Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка3/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Кінцеве екзаменуванняКомплексний екзамен з фаху.


 1. Вимоги до екзаменування та оцінювання

В університеті діють наступні форми контролю: екзамен/пмк (вказуються у робочому навчальному плані).
3. ОПИС ДИСЦИПЛІН
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

І. Назва дисципліни «Історія України» 1. Код. ГСЕП

 2. Тип. Обов’язкова

 3. Рік навчання. 1

 4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1

 5. Обсяг кредитів ECTS. 3

 6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: д .і .н (к. і. н.), доц.

 7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • після вивчення дисципліни студент повинен знати, що історія є головною складовою гуманітарної підготовки, формування свідомості та інтелекту фахівців;

 • предмет історії, його основні терміни і поняття, теорії, концепції, дискусійні проблеми;

 • суспільні явища, процеси, події, аналіз і узагальнення фактів, тенденції суспільного розвитку.

Студенти повинні уміти:

 • оволодіти навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення;

 • уміти аргументовано, переконливо викладати власні думки, відстоювати свою позицію;

 • самостійно готувати реферативні повідомлення, наукові доповіді і виступи з актуальних проблем вітчизняної історії;

 • уміти працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, документами;

 • здійснювати пошук історичної інформації з відповідної проблематики;

 • систематизувати матеріал, роботи самостійний аналіз і узагальнення.

 1. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

 2. Зміст навчальної дисципліни

Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності. Українські землі у складі іноземних держав (XIV-XVII ст.). Україна у XVI – першій половині XVII ст. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького, її політичні результати. Україна в другій половині XVII ст. «Руїна»: її соціально-політична Остаточна ліквідація української державності. Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.). Україна на початку ХХ ст. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.). Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.). Становище в Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.). Соціально-економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.). Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

 1. Рекомендовані джерела та література:

 1. Литвин В. Історія України : підручник : вид. 4-те доопр. та доповн. – К. : Наук. думка, 2010. – 828 с.

 2. Стежками історії. Книжка для читання з історії України [Текст] / М. Семкіяш: – Надвірна : ЗАТ «Надвірн. друк.», 2008. – 222 с.

 3. Якименко О. І. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навчання непрофіл. спец. / О. І. Якименко. – Київ : Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, 2007. – 259 с.

 4. Каденюк О. С. Історія України. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 408 с.

 5. Історія України: Підручник для вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – К. : Алеута, 2004. – 407 с.

 6. Історія України: сучасне бачення: Навч. посібник ./ В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання- Прес, 2004. – 390 с.

 1. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

 1. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

 1. Мова навчання. Українська.

ІІ. Назва дисципліни «Філософія»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1,2.

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. ф. н., доц.

7. Результат навчання.

Студент повинен знати: • сутність філософії, її структуру та функції;

 • історичні типи світогляду;

 • багатовікову історію розвитку філософської думки, у тому числі і в Україні;

 • особливості сучасної світової філософії;

 • рівні та форми виявлення буття, зокрема, людські виміри проблеми буття;

 • основні закони та категорії діалектики;

 • походження та сутність, структуру і функції свідомості;

 • сутність духовного життя суспільства;

 • види, рівні та форми пізнання, їх особливості;

 • діалектику пізнання та проблеми істини;

 • специфіку, рівні, форми і методи наукового пізнання;

 • проблеми філософської антропології і філософії історії; проблеми змісту та спрямованості історичного процесу

Студент повинен вміти:

 • орієнтуватись у загальних філософських концепціях і напрямах;

 • самостійно аналізувати світоглядні проблеми сучасності;

 • практично застосовувати діалектичні принципи загального взаємозв’язку та розвитку;

 • використовувати складники знання та пізнання і за їх допомогою створювати виправдані і інтелектуальні засоби своєї життєдіяльності;

 • практично застосовувати методи і форми наукового пізнання;

 • розуміти сутність внутрішнього світу людини та розглядати її в окресленнях свободи, пошуку та утвердження життєвих сенсів;

 • орієнтуватись в історичному процесі та суспільній організації життя;

 • розуміти те, що відбувається у сучасному суспільстві;

 • розвивати логічно аргументовану професійну мову, забезпечувати її наукову переконливість;

 • логічно правильно складати офіційні професійні документи.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія» базується на повсякденних знаннях людей та наукових, зокрема, на вивченні історії, математики, мови і літератури, суспільствознавства, мистецтвознавства, є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін: політології, соціології, культурології, психології та педагогіки.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Історія філософської думки.

Предмет і проблемне поле філософії. Філософія як світогляд. Філософія стародавнього світу. Філософія Середньовіччя та Відродження. Філософія Нового часу та Просвітництва. Німецька класична філософія та марксизм. Філософія ХХ століття. Традиції та особливості філософської думки на Україні.Змістовий модуль ІІ. Теоретичні проблеми філософії. Онтологія. Діалектика як теорія всезагального розвитку. Феноменологія. Антропологія. Гносеологія. Соціальна філософія.

Змістовий модуль ІІІ. Релігієзнавство.

Релігія як форма світогляду, її предмет і функції. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу. Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи. Релігія в сучасному світі. Свобода совісті та толерантність.

10. Рекомендовані джерела та література:


 • Вознюк В. В. Рассудок и разум. – К., 2005.

 • Волинка В.І. Вступ до філософії. – К., 2000.

 • Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій. – К., 2006 .

 • Науковий часопис. – К., 2008. – № 21-25.

 • Петрушенко В. Л. Філософія: Навч. пос. для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. – К.,Львів, 2005.

 • Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навч. посібник. –К., 2006.

 • Сидоренко О. П.  та ін.. Філософія : підручник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, М. С. Філяпіп та ін. [2-е вид., переробл. і доп.]. – К. : Знання, 2010. – 414 с.

 • Сучасні проблеми філософії : Навчальний посібник. – К., 2007.

 • Філософія : підручник / І. В. Бичко, І. В. Бойченко, В. Г. Табачковський. – К., 2005.

 • Філософія : Навчальний посібник / Надольний І. Ф., Бойченко І. В., Андрущенко В. П. та ін. – К., 2005.

 1. Філософія. Підручник / За ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя. – Харків, 2007.

11. Методи навчання – інтерактивні

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
IІІ. Назва дисципліни «Політологія»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 2

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: д .і .н (к. і. н.), доц.;

к. соц. .н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • об’єкт, предмет і метод політичної науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • зміст понять «політика», «політична система суспільства», «інститути політичної системи суспільства»;

 • розуміти що таке держава як базовий інститут політичної системи, політичний режим, політичне лідерство та політична свідомість;

 • розрізняти сучасні політичні течії та діяльність політичних партій в Україні.

 • основні сучасні зарубіжні та вітчизняні політологічні школи, напрями, концепції;

 • основи економічної і соціальної політики держави;

 • сутність та значення громадянського суспільства, правової держави;

 • міжнародні відносини і проблеми національної безпеки.

Студенти повинні уміти:

 • орієнтуватися в політиці як соціальній реальності;

 • характеризувати різні аспекти політичного розвитку суспільства;

 • орієнтуватися в програмах і платформах основних політичних партій та рухів, які впливають на політичне життя України;

 • оперувати ціннісно-нормативними принципами аналізу політичних ідеологій та концепцій;

 • володіти політичною свідомістю і політичною культурою;

 • формувати особисту політичну і громадянську позиції.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія України», «Філософія», «Основи економічної теорії».

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Теорія та історія політичної думки.

Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства. Історія світової та вітчизняної політичної думки. Сучасні ідейно-політичні течії. Політична діяльність. Політична влада. Політична система суспільства.Змістовий модуль 2. Чинники та механізми політичних процесів. Економічна і соціальна політика. Політична культура. Особистість і політика. Політичне лідерство. Політика та етнонаціональні відносини. Світовий політичний процес.

10. Рекомендовані джерела та література: • Абетка української політики: Довідник. – К. : Смолоскип, 2001.

 • Авер’янов В. Б., Бойко В. Ф., Борденюк В. І. Коментар до Конституції України. – К., 1996.

 • Декларація про державний суверенітет України : До першої річниці з дня проголошення: 16 липня 1991 р. – К : б.в., 1991.

 • Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відпов. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад прав наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2012. – 1128 с.

 • Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія. – К., 2004.

 • Кирилюк Ф. М. Історія політології : Підручник для вищих навчальних закладів. – К. : Знання України, 2007.

 • Колодій А., Харченко В., Климансъка Л., Космина Я. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000.

 • Левківський К. М., Піча В. М., Хома Н. М. Політологія : Підр. для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів : Новий Світ – 2000, 2005. – 476 с.

 • Рудич Ф. М. Політологія / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – Київ : Либідь, 2009.

 • Політологія. Навчально-методичний комплекс : Підручник / За ред. Ф. М. Кирилюка – К. : Центр навчальної літератури, 2004.

 • Політологія. Підручник / За загальною ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. – К. : Альтерпрес, 2005.

 • Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Кременя, M. I. Горлача. – К.; Харків : Єдинорог, 2001.

 • Політологія: конспект лекцій: Навч.посіб. / Піча В. М., Хома Н. М. – Новий світ, 2008.

 • Політологія : Навч.посіб. для ВЗН. – 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко – К. : Академія, 2006. – 568 с.

 • Політологія : Навч. посіб. для ВЗН. – 3-тє вид., перероб. і доп. МОН України / За ред. О. В. Бабкіна – К. : Академія, 2009.

 • Піча В. М., Хома Н. М. Політологія : Навч. посіб. – К: Каравела; Львів : Новий Світ, 2007.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
IV. Назва дисципліни «Історія української культури»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3

5. Обсяг кредитів ECTS. 2,0

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. ф. н., доц.

8. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • особливості культурного розвитку України у різних історичних епохах;

 • поняттєво-категоріальний апарат;

 • сучасну періодизацію української культури;

 • особливості ключових концепцій та підходів до розгляду важливих історико-теоретичних проблем розвитку української культури.

Студенти повинні уміти:

 • аналізувати культуротворчі проблеми, явища духовного життя;

 • визначити мистецькі стилі різних епох;

 • користуватися термінологією в процесі дискусії;

 • розуміти історичну періодизацію української культури;

 • розрізняти світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи;

 • формувати сучасну історичну культуру і вдосконалювати власну життєву і політичну позицію.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Культурологія», «Філософія», «Психологія і педагогіка», «Соціологія».

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Ґенеза української культури

Предмет і завдання історії української культури як гуманітарної науки. Первісна культура давньої України. Праукраїнська культура у світлі сучасної індоєвропеїстики. Релігійні ідеї праукраїнців. Культура Ренесансу і Бароко. Культура Романтизму. Культура періоду «Червоного Ренесансу».Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти української культури. Основи націології. Культура України у етнографічно-регіональному вимірі. Проблеми сучасної української культури.

10. Рекомендовані джерела та література: • Бокань В. Культурологія : Навч. посіб. – К. : Основи, 2005.

 • Добржанський О. В., Марусик Т. В. Історія української культури. – Чернівці : Рута, 2000.

 • Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури XXст.) : Навч. посібник. – К., 2006.

 • Клапчук С. М., Остафійчук В. Ф. Історія української та зарубіжної культури. – К. : Знання, 2001.

 • Крип’якевич І. Історія української культури. – К. : Либідь, 2000.

 • Лозко Г. Українська етнологія. – К. : Основи, 2004.

 • Павлова О. Ю. Історія української культури : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

11. Методи навчання – інтерактивні

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
V. Назва дисципліни «Іноземна мова»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3 Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1,2

5. Обсяг кредитів ECTS. 5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. філол. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати і вміти:


 • вести бесіду-діалог проблемного характеру відповідно до програмної тематики;

 • робити самостійні усні монологічні повідомлення іноземною мовою за тематикою курсу;

 • реферувати (усно та письмово) оригінальні різностильові тексти;

 • здійснювати адекватний переклад з англійської мови на українську та навпаки текстів, що відповідають тематиці та рівню складності курсу.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: Знання з іноземної мови рівня повної загальної середньої освіти.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовний модуль 1. Інтродуктивний. Моя сім’я. Характер та зовнішність. Моє помешкання. Меблі та їх розміщення в квартирі. Мій робочий день. Улюблена пора року.

Змістовний модуль 2. Я-студент. Мої інтереси та уподобання. Я – майбутній соціальний робітник. Моя майбутня професія. Англійська мова – засіб міжнародного спілкування. Я вивчаю іноземну мову.

Змістовний модуль 3. Політичні системи країн, мови яких вивчаються. Характеристика форм державного устрою та правління. Політична система України. Політична система Великобританії, Франції, Німеччини. Політичні особливості та відмінності країн, мови яких вивчаються.

Змістовий модуль 4. Ділова поїздка. Подорож. На митниці. В готелі. В ресторані / їдальні.

Змістовий модуль 5. Вступ до ділового спілкування. (Технології у діловому спілкуванні). Етика та культура соціального робітника. Влаштування на роботу. Ділове листування. Види та характеристика нормативних актів. Комп'ютери. Телефонні розмови.

Змістовий модуль 6. Соціологія як соціальна наука. Що таке соціологія (поняття і суть соціології). Поведінка людини і соціальне оточення. Соціальне забезпечення людини. Соціальна робота в Україні. Соціальне сфера Великобританії, Франції, Німеччини.

Змістовий модуль 7. Предмет, методи та завдання соціальної роботи. Основи конституційного права. Загальна характеристика прав і свобод людини. Методи соціального дослідження (Соціальна статистика. Громадська думка. Анкетування Спостереження). Методи соціальної роботи. Етика проведення соціальних досліджень та соціальної роботи. Етика проведення соціальних досліджень та соціальної роботи.

Змістовий модуль 8. Галузі соціальної роботи. Політична соціологія. (Бюрократія. Демократія. Влада і політика. Держава). Економічна соціологія. (Робота. Виробництво. Економіка. Основи охорони праці). Соціологія освіти. Освіта і культура. Соціальна робота з організаціями та громадами. Соціальна робота з дітьми і сім’ями. Актуальні проблеми соціальної роботи.

10. Рекомендовані джерела та література: • English for students of Sociology – Англійська мова для студентів напряму «Соціологія» : Навч. посіб. / Уклад. Л. А. Люлька. – К. : МАУП, 2007. – 240 с.

 • Getting on in English. За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. – Львів, 2006

 • Giddens, Anthony. Sociology (5th edition), Polity, Cambridge. 2006.

 • Sociology in Ukraine: Selected works published during 90-th / E. Golovakha (ed.); National Academy of sciences of Ukraine. Institute of sociology. – Kyiv, 2004.

 • Garwood Ch. Aspects of Britain and the USA. – Oxford, Oxford univ. press, 2002. – 96 p.

 • Jon Naunton. Profile Pre-Intermidiate. – Oxford University Press, 2008.

 • Jon Naunton. Profile Intermidiate. – Oxford University Press, 2008.

 • A new dictionary of sociology / Ed. By G. D. Mitchell. – Lnd. A. Henley; Routledge & Kegan, 2006.

 • Contemporary Sociology. – Washington DC. 2008

 • Dictionary of modern sociology. – Totowa, New Jersey, 2005.

 • Grant David, McLarty Robert. Business Basics. – New York: Oxford University Press, 2005.

 • Items. Social Science Research Council. – New York. 2006

 • www.sociology-lnu.org.ua

 • www.4uth.gov.ua/tolerance/what_is.htm

 • www.knlu.kiev.ua/

 • uk.wikipedia.org/wiki/

 • www.info-ua.biz/Sotsіologіchna_іnformatsіya.html

 • catalog.franko.crimea.ua/.

 • WWW teacherexpress. com

 • WWW learnenglish-britishcouncil. org. uk.

 • WWW sitesforteachers. com.

 • WWW tolearnenglish. com.

 • WWW lessonplans. com.

 • WWW teach-nology. com.

 • WWW study. ru.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний (опитування, виконання тестів та лексико-граматичних вправ);

 • модульний контролю знань студентів ( контрольна робота);

 • оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань студентів (переклад автентичних текстів визначених обсягів та складності за темами, що вивчаються; написання резюме, анотацій та тез до визначених викладачем текстів; написання творчих робіт за темами програми; написання творчих робіт на вільну тему; написання рефератів за вказаними викладачем тем та їх презентація на заняттях; опрацювання матеріалів періодичної літератури; інформаційне повідомлення за матеріалами періодичної літератури; опрацювання інтернет-матеріалів; презентація інтернет-матеріалів на заняттях);

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Англійська.
VI. Назва дисципліни «Українська мова

(за професійним спрямуванням)»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к .філол. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • орфоепічні норми усного мовлення та дотримання їх під час спілкування;

 • офіційно-діловий стиль української літературної мови, його найважливіші ознаки;

 • правила складання й оформлення офіційних документів відповідно до норм літературної мови;

 • прийоми раціональної роботи з офіційними текстами;

 • лексичні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні норми усної та писемної форм української мови;

 • етикет усного та писемного мовлення;

 • стилістичні особливості мовних одиниць в офіційно-діловому мовленні.

Студенти повинні уміти:

 • володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;

 • здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

 • сприймати, відтворювати і створювати фахові тексти, професійні документи;

 • застосовувати юридичну термінологію в різних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;

 • користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

 • виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;

 • підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);

 • дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Державна мова – мова професійного спілкування. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Норми мови фаху та їх відповідність загальним мовним нормам. Лексичні норми сучасної української літературної мови. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Основи культури української мови. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного фахового спілкування. Вимоги до професійних текстів: об'єктивність викладу, логіка, послідовність, точність, доступність, стандартність. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

10. Рекомендовані джерела та література: • Корж А. В.Українська мова професійного спрямування : Навчальний посібник. – К. : Правова єдність, 2009. – 296с.

 • Костик Л. Б., Філіпчук М. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Курс лекцій. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 136с.

 • Культура фахового мовлення : Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 496 с.

 • Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006.– 592 с.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навчальний посібник / Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. – К. : Знання, 2008. – 430с.

 • Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О.Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. – К. : Наук, думка, 2007. – 288 с.

 • Шевчук С. В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навч. посібник. – К. : Алерта, 2009. – 304с.

 • Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Наук. думка, 2007. – 240 с.

 • httpHYPERLINK "http://www/"://HYPERLINK "http://www/"www. msu. kharkov.

 • httpHYPERLINK"http://www.mova/"://HYPERLINK "http://www.mova/"wwwHYPERLINK"http://www.mova/".HYPERLINK "http://www.mova/"mova. info

 • httpHYPERLINK"http://www.mot.narod/"://HYPERLINK "http://www.mot.narod/"wwwHYPERLINK"http://www.mot.narod/".HYPERLINK "http://www.mot.narod/"mot.narod. ru

 • httpHYPERLINK "http://www/"://HYPERLINK "http://www/"www. novamova.com. ua

 • httpHYPERLINK "http://ufil/"://HYPERLINK "http://ufil/"ufil. org. ua

 • httpHYPERLINK "http://novamova/"://HYPERLINK "http://novamova/"novamova. com. ua

 • www.litopys.org.ua

 • www.pereklad.kiev.ua

 • www.pravopys.net

 • www.r2u.org.ua

 • www.rozum.org.ua

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
VIІ. Назва дисципліни «Фізичне виховання»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1,2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1-4

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: майстер спорту.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основи здорового способу життя; основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

 • основи фізичного виховання різних верств населення;

 • навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

 • нормативи професійно-прикладної психофізичної підготовленості; головні цінності фізичної культури і спорту.

Студенти повинні уміти:

 • формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

 • формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні;

 • зміцнювати здоров’я, сприяти правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактику захворювань, забезпечувати високий рівень фізичного стану, працездатність протягом всього періоду навчання;

 • оволодівати системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечувати, зберігання і зміцнення здоров’я, розвити й удосконалювати психофізичні можливості, якостей і властивостей особистості;

 • набувати фонд рухових умінь і навичок, забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

 • набувати досвід творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

 • підвищувати фаховий і культурно-правовий рівень, фізичні і психологічні якості покращувати психологічний клімат трудового колективу;

 • виконувати державні або відомчі тести і нормативи на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: фізична культура.

9. Зміст навчальної дисципліни.Легка атлетика : Загально-розвиваючі вправи. Спеціальні бігові вправи легкої атлетики. Біг на короткі дистанції – 30м, 100, 200 м. Біг на середні дистанції – 800, 1000 м. Кросова підготовка – 2000 м. (дівчата), 3000 м. (юнаки). Стрибки у довжину з місця і з розбігу. Естафетний біг 4×60 м. і 4×100 м. Човниковий біг 4х9 м. Здача нормативів державного тестування. Правила змагань з легкої атлетики.

Волейбол. Загально-розвиваючі вправи. Передача м’яча зверху і знизу. Верхня і нижня пряма подача. Техніка блокування нападаючого удару. Тактичні дії в нападі і в захисті. Правила гри.

Гімнастика. Стройові вправи. Загально-розвиваючі вправи. Піднімання тулуба з положення лежачи. Ритмічна і атлетична гімнастика. Силова підготовка на перекладині. Акробатика.

Баскетбол. Ведення м’яча на місці і в русі. Передача м’яча на місці і в русі. Штрафні кидки м’яча в кошик. Техніка виконання подвійного кроку. Індивідуальні та командні дії в захисті і нападі. Правила змагань. Навчальна гра. Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та спортивного тренування. Професійна фізична підготовка. Екологічні основи фізичного виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів у ліквідації недоліків у стані здоров’я громадянина.

10. Рекомендовані джерела та література • Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні – К., 1994. – 26 с.

 • Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За заг. ред. М. Д. Зубалія, 2-е вид., перероб. і доп. – К. : 1997. – 36 с.

 • 3акон України «Про освіту» №1060-ХІ від 11.09.2003 р, із змінами від 11 червня 2008 р.

 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – №7, ст.50

 • Закон України «Про вищу освіту» №2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 року

 • Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХI століття) // Освіта. – 1993. – № 44–4 .

 • Законодавство України про освіту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – www.osvita.org.ua/pravo.

 • Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді України. – К., 1994. – 54 с.

 • Грінберг В. А. Хрестоматія з історії фізичної культури від найдавніших часів до кінця XVIII століття. – Кіровоград : Новий світ, 1995. – 139 с.

 • Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів : ЛОНМІО, 1997. – 134 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
VIІІ. Назва дисципліни «Нові інформаційні технології»

1. Код. ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 2

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: док. т. н. (к. т. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основи комп'ютерної техніки;

 • архітектуру комп'ютера;

 • принципи застосування можливостей сучасних комп'ютерів;

 • принципи локальної і глобальної комп'ютерних мереж;

 • основи роботи з програмами MS Word, MS Excel, MS Access.

Студенти повинні уміти:

 • працювати в операційних системах MS-DOS і Windows;

 • використовувати сервісні програми для ПК;

 • працювати з локальною обчислювальною мережею;

 • працювати в глобальній комп'ютерній мережі Internet;

 • працювати з пакетом прикладних програм MS Office;

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Предмет, методи і завдання дисципліни. Теоретичні основи соціальної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Мережні технології. Застосування Інтернету в соціальній роботі. Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації. Основи web-дизайну. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Перспективи розвитку інформаційних технологій

10. Рекомендовані джерела • Зелинский С. З. Энциклопедия персонального компьютера. – Харьков : Книжный клуб, 2010. – 352с.

 • Караванова Т. П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми : Навч. посіб. для 9-11 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К. : Генеза. – 2009. – 331 с.

 • Баженов В. А. та ін. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, 2-ге видання. – К. : Каравела, 2008 – 640 с.

 • Дибкова A. M. Посібник. Інформатика. Комп'ютерна техніка. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с.

 • Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій. – К. : Каравела, 2007. – 240 с.

 • Глинський Я. М. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. – Львів : Деол, 2005. - 257 с.

 • Глинський Я. М. Інформатика. Інформаційні технології. – Львів : Деол, 2005. – 263 с.

 • .

 • Вальдрат О., Чаповська Р. Робота з Microsoft EXCEL 2000. – К, 2002.

 • Жмуркевич А., Чаповська Р. Робота з базами даних Microsoft ACCESS 2000. – К. : ЦУЛ, 2003.

 • Іванов В. Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 • Писарівська Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту. Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2004. – 369 с.

 • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навчальний посібник, 2004.

 • Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит. Контрольні методики і технології. – К. : Знання, 2005.

 • www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html

 • http://e-kniga.in.ua/category/informatikaJournal/

 • www.nbuv.gov.ua

 • www.alpha.rada.kiev.ua

 • www.library.if.ua

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ІХ. Назва дисципліни «Технічні засоби навчання»

1. Код. ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.1

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. ф.-м. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • можливості застосування сучасних ПЕОМ в емпіричних дослідженнях;

 • основні фундаментальні поняття інформатики – алгоритм, програма, змінна, оператор тощо;

 • основні технічні поняття, пов'язані з організацією сучасних ПЕОМ процесор, пам'ять, диски тощо;

 • основні принципи організації сучасного програмного забезпечення орієнтація на діалог, модульність тощо.

Студенти повинні уміти:

 • самостійно працювати з ПЕОМ і мати навички, необхідні для самостійного освоєння нового програмного забезпечення;

 • самостійно готувати тексти рукописів за допомогою принаймні одного текстового редактора;

 • читати та при необхідності складати невеликі програми, пов'язані з професійною діяльністю, на одній з мов високого рівня.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Історія розвитку інформатики та засобів обчислювальної техніки

Поняття алгоритму та програми. Властивості алгоритму. Архітектура сучасних ПЕОМ. Основні поняття операційної системи MS-DOS. Робота в середовищі MS-DOS. Основи програмування на одній з мов високого рівня (Бейсик або Паскаль). Побудова арифметичних та логічних виразів. Основні синтаксичні конструкції: присвоєння, умовний оператор, цикли, підпрограми. Робота з файлами. Елементарні поняття комп'ютерної графіки. Підготовка та редагування текстів за допомогою ПЕОМ (на прикладі конкретного текстового редактора). Знайомство з організацією та використанням пакетів програм аналізу даних (на прикладі конкретного пакету).

10. Рекомендовані джерела та література:


 • Баженов В. А та ін. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, 2-ге видання. – К. : Каравела, 2008. – 640 с.

 • Бююль Ахим, Цефель Петр. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. / Ахим Бююль, Петр Цефель – Спб. : ДиаСофтЮП, 2005 – 608 с.

 • Дибкова A. M. Інформатика. Комп'ютерна техніка : Посібник. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с.

 • Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій. – К. : Каравела, 2007. – 240 с.

 • Зелинский С. З. Энциклопедия персонального компьютера. – Харьков : Книжный клуб, 2010. – 352 с.

 • Іванов В. Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 • Караванова Т. П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми : Навч. посіб. для 9-11 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К. : Генеза. – 2009. – 331 с.

 • Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006

 • www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html

 • http://e-kniga.in.ua/category/informatikajournal/

 • www.nbuv.gov.ua

 • www.alpha.rada.kiev.ua

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
Х. Назва дисципліни «Безпека життєдіяльності і ЦО»

1. Код. ПНП

2. Тип. Нормативна

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 2

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. мед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основні умови, що забезпечують життєдіяльність людини; роль екологічних факторів у забезпеченні життєдіяльності;

 • причини та джерела виникнення негативних факторів в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру;

 • види небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів, що породжуються джерелами небезпек;

 • наслідки негативного впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин; державні заходи щодо захисту життя людини;

 • види індивідуальних та колективних засобів захисту людини;

 • основи організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Студенти повинні уміти:

 • використовувати знання курсу у професійній діяльності;

 • застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

 • працювати з приладами та нормативними документами щодо безпеки життєдіяльності;

 • приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

 • планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі «людина-техніка-життєве середовище»;

 • практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;

 • оцінювати радіаційну, хімічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха або аварії;

 • керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах народного господарства відповідно до майбутньої спеціальності;

 • користуватися законодавчими і нормативними актами, які регламентують організацію безпеки життєдіяльності;

 • здійснювати заходи щодо захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих факторів та контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та пожежної безпеки;

 • надавати першу долікарську допомогу потерпілим при нещасних випадках.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: базові знання з курсу «Основи безпеки життєдіяльності» рівня повної загальної середньої освіти.

9. Зміст навчальної дисципліни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка