Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка5/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Змістовий модуль 2. Вікові особливості регуляторних систем. Вікові особливості органів травлення. Обмін речовин і енергії. Розвиток сечостатевої системи. Особливості розвитку ендокринної системи. Особливості розвитку нервової системи. Вища нервова діяльність дитини.

10. Рекомендовані джерела та література: • Тарасюк В. С. Ріст і розвиток людини. – К. : Медицина, 2008. – 400 с.

 • Медико-біологічні основи валеології : Навч. посібник. / Під ред. П. Д. Плахтія. – Камянець-Подільський, 2000. – 407с.

 • Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : Курс лекцій. – К. : Професіонал, 2004. – 287 с.

 • Анатомія та фізіологія дитини : Навч. посібник / Укл. Мардар Г. І., Халаїм Є. А., Бабак С. В., Марценяк І. В. – Чернівці : Рута, 2002. – 175с.

 • Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології. / Під ред. Д-ра Тоні Сміта. – Львів: БаК, 2003. – 308 с – С.26-58

 • Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч. посібник. – К. : Арістей, 2004. – 592с –[С.241-255].

 • Гігієна дітей і підлітків : Підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю. І. Шашков. – К. : Медицина, 2006. – 304 с

 • Плахтій П. П. Основи гігієни та фізичного виховання. – Кам’янець-Подільський, 2003. –240с.

 • Маруненко І. М, Неведомская Е. О, Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : Курс лекцій. – К. : Професіонал, 2004. – 287с

 • Загальна гігієна та екологія людини : Навч. посібн. / За ред. В. Г. Бардова та І. В. Сергети. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 216с

 • Коцур Н. І Основи педіатрії та гігієни дітей раннього та дошкільного віку : навч.посібник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 576с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари (практичні), ІНДЗ, самостійне опрацювання літератури, консультації

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХVІ. Назва дисципліни «Основи дефектології »

1. Код ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 8

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: олігофренопедагог

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • cучасні погляди на закономірності дизонтогенезу;

 • причини аномалій розвитку;

 • динаміку стану, процеси компенсації та декомпенсації;

 • основні причини та прояви порушень окремих психічних процесів;

 • психолого-педагогічну характеристику дітей з психопатіями, акцентуаціями характеру, емоційними порушеннями, девіантною поведінкою, вадами опорно-рухового апарату, комплексними порушеннями розвитку.

Студенти повинні уміти:

 • аналізувати процес дизонтогенезу з урахуванням закономірностей нормального розвитку;

 • використовувати здобуті теоретичні знання при діагностиці стану дітей із психофізичними вадами; прогнозувати динаміку розвитку та обґрунтовувати вибір напрямів колекційної роботи та її методів.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Медико-соціальні основи здоров’я», «Психологія», «Психологія особистості», «Персонологія», «Людина в сучасному соціумі», «Соціально-медичний патронаж» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль І. Предмет і завдання дефектології. Поняття про норму та аномалії психічного і фізичного розвитку. Взаємозв’язок біологічного та соціального в онтогенезі дитини. Дефектологія як наука: історичні аспекти. Характеристика динаміки нормального онтогенезу дитини. Закономірності аномального розвитку. Параметри психічного дизонтогенезу

Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика дітей з порушеннями поведінки та емоційно-вольової сфери. Причини і прояви поведінкових порушень. Особливості порушень поведінки у дітей та підлітків із психофізичними вадами. Діти і підлітки з порушеннями поведінки. Діти із синдромом раннього дитячого аутизму. Діти з дитячим церебральним паралічем. Діти зі складним дефектом

Змістовий модуль ІІІ. Особливості реабілітації дітей, які потребують спеціальної допомоги. Основні принципи відновлення функцій, порушених внаслідок вад розвитку. Поняття про реабілітацію. Чинники впливу на соціальну адаптацію та розвиток осіб з вадами. Принципи застосування психокорекції та психотерапії Її значення у реабілітації осіб з вадами розвитку. Загальні питання організації медичної та соціальної допомоги для осіб з вадами розвитку. Реабілітація.

10. Рекомендовані джерела та література: • Боскис Р. М. Аномальные дети // Психология аномального развития ребенка : Хрестоматия. – Т.1 – М. : ЧеРо : Высш. шк., МГУ, 2002. – С.347. – 464 с.

 • Виготський Л. С. Основні проблеми дефектології // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч.І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С.4-19.

 • Кольцова М. М. Медлительные дети. – СПб. : Речь, 2003. – 94 с.

 • Лебединский В. В. Классификация психического дизонтогенеза // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С.250-257.

 • Лебединский В. В. Розлади психічного розвитку у дітей // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч.І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С.18-29.

 • Личко А. Е. Акцентуации характера как преморбидный тип // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001, – С.302-333.

 • Логопедия / Под. ред. Л. С. Волковой. – М. : Владос, 1989. – 680 с.

 • Боскис Р. М., Левина Р. Е. Основы компенсации дефектов у аномальних детей // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. – Т.1. – М. : ЧеРо : Высш. шк..; МГУ, 2002. – С.465-487.

 • Выготский Л. С. Проблемы развития психіки // Психология аномального развития ребенка : Хрестоматия. – Т.1. – М. : ЧеРо : Высш. шк..; Изд-во МГУ, 2002. – С.10-22.

 • Захаров А. И. Своеобразие психического развития детей // Психология аномального развития ребенка – СПб. : Питер, 2001. – С.93-129.

 • Мамайчук И. Психокоррекционные технологи для детей с проблемами в развитии. – СПб. : Речь, 2003. – 400 с.

 • Рост и развитие ребенка / В. В. Юрьев, А. С. Симаходский, Н. Н. Воронович, М. М. Хомич. – СПб. : Питер, 2003. – 272 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХVІІ. Назва дисципліни «Психологія»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3,4

5. Обсяг кредитів ECTS. 7,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. психолог. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • предмет, завдання і принципи сучасної психології;

 • методи психології;

 • психічні процеси, стани і властивості особистості;

 • індивідуально-типологічні особливості розвитку особистості;

 • періодизацію вікового розвитку дітей та його особливості;

 • психічний розвиток і діяльність;

 • вікові особливості інтелектуального становлення дітей; формування особистості;

 • психологічні основи процесів навчання і виховання зростаючого покоління

Студенти повинні уміти:

 • обґрунтувати свою світоглядну та громадянську позицію;

 • застосувати одержані знання з предмету при вирішенні професійних завдань та організації позитивних психологічних взаємин в колективі;

 • науково аналізувати проблеми та процеси, явища і факти психічних та фізіологічних процесів в управлінні поведінкою особистості;

 • розуміти й об'єктивно оцінювати соціальну позицію особистості.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Вступ до психології. Методологічні принципи і методи вивчення психіки. Поняття про психіку та її еволюцію. Походження і розвиток свідомості людини. Форми вияву психіки: психічні процеси, стани і властивості. Рівні вияву психіки: свідомий і несвідомий. Особистість. Спрямованість. Мотиваційна сфера особистості. Діяльність. Спілкування. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. Мислення. Уява. Емоції. Почуття. Воля. Темперамент. Характер. Здібності. Психологічні основи процесів навчання і виховання. Психологія способу життя професіонала. Проблеми професійної деформації особистості, професійного вигорання та психологічні шляхи їх попередження і подолання. Роль психологічної служби в системі освіти.

10. Рекомендовані джерела та література:  • Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с.

  • Балахтар В. В. Психологія і педагогіка : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Книги ХХІ, 2011. – 156 с.

  • Варій М. Й. Психологія: навч. пос. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288с.

  • Варій М. Й., Загальна психологія : Навч. посіб. / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2009.– 1007 с.

  • Выготский Л. С. Психология. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 555 с.

  • Грецов А. Г. Психологические тренинги с подростками. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

  • Общая психология : Учебник для вузов / А. Маклаков. – СПб. : Питер, 2003 – 592 с.

  • Психологія : навч. посіб. / за ред. О. В. Винославської. – К., 2009. – 392 с.

  • Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / за заг. ред. М. В. Артюшиної. – К. : КНЕУ, 2008. – 336 с.

  • Практикум з психології : навч. посібник / укладачі: Г. М. Дубчак, Н. Г. Рудюк. – Чернівці : Рута, 2006. – 360 с.

  • Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб. : Питер, 2000.

  • Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 2000.

  • Сизанов А. Н. Тесты и психологические игры. Ваш психологический портрет. – М. : АСТ; Минск : Харвест, 2008. – 576 с.

11. Методи навчання – інтерактивні, емпіричні, пізнавальні, організаційні, активного впливу на людей, психодіагностичні, психокорекційні.

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота, консультації

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХVІІІ. Назва дисципліни «Соціальна психологія»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5,6

5. Обсяг кредитів ECTS. 7,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. психолог. н. (к. соц. н., к. пед. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • етапи становлення та розвитку соціальної психології;

 • методи соціальної психології, міжособистісні взаємовідносини, групові процеси;

 • основні проблеми, концепції і соціально-психологічні феномени;

 • педагогічні аспекти соціально-психологічних явищ.

Студенти повинні уміти:

 • осмислено використовувати термінологічний апарат;

 • застосовувати основні методи соціальної психології в професійній діяльності;

 • використовувати на практиці соціально-психологічні методи діагностичних і тренінгових процедур.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: психологія, соціологія.

10. Зміст навчальної дисципліни

Становлення і розвиток соціальної психології як науки. Методи соціальної психології. Соціальна психологія особистості. Психологія міжособистісних взаємовідносин. Соціально-психологічна характеристика спілкування. Взаємини групи і особистості. Психологія малих груп і міжгрупової взаємодії. Психологія великих соціальних груп і масових явищ. Соціально-психологічна характеристика етносів. Дитина у системі міжособистісних відносин. Соціально-психологічна характеристика колективу. Соціально-психологічний тренінг. Характеристика основних видів. Соціально-психологічний тренінг як форма спеціально організованого спілкування.

10. Рекомендовані джерела та література: • Андрєєва Г. М. Соціальна психологія : Підручник для вищ. навч. закладів – 5 вид., испр. і доп. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 365 с.

 • Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2006. – 384 с.

 • Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : Підручник : У 2 кн. – Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

 • Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : Підручник : У 2 кн. – Кн.2: Соціальна психологія груп. Прикладна психологія. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 464 с. 

 • Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: Навчальний посібник. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 528 с.

 • Соціальна психологія: підручник для вищих навчальних закладів / Під ред. А. Л. Журавльова. – М., 2002. – 351 с.

 • Розін С. І. Психологія соціалізації і соціальної адаптації людини / С. І. Розін – СПб. : Мова, 2006. – 365 с.

 • Соціальна психологія: підручник для вищих навчальних закладів. Під ред. А. Л. Журавльова. – М., 2002. – 351 с.

 • Соціальна психологія: Хрестоматія : Навчальний посібник для студентів вузів / Укл. Є. П. Белінська, О. А. Тихомандрицька. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 475 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • індивідуальний - написання статей, тез на науково-практичні конференції, анотація прочитаної додаткової літератури з дисципліни.

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХІХ. Назва дисципліни «Психологія особистості»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

5. Обсяг кредитів ECTS. 7,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. психолог. н. (к. пед. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основні визначення особистості, її структурні компоненти,

 • методи досліджень і оцінювання в психології особистості,

 • напрямки теорії особистості,

 • основні поняття диференційної психології, загальні принципи диференційно-психологічного аналізу,

 • індивідуальну специфіку психічних, емоційних і регулятивних процесів, параметри індивідуальності людини, компоненти індивідуального стилю діяльності,

 • особистісні відмінності, статеві й гендерні відмінності, соціоекономічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності,

 • типології та класифікації індивідуальних відмінностей.

Студенти повинні уміти:

 • інтегрувати набуті знання з метою кращого розуміння особистості, застосовуючи їх для пояснення і прогнозування особистісного розвитку;

 • аналізувати особливості ціннісно-мотиваційної сфери особистості, яка є центральною ланкою, що визначає своєрідність складних структур особистості

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Валеологія», «Медико-соціальні основи здоров‘я», «Основи безпеки життєдіяльності та ЦО», політологія, історія, екологія

9. Зміст навчальної дисципліни

Земний шлях особистості та її буття. Особистість у вимірах психологічної науки. Людська психіка і психічне. Біопсихічна підструктура особистості. Ментально-психічна підструктура особистості. Інтраіндивідуальна підструктура особистості: загальна характеристика. Характеристика емоцій (емоційних станів та властивостей) особистості. Розуміння емоцій іншої людини та управління своїми емоціями. Характеристика різних почуттів. Емоційно зумовлена поведінка та емоційні типи. Професійні, вікові, статеві та патологічні особливості емоційно-почуттєвої сфери людини. Здібності. Соціопсихічна підструктура особистості (досвід, характер, спрямованість, мотивація). Підструктура особистості «свідомість-самосвідомість». Психічні стани. Соціалізація особистості. Психологічний захист. Поведінка особистості. Девіантна поведінка і деривація. Цілеспрямована і залежна поведінка особистості. Психічне здоров’я особистості. Психічна стійкість особистості. Самоуправління і саморегуляція особистості. Саногенний потенціал особистості, його активізація і саморегулювання. Кризи особистості в сучасному суспільстві. Розвиток і формування особистості. Розвиток конкурентоспроможної особистості

10. Рекомендовані джерела та література: • Назаретян, Варій М. Й. Психологія особистості : Навч. Пос. – К. : ЦУЛ, 2008. – 598 с.

 • Винославська О. В. Психологія : Навчальний посібник. – Київ ІНКОС 2005.

 • Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005

 • Психологія особистості: Хрестоматія : Навч. посіб./ Мельничук О. Б., Пасічняк Р. Ф., Вольнова Л. М та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

 • Ліфарева Н. В. Психологія особистості : Навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

 • Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: навч. посібник / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.

 • Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С. Д. Максименко. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 272 с.

 • Русинка І. І. Психологія : Навч. посібник. / І. І. Русинка – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2011. – 407 с.

 • Скрипченко О. В. Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородній-чук. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

 • Цимбалюк І. М. Психологія : Підручник / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 214 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХ. Назва дисципліни «Психодіагностика»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 6

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. психолог. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • зміст психодiагностичних методик, їх призначення та вимоги до процедури; проведення тестування;

 • теоретико-методологічні принципи психодіагностики;

 • етичні норми та принципи психодiагностичної служби у відповідності з міжнародними стандартами.

Студенти повинні уміти:

 • застосовувати психодіагностичний інструмента-рій для вимірювань індивідуальних відмінностей;

 • здійснювати психодіагностику інтелектуальних здібностей;

 • проводити психологічну діагностику особистості;

 • на практиці здійснювати тестування з психодiагностичними цiлями;

 • на професійному рiвнi приймати рішення, виходячи з результатів тестування;

 • забезпечувати необхідний рівень надійності діагнозу шляхом застосування паралельних стандартизованих та не стандартизованих методик.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Педагогіка», «Персонологія» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль І. Психодіагностика як наука і психодіагностична діяльність. Загальні засади психодіагностики. Властивості та їх вимірювання. Психометричні основи психодіагностики. Психологічне заключення та його інтерпретація. Класифікація психодіагностичних методик. Універсальні психодіагностичні методики.

Змістовий модуль ІІ. Психодіагностична практика. Вимірювання інтелекту і пізнавальних процесів. Особистісні опитувальники. Проективний підхід у психодіагностиці. Психодіагностика мотивації. Психодіагностика міжособистісних стосунків. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Практичні діагностичні задачі. Професійно-етичні нормативи в психодіагностиці.

10. Рекомендовані джерела та література: • Бурлачук Л. Ф. Психодіагностика : Підручник для вузівСПб.: Вид-во Пітер, 2006. – 351 с.

 • Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словник-довідник з психодіагностики. – 2-е вид., перераб. і доп. – СПб. : Пітер, 2006. – 528 с.: Іл. – (Серія «Майстри психології»).

 • Галян І. М. Психодіагностика: підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Ігор Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с.

 • Загальна психологія / За заг. ред. академіка С. Д. Максименка : Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 688 с.

 • Корольчук М. С. Психодіагностика : Навч. посібник для ВНЗ (рек. МОН України / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло / За ред. М. С. Корольчука. – Київ : Ника-Центр, 2010. – 400 с.

 • Психологічна діагностика : Підручник для вузів / Під ред. М. К. Акімової, К. М. Гуревича. – СПб. : Пітер, 2006. – 652 с.

 • Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : Навч. посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.

 • Романова Е. С. Психодіагностика : Підручник для вузів. – 2-е вид. СПб. : Пітер, 2008. 400 с.

 • Райгородський Д. Я. Практична психодіагностика. Методики та тести. Навчальний посібник. – Самара: Видавничий Дім «Бахрам-М», 2008. – 672 с

 • Шевандрин Н. І.. Психодіагностика, корекція й розвиток особистості : Підручник для студ. психол.-педагог. профілю. СПб. : Владос, 2001. 512 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХІV. Назва дисципліни «Педагогіка»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3,4

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • сутність, основні змістові положення педагогіки, її роль, місце в суспільстві і діяльності спеціаліста;

 • логіку і методики науково-педагогічного дослідження в процесі життєдіяльності фахівця;

 • філософські основи сучасної освіти;

 • генезис педагогіки як науки;

 • науково-методологічні основи дидактики;

 • закономірності та принципи навчання і виховання;

 • форми та методи навчального та виховного процесів;

 • проблеми цілепокладання й мотивації учіння;

 • сучасні навчальні та виховні технології;

 • психолого-педагогічні засади гуманізації суспільних відносин;

 • закономірності міжособистісних стосунків;

 • формування колективу та його виховного впливу на особистість.

Студенти повинні уміти:

 • здійснювати психолого-педагогічний самоаналіз; рефлексний самоконтроль, при необхідності конформності;

 • психолого-педагогічної індивідуалізації у процесі спілкування з людьми;

 • організувати, спланувати, провести ділову бесіду різного рівня складності;

 • провести практичні політологічні та соціологічні дослідження в освітній сфері суспільства;

 • створювати і підтримувати комфортні міжособові та ділові відносини із співробітниками;

 • здійснювати психолого-педагогічний вплив на підлеглих (суб’єктів учіння);

 • навчати, виховувати підлеглих, визначати цільовий компонент педагогічного процесу та засоби його вирішення у трудовому колективі.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: психологія, психологія особистості, історія, політологія. соціологія

9. Зміст навчальної дисципліни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка