К пс н. Ковальчук З. Я. 200 р. План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліниСкачати 272.28 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір272.28 Kb.
#10214
Затверджую

завідувач кафедри теорії і методики практичної психології

______________ к.пс.н. Ковальчук З.Я.

«_______»_____________________200 р.
ПЛАН

проведення лекційного заняття з навчальної

дисципліни «Психофізіологія»
Спеціальність – «Психологія управліня», «Практична психологія»

Курс – 5

Група (и) –ПП-11, ПП-12.
Тема 5/1: „Психофізіологія мовлення”
Питання:

1. Мова як система сигналів

2. Периферичні системи забезпечення мови

3. Мозкові центри мови4. Мовлення та міжпівкулева асиметрія
Час – 2 год.
Основна література:

 1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.

 2. Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 2001.

 3. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. М.: Высшая школа, 1991.

 4. Беленков Н.Ю. Принцип целостности в деятельности мозга. М.: Медицина, 1980.

 5. Філіппов М. М. Психофізіологія людини: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 136 с.

 6. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 184с.

 7. Бехтерева Н.П., Бундзен П.В., Гоголицын Ю.Л. Мозговые коды психической деятельности. Л.: Наука, 1977.

Додаткова література:

 1. Глезер В.Д. Зрение и мышление. Л.: Наука, 1985.

 2. Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. М.: Наука, 1984.

 3. Лебедев А.Н. Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. М.: Наука, 1985.

 4. Лурия А.Р. Функциональная организация мозга // Естественнонаучные основы психологии / Под ред. А.А. Смирнова, А.Р. Лурии, В.Д. Небылицына. М.: Педагогика, 1978.

 5. Меерсон Я.А. Высшие зрительные функции. Л.: Наука, 1986.

 6. Невская А.А., Леушина Л.И. Асимметрия полушарий и опознание зрительных образов. Л.: Наука, 1990.

 7. Переслени Л.И., Михалевская М.В., Гусев А.Н. Вызванные потенциалы, восприятие и циклические процессы / Физиология человека. Т. 13, № 6. 1987.

 8. Прибрам К. Языки мозга. М., Прогресс, 1975.

 9. Соколов Е.Н., Вайткявичус Г.Г. Нейроинтеллект. От нейрона к нейрокомпьютеру. М.: Наука, 1989.

 10. Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации в нервной системе млекопитающих. М.: Наука, 1975.

 11. Рутман З.М. Вызванные потенциалы в психологии и психофизиологии. М.: Наука, 1979.

 12. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М.: Мир, 1991.Навчальна мета: Ознайомити студентів з поняттям функціональних систем, закономірностями їх дії та функціонування.

Виховна мета: Виховувати розуміння значущості психофізіології та її місце серед інших дисциплін.
Місце проведення: навчальна аудиторія за розкладом
Інформаційно-технічне забезпечення: дошка, крейда.


ПЛАН

проведення заняття
п/п

Зміст

Час (хв.)

1

2

3

І

Вступна частина:

 • перевірка наявності курсантів (студентів), їх готовності до заняття;

 • оголошення теми лекційного заняття і питань;

 • надання основної та додаткової літератури за темою;

 • визначення навчальної та виховної мети заняття;

 • визначення актуальності теми, її логічного зв’язку з іншими темами і практичною діяльністю;до 10


ІІ

Основна частина:

1. Загальні властивості сенсорних процесів.

Висновки до 1-го питання

2. Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем.

Висновки до 2-го питання

3. Кодування інформації в нервовій системі.

Висновки до 3-го питання.


60

20
20


20

ІІІ

Підсумкова частина заняття

1) висновки до семінару;

2) відповіді на запитання;

3) оцінювання ефективності навчального заняття, активності курсантів (студентів) і виставлення оцінок;

4) постановка завдань на самостійну роботу та наступне заняття.


до 10


Вступ

Немає більше досконалого психофізіологічного інструмента, ніж мова, котру люди використають для обміну думками, повідомленнями, наказами, переживаннями тощо.

За визначенням, мова — це історично сформована форма спілкування людей за допомогою мови. У кожного учасника мовного спілкування механізм мови обов'язково включає три основних ланки: сприйняття мови, її продукування й центральна ланка, іменована "внутрішньою мовою". Таким чином, мова є різноструктурним і багатоланковим психофізіологічним процесом. Цей процес заснований на роботі різних аналізаторів (слухового, зорового, тактильного й рухового), за допомогою яких відбувається впізнання й створення мовних сигналів.

Здатність людини до аналізу й синтезу звуків мови тісно пов'язана з розвитком фонематичного слуху, тобто слуху, що забезпечує сприйняття й розуміння фонем даної мови. У свою чергу мовне спілкування опирається на закони конкретної мови, які диктують систему фонетичних, лексичних, граматичних і стилістичних правил. Важливо підкреслити, що мовна діяльність це не тільки сприйняття мовних сигналів і проголошення слів. Повноцінне мовне спілкування припускає також і розуміння мови для встановлення змісту повідомлення.

Серед когнітивних процесів мова займає особливе місце, оскільки, включаючись у різноманітні пізнавальні акти (мислення, сприйняття, відчуття), вона сприяє "опредметненню" інформації, одержуваної людиною.

Однак дотепер не зясовані механізми того, як одна людина матеріалізує свою думку в потік звуків, а інша, сприйнявши цей звуковий потік, розуміє звернену до нього думку.


8.1. Невербальні форми комунікації

Прийнято вважати, що словесне спілкування - унікальна особливість людини.Можливості тварин в імітації мови.

Відомо, що деякі тварини можуть із разючою точністю імітувати звуки людської мови. Однак, імітуючи мову, тварини не здатні надавати словам нові значення. Тому вимовні тваринами слова не можна назвати мовою. При цьому лише деякі тварини мають мовний апарат, необхідним для імітації звуків людської мови. В експериментах, однак, показано, що в більшості тварин відсутнє інваріантне сприйняття фонем, властиве людям.

Досвід спілкування людей із тваринами показує, що більшість ссавців може навчитися розуміти значення багатьох слів і фраз. Але це розуміння не являє собою дійсного мовного спілкування. Тварина ніколи не зможе навчитися синтаксичним правилам мови, тобто, почувши нову пропозицію, вона не зможе провести його синтаксичний аналіз, виявити підмет і присудок, використати його в іншому контексті.

Цій точці зору здавалося б суперечать досвіди по навчанню людиноподібних мавп мові глухих. Так мавпа — горила по імені Коко опанувала приблизно 370 жестами-знаками. Однак варто підкреслити, що жести-знаки, використовувані людиноподібними мавпами, виконують тільки комунікативну функцію. Вищі понятійні форми мови мавпам недоступні. Більше того, тварини не в змозі складати зі знаків нові пропозиції, міняти порядок жестів-знаків для вираження однієї й тієї ж думки, а точніше, однієї й тієї ж потреби.

Відомо також, що тварини спілкуються між собою за допомогою мови жестів і звуків, кожний з яких має своє жорстко фіксоване значення. У більшості випадків такий знак являє собою вроджену реакцію на конкретну ситуацію, а реакція іншої тварини на цей знак також обумовлена генетично. Наприклад, дельфіни мають надзвичайно багатий репертуар вокалізацій, однак останні дослідження їх "мови" за допомогою сучасних методів аналізу не дали позитивних результатів. Вокалізація дельфінів хаотична й випадкова, у ній неможливо вичленувати інваріанти, які можна було б уважати повідомленнями, що мають певний зміст.

Невербальна комунікація.

З іншого боку, спілкування за допомогою знаків властиво не тільки тваринам, але й людині. Відомо, що люди інтенсивно використають міміку й жести. За деяким даними, у процесі спілкування інформація, передана словом, займає лише 7% від загального обсягу, 38% доводиться на частку інтонаційних компонентів й 55% займають невербальні комунікативні сигнали. Відповідно до інших підрахунків, у середньому людина говорить лише 10-11 хвилин у день. Середня пропозиція звучить близько 2,5 секунд. При цьому вербальний компонент розмови займає близько 35%, а невербальний — 65%. Уважають, що за допомогою слів передається в основному інформація, а за допомогою жестів — різне відношення до цієї інформації, при цьому іноді жести можуть заміняти слова.


8.2. Мова як система сигналів

І.П. Павлов запропонував виділити сукупність словесних подразників в особливу систему, що відрізняє людину від тварин.

Друга сигнальна система.

Згідно І. П. Павлову, у людей існує дві системи сигнальних подразників: перша сигнальна система — це безпосередні впливи внутрішнього й зовнішнього середовища на різні рецептори (ця система є й у тварин) і друга сигнальна система, що складається тільки зі слів. Причому лише незначна частина цих слів позначає різні сенсорні впливи на людину.

Таким чином, за допомогою поняття другої сигнальної системи И. П. Павлов позначив спеціальні особливості ВНД людини, що істотно відрізняють його від тварин. Цим поняттям охоплюється сукупність условнорефлекторных процесів, зв'язаних зі словом. Слово при цьому розуміється як "сигнал сигналів" й є такими ж реальним умовним подразником, як і всі інших. Робота другої сигнальної системи полягає, насамперед, в аналізі й синтезі узагальнених мовних сигналів.
Три рівні внутрішньої мови.

Перший рівень пов'язаний з механізмами дії й володіння окремими словами, що позначають події і явища зовнішнього миру. Цей рівень реалізує так звану номінативну функцію мови й мови й служить в онтогенезі основою для подальшого розвитку механізмів внутрішньої мови. У роботах М. М. Кольцовой, присвячених онтогенезу мови, було показано, що сліди словесних сигналів у корі мозку дитини разом з образами сприйманих предметів утворять спеціалізовані комплекси тимчасових зв'язків, які можна розглядати як базові елементи внутрішньої мови.

Другий рівень співвідноситься з утворенням множинних зв'язків між базовими елементами й матеріалізованою лексикою мови, так називаною "вербальною мережею". У численних электроенцефалографічних експериментах було показано, що об'єктивній і мовній зв'язаності слів відповідає зв'язаність їхніх слідів у нервовій системі. Ці зв'язки і є "вербальні мережі", або "семантичні поля". Показано, що при активації вузла "вербальної мережі" загасаюче порушення поширюється на прилеглі вузли цієї мережі. Подібні зв'язки "вербальної мережі" виявляються стабільними й зберігаються протягом всього життя. Т. Н. Ушакова припускає, що в структурі "вербальної мережі" матеріалізується мовний досвід людства, а сама "вербальна мережа" становить статичну основу мовного спілкування людей, дозволяючи їм передавати й сприймати мовну інформацію.
          Третій рівень. Оскільки мова людини завжди динамічна й індивідуальна, то "вербальна мережа" у силу своїх особливостей, таких як статичність і стандартність, може становити лише передумову й можливість мовного процесу. Тому, згідно Т. Н. Ушакової, у механізмі внутрішньої мови існує третій динамічний рівень, що відповідає за своїми тимчасовими і змістовними характеристиками продукованій зовнішній мови. Цей рівень складається зі швидко, що переміняються активацій, окремих вузлів "вербальної мережі", так, що кожному вимовному людиною слову передує активация відповідної структури внутрішньої мови, що переходить шляхом перекодування в команди артикуляционным органам.

Вербальні мережі фактично являють собою морфофункциональный субстрат другий сигнальної системы.


8.3. Периферичні системи забезпечення мови

 • До периферичних органів мови ставляться:

  • енергетична система дихальних органів, необхідна для виникнення звуку (легені й головний дихальний м'яз - діафрагма);

  • генераторна система — звукові вібратори, при коливанні яких утворяться звукові хвилі (голосові зв'язування гортані — тоновий вібратор; щілини й затвори, що виходять у роті при артикуляції);

  • резонаторна система (носоглотка, череп, гортань і грудна клітка).

Мова утвориться в результаті зміни форми й обсягу надставної трубки, що складає з порожнини рота, носа й глотки. У резонаторній системі, відповідальної за тембр голосу, утворяться певні форманти, специфічні для даної мови. Резонанс виникає в результаті зміни форми й обсягу надставної трубки.
          Артикуляція це спільна робота органів мови, необхідна для проголошення звуків мови. Артикуляція регулюється мовними зонами кори й підкіркових утворень. Для правильної артикуляції необхідна певна система рухів органів мови, що формується під впливом слухового й кінестетисного анализаторів.

Процес мови можна розглядати як результат роботи периферичних органів, заснований на генерації диференційованих акустичних послідовностей (звуків) що є високо-координаційною довільною моторною активністю фонационного й артикуляційного апаратів. Всі характеристики мови, такі, як швидкість, сила звуку, тембр, остаточно складаються в чоловіка після так називаної "ламання голосу", а в жінки по досягненні старшого підліткового віку і являють собою стійку функціональну систему, що залишається практично незмінної аж до глибокої старості. Саме тому ми легко довідаємося знайомого по голосі й по особливостях мови.


8.4. Мозкові центри мови

Клінічні дані, отримані при вивченні локальних поразок мозку, а також результати электростимуляции структур мозку, дозволили чітко виділити ті спеціалізовані структури кори й підкоркові структури, які відповідальні за здатність вимовляти й розуміти мова. Так встановлено, що локальні ураження лівої півкулі різної природи в правшей приводять, як правило, до порушення функції мови в цілому, а не до випадання якої-небудь однієї мовної функції.

Здатність людини до аналізу й синтезу мовних звуків, тісно пов'язана з розвитком фонематичного слуху, тобто слуху, що забезпечує сприйняття й розуміння фонем даної мови. Головна роль в адекватному функціонуванні фонематичного слуху належить такому центральному органу мови як слухоречевая зона кори більших півкуль — задня третина верхньої скроневої звивини лівої півкулі, т.зв. центр Верніке. До іншого центрального органа мови належить т.зв. зона Брока, що в осіб з домінуванням мови по лівій півкулі, перебуває в нижніх відділах третьої лобової звивини лівої півкулі. Зона Брока забезпечує моторну організацію мови.

В 60-і рр. широку популярність одержали дослідження В. Пенфілда, що під час операцій на відкритому мозку за допомогою слабких струмів дратував мовні зони кори (Брока й Вернике) і одержував зміни мовної активності пацієнтів. (Операції такого роду іноді виконують при місцевій анестезії, тому з пацієнтом можна підтримувати мовний контакт). Ці факти знайшли своє підтвердження й у більше пізніх роботах. Було встановлено, що за допомогою электростимуляції можна виділити всі зони й ділянки кори, що включаються у виконання того або іншого мовного завдання, і ці ділянки досить спеціалізовані стосовно особливостей мовної діяльності.Синтагматичні й парадигматичні аспекти мови. У нейропсихології при вивченні локальних поразок мозку встановлене існування порушень мовних функцій (афазій) двох категорій: синтагматичні й парадигматичні. Перші пов'язані із труднощами динамічної організації мовного висловлення й спостерігаються при поразці передніх відділів лівої півкулі. Другі виникають при поразці задніх відділів лівої півкулі й пов'язані з порушенням кодів мови (фонематичного, артикуляционного, семантичного й т.д.).

Синтагматичні афазії виникають при порушеннях у роботі передніх відділів головного мозку, зокрема центра Брока. Його поразка викликає эфферентную моторну афазію, при якій власна мова порушується, а розуміння чужої мови зберігається майже повністю. При эфферентной моторної афазії порушується кінетична мелодія слів через неможливість плавного перемикання з одного елемента висловлення на іншій. Хворі з афазией Брока усвідомлюють більшу частину своїх мовних помилок, але можуть спілкуватися на превелику силу й лише незначна кількість часу. Поразка іншого відділу передніх мовних зон (у нижніх відділах премоторної зони кори) супроводжується так називаною динамічною афазією, коли хворої губить здатність формулювати висловлення, переводити свої думки в розгорнуту мову (порушення програмуючої функції мови).

При враженні центра Верніке виникають порушення фонематичного слуху, з'являються утруднення в розумінні усного мовлення, у листі під диктування (сенсорна афазія). Мова такого хворого досить швидка, але звичайно безглузда, тому що хворий не зауважує своїх дефектів. З поразкою задніх відділів мовних зон кори зв'язують також акустическо-мнестическую, оптико-мнестическую афазії, в основі яких лежить порушення пам'яті, і семантичну афазію - порушення розуміння логіко-граматичних конструкцій, що відбивають просторові відносини предметів.

Механізми сприйняття мови. Одне з фундаментальних положень науки про мові полягає в тому, що перехід до осмислення повідомлення можливий лише після того, як мовний сигнал перетворений у послідовність дискретних елементів. Далі передбачається, що ця послідовність може бути представлена ланцюжком символів-фонем, причому число фонем у кожній мові дуже мало (наприклад, у російській мові їх 39). Таким чином, механізм сприйняття мови обов'язково включає блок фонетичної інтерпретації, що забезпечує перехід від мовного сигналу до послідовності елементів. Конкретні психофізіологічні механізми, що забезпечують цей процес, ще далеко не ясні. Проте, очевидно, і тут діє принцип детекторного кодування (див. тему 5 п. 5.1). На всіх рівнях слухової системи виявлена досить строга тонотопическая організація, тобто нейрони, чутливі до різних звукових частот, розташовані в певному порядку й у підкіркових слуховых центрах, і первинної слуховой корі. Це означає, що нейрони мають добре виражену частотну вибірковість і реагують на певну смугу частот, що істотно у'же повного слухового діапазону. Передбачається також, що в слуховой системі існують і більше складні типи детекторів, зокрема, наприклад, що вибірково реагують на ознаки приголосних. При цьому залишається неясним, за рахунок яких механізмів відбувається формування фонетичного образа слова і його впізнання.

У зв'язку із цим особливий інтерес являє собою модель упізнання букв і слів при читанні, розроблена Д. Мейером і Р. Шваневельдтом. На їхню думку, процес упізнання починається в той момент, коли ряд букв надходить на "анализатор деталей". коди, Що Виходять при цьому, утримуючу інформацію про форму букв (прямі лінії, криві, кути), передаються на детектори слів. При виявленні цими детекторами достатніх ознак генерується сигнал, що підтверджує, що виявлено деяке слово. Виявлення певного слова також активізує розташовані поруч слова. Наприклад, при виявленні слова "комп'ютер" активізуються також слова, розташовані в мережі пам'яті людини близько від нього, - такі як "програмне забезпечення", "вінчестер", "Інтернет" і т.д. Порушення семантично зв'язаних слів полегшує їхнє наступне виявлення. Ця модель підтверджується тим, що випробувані пізнають зв'язані слова швидше, ніж незв'язані. Ця модель приваблива також і тим, що відкриває шлях до розуміння структури семантичної пам'яті.Організація мовної відповіді. Передбачається, що в дорослої людини, що володіє мовою, сприйняття й вимова слів опосредуются внутрішніми кодами, що забезпечують фонологічний, артикуляторный, зоровий і семантичний аналіз слова. Причому всі перераховані коди й операції, здійснювані на їхній основі, мають свою мозкову локалізацію.
          Клінічні дані дозволяють вибудувати наступну послідовність подій. Укладена в слові акустична інформація обробляється в "класичної" слуховой системі й в інших "неслуховых" утвореннях мозку (підкіркових областях). Надходячи в первинну слуховую кору (зону Вернике), що забезпечує розуміння змісту слова, інформація перетворює там для формування програми мовної відповіді. Для вимови слова необхідно, щоб "образ", або семантичний код, цього слова надійшов у зону Брока. Обидві зони — Брока й Вернике зв'язані між собою дугоподібним пучком нервових волокон. У зоні Брока виникає детальна програма артикуляції, що реалізується завдяки активації лицьової зони області моторної кори, що управляє лицьовою мускулатурою.
          Однак, якщо слово надходить через зорову систему, то спочатку включається первинна зорова кора. Після цього інформація про прочитане слово направляється в кутову звивину, що зв'язує зорову форму даного слова з його акустичним сигналом у зоні Вернике. Подальший шлях, що приводить до виникнення мовної реакції, такий же, як і при чисто акустичному сприйнятті.
          Дані, отримані за допомогою позитронної емісійної томографії (ПЭТ) показують, що в праворуких здорових грамотних дорослих окремі операції при сприйнятті слів дійсно забезпечуються за рахунок включення різних зон, головним чином, лівого півкулі. При звуковому сприйнятті слів активуються дві зони: первинна слуховая зона й височно-тім'яна. Очевидно, ліва височно-тім'яна зона безпосередньо пов'язана з операцією фонологічного кодування, тобто відтворення звукового образа слова. При читанні (сприйнятті письмових знаків) ця зона, як правило, не активується. Однак ускладнення словесних завдань, пропонованих у письмовому виді, може викликати й фонологічні операції, які пов'язані з порушенням височно-тім'яної зони.
          Основні вогнища змін при сприйнятті написаних слів перебувають у потилиці: первинної проекційної й вторинних ассоциативных зонах, при цьому охоплюючи як ліве, так і права півкуля. Судячи із цим даних, зоровий "образ" слова формується в потиличних областях. Семантичний аналіз слова й ухвалення рішення у випадку значеннєвої неоднозначності здійснюється головним чином при активному включенні передніх відділів лівої півкулі, у першу чергу, фронтальної зони. Передбачається, що саме ця зона пов'язана з нервовими мережами, що забезпечують словесні асоціації, на основі яких програмується відповідне поводження.

Із усього вищесказаного можна зробити наступний висновок: навіть відносно просте лексичне завдання, пов'язана зі сприйняттям й аналізом слів, вимагає участі цілого ряду зон лівого й частково правої півкулі
8.5. Мова й міжпувкулева асиметрія

У цей час видається очевидним, що між двома півкулями мозку існують чіткі розходження в забезпеченні мовної діяльності. Чимало даних свідчить про морфологічні розходження в будові симетричних зон кори, що мають відношення до забезпечення мови. Так, установлено, що довжина й орієнтація сильвиевой борозди у правом і левом півкулях різна, а її задня частина, що утворить зону Вернике, у дорослого праворукого людини в лівій півкулі в сім разів більше, ніж у правом.Мовні функції лівої півкулі. Мовні функції в праворуких локалізовані переважно в лівій півкулі й лише в 5% правшей мовні центри перебувають у правій. Більша частина леворуких — близько 70% також мають мовні зони в лівій півкулі. Приблизно в 15% мова контролюється правою півкулею, а в що залишилися (близько 15%) — півкулі не мають чіткий функціональної спеціалізації по мові.

 Встановлено, що ліва півкуля має здатність до мовного спілкування й оперированию іншими формалізованими символами (знаками), добре "розуміє" звернену до нього мова, як усну, так і письмову й забезпечує граматично правильні відповіді. Вона домінує у формальних лінгвістичних операціях, вільно оперує символами й граматичними конструкціями в межах формальної логіки й раніше засвоєних правил, здійснює синтаксичний аналіз і фонетичне подання. Вона здатна до регуляції складних рухових мовних функцій, і обробляє вхідні сигнали, очевидно, послідовним образом.

До унікальних особливостей лівої півкулі вважається керування тонким артикуляційним артикуляційним високочутливими програмами розрізнення тимчасових послідовностей фонетичних елементів.

При цьому передбачається існування генетично запрограмованих морфофункциональних комплексів, локалізованих у лівій півкулі й обеспечивающих переробці швидкої послідовності дискретних одиниць інформації, з яких складається мова.

Однак, на відміну від правої півкулі, ліве не розрізняє інтонації мови й модуляції голосу, невідчутно до музики як до джерела эстетических переживань (хоча й здатно виділити у звуках певний стійких ритм) і погано справляється з розпізнаванням складних образів, що не піддаються розкладанню на складені елементи. Так, вона не здатна до ідентифікації зображень звичайних людських осіб і неформальному, эстетическому сприйняттю творів мистецтва. З усіма цими видами діяльності успішно справляється права півкуля.

Метод Вада.

Для точного встановлення спеціалізації півкуль стосовно мови використають особливий прийом, так званий метод Вада - виборчий "наркоз півкуль". При цьому в одну із сонних артерій на шиї (ліворуч або праворуч) уводять розчин снотворного (амітал-натрій). Кожна сонна артерія постачає кров'ю лише одна півкуля, тому зі струмом крові снотворне попадає у відповідну півкулю й робить на нього своя дія. Під час тесту випробуваний лежить на спині й слухає вголос. При влученні препарату в мовну півкулю наступає пауза, що залежно від уведеної дози може тривати 3-5 хвилин. У протилежному випадку затримка мови триває всього кілька секунд. Таким чином, цей метод дозволяє на час "виключати" будь-яка півкуля й досліджувати ізольовану роботу що остались.Дихотическое прослуховування.

При пред'явленні двох різних по змісту або звучанню стимулів, один із яких надходить через навушник у ліве вухо, а іншої в праве, ефект сприйняття інформації, що надходить у кожне вухо, виявляється різним. Метод, за допомогою якого вдалося встановити, що симетричні слухові канали функціонально ізольовані й працюють із різною успішністю, одержав назву "дихотическое прослуховування".

Сутність цього методу полягає в одночасному предьявлении різних акустичних сигналів у праве й ліве вухо й наступне порівняння ефектів сприйняття. Наприклад, випробуваному одночасно пред'являються пари цифр: одна цифра в одне вухо, друга в інше, зі швидкістю дві пари в секунду. Після прослуховування трьох пар цифр випробуваних просять назвати їх. Виявилося, що випробувані воліють спочатку називати цифри, пред'явлені в одне вухо, а потім в інше. Якщо їх просили назвати цифри в порядку пред'явлення, то число правильних відповідей значно зменшувалося. На підставі цього було зроблене припущення про роздільне функціонування слуховых каналів, по-перше, і про більшу потужність контралатерального (протилежного) слухового шляхи в порівнянні з ипсилатеральным (приналежній тій же стороні), по-друге.

У результаті численних експериментів було встановлено, що в умовах конкуренції між правим і лівим слуховыми каналами спостерігається перевага вуха, контралатерального півкулі, що домінує в обробці пропонованих сигналів. Так, якщо одночасно подавати слуховые сигнали в ліве й праве вухо, то люди з домінуючим по мові правою півкулею будуть краще сприймати сигнали, що подаються в ліве вухо, а люди з домінуючим по мові лівою півкулею — у праве. Оскільки переважна більшість людей праворуки, центр мови в них, як правило, зосереджений у лівій півкулі, для них властива перевага правого слухового каналу. Це явище носить спеціальна назва — ефект правого вуха. Величина ефекту в різних людей може коливатися. Ступінь індивідуальної виразності ефекту може бути оцінена за допомогою спеціального коефіцієнта, що обчислюється на основі розходжень у точності відтворення сигналів, що подаються в ліве й праве вухо.


          Отже, в основі цього ефекту лежить роздільне функціонування слуховых каналів. При цьому передбачається, що при дихотическом прослуховуванні передача по прямому шляху гальмується. Це значить, що в праворуких людей інформація від лівого вуха спочатку надходить по перехресному шляху в праву півкулю, а потім через особливі сполучні шляхи (комиссуры) у ліве, причому частина її губиться.

Однак перевага правого вуха зустрічається тільки в 80% правшей, а центр мови (відповідно до проби Вада) перебуває в лівій півкулі в 95% праворуких людей. Причина цього полягає в тім, що в ряду людей морфологічно переважають прямі слуховые шляхи.

Дихотический метод у цей час є одним з найпоширеніших методів дослідження межполушарной асиметрії мови в здорових людей різного віку й осіб з патологією ЦНС.

Модель обробки мовних сигналів у слуховой системі людини. Узагальнену модель взаємодії півкуль мозку в сприйнятті мови, розроблену на основі методу дихотического тестування, пропонує В.П. Морозов і ін. (1988). Приблизно в кожній півкулі мозку є два послідовних блоки: обробки сигналів й ухвалення рішення. Левополушарный блок обробки виділяє сегменти сигналу, пов'язані з лінгвістичними одиницями (фонемами, складами), визначає їхньої характеристики (спектральні максимуми, шумові ділянки, паузи) і здійснює ідентифікацію сегментів. Правополушарный блок обробки зіставляє паттерн предъявляемого сигналу із цілісними еталонами, що зберігаються в пам'яті, використовуючи при цьому інформацію про огибающей сигнал, співвідношення між сегментами по тривалості й інтенсивності, середньому спектрі й ін. Еталони зберігаються в словнику в стислій формі. Словник цілісних еталонів організований по асоціативному типі, і пошук у ньому здійснюється на основі імовірнісного прогнозування. На базі отриманих результатів блок ухвалення рішення відповідної півкулі формує лінгвістичне рішення.

Принциповим є той факт, що в процесі обробки мовних стимулів можливий обмін інформацією: 1) між аналогічними блоками обох півкуль; 2) між блоками обробки й ухвалення рішення в кожній з півкуль. Такий тип взаємодії забезпечує проміжну оцінку й відкриває можливість корекції. Крім того, відповідно до цієї моделі, кожна півкуля здатна самостійно здійснювати розпізнавання сигналу, але для правої півкулі є обмеження, пов'язані з величиною обсягу словника цілісних еталонів.

Ця модель взаємодії півкуль мозку в процесі сприйняття мови припускає паралельну обробку мовної інформації на основі різних принципів: ліва півкуля здійснює посегментный аналіз мовного сигналу, праве використає цілісний принцип аналізу на основі порівняння акустичного образа сигналу з еталонами, що зберігаються в пам'яті.
8.6. Розвиток мови й спеціалізація півкуль в онтогенезі

Відомі дві концепції, що ставляться до проблеми функціональної спеціалізації півкуль в онтогенезі: эквипотенциальности півкуль і прогресивної латерализации. Перша припускає споконвічна рівність, або эквипотенциальность, півкуль відносно всіх функцій, у тому числі й мовний. На користь цієї концепції говорять численні дані про високу пластичності мозку дитини й взаємозамінності симетричних відділів мозку на ранніх етапах розвитку.Межполушарные розходження.

У відповідності із другою концепцією спеціалізація півкуль існує вже з моменту народження. У праворуких людей вона проявляється у вигляді заздалегідь запрограмованої здатності нервового субстрату лівої півкулі виявляти здатність до розвитку мовної функції й визначати діяльність провідної руки. Дійсно встановлено, що вже в плода, тобто задовго до реального розвитку мовної функції, можна виявити прояви межполушарной асиметрії в морфологічній будові майбутніх мовних зон.

У немовлят є анатомічні розходження між лівою й правою півкулями — сильвиева борозда слева существенно більше, ніж праворуч. Цей факт свідчить про те, що структурні межполушарные розходження певною мірою є вродженими. У дорослих людей структурні розходження проявляються головним чином у більшій величині площі зоны Вернике у височно-тім'яній області.
          Дані про те, що асиметрія будови мозку в новонароджених дітей відбиває функціональні розходження, були отримані при вивченні электроэнцефалографических реакцій на звуки людської мови. Реєстрація електричної активності мозку в дитин при звуках людської мови показала, що в 9 з 10 дітей амплітуда реакції в лівій півкулі помітно більше, ніж у правом. При немовних звуках — шумі або акордах музики — амплітуда реакцій у всіх дітей була вище в правій півкулі

 Таким чином, дослідження, проведені на дітях першого року життя, дозволили виявити ознаки функціональної нерівнозначності півкуль до впливу мовних стимулів і підтвердити концепцію вихідної "мовної" спеціалізації лівої півкулі в праворуких.Перенос центрів мови. Однак клінічна практика свідчить про високу пластичність півкуль мозку на ранніх стадіях розвитку, що, у першу чергу, проявляється в можливості відновлення мовних функцій при локальних поразках лівої півкулі шляхом переносу центрів мови з лівої півкулі в праве. Установлено, що при ушкодженні мовних зон лівої півкулі в ранній період життя виконання їхніх функцій можуть взяти на себе симетричні відділи правої півкулі. Якщо за медичними показниками в дитин видаляють ліву півкулю, то розвиток мови не припиняється й, більше того, — іде без видимих порушень.

Розвиток мови в дитин з вилученою лівою півкулею виявляється можливим завдяки переносу центрів мови в праву півкулю. Надалі стандартні тести, що оцінюють рівень вербального інтелекту, не виявляють істотних розходжень у вербальних здатностях оперованих у порівнянні з усіма іншими. Лише вкрай спеціалізовані тести дозволяють виявити різницю мовних функцій дітей з вилученою лівою півкулею й здорових: оперовані в дитинстві діти виявляють труднощі при використанні складних граматичних конструкцій.


          Відносно повне й ефективне заміщення мовних функцій виявляється можливим тільки в тому випадку, якщо воно почалося на ранніх стадіях розвитку, коли нервова система має високу пластичність. У міру созревания пластичність знижується й наступає період, коли заміщення стає неможливим.
          Незважаючи на теоретичні розбіжності, всі дослідники сходяться в одному: у дітей, особливо в дошкільному віці, права півкуля грає значно більшу роль у мовних процесах, чим у дорослих. Однак прогрес у мовному розвитку пов'язаний з активним включенням лівої півкулі. По деяких поданнях, навчання мові відіграє роль пускового механізму для нормальної спеціалізації півкуль. Якщо в належний час оволодіння мовою не відбувається, області кори, у нормі призначені для мови й пов'язаних з нею здатностей, можуть зазнає функціональне переродження. У зв'язку із цим виникло подання про сензитивном період освоєння мови, що охоплює досить тривалий період онтогенезу — все дошкільне дитинство, при цьому пластичність нервових центрів поступово зменшується й втрачається до початку полового дозрівання. Крім того, до 7-8 років формується перевага правої півкулі в сприйнятті емоцій у співі й мові.

Загальновизнано, що поведінковим критерієм оволодіння мовою є здатність дитини до усвідомленої довільної регуляції мовної діяльності. За клінічним даними, саме цей свідомий і довільний рівень організації мовної діяльності, а не сам факт її здійснення забезпечується, структурами домінантного по мові (у правшей) лівої півкулі мозку.8.7. Электрофизиологические кореляти мовних процесів

Новий етап у вивченні психофізіології мовних процесів пов'язаний з розвитком электрофизиологических методів, у першу чергу реєстрацією активності окремих нейронів, викликаних потенціалів і сумарний биоэлектрической активності.Нейронні кореляти сприйняття слів. Унікальні дослідження імпульсної активності нейронів людини при сприйнятті різних акустичних стимулів: мовн і немовних були проведені Н. П. Бехтеревой й її співробітниками (1985). При цьому минулому виявлені деякі загальні принципи акустичного кодування слова в структурах мозку, показано, що імпульсна активність нейронних популяцій, а також нейродинамические перебудови в різних ланках системи сприйняття закономірно пов'язані з акустичними характеристиками мовного стимулу. В імпульсній активності різних структур мозку виділені нейрофизиологические кореляти фонетичного кодування: при сприйнятті й відтворенні як голосних, так і згодних фонем просторово-тимчасова організація нейронных ансамблей має специфічний і сталий характер. Причому стійкість у часі найбільш виражена в кодуванні голосних фонем і характерна для періоду приблизно 200 мс.
          Показано також, що принцип фонемного кодування переважає при навчанні й вербалізації відповіді, поряд із цим можливі варіанти й більше компактного "блокового" кодування складів і слів. Ця форма як більше економічна представляє ще один рівень кодування й служить своєрідним мостом при семантичному об'єднанні слів, різних по своїх акустичних характеристиках. У завданнях на значеннєве узагальнення й лінгвістичні тести, що містять як слова рідної мови, так і невідомі випробуваному слова іноземної мови, виявлені факти, що дозволяють судити про нейрофизиологических особливості значеннєвого кодування. Значеннєві особливості знаходять своє відбиття в розходженнях нейродинамики імпульсних потоків для різних зон мозку, які міняються залежно від ступеня популярності слова і його відносин до загального значеннєвого поля. Виявилося, що додання значеннєвого значення раніше невідомому слову міняє нейрофизиологические показники, а для слів загального семантичного поля можуть бути виділені загальні нейрофизиологические ознакаи.

За допомогою різних психофізіологічних і нейрофизиологических методів здійснювався пошук "еталона" слова, тобто певного паттерна взаємодії імпульсної активності між різними зонами кори головного мозку, що характеризує сприйняття того або іншого слова. Такі еталони (паттерны) були знайдені, але для них характерна значна межиндивидуальная мінливість, що, можливо, визначається індивідуальними особливостями в значеннєвому кодуванні слів. Застосування ЕОМ дозволило виявити розгорнуті й компрессированные (згорнуті) форми аналогів "еталонів" слів в імпульсній активності нейронних популяцій. Було показано, що при аналізі акустичних, семантичних і моторних характеристик сприйманих і відтворених слів має місце спеціалізації різних зон мозку для різних мовних операцій (Бехтерева и др. 1985).Просторова синхронізація биопотенциалов. Нейрофизиологическое забезпечення мовних функцій вивчалося й на рівні макро-потенциалов мозку, зокрема, за допомогою методу просторової синхронізації. Просторова синхронизация окремих ділянок мозку розглядається як нейрофизиологическая основа системних взаємодій, що забезпечують мовну діяльність. Цей метод дозволяє оцінити динаміку залучення різних зон кори в мовний процес. Так, наприклад, найбільш ранні періоди сприйняття й дізнавання слова пов'язані з переміщенням зон активації: спочатку найбільш активовані лобові, центральні й скроневі зони лівої півкулі, а також заднетеменные й центральні області правого. Потім фокус активації переміщається в потиличні області, зберігаючись при цьому в правих заднетеменных і передневисочных областях. Процес обробки слова в основному пов'язаний з активацією лівих скроневих і частково правих скроневих зон кори. Підготовка до артикуляции і проголошення слова про себе супроводжується підвищеною активацією переднецентральных областей, що мають, очевидно, що вирішує значення в забезпеченні артикуляційного процесу.

Додаткові можливості для вивчення мозкових механізмів мови відкриває метод реєстрації викликаних або событийно-связанных потенціалів. Наприклад, при використанні як зорові стимули емоційно значимих і нейтральних слів виявлені деякі загальні закономірності аналізу вербальних подразників. Так, при порівнянні тимчасових параметрів пізнього компонента Р300 на словесні стимули було встановлено, що швидкість обробки інформації в правій півкулі вище, ніж у левом. Передбачається, що спочатку в правій півкулі здійснюється зорово^-просторовий, досемантический аналіз словесних подразників, тобто образно говорячи, прочитуються букви без їхнього розуміння (див. п. 8.4). Передача результатів у ліве "мовне" півкулю представляє наступний етап у процесі сприйняття словесних подразників — осмислення прочитаного. Таким чином, механізм більше швидкої обробки інформації в правій півкулі в порівнянні з лівим забезпечує послідовність і погодженість у часі етапів переробки словесної інформації, що починається в правій півкулі з аналізу фізичних ознак окремих букв і потім триває в левом, де здійснюється семантичний аналіз слова.


          Хвильова форма ВП істотно міняється залежно від значеннєвого значення слова. Так було встановлено, що при сприйнятті тих самих слів, що одержують різну інтерпретацію залежно від контексту (наприклад, при порівнянні слова "вогонь" у вираженнях: "сидіти у вогню" або "приготувалися, вогонь"), конфігурація ВП виявляється різної, причому в лівій півкулі ці розходження виражені значно більше.
          Особливе місце в ряді інформаційних коливань займає негативний компонент N 400, або N 4, що, починаючись після 250 мс, досягає максимуму в 400 мс. Функціонально цей компонент розглядається як показник ухвалення лексичного рішення. При використанні як стимули пропозицій, у яких останнє слово народжувало семантичну невідповідність або логічне порушення, це негативне коливання було тим більше, чим більше був ступінь неузгодженості. Очевидно, хвиля N4 відбиває переривання обробки пропозиції в результаті його неправильного завершення й спробу заново переглянути інформацію.

Це, однак, не єдине лінгвістичне завдання в электрофизиологических дослідженнях, де був виявлений негативний інформаційний компонент N4. Подібний компонент був зафіксований у завданнях, коли треба було диференціювати семантичні класи, набори слів або вирішувати, чи ставиться дане слово до певної семантичної категорії. Называние слів і картинок, ухвалення лексичного рішення, лексичні судження - всі ці завдання супроводжуються появою добре вираженого негативного коливання з латентним періодом приблизно 400 мс. Є також дані про те, що цей компонент реєструється й у тих випадках, коли потрібно оцінити ступінь відповідності або неузгодженості слів не тільки по семантичним, але й по фізичних характеристиках. Очевидно, сукупність компонентів N4 відбиває процеси аналізу й оцінки лінгвістичних стимулів у різних експериментальних завданнях.


          Таким чином, за допомогою электрофизиологических методів установлений ряд загальних закономірностей просторово-тимчасової організації нейронних ансамблів і динаміки біоелектричної активності, що супроводжують сприйняття, обробку й відтворення мовних сигналів у людини.

Викладач кафедри

Теорії та методики практичної психології Макота Т.В

Скачати 272.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка