоді, 2003. – 144 с.

 • Методичний посібник з профілактики ВІЛ-інфекції серед молодих споживачів наркотиків / Б. П. Лазаренко, І. М. Пінчук, В. А. Сановська. – К. : ДЦССМ, 2002. – 112 с.

 • Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / авт. кол. І. М. Пінчук, В. А. Сановська та ін. – К. : ДЦССМ, 2003. – 159 с.

 • Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу / Авт. кол. Г. М. Бевз, А. Й. Капська, Н. М. Комарова, І. В. Пєша. – К., 2003. – 187 с.

 • Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу / Авт. кол. Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський та ін. – К. : Центр стратегічної підтримки, 2005. – 92 с.

 • Основні напрямки роботи, навички та уміння волонтера програми «Зменшення шкоди серед осіб, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом. – К. : ДЦССМ, 2002. – 74 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XХХІІI. Назва дисципліни «Соціальна геронтологія»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.7

5. Обсяг кредитів ECTS. 2,5

6 Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • ставлення до старості у суспільстві (історичний аспект);

 • соціально-гігієнічні та психофізіологічні прояви старіння;

 • особливості адаптації до пенсійного періоду життя;

 • особливості соціальної роботи з людьми похилого віку вдома, на прийомі, у спеціалізованих стаціонарних і амбулаторних закладах;

 • юридичні, медичні, етичні та інші аспекти роботи соціальних служб із геронтологічною групою населення;

 • питання, пов’язані зі смертю та вмиранням;

 • особливості та організація догляду за перестарілими немічними і хворими людьми.

Студенти повинні уміти:

 • проводити аналіз демографічної ситуації в районі (на території) дії закладу соціальної роботи;

 • виявляти основні проблеми людей похилого віку і, виходячи із цього, планувати індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи;

 • застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових проблем людей похилого віку;

 • використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та соціальної роботи з літніми людьми;

 • проводити гігієнічне виховання з питань здорового способу життя серед населення похилого та старечого віку;

 • здійснювати догляд за немічними та хворими людьми цієї вікової категорії;

 • володіти основними прийомами невідкладної допомоги у випадках раптового порушення життєдіяльності організму;

 • проводити консультування з питань соціально-правової політики держави стосовно людей похилого віку.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, психологія, вступ до спеціальності, історія і теорія соціології, соціальна психологія.

9. Зміст навчальної дисципліни

Історичні аспекти становлення соціальної геронтології. Основні поняття сучасної геронтології. Еволюція ставлення суспільства до людей похилого віку. Особливості сучасної демографічної ситуації в світі та в Україні. Міжнародний і вітчизняний підходи у визначення вікових меж похилого віку (старості). Календарний і біологічний вік. Види старості, швидкість старіння. Фактори впливу на тривалість життя. Основні прояви старіння населення. Вікові зміни фізичних параметрів організму людей літнього та похилого віку. Особливості вікових змін психіки у похилому віці. Соціальні проблеми літніх людей. Здоров’я літніх людей. Соматичні захворювання, що найчастіше турбують людей похилого віку Побутовий травматизм. Сенсорні порушення. Психічні захворювання. Невідкладна допомога в критичних ситуаціях.Фармакотерапія пізнього віку. Морально-етичні аспекти соціальної роботи в геронтології. Стереотипи поведінки людей похилого віку у відповідь на допомогу соціальних працівників. Зміст, моделі та сучасний стан соціальної роботи з літніми людьми та особами похилого віку в Україні та за рубежем. Особливості організації медико-соціальної допомоги людям похилого віку за кордоном. Догляд за немічними престарілими людьми. Міжнародні акти і документи щодо правового регулювання інтересів престарілих людей. Соціальний захист людей похилого віку. Соціальна політика в Україні щодо літніх людей.

10. Рекомендовані джерела та література: • Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.1. Гендерные различия и социализация. – С.29-82.

 • Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А. М., Грига І. М., Кабаченко Н. В., Кравчен-ко Р. І., Полтавець Д. В., Семигіна Т. В. та ін. – К. : Фенікс, 2001. – 288 с.

 • Елютина М. Э. Социальная геронтология : Учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавателей соц.-гуманитарных. специальностей / М. Э. Елютина, Э. Е. Чеканова; Сарат. гос. ун-т. – Саратов : СГТУ, 2001. – 168 с.

 • Клос Л. Є. Деякі особливості професійної підготовки соціальних працівників для роботи з людьми похилого віку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.224. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2005. – С.62-66.

 • Краснова О. В., Лидерс А. Г. Социальная психология старения : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 288 с.

 • Курляк І. Є. Соціальна педагогіка (соціальна антропогогіка) : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» вищих навчальних закладів. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 112 с.

 • Медведева Г. П. Введение в социальную геронтологию. – М.-Воронеж : МОДЭК, 2000. – 96 с.

 • Реформування пенсійної реформи в Україні. – К., 2000. – Випуски №1-4.

 • Социальная геронтология : Словарь-справочник: Учебно-справочное пособие для студентов вузов по специальности «Социальная работа». / Авт.-сост. Н. Ф. Басов. – М., 2000. – 242 с.

 • Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.

 • Технологии социальной работы с пожилыми людьми : Учеб.пособие для сотрудников учреждений социального обслуживания населения / Сост. С. А. Шахова, О. В. Джигкаева, Н. Б. Соловьева. – Иваново, 2003. – 270 с.

 • Чайковська В. Геріатрична допомога населенню України // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – №1 (24). – С. 89-99.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
XХХIV. Назва дисципліни «Соціальне забезпечення населення»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 6

5. Обсяг кредитів ECTS. 3,0

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. і. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основні новітні теоретичні концепції з проблем соціального захисту населення;

 • характерні риси історія соціального забезпечення населення в Україні і світі;

 • основні моделі організації соціального забезпечення в світі;

 • основні принципи соціального захисту;

 • характерні риси організації соціального захисту населення в країнах ЄС і України;

 • перспективні напрями і методи організації соціального захисту населення;

 • довідкову літературу і розбиратися в нормативно-правових питаннях організації соціального забезпечення населення.

Студенти повинні уміти:

 • оволодіти навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення;

 • уміти аргументовано, переконливо викладати власні думки, відстоювати свою позицію;

 • самостійно готувати реферативні повідомлення, наукові доповіді і виступи з актуальних проблем організації соціального забезпечення населення;

 • уміти працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, документами;

 • творчо використати історичний досвід соціального захисту в Україна і за кордоном в практиці соціальної роботи.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи», «Соціальна політика в Україні», «Галузеве законодавство в соціальній роботі»; «Правові засади соціальної роботи», «Психологія», «Психодіагностика», «Інноваційні методики в соціальній роботі» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка