Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка13/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Терапія за допомогою експресивних мистецтв. Казкотерапія. Танцювальна терапія. Музикотерапія

Терапія за допомогою пластичних мистецтв. Ізотерапія. Фото- і слайдотерапія. Терапевтичний вплив дизайну інтер’єру.

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Введение в музыкотерапию / Под ред. Г.-Г. Декер-Фойгт. – СПб. : Питер, 2003.

 2. Защепенков В., Лифанов В. Психология интерьера, или Мой интерьер как мой портрет. – М. : Независимая фирма «Класс», 2005. – 160 с.

 3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии. – СПб. : Речь, 2006. – 176 с.

 4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб. : Речь, 2005. – 320 с.

 5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. – СПб. : Речь, 2005. – 340 с.

 6. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб. : Речь, 2005.

 7. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. – СПб. : Речь, 2006. – 336 с.

 8. Петрушин В. И.Музыкальная психотерапия: Теория и практика : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.

 9. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання : Навч. посіб. – К. : Вища шк., 2004. – 679 с.

 10. Белинская Е. В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб. : Речь, 2006. – 125 с.

 11. Бретт Д. «Жила-была девочка, похожая на тебя…». – М. : Независимая фирма «Класс», 1996.

 12. Вознесенська О.Л. Групи взаємодопомоги: соціалізація через розвиток творчого потенціалу : Методичний посібник для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги, створених при Консультативних пунктах «Довіра» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Частина 2. – К. : Каліта, 2005. – 168 с.

 13. Геник С. Музична терапія // В кн. Геник С. Людина. Сім’я. Україна. – І.-Франківськ, 2000.

 14. Данилов А. С. Катарсис и его терапевтическая роль // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 4.

 15. Копытин А. И. Тренинг по фототерапии. – СПб.: Речь, 2006. – 96 с.

 16. Петрушин В. И. Музыкальная психология : Учеб. пособие для студентов и преподавателей. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 384 с.

 17. Потемкина О. Ф., Потемкина Е. В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб. : Речь, 2006. – 524 с.

 18. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000.

 19. Простір арт-терапії : Зб. наук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО «Арт-терапевтична асоціація»; Редкол. : Семиченко В. А., Чуприков А. П. та ін. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 1.

 20. Простір арт-терапії: Разом з вами : Збірник наукових статей / За науковою ред. А. П. Чуприкова, О.А Бреусенка-Кузнєцова, О. Л. Вознесенської. – К., 2006.

 21. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокор-рекционные группы: теория и практика. – СПб. : Питер Ком, 1999.

 22. Фрейд З. Толкование сновидений. – К. : Здоровье, 1991. – 384 с.

 23. Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. – М. : Антидор, 1998. – 358 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ХVІІ. Назва дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі»

1. Код. ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 7

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Салагор В. Д., асистент.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • коло суспільних відносин, що становлять предмет соціального забезпечення;

 • чинне законодавство про соціальне забезпечення населення;

 • особливості соціальної та міграційної політик України;

 • систему соціально-правових відносин;

 • особливості державних та соціальних допомог.

Студенти повинні уміти:

 • орієнтуватись у системі джерел соціального законодавства України та міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення;

 • аналізувати, узагальнювати та застосовувати норми права соціального забезпечення України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;

 • розрізняти відносини, що регулюються правом соціального забезпечення, від відносин, які регулюються іншими галузями права;

 • користуватись джерелами права соціального забезпечення та тлумачення норм права, коментарями при вирішенні спорів;

 • підбирати літературу з теми заняття, складати конспекти і тези виступів, знаходити правову інформацію;

 • логічно (послідовно, з виокремленням головного, доказово, аргументовано) викладати правничий матеріал із застосуванням знань з різних джерел та галузей права, користуючись правовою термінологією права соціального забезпечення;

 • застосовувати правові знання з права соціального забезпечення для оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Трудове право», «Цивільне право», «Сімейне право».

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Соціальне забезпечення - пріоритетний напрямок соціальної політики держави. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення. Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення. Правовідносини в сфері соціального забезпечення. Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Змістовий модуль 2. Система страхових допомог за законодавством України. Система державних допомог за законодавством України. Соціальні послуги як елемент соціального захисту

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996р. // www.rada. gov.ua

 2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 16/98-ВР від 14.01.1998р. //www.rada. gov.ua

 3. Закон УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII від 28.02.1991р. // www.rada. gov.ua

 4. Закон УРСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-XII від 21.03.1991р. // www.rada. gov.ua

 5. Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XII від 05.11.1991р. // www.rada. gov.ua

 6. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-XII від 20.12.1991р. // www.rada. gov.ua

 7. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в редакції Закону № 2334-ІІІ від 22.03.2001р. // www.rada. gov.ua

 8. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22.10.1993р. // www.rada. gov.ua

 9. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» № 3721-XII від 16.12.1993р. // www.rada. gov.ua

 10. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26.06.1997р. // www.rada. gov.ua

 11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105-XIV від 23.09.1999р. // www.rada. gov.ua

 12. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1533-III від 02.03.2000р. // www.rada. gov.ua

11. Методи навчання – інтерактивні

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

  1. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

  1. Мова навчання. Українська.

ІІ.ХV. Назва дисципліни «Медіація»

1. Код . ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к. пед. н.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основні поняття і категорії медіації;

 • структуру соціального конфлікту;

 • процес розвитку, управління, розвязання конфліктом;

 • способи ведення переговорів чи посередництво.

Студенти повинні уміти

 • вміти слухати і чути;

 • адекватно реагувати на почуте і побачене;

 • вирішувати суперечки і конфлікти, приходити до консенсу;

 • знаходити рішення, взаємно вигідне обом сторонам

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Психологія особистості», «Психодіагностика», «Вікова психологія» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліни

Поняття про конфлікт. Структура соціального конфлікту. Розвиток конфлікту. Управління конфліктом. Розвязання конфлікту. Посередництво. Участь третьої сторони у розвязанні конфлікту. Медіація: історія та сучасність. Процес та процедура медіації. Роль посередника у переговорах. Психологічні фактори, що погіршують медіаційний процес. Оцінка ефективності посередницької діяльності. Принципи, переваги та недоліки медіації. Особливості застосування медіації. Медіабельність. Медіація в Україні

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Айртсен И. Реконструкція связей в сообществе – медиция и восстановительное правосудие в Европе / И. Айртсен, Р. Маккей, М. Райт и др.; пер. С англ. – К. : Издатель Захаренко В.А., 2008. – 183 с.

 2. Городяненко В. Г. Соціологія : підручник. – К. : Академія, 2008. – 251 с.

 3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

 4. Етичний кодекс медіатора «Українського центру порозуміння» // Матеріали міжнародної конференції 20-21 квітня 2006 р. «Впровадження відновного правосуддя в Україні : висновки та перспективи». – К., 2006. – С.118-120.

 5. Комісарик М. І., Леко Б. А., Чуйко Г. В. Основи психології спорту : навч.-методичний посібник. – Чернівці : Рута. – 2004. – 400 с.

 6. Леко Б. Медіація : підручник / Б. Леко, Г. Чуйко. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2011. – 464 с.

 7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : Навч.посіб. – К. : Академвидав, 2003.- 568 с.

 8. Пірен М. І. Конфліктологія : Підручник. – К. : МАУП, 2007. – 360 с.

 9. Ракитина Л. Н., Львова О. А. Медиция (посредничество). – М. : Эксмо, 2008. – 144 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
4. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
4.1. Вартість проживання

Вартість проживання у гуртожитку становить 120 на місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).


4.2. Житло

Університет має два гуртожитки загальною площею 3936 кв. м. на 260 місць. Житлові кімнати гуртожитків обладнано сучасним твердим та м'яким інвентарем. Кімнати побутового призначення, туалетні кімнати, душові з відповідним обладнанням відповідають сучасним санітарно-гігієнічним вимогам. Встановлені ємкісні електричні водонагрівачі дають можливість цілодобового забезпечення гарячою водою.

З меою створення умов повноцінного відпочинку студентів в гуртожитках функціонують 16 телевізорів, встановлений акваріум, холи гуртожитків обладнані м'якими кутками. В університеті розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення, а саме: осітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, навчальний план.

Адреси гуртожитків: • гуртожиток № 1, м. Чернівці, вул. Кутузова, 6;

тел. (03722) 3-13-78

 • гуртожиток № 2, м. Чернівці, вул. Челюскінців, 8;

тел. (0372) 52-19-24
4.3. Харчування

В університеті працює їдальня (у корпусі №3 по вул. Садовій, 5). Вартість харчування у студентській їдальні: сніданок - 7—12 грн, обід - 15-20 грн.


4.4. Можливості для студентів з особливими потребами

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні стипендії. Вони призначаються: • студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

 • студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії;

 • студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно з законодавством);

 • студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І-ІІ групи;


4.5. Фінансове забезпечення (підтримка) студентів

Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і середній бал успішності яких за результатами підсумкового контролю становить 4 бали і вище, щомісячно нараховується стипендія. Розмір стипендії встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України.

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між університетом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди.

Наказ про нарахування стипендії студентам університету видається один раз на семестр. Усі студенти першого року навчання, що навчаються на бюджетній основі, одержують стипендію у 1-му семестрі. Призначення стипендії в наступних семестрах залежить від успішності у навчанні.

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній роботі студентам університету за поданням стипендіальної комісії, вченої ради університету, вчених рад факультетів можуть призначатися такі стипендії: академічна стипендія Президента України, академічна стипендія Верховної Ради України, академічна стипендія Кабінету Міністрів України, стипендія ректора. Крім того, за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній роботі студенти академії можуть заохочуватися грамотами, подяками, цінними подарунками, грошовими преміями тощо.

Для підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених верств населення може надаватись матеріальна допомога.


4.6. Медичне забезпечення

Профілактичне та медичне обслуговування студентів університету здійснює студентська поліклініка міста та медпункт, який обладнано в гуртожитку № 1 (вул. Кутузова, 6).


4.7. Умови для навчання

Для забезпечення навчального процесу в університеті працює бібліотека. Бібліотека забезпечена приміщеннями: три читальних зали на 135 посадкових місця, книгосховище, зал для видачі літератури та каталогів.

Книжковий фонд бібліотеки складає 35 476 примірників. Наукова література налічує 6517 примірників, навчально-методична – 15912 примірників. За змістом:


 • економічна література – 14591 примірників

 • математична – 1633 примірника

 • суспільно-політична (в т.ч. правнича) – 2593 примірників

 • природнича – 985 примірника

 • філологічна – 1946 примірників

 • літературознавча – 700 примірників

 • технічна – 467 примірників

 • педагогічна – 1196 примірників

 • мистецтвознавча – 308 примірників

 • спортивна – 234 примірника.

Художня література налічує 10880 примірників, що становить 31,4 %, довідкова література – 1358, що складає 12,2% від загальної кількості. Фонд періодичних видань включає 66 назв газет та журналів, з них 59 фахових періодичних видань.

Книжковий фонд бібліотеки постійно оновлюється. На даний час вирішуються питання щодо підключення телекомунікаційної мережі бібліотеки до локальної мережі університету, оснащення її новими комп’ютерами та автоматизованими робочими місцями для студентів; розміщення на сайті закладу інформації про бібліотечний фонд.

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам. Для забезпечення навчального процесу університет має 17 потокових аудиторій загальною площею 2025 кв. м., 24 аудиторії для проведення семінарських та практичних занять площею 1690 кв. м., 10 комп’ютерних класів загальною площею 541 кв. м. в яких функціонує 273 комп’ютерів останнього покоління, 2 лінгафонних кабінети. Мультимедійною технікою обладнано 4 лекційні аудиторії на 100 посадкових місць кожна, кабінет французької мови, центр інформаційних технологій, існує вільний доступ до мережі Інтернет. Для проведення масових заходів обладнаний сучасною технікою актовий зал на 200 посадкових місць. Створені та працюють кабінети історії України, української мови і літератури, правничих дисциплін, філософських дисциплін, безпеки життєдіяльності, політичної економії, фізико-математичних дисциплін, основ інформатики і комп’ютерної техніки, тощо.

Технічне забезпечення у повному обсязі задовольняє навчальний процес. Кожна кафедра університету розміщена в окремому приміщенні, де обладнані робочі місця завідувачів кафедр та викладачів.

Засідання ректорату та вченої ради проводяться в окремому залі засідань. Службові приміщення, деканати та інші обслуговуючі приміщення обладнані необхідним інвентарем. У приміщеннях створено всі необхідні умови для продуктивної праці. В 2008 р. розпочато будівництво нового навчального корпусу площею 1000 кв. м2. по вулиці Ломоносова, 18.

У навчально-виховному процесі викладачі та студенти мають можливість використовувати високоякісну, сучасну аудіо та відеоапаратуру, кодоскопи, телевізори.


4.8. Умови для занять спортом

В університеті створено всі умови для занять студентами фізичною культурою і спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота включає: тренажерний зал; гімнастичний зал; зал для груп фізичної реабілітації; приміщення шахового клубу тощо. Заняття з фізичного виховання студентів університету здійснюються на секційних засадах за такими напрямами: футбол, баскетбол (чоловіки, жінки), волейбол (чоловіки, жінки), настільний теніс, бадмінтон, спортивна аеробіка, атлетична гімнастика, плавання, боді-фітнес, загальна фізична підготовка. В університеті працюють спортивні секції з міні-футболу, загальної фізичної підготовки, Васильчук А.Г., волейболу (дівчата) – Кречун І.В., з волейболу (юнаки) – Курилюк Ю.І., з баскетболу (дівчата), міні-футболу (дівчата) – Дашкевич М.О., з футболу- Угренчук Р.Г., настільного тенісу – Палічук Ю.І., шахів – Ячнюк М.Ю., баскетболу (юнаки) – Кошура А.В.

У збірних командах університету беруть участь майже 200 студентів. Щороку проводиться спартакіада БДФЕУ з різних видів спорту. Студенти БДФЕУ беруть участь у міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Збірні команди університету брали участь в обласній універсіаді управління з фізичного виховання та спорту. Вдало виступили команди з футболу ІІІ місце (підготував Угренчук Р.Г., баскетболу (дівчата) – ІV місце (підготувала викладач Дашкевич М.О.), волейболу (юнаки) – ІІІ місце (підготував викладач Курилюк Ю.І.), волейболу (дівчата) – ІІ місце (підготувала викладач Кречун І.В.), шахів – ІІ місце (підготували Ячнюк М.Ю.), – ІІ місце з легкої атлетики та ІІІ місце з настільного тенісу та дзюдо (підготував Палічук Ю.І.,)

Бейсбол – ІІІ місце в Чемпіонаті України серед молодіжних команд.4.9. Позауніверситетська діяльність та дозвілля

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті є участь студентів у традиційних заходах: посвята в студенти, «Дебют першокурсника», День студента, фестиваль команд КВК, чемпіонат з «Брейн-рингу», Дні факультетів, студентський фестиваль «Барбекю» тощо.

В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому діють творчі аматорські колективи: хореографічний ансамбль народного танцю «Стожари», хореографічний ансамбль бально-спортивного танцю «Феєрія», оркестр народних інструментів, вокальний гурток-студія «Мрія», студентський театр-студія «Конферанс», студентський театр-студія «КлубНичка», студентський театр-студія «Команда КВН-2012».
4.10. Студентські організації

Громадське життя в університеті насичене, багатогранне та різноманітне. В університеті на громадських засадах діють: • студентський парламент університету

 • профспілковий студентський комітет БДФЕУ (голова – Оксана  Лютік);

 • старостат університету та 3 старостати факультетів;

 • студентські дискусійні клуби.

В університеті функціонує Чернівецька обласна організація «Наукове товариство молодих учених та студентів БДФЕУ», що має статус молодіжної громадської організації. Наукове товариство молодих учених і студентів бере участь в організації щорічних наукових конференцій та сприяє участі студентів у них; організовує тренінги за участі різних компаній (МАБТ «Forex club», «Алфінанц Україна», Чернівецьке відділення Банку Форум) з метою залучення студентів до нових видів діяльності, ознайомлення з ними; проводить внутрішні конкурси наукових робіт; співпрацює з викладачами, відповідальними за науково-дослідну роботу студентів на кафедрах; сприяє формуванню умов для розвитку наукового потенціалу молодих учених та студентів.

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом розміщується в газеті «Фінансист» та на сторінці сайту університету.


ДЛЯ НОТАТОКНавчально-методичне видання

МАНДРИК М. В.

КАРМАЛЮК С. П

БАЛАХТАР В. В.

ГРИЦЮК І. В.

САЙКО М. М.

ЧАЙКА Г. В.

КАМБУР А. В.

ШМАНЬКО О. В.

ГОРДІЙЧУК О. В.

Відповідальний редактор: Мандрик Марія Вікторівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри державної служби, історії та політології

Упорядник: Балахтар Валентина Візіторівна, кандидат педагогічних наук

ECTS – Інформаційний пакет. Описи навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму підготовки «Соціальна робота»
ББК 74.26
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка