Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка11/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
#130
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Змістовний модуль I. Вступ до конфліктології. Загальна теорія конфлікту. Вступ до конфліктології. Методологія вивчення конфліктів. Сутність і функції конфліктів. Структурні елементи конфлікту. Динаміка конфлікту. Стилі поведінки в конфлікті.

Змістовний модуль ІІ. Класифікація конфліктів. Технології управління конфліктами. Внутрішньоособистісні конфлікти. Міжособистісні конфлікти. Сімейні конфлікти. Суспільні конфлікти. Технології управління конфліктами. Переговорний процес з урегулювання конфліктів

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях : Учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2006. – 288 с.

 2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – М. : Эксмо, 2010. – 656 с.

 3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб. : Питер, 2005. – 464 с.

 4. Начаєв В. М. Конфліктологія : Навч. посіб. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 198 с.

 5. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 6. Лукин Ю. Ф. Конфликтология. Управление конфлікт-тами. – М. : Академический Проект, Трикста, 2007. – 800 с.

 7. Пірен М. І. Кофліктологія. – К. : МАУП, 2005. – 360 с.

 8. Шейнов В. П. Управление конфликтами. Теория и практика. – М. : Харвест, 2010. – 912 с.

 9. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 552 с.

 10. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 с.

 11. Василюк Ф. В. Психология переживания. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 78 с.

 12. Ващенко І. В. Конфлікти: Сучасний план, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. – Х.: ОВС, 2002. – 256 с.

 13. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб. : Питер, 2001. – 400 с.

 14. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. – М., 1995. – 183 с.

 15. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М. : Экономика, 1990. – 336 с.

 16. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К. : Наук. думка, 1996. – 190 с.

 17. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). – К. : МАУП, 2000. – 286 с.

 18. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. – К. : МАУП, 1996. – 176 с.

 19. Конфлікти у сумісній діяльності / Г. В. Ложкін, С. В. Сьомін, Т. В. Петровська, О. О. Кисельова. – К. : Сфера, 1997. – 96 с.

 20. Конфликтология : Учебник / Под ред. А. С. Кармина. – СПб. : Лань, 1999. – 442 с.

 21. Кроули Д., Грэм К. Медиация для менеджеров. Разрешение конфликтов и восстановление рабочих отношений. – М. : Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. – 304 с.

 22. Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. – СПб. : Питер, 1997. – 148 с.

 23. Ложкін Г. В., Юрковський Е., Моначін І. Практикум з конфліктології. – Тернопіль : Воля, 2005. – 168 с.

 24. Субботина Л. Ю. Конфликты – Ярославль : Академия развития, 2006. –128 с.

 25. Пірен М. Конфлікти і управлінські ролі: соціопсихологічний аналіз. – К. : УАДУ. 2000. – 200 с.

 26. Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – Минск : Харвест, 2003. – 624 с.

 27. Рубін Дж., Пруйт Д., Сунг Хе Ким. Социальный конфликт: …., тупик, раз-решение. – СПб. : прайм-еврознак, 2003. – 352 с.

 28. Сулимова Т. С. Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов. – М., 1996. – 176 с.

 29. Технології роботи організаційних психологів / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: ІНКОС, 2005. – 366 с.

 30. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М. : Наука, 1990. – 156 с.

 31. Фрейд З. Психология бессознательного. – М. : Просвещение, 1990. – 448 с.

 32. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М. : Наука, 1994. – 254 с.

 33. Херсонский Б. Г., Дворяк С. В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. – К., 1991.

 34. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. – СПб. : Лань, 1997. – 212 с.

 35. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Минск : Амалфея, 1997. – 278 с.

 36. Щёкин Г. В. Визуальная психодиагностика и ее методы : Учеб.-метод. пособие: В 2 ч. – К., 1992. – 225 с.

 37. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. – Минск, 1992. – 128 с

Інтернет-ресурси

 1. .http://www.i-.ru/biblio/archive/unknown_konflictions/111.http://www.vuzlib.net

 2. http://evolkov.net/conflict/learn/conflict.bibliogr.html113.http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%B0

 3. http://conflictology.nm.ru/115.http://law.uaforums.net/14-vt535.html

 4. http://bookread.ru/prid_113448.html

 5. http://library.iapm.edu.ua/metod/2722_Konfliktol.pdf

 6. http://db.edu.kubannet.ru/infoneeds/file_export.do?fid=76703

 7. http://www.people.nnov.ru/VOLKOV/method_stud/conflictology/conflictology

 8. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=3128

 9. http://book-vl.ru/book/psihologiya/63994-khrestomatija-po-konfliktologii.html

 10. http://bookall.ru/bleetyyp.html

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ІІ.VІ. Назва дисципліни «Основи демократії і права людини»

1. Код ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання.1

4 Семестр, у якому викладається дисципліна.1

5 Обсяг кредитів ECTS. 1,5

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Кармалюк С. П., к.і.н., доцент

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • сутність поняття демократія, механізми захисту прав і свобод людини;

 • найбільш важливі теорії самоврядних систем;

 • концепцію громадянського суспільства;

 • проблеми соціального партнерства;

 • основні тенденції суспільного розвитку.

Студенти повинні уміти:

 • аргументовано, переконливо викладати власні думки, відстоювати свою позицію;

 • самостійно готувати реферативні повідомлення, наукові доповіді і виступи з актуальних проблем демократизації суспільства;

 • працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, документами;

 • здійснювати пошук наукової інформації з відповідної проблематики, систематизувати матеріал,

 • робити самостійний аналіз і узагальнення,

 • оволодіти навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», «Історія України» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліни

Сутність, передумови й поширення демократії в сучасному світі. Верховенство права та демократичні інститути. Місцеве та регіональне самоврядування. Політичні партії, вибори, громадяни, демократія. Представництво інтересів громадян через групову політику. Розвиток громадського суспільства. Економічна роль держави у підтримці демократії. Соціальні обов’язки держави в процесі демократизації. Демократія і багатоманітність національного.

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – К. : Знання, 2008. – 215 с.

 2. Основи демократії : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України. – Третє видання, оновлене і доповнене / За заг. ред. А. Ф. Колодій. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

 3. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. – Харків, 2001.

 4. Гакет Р., Крос К. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах. – К., 2000.

 5. Політична цензура в Україні. – К., 2002.

 6. Виступ З.Бжезинського на засіданні круглого столу «Стремление Украины к зрелой национальной государственности и самоидентичности» http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/show/568/51520/

 7. Консолідація суспільства і відповідальність еліт в умовах виборчого процесу – 2006 р. в Україні. – Ужгород, 2006

 8. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід : Збірник наук. праць / За ред. А.Карася. – Львів, 1999.

 9. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – К. – Л. : вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.

 10. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ, 2000.

 11. Патнам Р. Д. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ, 2001

 12. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Навчальний посібник. – Київ, 2001.

 13. Лавринович О. Принцип взаємодії влади і громади як індикатор демократичності прийняття рішень / Вісник Львівського університету. 2002. – Вип. 4 –Серія: філософські науки. – 352 с. – [Електронний ресурс]http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk4/ Politologija/Lavrynovych.htm

 14. Основи демократії : Навч. посібник / За заг. ред. А. Колодій. – Київ : Ай Бі, 2002. –. – 680 с.

 15. Бек У. Общество риска.- М., 2000.

 16. Хардт М., Негри А. Множество. Война и демократия в эпоху империи. – М., 2006.

 17. Рансьер Ж. На краю политического. – М. : Праксис, 2006.

 18. Жмир В.Ф. Лобі в Україні: соціальна держава і соціальна політика // Філософські обрії. –2002. –№7.

 19. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. – М., 2004.

 20. Альтермат У. Этнонационализм в Европе. – М., 2000.

 21. Струве П. Б. Два национализма/ Русская мысль. – 1910. – №6.

 22. Луман Н. Медиа коммуникации. – М., Логос, 2005.

 23. Інтернет для третього сектору. – К., 2003.

 24. Українська національна еліта – становлення чи занепад? http://dialogs.org.ua/ru/theme/28

 25. Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство. Перекл. з нім. – Львів, 2000.

 26. Громадянське суспільство / Тематичне число часопису «Ї» – 2001. – № 21 (веб-сайт часопису: www.ji-magazine.lviv.ua).

 27. Дубентон А. Громадянське суспільство в Україні: на варті демократії. Перекл. з фр. // «Ї» – 2001. – № 22 (також: www.ji-magazine.lviv.ua).

 28. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. К. – Л. : вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.

 29. Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Соціальна й політична трансформація в Україні. Монографія. – Львів, 2002.

 30. Політичний портрет України. Часопис фонду «Демократичні ініціативи». – К., 2005. – № 32.

 31. Суспільна трансформація. Концептуалізація, тенденції, український досвід. – К.:Інститут соціології НАНУ, 2004.

 32. А. де Токвіль. Про демократію в Америці. – Київ, 1999.

 33. Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. – Київ, 1994.

 34. Акерман Б. Майбутнє ліберальної революції. Перекл.з англ. // Ї. Незалежний культорологічний журнал. 2004 – Число 34. http://www.ji.lviv.ua/n34texts/akerman.htm

 35. Каротерс Т. Закат парадигмы «демократического перехода» / сокращенный перевод статьи: Carothers Thomas. The end of transition Paradigm // Диалог. – 28.09.2004. – http://dialogs.org.ua/ru/material/full/1/1749

 36. Кульчицький С. Визрівання помаранчевої революції // День. 2005. № 54, 55, 56, 58.

 37. Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: порівняльний аспект // Людина і політика. – 1999. № 5.

 38. Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії. Перекл. з фр. – Київ: Критика, 2004. – 589 с.

 39. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392 с.

 40. Сенктон Ендрю. Системи міського управління. – Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001. – 91 с.

 41. Сміт Дж. Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 104 с.

 42. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – Київ, 1993.

 43. Шаповал В. М., Борденюк В. Ш., Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – Київ, 2000.

 44. Fukuyama, F. The Primacy of Culture – In. : Dimond L., and Plattner M. F., eds. 1996. P. 320–327 (Фукуяма Ф. Примат культури // Ї. – 2001. – Ч. 21).

 45. Глобальне відродження демократії. За ред. Ларрі Даймонда і Марка Ф. Платтнера. Перекл. з англ. – Львів : Ахілл, 2004. – 464 с.

 46. Колодій А. Інтерв’ю незалежному Інтернет виданню «Діалоги» про конституційну реформу до дня Конституції 28 червня 2006 р. (Рубрика : Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу // http://dialogs.org.ua/ru/main)

 47. Колодій А. «Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризації» // Агора. – Випуск 3. – 2006.

 48. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування : Навчальний посібник. – Київ, 2001.

 49. Колодій А. Нетерплячка як синдром / Інтерв’ю незалежному інтернет-виданню «Діалог» до річниці Помаранчевої революції, 29.11.05. – http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/26/689#op689 (Рубрика : Майдан, рік по тому)

 50. Колодій А. Сьогоднішній варіант напівпарламентської республіки мало підходить для України / Інтерв’ю незалежному інтернет-виданню «Діалог» 15/02/06 – http://dialogs.org.ua/ru/dialog/ opinion/28/757#op757 (Рубрика: Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок)

 51. Колодій А. Ф. Від «сірої зони» до кольору сонця: Помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора (періодичне видання Київського проекту Інституту Кеннана). – 2005. – Вип. 1. – С. 9-23 (1,1 др. арк.)

 52. Матеріали до круглого столу «Презентація проекту плану дій «Реформування системи органів виконавчої влади в Україні». 30 березня 2006 року. Київ, вул. П.Орлика – [Електронний ресурс] : Режим доступу – http://www.pravo.org.ua/files/kanada _mater_st.pdf

 53. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001.

 54. Гендер і державна політика. – К. : Основи, 2004.

 55. Гендерная интеграция: возможности и пределы социальных инноваций. – СПб. : Алетейя, 2004.

 56. Гендерная реконструкия политических систем. – СПб., 2004.

 57. Кіммель М. Гендероване суспільство. – К. : Сфера, 2003.

 58. Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К. : Логос, 2004.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ІІ.VІІ. Назва дисципліни «Соціально-психологічний тренінг»

1. Код ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання. 4

4 Семестр, у якому викладається дисципліна. 7

5 Обсяг кредитів ECTS. 3

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к. пед. н.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • методичні особливості організації та проведення тренінгових занять;

 • напрями роботи: тілесноорієнтовані групи, гештальт-підхід, техніки НЛП, тренінги спілкування, профілактичні тренінги, арттерапевтичні форми роботи;

 • психологічні особливості тренінгової групи та етапи розвитку малої групи у тренінгу;

 • основні принципи групової роботи;

 • вимоги до рівня професійної компетентності тренера.

Студенти повинні уміти:

  • орієнтуватися у різноманітних напрямах соціально-психологічних методів активного навчання та впливу у зарубіжній та вітчизняній психології;

  • розробляти та проводити відповідні тренінгові програми підвищення компетентності спілкування за окремими напрямами;

  • визначати задачі, мету, умови проведення тренінгової вправи, напрями можливого розвитку ситуації у залежності від актуалізованих умов;

  • виявляти реальні чинники низької соціальної компетентності, соціальних конфліктів;

  • діагностувати типові проблемні ситуації на індивідуальному рівні та на рівні малої соціальної групи, планувати міри можливого розвитку;

  • розробляти та здійснювати на основі спостереження оцінку, формування та корекцію психологічних здібностей учасників групової роботи;

  • демонструвати навички ефективного поводження у соціальних ситуаціях, вирішення конфліктів.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Соціальна психологія», «Психодіагностика» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Соціально-психологічний тренінг як метод практичної психології. Визначення терміну «тренінг» та «соціально-психологічний тренінг». Місце психологічного тренінгу в системі методів психології. Історичний огляд розвитку психологічного тренінгу як метода практичної психології.

Тренінг як метод практичної психології. Особливості СПТ порівняно з іншими методами практичної психології. Когнітивний, емоційний та поведінковий аспекти тренінгового впливу. Особливості групових форм роботи в психологічній практиці. Порівняння СПТ та активних методів навчання. Основні терапевтичні фактори групової роботи у роботах представників різних шкіл та напрямків. Феномен «зворотного зв’язку» в групах. Позитивні та негативні аспекти впливу соціально-психологічного тренінгу. Правила комплектації груп. Принципи комплектації. Гомогенність та гетерогенність психологічних груп. Сильні та слабкі сторони гомогенності та гетерогенності. Структурний компонент тренінгової групи.Змістовий модуль 2. Форми, методи та напрями соціально-психологічного тренінгу. Класифікація видів психотренінгу. Соціальний, соціально-психологічний та психологічний тренінг, їх відмінність від психологічної та психотерапевтичної групи. Види психологічних груп у залежності від сучасних напрямків психологічної науки (аналітичні, гештальт-групи, поведінкові, тілесноорієнтовані). Загальні тренінгові методи. Класифікація тренінгових методів. Характеристика різних видів ігор, що застосовуються у практиці соціально-психологічного тренінгу. Основні правила організації обговорення та дискусії на тренінговому занятті.

Змістовий модуль 3. Методичні особливості організації тренінгових занять. Структура тренінгового заняття. Відмінності структури в залежності від мети та виду тренінгу. Методичні особливості організації та проведення тренінгу. Ключові моменти організації тренінгового заняття. Складні ситуації, що виникають під час проведення заняття. Принципи розташування меблів в аудиторії під час проведення занять. Динамічний аспект соціально-психологічного тренінгу. Поняття «динаміка групи» та основні фази розвитку групи у працях різних авторів. Методи посилення та послаблення динаміки групи. Вправи, що впливають на динамічний аспект існування групи.

Змістовий модуль 4. Напрями роботи: тілесноорієнтовані групи, гештальт-підхід, техніки НЛП, тренінги спілкування, профілактичні тренінги, арттерапевтичні форми роботи. Основні напрями тренінгової роботи. Сфера використання тренінгів спілкування у практиці спеціаліста. Тренінги особистісного росту. Бізнес-тренінги. Використання технік НЛП. Особливості проведення тілесно орієнтованих груп. Вимоги до тренерів та учасників у зв’язку із специфікою роботи. Особливості динаміки тілесно орієнтованих груп. Сфера використання. Гештальт-підхід у груповій роботі. Особливості використання групових технік. Динамічні аспекти існування гештальт-груп. Арт-терапевтичні групи. Основна характеристика, методи та техніки. Сфера використання арт-терапії. Психодинамічний підхід в арт-терапевтичних групах. Використання піскової терапії у груповій роботі. Профілактичні тренінги як найбільш ефективний метод психологічної профілактики. Сфера використання та особливості організації. Структурні та змістовні відмінності тренінгових занять в залежності від вікових особливостей учасників.

Змістовий модуль 5. Вимоги до рівня професійної компетентності тренера. Основні принципи групової роботи. Ведучий тренінгової групи. Основні рольові позиції ведучого, їх характеристика. Стилі керівництва тренінговою групою. Особливості використання окремих стилів керівництва стосовно до практики групової роботи. Професійно значущі якості групового тренера. Особливості підготовки фахівців даного напряму роботи. Основні принципи групової роботи. Правила групи. Вимоги до формулювання та функціонування правил у різних видах соціально-психологічного тренінгу.

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Антонова Е. В. Основы тренинговых технологий : Учебное пособие. –Обнинск : ИАТЭ, 2000. – 60 с.

 2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось-89», 2001. – 224 с.

 3. Никандров В. В. Антитренинг, или Контуры нравственных и теоретических основ психотренинга: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 176 с.

 4. Практикум по социально-психологическому тренінгу / Под ред. Б. Д. Парыгина. – СПб., 1994.

 5. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе. – М. : Смысл, 2001.

 6. Большаков В. Ю. Психотренинг : Социодинамика, игры, упражнения. – СПб. : «Социально-психологический центр», 1996. – 380 с.

 7. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2т. – М. : Мир, 1992. – 376 с.

 8. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасар-ского, С. Ледера. – М. : Медицина, 1990.- 384 с.

 9. Емельянов Ю. Н., Кузьмин Е. С. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга. – Л. : ЛГУ, 1983.

 10. Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растянников П. В. Диагностика и развитие компетентности в общении. – М. : МГУ, 1990.

 11. Захаров В. П., Хрящёва Н. Ю. Социально-психологический тренинг. – Л., 1990.

 12. Игры, обучение, тренинг, досуг … / Под ред. В. В. Петрусинского // В четырех книгах. – М. : Новая школа, 1994. – 386 с.

 13. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. – М., 1998.

 14. Мелибруда Е. Я – Ты – Мы. Психологические возможности улучшения общения. – М. : Прогресс, 1986.

 15. Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя. – К.: Міленіум, 2002. – 48 с.

 16. Организация и проведение тренинга: Учебное пособие / Под ред. А .В .Федотова. – Л. : ЛГТУ, 1991.

 17. Осипова А. А. Введение в практическую психокоррекцию: групповые методы работы. – М. : Моск. психолого-социальный институт; Воронеж : МОДЭК, 2000. – 240 с.

 18. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М. : МГУ, 1989.

 19. Петровская Л. А. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга. – М., 1982.

 20. Роджерс К. О групповой психотерапии. – М., 1993.

 21. Романенко О. К. Практическая гештальттерапия. – М. : Фолиум, 1995.

 22. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб. : Питер, 1998. – 384 с.

 23. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб. : Питер, 2000. – 548 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ІІ.VІІІ. Назва дисципліни «Теорія ризиків»

1. Код ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання. 2

4 Семестр, у якому викладається дисципліна. 4

5 Обсяг кредитів ECTS. 3

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к. пед. н.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • теорію і практику щодо визначення ризику як соціально-психологічного феномену;

 • пато- і нейропсихологію екстремальних станів;

 • типології надзвичайних і екстремальних станів;

 • психологію екстремальних видів діяльності;

 • організацію діяльності різних служб екстреної психологічної допомоги та анти кризисних підроздів;

 • стратегії подолання конфліктів.

Студенти повинні уміти:

 • вільно й адекватно використовувати спеціальні терміни;

 • орієнтуватися в різних типах ризику і формах поведінки людей в екстремальних ситуаціях;

 • орієнтуватися в методах діагностики PTSD;

 • вивчати психологічні особливості дій працівників екстремальних професій в ризиконебезпечних ситуаціях службової діяльності;

 • досліджувати психологічний вплив різноманітних стрес-факторів на постраждалих та рятувальників;

 • вивчати психологічні особливості управління особовим складом у кризових та надзвичайних обставинах та ситуаціях;

 • діагностувати, профілактувати та проводити корекцію негативних психічних станів, що виникають у постраждалих і рятувальників під впливом ризиконебезпечних ситуацій;

 • надавати екстрену психологічну допомогу постраждалим, які зазнали сильного психотравмуючого впливу під час надзвичайної події;

 • розробляти сучасні методи постекстремальної роботи з постраждалими в реанімаційних закладах та з персоналом ризиконебезпечних професій, здійснювати психологічне забезпечення відновлюваного періоду діяльності особового складу після виконання складних задач службової діяльності;

 • створювати та здійснювати на практиці різноманітні технології психологічної допомоги в кризових і надзвичайних ситуаціях.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Вікова фізіологія», «Психодіагностика», «Патопсихологія», «Соціальна психологія» та ін.

9. Зміст навчальної дисципліни

Предмет і структура теорії ризику. Ризик як соціально-психологічний феномен. Екстремальні ситуації у діяльності персоналу ризиконебезпечних професій та їх психологічні наслідки. Прогнозування та оцінка успішності виконання фахівцями ризиконебезпечних професій України задач в умовах екстремальної ситуації. Психологія агресії і тероризму. Психологічна корекція професійної деформації фахівця екстремальної професії. Розвиток особистості і групоутворення в екстремальних умовах пенітенціарних установ. Екстремальна професійно-психологічна підготовка персоналу ризико-небезпечних професій. Організація діяльності служби екстреної психологічної допомоги і антикризисних підрозділів. Організаційні аспекти надання екстреної психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Стресменеджмент.

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічних аспект) : Монографія.-К. : Ніка-Центр, 2002.-296с.

 2. Бесчастний В. Н. Робота з персоналом органів внутрішніх справ : Науково-практичний посібник. – Донецьк : ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – 324с.

 3. Екстремальна психологія : Підручник / За заг.ред.проф. О. В. Тимченка – К. : ТОВ «Август Трейд», 2007. – 502с.

 4. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического психолога. – М., 2005.

 5. Смирнов Б. А., Долгопалова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. – Х. : Гуманитарний Центр, 2007. – 276с.

 6. Тимченко О. В. Синдром посттравматичних стресових порушень : концептуалізація, діагностика, корекція та прогнозування : Монографія. – Харків: Ун-т внутр.справ, 2000. – 268 с.

 7. Бодров В. А., Обознов А. А. Система психической регуляции стрессоустойчивости человека-оператора // Психологический журнал. – № 4.-2000. – С.32-40.

 8. Зеленова М. Е., Лазебная Е. О., Тарабрина Н. В. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у участников войны в Афганистане// Психологический журнал. – 1997. – №2. –С.34-49.

 9. Калмыкова Е. С., Миско Е. А., Тарабрина Н. В. Особенности психотерапии посттравматического стресса // Психологический журнал. – № 4. – 2001. – С.70-80.

 10. Крупник Е. П., Тагирова Р. А. Преодоление проблемно-конфликтных ситуаций в различных социально-этнических условиях // Психологический журнал. – № 6. –1999. – С.36-43.

 11. Лазебная Е. О., Зеленова М. Е. Военно-травмати-ческий стресс: особенности посттравматической адаптации участников боевых действий // Психологический журнал. – № 5. – 1999. – С.62-74.

 12. Мазур Е. С., Гельфанд В. Б., Качалов П. В. Смысловая регуляция негативных переживаний у пострадавших при землятресении в Армении// Психологический журнал. –1992. –№2. –С.54-65.

 13. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – № 1. – 2001. –С.16-24.

 14. Маклаков А. Г., Положенцев С. Д., Руднев Д. А. Психологические механизмы поведения типа А у молодых людей в период адаптации к длительным психоэмоциональным нагрузкам// Психологический журнал. –1993. –№6. – С.86-95.

 15. Маклаков А. Г., Чермянин С. В., Шустов Е. Б. Проблемы прогнозирования психологических последствий локальных военных конфликтов // Психологический журнал. – № 2. – 1998.

 16. Моляко В. А. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия (на примере Чернобыльской атомной катастрофы)// Психологический журнал. – 1992. – №2. – С.66-74.

 17. Морогин В. Г., Залевский Г. В. Ценностно-потребностная сфера личности осужденных, переживших смертный приговор // Психологический журнал. – № 2. – 1999. –С.73-81.

 18. Печак В. Психологические аспекты войны // Иностранная психология. –1997. – №8. – С.6-11.

 19. Сидоренков А. В. Роль христианских ценностей в социально-психологической устойчивости молодежи // Пси-хологический вестник. – Вып.5.-Ростов н/Д:РГУ. –2003.

 20. Тарабрина Н. В., Лазебная Е. О. Синдром посттравматических стрессовых нарушений: современное состояние и проблемы// Психологический журнал. – 1992. – №2. – С.14-29.

 21. Тарабрина Н. В. и др. Психофизиологическая реактивность у ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Психологический журнал. – 1996. – №2. – С.30-45.

 22. Хащенко В. А. Способы разрешения межличностного конфликта в экстремальных условиях жизнедеятельности // Психологический журнал. – 1993. –№3. –С.38-46.

 23. Человек в экстремальной производственной ситуации (опыт социально-психологического исследования ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС / Отв. ред. Е. И. Головаха. – Киев:Наука думка,1990. –144 с.

 24. Шапкин С. А., Дикая Л. Г. Деятельность в особых условиях: компонентный анализ структуры и стратегии адаптации // Психологический журнал. –1996. – №1. –С.19-34.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ІІ.ІХ. Назва дисципліни «Соціологія і психологія Я-концепції»

1. Код . ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання. 4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 8

5. Обсяг кредитів ECTS. 2

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к. пед. н.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:


 • основи професійної етики та навички реалізації на практиці;

 • способи використання професійної етики у практичній діяльності;

 • життєву позицію людини, становлення її як громадянина своєї держави, як особистості з позитивною «Я-концепцією»;

 • основні чинники формування «Я-концепції»

Студенти повинні уміти:

 • сприяти органічному поєднанню кваліфікації й особистісних духовних якостей майбутнього спеціаліста;

 • формувати високоморальну відповідальність, готовність віддано використовувати свої професійні обов’язки із захисту прав людини;

 • свідомо виконувати свій професійний обов’язок у рамках професійної етики

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: історія української культури, історія, психологія, вікова фізіологія.

9. Зміст навчальної дисципліни

Поняття про Я-концепцію та її психологічну структуру. Психологічні та соціальні детермінанти становлення «Я-концепції» особистості. Види і класифікація Я-концепції. Самооцінка як емоційно-оціночна складова Я-концепції. Психологічна динаміка розвитку самооцінки студентів. Відмінності «Я-концепції студентів і студенток. Я-концепція: статева і гендерна ідентичність. Діагностика Я-концепції.

10. Рекомендовані джерела: 1. Атватер И, Даффи К. Г. : Я-концепция и личностный рост. // Псих. для жизни. – М., 2003р., ст. 177 – 184;

 2. Андреева А. Д., Гуткина Н. И. и др. : формирование личности в переходной период от подросткового к юношесткому розросту. – М., 2003р., ст. 128 – 129;

 3. Бернс Р.: Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986р., ст. 347;

 4. Васильев Н. Н. Я-концепция: в согласии с собой. – Элитариум: Центр дистанционного образования, 2009.

 5. Голованевская В. Особенности Я-концепции как фактор формирования аддиктивного поведения. – М.: 2000.

 6. Гуменюк О.: Я-концепція у плині соціального довкілля. // Псих. і сус. – 2004р. №2, ст. 125 – 143;

 7. Гуменюк О.: Соціальний формат розвитку Я-концепції. // Псих. і сус. – 2004р. №3, ст. 82 – 90;

 8. Гуменюк О.: Особливості ситуативного і вікового розвитку Я-концепції // Псих. і сус. – 2005р. №1, ст. 46 – 62;

 9. Гуменюк О. Є.: Психологія Я-концепції: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2004р., ст. 310;

 10. Донцов А. И. : Вестник московского университета. – 2003р. №4, ст. 30 -36;

 11. Касьянов А. В.: Енциклопедия психологических тестов. – М., 2003р., ст. 65 – 69;

 12. Комінко С. Б., Кучер Г. В.: Кращі методи, психодіагностики. – М., 2003р., ст. 30-34;

 13. Кон И. С. Психология юношеского возроста. – М. 1997р., ст. 45-49;

 14. Колядин А. П. Подходы к изучению «Я-концепции» в психологической науке // Серия «Гуманитарные науки». – 2005. – № 1.

 15. Майерс Д.: Соціальна психологія. – СПб.: Питер Ком, 1998р., ст. 64 – 98;

 16. Первин Л., Джон О.: Психология личности : Теортия и исследования./ Пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. – М. : Аспект Пресс, 2001р., ст. 201 – 208;

 17. Пситхология самосознания: Хрестоматия / Ред. сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ – М, 2003р., ст. 672;

 18. Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия по соцеальной психологии личности. – Самара : БАХРАХ – М, 2003р., ст. 656.

 19. Слободчиков И. М. Переживание одиночества в рамках формирования «Я-концепции» подросткового возраста. (фрагмент) // Психологическая наука и образование – 2005. – №1.

 20. Хеьлл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применения). – СПб. : Питер Ком, 1998р. – (Серия «Мастера психологии»), ст. 539 – 544;

 21. Фельдштейн Д. И.// Мир психологии. – 2002р. №2, ст. 110 – 127;

 22. Шайгородський Ю // Соціальна психологія. – 2005р. – №5 (13), ст. 66 – 67;

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
ІІ.Х. Назва дисципліни «Практична психологія в системі соціальної роботи»

1. Код . ВД

2. Тип. вибіркова

3. Рік навчання.4

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.7

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к.пед.н.

7. Результати навчання

Студенти повинні оволодіти професійними знаннями, уміннями та навичками, що можуть бути застосовані майбутніми практичними соціальними працівниками в різних контекстах індивідуальної та групової психосоціальної допомоги;

Студенти повинні уміти • застосовувати основні напрямки практичної психології в соціальній роботі: просвітницьку роботу, психопрофілактику, психодіагностику, психологічний розвиток, психокорекцію, психологічне консультування та немедичну психотерапію з різними категоріями клієнтів;

 • розв'язувати практичні завдання, забезпечувати активність і самостійне оволодіння форматами та методами психологічної практики.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: психологія, психологія особистості, психодіагностика, персонологія, інноваційні методик в соціальній роботі.

9. Зміст навчальної дисципліни

Функції та завдання практичної психології в соціальній роботі. Практична психологія та психологічна практика в соціальній роботі. Теоретико-методологічні засади практичної психології в соціальній роботі. Психологічне забезпечення соціальної роботи. Система психологічного знання в соціальній роботі. Психологічна практика соціальної роботи. Завдання та основні проблеми психологічної практики в системі освіти. Специфіка психологічної роботи з сім'ями. Практична психологія забезпечення професійної діяльності. Психологічна профілактика станів, ситуацій та поведінки ризику. Практична психологічна робота з незахищеними верствами населення. Практична психологія в системі соціальної роботи як професійна діяльність. Проблеми професійної культури та самодопомога в діяльності практичних психологів в соціальній роботі

10. Рекомендовані джерела та література: 1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. – Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – 318 с.

 2. Абрамова Г. С. Практическая психология : Учебник для студентов вузов. – издание 8-е перераб. и допол. – М., Академический Проект; Трикста 2005. – 496 с.

 3. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймж-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. – М., 2000. – 487 с.

 4. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – СПб : Питер, 2001. – 272 с.

 5. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении: Пер. с англ. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 752 с.

 6. Батаршев А. Б. Тестирование : Основной инструмен-тарий практического психолога. – М., 2001. – 240 с

 7. Болотова А. К., Макарова И. В. Прикладная психология : Учебник для вузов. – М, 2001. – 383 с.

 8. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь - справочник по психодиагностике. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2001. – 528 с.

 9. Доэл М., Шадлоу С. Практика социальной работы. – М., 1995. – 318 с.

 10. Золотарева Т. Ф., Миншалиева М. Р. Социально-психологическая помощь в центрах социального обслуживания. – М., 2000. – 136с.

 11. Иващенко А. В. Теории личности в зарубежной психологии: Учеб. пособ. / А.В. Иващенко, Ж.П. Семинега. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 120 с.

 12. Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ: Пер. с англ. – СПб. : Речь, 2002. – 539 с.

 13. Основи практичної психології : Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 2001. – 536 с.

 14. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок – 2-е изд. испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 395 с.

 15. Практическая психология / Под ред. М. К. Тутушкиной. – 3-е изд., перераб., доп. – СПб. : Дидактика Плюс, 2000. – 336 с.

 16. Практическая психология образования : Учебное пособие 4-е издание / Под ред. И.В. Дубровиной – СПб. : Питер, 2004. – 592 с.

 17. Практична психологія та психодіагностика : посібник для лабораторних занять / Укл. Карагодіна О. Г., Шинкаренко О. Д. – К., 2002. – 123с.

 18. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства : Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М. : Академия, 2001. – 480 с.

 19. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : Навч. посіб. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.

 20. Психологія особистості : Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.

 21. Фирсов М. В., Шапиро Б. Ю. Психология социальной работы : Содержание и методы психосоциальной практики. – М., 2002. – 192с.

 22. Акмеология : Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с.

 23. Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент : Учебное пособие. – М. : Дело, 2005. – 472 с.

 24. Андриенко Е. В. Социальная психология. / Под ред. В. А. Сластенина. – М., 2000. – 264 с.

 25. Бардиер Г. Л. Бизнес-психология. – М. : Генезис, 2002. – 412 с.

 26. Батаршев А. В. Психология индивидуальных различий : От темперамента к характеру и технологии личности. – М., 2001. – 256 с.

 27. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология личности. – М., 2001. – 301с.

 28. Берн Э. Игры, в которые играют люди : Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры : Психология человеческой судьбы. / Пер. с англ. и общ. ред.. М. С. Мацковского. – М. : Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. – 336 с.

 29. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности : Учебное пособие для вузов. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.

 30. Браун Дж., Кристинсен Д. Теория и практика семейной психотерапии – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.

 31. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия : Учебник для вузов. – [2-е изд., стереотип.] – СПб. : 2007. – 480 с.

 32. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : Учебное пособие. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : «Ось-89», 2005. – 256 с.

 33. Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт. – СПб. : Питер, 2003. – 208 с.

 34. Гроф С. Психология будущого : Уроки современных исследований сознания / Пер. с англ. С. Офертаса. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. – 476 с.

 35. Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн. : Харвест, М.: АСТ, 2000. – 592 с. – (Библиотека практической психологии).

 36. Демьянов Ю. Г. Основы психопрофилактики и психотерапии. – СПб., 1999 – 224 с.

 37. Демидова И. Ф. Педагогическая психология : Учебное пособие. – Ростов н/Дону : Феникс, 2003. – 224 с.

 38. Дилтс Р., Эпстайн Т. Динамическое обучение / Пер. с англ. А. А. Рунихина. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 416 с.

 39. Елизаров А. И. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования : Учебное пособие. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : «Ось-89», 2005. – 352 с.

 40. Забродин Ю. М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. – М., 2002. – 360 с.

 41. Калина Н. Ф. Основы психотерапии. – К. : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 272 с.

 42. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения – Ростов-на-Дону. : Феникс, 1996 – 512 с.

 43. Козлов В. В. Интегральная психология : Пути духовного поиска или освящение повседневности. – М. : Психотерапия, 2007. – 528 с.

 44. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К. : Ніка-Центр, 2007. – 580 с.

 45. Кроль А. М., Михайлова Е. Л. Тренинг тренеров: как закалялась сталь. – М. : Независимая фирма «Класс», 2002. – 192 с.

 46. Куликов Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психической устойчивости и психопрофилактики: Учебное пособие. – СПб. : Питер, 2004.

 47. Куликов Л. В. Психологические механизмы манипулирования сознанием в деструктивных культах // Анти-Саентология. Критика доктриналь-ных основ и технологий хаббартизма / Ред.-сост. А. А. Скородумов, А. Н. Швечиков. – СПб. : СПбГМТУ, 1999.

 48. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб., 1996.

 49. Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

 50. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М. : Эксмо, 2008. – 928 с.

 51. Машек Ю.О. Усунення залежності від азартних ігор: навчальний посібник для студентів психологічних факультетів. – К. : КСУ, 2006 – 116 с.

 52. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. – М., 2002. – 456 с.

 53. Менжулин В.И. Расколдовывая Юнга: от апологетики к критике. – К. : Сфера, 2002. – 207 с.

 54. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М., 2001. – 256 с.

 55. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М., 1999. – 224 с.

 56. Немов Р. С. Психология : Учебник для студентов высших учебных заведений: в 3-х кн. – [4-е издание]. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

 57. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности : Теория и практика : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 192 с.

 58. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Под ред. Е. С. Полат. – М., 2000. – 272 с.

 59. Носс И. Н Введение в технологию психодиагностики. – М. : Института психотерапии, 2003. – 251 с.

 60. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования. – М., 2000. – 448 с.

 61. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. – 480 с.

 62. Осипова А. А. Общая психокоррекция : Учебное пособие для студентов вузов. – М. : Сфера, 2005. – 512 с.

 63. Паттерсон С., Уоткинс Э. Теории психотерапии – [5-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

 64. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования / Пер. с англ. М. С. Жамкочьян; под ред. В. С. Магуна – М. : Аспект пресс, 2001. – 607 с.

 65. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С.В. Березина, К.С. Лисецкого. – М. : Институт Психотерапии, 2003. – 256 с.

 66. Про розвиток центрів соціальних служб для молоді. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2001 року. – №1291 // Урядовий кур'єр. – №184. 10.10.2001 рік.

 67. Проективная психология / Пер. с англ. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 456 с.

 68. Психологическая диагностика / Под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. –СПб. : Питер, 2006. – 652 с.

 69. Психологическая диагностика / Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. – М., 2000. – 304 с.

 70. Психология здоров’я : Учебник для вузов. / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2003. – 453 с.

 71. Психолого-педагогічна робота з «дітьми вулиці». – К., 2000.

 72. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 2002. – 1024 с.

 73. Реабилитация детей-инвалидов. – М., 2001. – 522 с.

 74. Рогов Е. И. Психология общения. – М., 2001. – 336 с.

 75. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие : В 2 кн. – М. : ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.

 76. Роджерс К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области практической работы / Пер. с англ. – М.: Психотерапия, 2006. – 512 с.

 77. Романова Е. С. Графические методы в практической психологи. – СПб. : Речь, 2001. – 416 с.

 78. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. – Самара : БАХРАХ – М, 2000. – 234 с.

 79. Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб., Речь, 2000. – 281 с.

 80. Светлов В. А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. – СПб. : Питер, 2005. – 540 с.

 81. Сирота Н. А., Ялтонський В.М., Хажилина И.И., Видермап Н.С. – Профилактика наркомании у подростков: от теории к практике. – М., 2001 – 216 с.

 82. Собчик Л. Н. Стандартизованный многофакторный метод исследования личности СМИЛ. – СПб. : Речь, 2000. – 219 с.

 83. Сонин В. А. Классики мировой психологии: Биографический энциклопедический словарь / В.А. Сонин, Л. М. Шлионский. – СПб., 2001. – 288 с.

 84. Социальная психология. / Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. – М., 2001. – 600 с.

 85. Теория личности / К. Холл, Г. Линдсей; Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 592 с.

 86. Технології роботи організаційних психологів : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. Освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005 – 366 с.

 87. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. – М., 2000. – 432 с.

 88. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 208 с.

 89. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

 90. Фрейд А. Психопатологии детства. – М. : NOTA BENE, 2000. – 222 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал