Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка6/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
#130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Змістовий модуль 1. Науково-методологічні основи педагогіки: історія, сучасність. Поняття про педагогіку як науку про виховання, навчання особистості. її завдання, методи дослідження та основні категорії, зв’язок з іншими науками. Ґенеза педагогіки в Європейському освітянському просторі. Формування, розвиток української школи і педагогічної думки: історія і сучасність. Система організації неперервної освіти в Україні та інших країнах світу. Цілісний педагогічний процес в навчально-освітніх закладах України. Загальні закономірності розвитку, виховання та формування людської особистості. Педагог-менеджер як основний суб’єкт навчально-виховного процесу. Порівняльна педагогіка: сутність, загальна характеристика, актуальні проблеми з погляду Болонської угоди.

Змістовий модуль ІІ. Дидактика – теорія освіти і навчання. Дидактика як наука і навчальний предмет. Дидактична характеристика змісту освіти та тенденція її вдосконалення. Процес навчання та стратегія його організації. Цілі навчання, мотивація та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності особистості. Види та організаційні форми навчання в освітніх закладах України. Наукові основи методів та засобів навчання у сучасних закладах освіти України. Контроль, оцінювання та корекція навчально-пізнавальної діяльності. Інноваційні технології навчання у закладах освіти України

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості. Методологія процесу виховання особистості. Сутність, зміст загальних закономірностей та принципів виховного процесу. Наукові основи змістового компонента процесу виховання. Роль і місце колективу у вихованні особистості. Форми виховання: сутність, специфіка, сучасні інноваційні технології проведення. Методи виховання та самовиховання в цілісному педагогічному процесі. Методологія діагностики виховання. Менеджмент виховного процесу у закладах освіти України

10. Рекомендовані джерела та література: • 3акон України «Про освіту» №1060-ХІ від 11.09.2003 р, із змінами від 11 червня 2008 р.

 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – №7, ст.50

 • Закон України «Про вищу освіту» №2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 року

 • Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХI століття) // Освіта. – 1993. – № 44–4 .

 • Законодавство України про освіту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – www.osvita.org.ua/pravo.

 • Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : довідник для працівників вищ. навч. закл.. – К., 2003. – 420 с.

 • Збірник нормативних актів України щодо організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України. - К., 2002.

 • Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 2 жовтня.

 • Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К., 2006. – С.264-280.

 • Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

 • Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2012.

 • Енциклопедія освіти / Акад. пед..наук України / [гол. ред. В.Г.Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 • Євтух О Новітні технології інтерактивного навчання при підготовці фахівців з економіки [Текст] / О.Т.Євтух, О.О.Євтух, А Фастовець // Вища школа. – 2010.

 • Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 • Кремень В. Освіта і наука України – інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати. – К.: 2005.

 • Левківський М. В. Історія педагогіки [Текст] : навч.-метод. пос. : 4-е вид. / М.В.Левківський. – К.: ЦУЛ, 2010. – 190 с.

 • Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. пос. / З.М.Шевців. – К.: ЦУЛ, 2012

 • Фіцула М. М. Педагогіка: навч. пос. [для студ. вищ. пед. закладів освіти] / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 599 с

 • Чалий О. В. Синергетичні принципи освіти. – К., 2000.

 • Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч.-метод. пос. / В.В.Федорчук, Т.І.Конькова, В.О.Заремба. – Кам’янець-Подільський : видавець зволейко Д., 2008. – 140 с..

 • Чепіль М.М. Педагогічні технології [Текст] : навч. пос. / М.М.Чепіль. – 2-е вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.

Ресурси мережі Інтернет

 • www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України.

 • www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України

 • www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 • www.state – gov. uа – Кабінет Міністрів України

 • www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 • www.bank.gov.ua – Національний банк України

Національні науково-дослідні інститути та центри, пошукові системи

 • www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

 • www.niisp.gov.ua – Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 • bin/rnatrix.ogi/pravo – Право. Україна

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 • www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 • www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 • www.library.if.ua – Національна бібліотека наукових видань

11. Методи навчання – інтерактивні

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота, консультації

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХІІ. Назва дисципліни «Соціальна педагогіка»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5, 6

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • сутність педагогіки як науки;

 • принципи та методи соціально педагогічної діяльності;

 • особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

 • попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість;

 • характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів;

 • можливості та умови ефективної реалізації загальнонаукових та специфічних методів в практиці соціально-педагогічної роботи

Студенти повинні уміти:

 • аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості;

 • диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи;

 • добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації технології соціально-педагогічної роботи, методи та прийоми реалізації завдань соціально-педагогічної роботи;

 • проектувати, планувати, організовувати та аналізувати організаційні форми соціально-педагогічної роботи;

 • будувати стратегію соціально-педагогічної роботи, спрямовану на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, здібностей, задатків, активізації зусиль клієнтів на вирішення власних проблем

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: педагогіка, соціологія, психологія, психологія особистості.

9. Зміст навчальної дисципліни

Соціальна педагогіка як самостійна галузь педагогічного знання. Принципи, методи та форми соціально-педагогічної діяльності. Розвиток і формування особистості в соціумі. Соціалізація як соціально-педагогічне явище. Сім’я – провідний компонент системи соціального формування особистості. Сирітство як соціально-педагогічна система. Усиновлення – сімейна форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Альтернативні форми державної опіки: прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. Діяльність інтернатних закладів у система державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Дитяча бездоглядність і безпритульність як соціально-педагогічна проблема. Школа – пріоритетна сфера соціально-педагогічної роботи. Соціально-педагогічний аспект проблеми обдарованості. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливими потребами. Девіації як соціально-педагогічна проблема. Хімічні адикції дітей і підлітків: алкоголізм і наркоманія. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки. Злочинність неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема. Дитяча проституція – форма соціальної дезадаптації неповнолітніх. Соціальні служби України. Соціально-педагогічна робота з молоддю. Соціальний аспект феномену старіння. Жіноцтво і соціум. Релігія як фактор соціалізації особистості. Волонтерська діяльність як форма недержавної організації соціально сфери.

10. Рекомендовані джерела та література: • Братусь І. Технології соціальної роботи з неповнолітніми матерями // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 10. – С. 42-46.

 • Вишневський О. І. Теоретичні основи педагогіки : Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.

 • Волонтер / Спеціальний випуск, присвячений діяльності українського державного центру соціальних служб для молоді. – №10. – 2001.

 • Запобігання торгівлі людьми : Навч.-метод. посібник. – Київ-Харків, 2001. – 176 с.

 • Король В., Філіпович Л. Соціальна робота і нетрадиційна релігійність: проблеми практичної взаємодії // Соціальна політика і соціальна робота. – № 1. – 2000. – С. 53-66.

 • Любащенко В. Протестантизм і «підводні камені» статистики // Людина і світ. - 2001. – № 2-3. – С. 28-30.

 • Мельник В. И. Малые конфессионные обьединения в Украине: на пути к

 • Основи социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М., 2000. – 68 с.

 • Пенішкевич Д. І., Тимчук Л. І. Соціальна педагогіка : Модульна технологія навчального курсу : рек. Мін-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д. І. Пенішкевич, Л. І. Тимчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 496 с.

 • Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затверджене Указом Президента України від 30 серпня 2000 року №1035/2000.

 • Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. – Вип. 40. – 164 с.

 • Сафронова Д. М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. – М., 2002. – С. 138-145.

 • Соціальна педагогіка : Навч. посібник / За ред. А. Й. Капської. – К,, 2000.

 • Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. – К. : КМ Академія, 2000. – 236 с.

 • Технологии социальной работы / Под общ. ред. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА, 2001. – 399 с.

 • Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. – М., 2002. – 272 с.

 • Хойфт Г., Крузе А., Радебольд Г. Геронтопсихо-соматика и возрастная психотерапія : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2003. – 370 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХІІI. Назва дисципліни «Соціологія особистості»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 4

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • Сукупність ознак, що характеризують людину як соціальну істоту;

 • Етапи еволюції суспільства в залежності від положення у ньому особистості;

 • Основні особистісні типи в службово-домашній та ринковій цивілізаціях;

 • Основні проблеми сучасного суспільства з точки зору самореалізації у ньому людини;

 • Положення особистості в зазначеному суспільстві на різних етапах розвитку країни.

Студенти повинні уміти:

 • абстрактно і конкретно мислити, творчо і результативно працювати;

 • сформулювати образи основних соціальних типів особистості;

 • висвітлити взаємозв’язок особистості та основних цінностей суспільства;

 • окреслити основні особистісні типи у службово-домашній та ринковій цивілізаціях;

 • висвітлити специфіку психологічного та соціологічного підходів до проблеми особистості;

 • Обґрунтувати можливе рішення проблеми гармонійного розвитку особистості.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Соціологія», «Психологія особистості», «Персонологія», «Людина в сучасному соціумі», «Історія і теорія соціології», «Соціальна психологія».

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Предмет соціології особистості.

Соціологія особистості як наука

Філософсько-соціологічні концепції особистості

Змістовий модуль 2.Основні напрями дослідження соціології особистості

Механізм соціальної взаємодії особистості і суспільства

Структура особистості

Соціалізація особистості

Соціальна адаптація особистості

Спілкування як фактор розвитку особистості

Бюджет часу та програма життєдіяльності особистості

Змістовий модуль 3.Особливості існування та розвитку особистості у сучасному суспільстві

Творчий потенціал особистості

Ідентифікація особистості

Життєві стратегії особистості

10. Рекомендовані джерела та література:


 • Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2004.

 • Іванченко А. В. Соціалізація і соціальне виховання: Навч. посіб. – Житомир : Полісся, 2006.

 • Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы, теории, методологии и методики. – Новосибирск : Наука, 2005.

 • Роменець В. А. Психологія творчості : Навч. посіб. – К. : Либідь, 2004.

 • Ромм М. В. Философия и психология адаптационных процессов: Учеб. пособие. – М.: МПСИ; Воронеж, 2006.

 • Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії. – Львів : Укр. технології, 2005.

 • Сморж Л. О. Особа і суспільство (філософсько-психологічний аспект). – К., 2001.

 • Соціальний ареал життя особистості / М. Шульга (ред.); НАН України, Ін-т соціології. – К., 2005.

 • Тарасенко В. І. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна парадигма) / НАН України, Ін-т соціології. – К., 2004.

 • Тимошенко И. И. Мотивация личности и человеческих ресурсов. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2002.

 • Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб. : Питер, 2004.

 • Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз) : Навч. посіб. – К., МАУП, 2000.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХIV. Назва дисципліни «Вступ до спеціальності»

1. Код. ПОП

2 Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. І

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • об’єкт, предмет і метод соціологічної науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • сучасну методологію наукових досліджень у галузі соціальної роботи;

 • методи практичної соціальної роботи;

 • особливості практики соціальної роботи в контексті соціальної політики;

 • соціальне забезпечення вразливих груп населення.

Студенти повинні уміти:

 • абстрактно і конкретно мислити, творчо і результативно працювати;

 • застосовувати знання на практиці на основі усвідомлення професійних цінностей, якими визначається унікальність фаху «Соціальна робота», їх важливості у професійній діяльності для розв’язання практичних завдань у галузі соціальної роботи;

 • оцінювати, інтерпретувати та синтезувати інформацію, отриману з різних джерел;

 • письмово та усно презентувати науковий та практичний матеріал;

 • володіти соціальними технологіями у майбутній професійній діяльності.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.

9. Зміст навчальної дисципліни

Соціальна робота як наука та навчальна дисципліна. Соціальна робота як особливий вид діяльності. Система соціального захисту населення в Україні. Буковинська модель соціального захисту населення. Теоретико-методологічні аспекти вивчення історії соціальної роботи в Україні. Типологія соціальних технологій. Ефективність соціальної роботи. Загальні принципи та відмінності соціальної роботи з людьми похилого віку, інвалідами, сім’ями, дітьми, молоддю, спеціальними групами клієнтів. Професійний і духовно-моральний портрет соціального працівника. Становлення системи підготовки соціальних працівників в Україні: досягнення та проблеми.

10. Рекомендовані джерела та література: • Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5.10.2000 р.

 • Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24.01.1995 р.

 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р.

 • Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували пока­рання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 10.07.2003 р.

 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р.

 • Іванова О. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути в Україні? // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – № 3.

 • Іванова О., Семигіна Т. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні // Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. І. Полтавця. – К. : КМ Академія, 2000.

 • Інновації у соціальних службах : Навч. посібник / За ред. Т. В. Семигіної. – К. : Пульсари, 2002.

 • Кравченко Р. Погляд недержавних організацій, що представляють інтереси інвалідів із розумовою відсталістю, щодо перспектив реалізації Закону України «Про соціальні послуги» // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – № 1.

 • Кравченко P., Кабаченко Н., Васильченко О. Розвиток недержавних організацій соціальної сфери // Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. І. Полтавця. – К. : КМ Академія, 2000.

 • Мигович І. І., Семигіна Т. В. Чому Україні потрібен Закон «Про соціальну роботу»? // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – № 2.

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів «Про затвердження Типового положення про центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів» від 10.07.2002 р.

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці» від 24.01.2001 р.

 • Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей : Навч. посібник / За ред. Т. В. Семигіної. – К.: Четверта хвиля, 2004.

 • Соціальна робота: В 3-х ч. – Ч. 1. Основи соціальної роботи / За ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.

 • Соціальна робота: В 3-х ч. – Ч. 3. Робота з конкретними групами клієнтів / За ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.

 • Соціальна робота в Україні : Навч. посібник / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонова. – К. : Центр навч. літератури, 2004.

 • Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. Григи, Т. Семигіної. – К., 2002.

 • Теория социальной работы : Учебник / Под ред. Е. И. Холостовой. – М., 1998.

 • Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян від 1.04.1997 р.

 • Типове положення «Про дитячий будинок-інтернат», затверджене Міністерством праці та соціальної політики України 29.12.2001 р.

 • Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій / За заг. ред. М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2004.

 • Чепурна А. З досвіду діяльності Київського реабілітаційного центру для колишніх ув'язнених // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – № 4.

 • Актульні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : 3б. наук. пр. – К. : Ун-т «Україна», 2004. – № 1 (3). – 448 с.

 • Актульні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук, праць. – К. : Ун-т «Україна», 2005.

 • Антонова В. Л. Социальная работа с различными категориями населения : Учеб. пособие – Якутск : Якутский гос. ун-т им. М.К. Амосова; Пед. ин-т., 2001. – 60 с.

 • Горпинич О. В. Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. – К .: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005. – 18 с.

 • Жуков В J. Соціальна політика: світові тенденції та моделі, застосування в Україні // Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / За заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. – К. : Наук, світ, 2001. – С. 8-23.

 • Інновації у соціальних службах : Навч.-метод. посіб. – К. : Пульсари, 2002. – 168 с.

 • Соціальна робота : технологічний аспект : Навч. посіб. / А.Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, О. В. Вакуленко, О. Г. Карпенко; держ. центр соц. служб для молоді М-ва України у справах сім'ї, дітей та молоді; Ін-т соц. роботи та управління Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К. : ДЦССМ, 2004. – 362 с.

 • Право. Соціальна робота : теорія і практика : Матер. доп. та повідомлень підсумкової наук. конф. УжДУ (Ужгород, березень 2000 року) / Юрид. ф-т / Ред. В.І. Ярема; Ужгород, держ. ун-т. – Ужгород, 2000. – 154 с.

 • Соціальна робота / В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, І. М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. – К. : УДЦССМ, 2001. – Кн. 1: Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 344 с.

 • Соціальна робота : Навчальний посібник. / В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, І. М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. – К. : УДЦССМ, 2001. – Кн. 2 – 440 с.

 • Соціальна робота / В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, І. М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. – К.: УДЦССМ, 2001. – Кн. 3 : Зб. навч. програм. – 332 с.

 • Соціальна служба в Україні : соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матер.наук.-практ. конф. (12 травня 2005 р., м. Черкаси) / Ред. кол. : В. В. Москаленко, Н. І. Кривоконь, Н. М. Дембіцька. – К. : Фенікс, 2005. – 664 с.

 • Соціальна робота в Україні : теорія та практика : Посіб. для підвищення кваліфікації працівників соц. служб для молоді: У 2 ч. / За заг. ред.: А. Я. Ходорчук; Укр. держ. центр соц. служб для молоді Держ. ком.України у справах сім'ї та молоді; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – К. : УДЦССМ, 2001. – 272 с.

 • Соціальна робота: В 3 ч. / За ред.: Т. В. Семигіної, І. М. Грипг, Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : Києво-Могилянська академія, 2004. – Ч. 1 Основи соціальної роботи. – 178 с; Ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи. – 224 с; Ч. 3 : Робота з конкретними групами клієнтів. – 166 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • Поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХV. Назва дисципліни «Історія соціальної роботи»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 4,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н (к. і. н.)., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • історичні передумови та етапи інституціоналізації соціальної роботи в Україні та за кордоном;

 • своєрідність розвитку вітчизняного досвіду соціальної допомоги в контексті світового цивілізованого процесу;

 • основні концепції і моделі соціальної роботи та фактори, що обумовлюють можливість їх використання у сучасних умовах.

Студенти повинні уміти:

 • творчо використати історичний досвід соціального захисту в Україна і за кордоном в практиці соціальної роботи;

 • розробляти на базі цього досвіду сучасні прийоми і методи соціальної роботи;

 • критично аналізувати різні методи та прийоми підготовки соціального працівника

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Соціологія», «Теорія соціальної роботи», «Психологія», «Правові засади соціальної роботи», «Технології соціальної роботи».

9. Зміст навчальної дисципліниКаталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал