Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer SystemСторінка10/13
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Главацька О. Особливості роботи соціального педагога з батьківською громадою // Педагогічний пошук. – 2002. №2. – С.20-21.

 • Ковчина І. М., Жуков В. В. Соціально-правовий захист дітей: Методичні рекомендації. – К., 2001.

 • Соціальна педагогіка : Навч. посібник / За ред. А. Й. Капської. – К., 2000.

 • Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. – К. : «КМ Академія», 2000. – 236 с.

 • Технологии социальной работы / Под общ. ред. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА, 2001. – 399 с.

 • Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. проф. А. Й. Капської. – К., 2001. – 140 с.

 • Тимчасове положення про управління у справах сім'ї та молоді Чернівецької облдержадміністрації від 04.02.2002 р. – №52-р.

 • Типове положення про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації.

 • Фирсов И. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000. – 431 с.

 • Фокін В. Соціальна робота з літніми сім'ями в Росії // Соціальна політика і соціальна робота. – №1, 2000. – С. 83-100.

 • Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. – М., 2002. – 272 с.

  11. Методи навчання

  Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

  12. Методи оцінювання  • поточний

  • модульний

  • підсумковий – екзамен

    1. Мова навчання. Українська.

  ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

  ІІ.І. Назва дисципліни «Професійна етика соціального працівника»

  1. Код. ВД

  2. Тип. вибіркова

  3. Рік навчання.1

  4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 2

  5. Обсяг кредитів ECTS. 3

  6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. і. н., к. ф. н, доц.

  7. Результати навчання

  Студенти повинні знати:


  • сутність та зміст етичного кодексу практичного психолога та соціального працівника;

  • моральні вимоги до професійної діяльності соціального працівника;

  • етичні основи спілкування соціального працівника;

  • етичні засади діяльності соціального працівника в процесі розв'язання конфлікту;

  • складові етичної культури.

  Студенти повинні уміти:

  • розв'язувати різні ситуації пов’язані із діяльністю соціального працівника з урахуванням основних положень проекту українського етичного кодексу соціального працівника;

  • аналізувати основні ролі у спілкуванні;

  • розробляти правила спілкування з усіма віковими категоріями;

  • розв’язувати можливі конфліктні ситуації пов’язані із діяльністю соціального працівника.

  8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Історія», «Філософія», «Історія української культури» та ін.

  9. Зміст навчальної дисципліни

  Предмет, мета, завдання курсу. Історія становлення та розвитку етики соціального працівника. «Етика соціальної роботи» як складова підготовки соціального працівника. Професійна культура та етикет у діяльності соціального працівника. Морально-етична культура соціального працівника. Етичні засоби вирішення конфліктів у соціальній роботі в умовах впливу професійно-етичних систем різних видів професійної діяльності. Проблеми деонтології у діяльності соціального працівника. Національні (етно)-релігійні особливості відносин у соціальній роботі. Етикет соціального працівника

  10. Рекомендовані джерела та література:  1. Іщук С. В. Етика соціальної роботи : Курс лекцій / Тернопіль : ТДПУ, 2008. – 59 c.

  2. Бочарова В. Г. Профессиональная социальная работа: личностно-ориентированный подход. – М., 1999.

  3. Бочарова В. Г. Профессиональная социальная работа: личностно-ориентированный подход. – М., 1999.

  4. Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С. Шардлоу – Пер. с англ. Поляковой Г. – К., 1996.

  5. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / соціальна робота : Навч. посібник. – К. : ІЗМН, 1997.

  6. Котов Д. П. Профессиональный долг. – М., 1979.

  7. Медведева Г. П. Этика социальной работы : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 1999.

  8. Обучение социальной работе в России. Программы и технологии. – Ч. 1. –Социальная работа: наука и профессия. – М., 1997.

  9. Обучение социальной работе в России. Программы и технологии. – Ч. 1. –Социальная работа: наука и профессия. – М., 1997.

  10. Профессионально-этические нормы социальной работы. – М. 1993.

  11. Робота з клієнтами соціальних служб / За ред. З. Г. Зайцевої. – К., 1994.

  12. Теория и методика социальной работы (в вопросах и ответах): Учеб. пособие / Под ред. А. М. Панова. – М., 1998.

  13. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. д.и.н., проф. Е. А. Холостова, д.и.н., проф. А. С. Сорвина. – М. : ИНФРА – М, 2002. – 427с. – (Серия «Высшее образование»).

  14. Фирсов М. В. Введение в специальность и основы профессиональной этики социального работника. – М., 1993.

  15. Этика социальной работы : Материалы методологического семинара. – М. : СТИ, 2000.

  16. Ярская-Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы. – М., 1998.

  11. Методи навчання

  Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

  12. Методи оцінювання  • поточний

  • модульний

  • підсумковий – ПМК

  13. Мова навчання. Українська.
  ІІ.ІІ. Назва дисципліни «Вікова та педагогічна психологія»

  1. Код. ВД

  2. Тип. вибіркова

  3. Рік навчання. 2

  4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 4

  5. Обсяг кредитів ECTS. 3

  6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к.пед.н

  7. Результати навчання

  Студенти повинні знати:


  • зміст основних понять вікової та педагогічної психології;

  • закономірності і механізми оволодіння знаннями, уміннями, навичками;

  • механізми, форми розвиваючих видів навчання;

  • відпрацьовувати різні шляхи самостійного пошуку знань, індивідуального опрацювання матеріалу, засвоєння нових понять;

  • створювати умови, що сприятимуть конструктивному психічному розвитку людини;

  Студенти повинні уміти:

  • враховувати в навчально-виховному процесі сенситивні періоди розвитку, вікові особливості дитини;

  • орієнтуватися на нормативи кожного вікового періоду у психодіагностичній і психокорекційній роботі;

  • аналізувати при консультуванні виток психологічних проблем індивіда в його онтогенезі;

  • використовувати у своїй діяльності механізми і закономірності засвоєння соціокультурного досвіду, його структурування, збереження в індивідуальній свідомості і використання в різних ситуаціях;

  • встановлювати зв’язки між рівнем інтелектуального та особистісного розвитку, формами і методами впливу;

  • визначати психологічні основи діагностики рівня і якості засвоєння матеріалу і співвідносити їх з освітянськими стандартами;

  • розробляти психологічні основи подальшого удосконалення навчання і виховання на всіх рівнях освітянської системи.

  8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Соціальна психологія», «Персонологія», «Вікова фізіологія», «Педагогіка» та ін.

  9. Зміст навчальної дисципліни

  Основні завдання та міждисциплінарні зв’язки вікової психології. Огляд основних теорій розвитку. Характеристика основних досягнень людини в кожному віковому періоді. Психологічні проблеми навчання. Характеристика процесу учіння. Виховання як цілеспрямоване формування особистості. Психологія суб’єкта педагогічної діяльності. Зміст та функції психологічної служби в системі освіти.

  10. Рекомендовані джерела та література:  1. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія : Навч. посіб. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.

  2. Варій М. Й. Загальна психологія : Підручник / Для студ. психол. і педагог. Спеціальностей. - К. : Центр учбової літератури. – 2007. – 968 с.

  3. Власова О. І. Педагогічна психологія : Навч. посібник – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

  4. Савчин М. В. Педагогічна психологія : Навч. посіб. – К. : Академвидав, 2007. – 424 с.

  5. Абрамова Г. С. Возрастная психология. – М. : Академия, 1998. – 320 с.

  6. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. – М. : Академия, 1998. – 320 с.

  7. Варкки Н .А., Калинина Р. Р. Программа творческо-эстетического развития дошкольников. – СПб. : Речь, 2002. – 168 с.

  8. Выготский Л. С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000. – 1008 с.

  9. Габай Т. В. Педагогическая психология : Учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2003. – 240 с.

  10. Гальперин А. Я. Психология как объективная наука. – М. : Московский психолого-социальный института; Воронеж : НП.О «МОДЭК», 2003. – 480 с.

  11. Головей Л. А., Рыбалко Е. Ф. Практикум по возрастной психологи : Учеб. пособие. – СПб. : Речь, 2001. – 694 с.

  12. Зиновьева Н. О., Михайлова Н. Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации. – СПб. : Речь, 2003. – 248 с.

  13. Крайг Г. Психология развития. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

  14. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология. – М. : Сфера, 2001.

  15. Марцинковская Т. Д. История детской психологии. – М. : Владос, 1998. – 272 с.

  16. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. – М. : Владос, 1997. – 608 с.

  17. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. Основи практичної психології. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.

  18. Психология человека от рождения до смерти. – СПб. : Евознак, 2002. – 656 с.

  19. Родионов В. А. Я и другие. Тренинги социальных навыков. – Ярославль : Академия развития, 2003. – 224 с.

  20. Сартан Г. Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М. : Сфера, 2001. – 128 с.

  21. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. – СПб. : Питер, 2004. – 432 с.

  22. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи. – СПб. : Питер, 2004 – 713 с

  23. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб. : Речь, 2002. – 176 с.

  24. Талызина Н. Ф. Практикум по педагогической психологи : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 2002 . – 192 с.

  25. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М.: Академия, 2001. – 336 с.

  26. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – МГУ, 1995. – Кн. 2.

  27. Чижова С. Ю., Калинина О. В. Детская агресивность. – Ярославль : Академия развития, 2002. – 160 с.

  11. Методи навчання

  Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

  12. Методи оцінювання  • поточний

  • модульний

  • підсумковий – ПМК

  13. Мова навчання. Українська.
  ІІ.ІІІ. Назва дисципліни «Соціальна робота з окремими групами клієнтів»

  1. Код . ВД

  2. Тип. вибіркова

  3. Рік навчання. 3

  4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5

  5. Обсяг кредитів ECTS. 1,5

  6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Кармалюк С. П., к.і.н., доцент

  7. Результати навчання

  Студенти повинні знати:


  • основні підходи до визначення складних життєвих обставин, соціальної вразливості та незахищеності, особливих потреб та обмежених можливостей, соціального виключення, соціальної дезадаптації, девіантної поведінки та їх причин;

  • зміст основних напрямів соціальної роботи з представниками різних соціально вразливих, незахищених, виключених і дезадаптованих груп;

  • основні підходи, моделі, принципи форми організації та методи соціальної роботи із зазначеними групами клієнтів;

  • систему установ та організацій, що надають соціальну допомогу та соціальні послуги представникам названих груп.

  Студенти повинні уміти:

  • визначати правовий статус, чинники соціальної дезадаптації, проблеми та потреби представників різних груп клієнтів;

  • розробляти програми профілактики різних форм соціальної дезадаптації, соціального виключення та девіантної поведінки, запропонувати відповідний зміст, форми і методи профілактичного втручання;

  • розробляти програму індивідуальної роботи щодо надання соціальних послуг, соціальної реабілітації, ресоціалізації та інтеграції особи, яка потрапила до складних життєвих обставин, перебуває у стані соціальної дезадаптації або зазнає соціального виключення, обирати та застосовувати відповідні форми та методи соціальної роботи.

  8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Соціальна політика в Україні», «Соціальна робота у сфері зайнятості населення», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціологія», «Психологія», «Психологія особистості», «Технології соціальної роботи» та ін.

  9. Зміст навчальної дисципліни

  Сутність понять соціальна вразливість, соціальна незахищеність, соціальна дезадаптація, соціальна норма, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, адиктивна поведінка, суїцидальна поведінка, соціальне виключення, соціальна дискримінація, ресоціалізація, реінтеграція. Основні теоретичні моделі, закономірності, чинники та механізми розвитку складних життєвих обставин, соціального виключення, соціальної дезадаптації та формування девіантної поведінки людини. Різні групи осіб, що відносяться до соціально вразливих і незахищених категорій, які зазнають соціального виключення, перебувають у стані соціальної дезадаптації та до осіб, яким властива девіантна поведінка. Правовий статус, специфіка проблем та потреб окремих груп осіб, яким властиві певні прояви девіантної поведінки та осіб, що перебувають в складних життєвих обставинах, у стані соціальної дезадаптації або страждають від соціального виключення та соціальної дискримінації. Зміст основних напрямів, принципи, моделі, методи та форми організації соціальної роботи з різними группами осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, в стані соціальної дезадаптації та страдають від соціального виключення або дискримінації.

  10. Рекомендовані джерела та література:  1. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога : Уч. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2001. – 160 с.

  2. Васьківська С. В. Технологія консультативної взаємодії // Практична психологія та соціальна робота – 2008 – №6. – С. 1 – 21.

  3. Возна Ю. В. Наукові засади професійної співпраці соціального педагога з сучасними дитячими громадськими об’єднаннями// Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – №3. – С. 8-13.

  4. Заверико Н. В. Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – №2. – С. 61-65.

  5. Закон України «Про вищу освіту»

  6. Закон України «Про дошкільну освіту»

  7. Закон України «Про загальну середню освіту»

  8. Закон України «Про позашкільну освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К. : Міленіум, 2001. – С. 227 – 263

  9. Наказ МОНу України №864 від 28.12 2006р. «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» // Соціальний педагог. – 2007. – № 5.

  11. Методи навчання

  Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

  12. Методи оцінювання  • поточний

  • модульний

  • підсумковий – ПМК

  13. Мова навчання. Українська.
  ІІ.ІV. Назва дисципліни «Патопсихологія»

  1. Код. ВА

  2. Тип. вибіркова

  3. Рік навчання. 4

  4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 7

  5. Обсяг кредитів ECTS. 3

  6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Балахтар В. В., к. пед. н.

  7. Результати навчання

  Студенти повинні знати:


  • методологічні принципи;

  • основні напрями патопсихологічних досліджень;

  • закономірності та механізми порушень психічних процесів.

  Студенти повинні уміти:

  • застосовувати здобуті знання з патопсихології на практиці, а саме:

  • добирати адекватні експериментальні методики патопсихологічного дослідження;

  • формулювати мету і завдання патопсихологічного дослідження;

  • вивчати медичну документацію хворого;

  • досліджувати стан психічних функцій, процесів, станів пацієнта;

  • виявляти патопсихологічні регістр-синдроми;

  • аналізувати отримані результати патопсихоло-гічного дослідження;

  • формулювати висновки і складати протоколи дослідження.

  8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія», «Психологія особистості», «Психодіагностика», «Персонологія», «Самоорганізація особистості», «Психокорекція», «Прикладні методики» та ін.

  10. Зміст навчальної дисципліни

  Предмет і завдання патопсихології. Методи патопсихології. Патологія сприйняття. Порушення пам’яті та уваги. Розлади мислення та мовлення. Порушення розумової працездатності. Аномалії емоційно-особистісної сфери. Порушення свідомості та самосвідомості. Патопсихологічні регістр-синдроми. Патопсихологічна семіотика. Прикладні аспекти патопсихології

  10. Рекомендовані джерела та література:   1. Абрамова Г. С., Юдчиц Ю. А. Психология в медицине. – М. : Кафедра-М, 1998.

   2. Анастази А. Психологическое тестирование. – М., 1988.

   3. Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Практическая патопсихология. – Ростов н/Д, 1996. – 448 с.

   4. Братусь Б. С. Аномалии личности. – М. : Мысль, 1988.

   5. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. – К. : Выща шк., 1979.

   6. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. — СПб. : Питер, 2000. – 518 с.

   7. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики. – СПб., 1997. – 304 с.

   8. Диагностика психического развития: Пер. с чешск. / Й. Шванцар и др. – Прага: Авиценум, 1978. – 388 с.

   9. Зейгарник Б. В. Патопсихология : Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 20е изд., стереотип. – М. : Академия, 2003. – 208 с.

   10. Зинченко С. М. Нервные дети – болезнь или воспитание (початок) // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - №7. – С.63-70.

   11. Зинченко С.М. Нервные дети – болезнь или воспитание (початок) // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – №8. – С.51-57.

   12. Зинченко С. М. Патопсихологія : методики дослідження. Розділ І (методичний посібник). – К., 2004. – 30 с.. – 2004.

   13. Зинченко С. М. Нервные дети – болезнь или воспитание (початок) // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №1. – С.52-57.

   14. Зинченко С. М. Медична психологія Розділ – девіантна поведінка : навч. посіб. – К., 2006. – 108 с..

   15. Кабанов М. М., Смирнов В. М., Личко А. Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л. : Медицина, 1983. – 310 с.

   16. Комер Р. Патология поведения. Нарушения и патологии психики. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2005. – 640 с.

   17. Личко А. Е. Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л. : Медицина, 1983. – С. 102–115.

   18. Личко Е. А. Подростковая психиатрия / Е. А. Личко. – Л., 1985. – 416 с.

   19. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. – М.: МГУ, 1973.

   20. Левченко И. Ю. Патопсихология. Теория и практика : учебн. Пособие для студентов. – СПб. : Academia, 2004. – 117 с.

   21. Мартинюк І. А. Патопсихологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2008, 208 с.

   22. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. – М. : Медпресс, 1999. — 558 с.

   23. Менделевич В. Д. Психиатрическая пропедевтика. – М., 1997. — 496 с.

   24. Методы психологической диагностики. – М.: РАН, Институт психологии, 1994.

   25. Патопсихология: Хрестоматия / Н. Л. Белопольская, 2-е изд., испр. и доп. – М. : Когито-Центр, 2000. – 289 с.

   26. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б. В. Зейгарника. – М., 1987.

   27. Психологический словар / Авт. коллект. сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанова; Под общей ред.. Ю. Л. Неймера. – Ростов –н/Д : Феникс, 2003. – 640 с.

   28. Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика / Под ред. В. В. Столина, А. Г. Шмелева – М. : Моск. ун-т, 1984 – 151 с.

   29. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика. – М. : Моск. ун-т, 1992.

   30. Психодиагностика : теория и практика : Пер. с нем. – М. : Прогресс, 1986. – 207 с.

   31. Психологическая діагностика : Учеб. пособие. – М. : УРАО, 1997.

   32. Романова Е. С., Потемкина О. Ф. Графические методы в психологической диагностике. – М. : Дидакт, 1992.

   33. Рубинштейн С. Я. Экспериментальная методика патопсихологии. – СПб., 1998.

   34. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методы патопсихологии. – М.: Медицина, 1970. – 215 с.

   35. Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую психологію : В 2 т. – М., 2000.

   36. Собчик Л. Н. Методы психологической диагностики: Вып. 3. – М., 1980.

   37. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. – М. : Моск. ун-т, 1980. – 176 с.

  11. Методи навчання

  Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

  12. Методи оцінювання  • поточний

  • модульний

  • підсумковий – ПМК

  13. Мова навчання. Українська.

  ІІ.V. Назва дисципліни «Конфліктологія»

  1. Код ВД

  2. Тип. вибіркова

  3. Рік навчання. 4

  4 Семестр, у якому викладається дисципліна. 8

  5 Обсяг кредитів ECTS. 1,5

  6. ПІБ лектора, науковий ступінь, вчене звання. Сайко М. М., к. і. н.

  7. Результати навчання

  Студенти повинні знати:  • основні теоретичні положення конфліктології;

  • класифікацію конфліктів;

  • роль конфліктів у міжособистісних та ділових взаєминах;

  • динаміку конфліктів та параметри для проведення її аналізу;

  • стратегії поведінки учасників конфлікту;

  • стратегії подолання конфліктів.

  Студенти повинні уміти:

  • аналізувати і оцінювати проблеми, пов`язані з конфліктною ситуацією;

  • знаходити оптимальний варіант вирішення конфлікту в залежності від ситуації;

  • використовувати техніки попередження конфлікту;

  • контролювати психічний стан, особистісну напругу в конфліктних ситуаціях шляхом саморегуляції;

  • вирішувати конфлікти за допомогою стратегій виходу із конфліктних ситуацій;

  • володіти методами управління конфліктною ситуацією; методиками діагностики стосунків між людьми;

  • з`ясовувати причини виникнення конфлікту

  8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», «Психологія», «Соціологія», «Основи красномовства», «Основи менеджменту», «Соціальна психологія», «Політологія» та ін.

  9. Зміст навчальної дисципліни


 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка