К е. н., доцент О. Ю. Ніпіаліді механізм антикризового фінансового управління підприємством в умовах ринкуСкачати 53.56 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір53.56 Kb.


к.е.н., доцент

О.Ю.Ніпіаліді
МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКУ
Сучасний період розвитку вітчизняної економіки характеризується виникненням кризових явищ, що обумовлюються спадом виробництва, недосконалістю законодавчої бази і відсутністю у вітчизняних менеджерів досвіду управління економічними об'єктами в ринковій економіці. В умовах загального економічного спаду у кризовому стані опинилися більшість господарюючих суб'єктів, тобто підприємства і організації окремих галузей та секторів економіки.

Виживання підприємств в умовах ринкових відносин є стратегічно важливим як для конкретних регіонів, так і для всієї країни. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність управління кризовими підприємствами, а саме підприємствами, що мають проблеми неплатоспроможності за таких чинників як недолік фінансових ресурсів, зростання боргів, падіння рівня виробничого потенціалу. Це обумовлює наявність великої кількості технічно відсталих, неконкурентоспроможних і неплатоспроможних підприємств, яким загрожує банкрутство [3, 126].

Важливою особливістю адаптації підприємств у кризових умовах є попередження змін у зовнішньому оточенні шляхом зміни власного стилю поведінки. Це потребує формування моделі стратегічного управління на основі «слабких сигналів», що генерує завчасні, цілеспрямовані попереджувальні дії, які забезпечують здатність до самозбереження, орієнтацію на майбутні зміни, готовність до здійснення діяльності в умовах невизначеності, формування антикризового потенціалу, стійкого до раптових змін і здатного вчасно ідентифікувати можливі загрози.

Реалізація стратегії антикризового фінансового управління підприємствами дозволить знизити імовірність виникнення кризових ситуацій, зменшити розмір можливого збитку, що виникає в кризовій ситуації, підвищити стратегічний потенціал і активізувати потенціал протидії кризовим явищам.

Проблема антикризового фінансового управління є об’єктом дослідження багатьох науковців, як вітчизняних (Айвазян З., Беляєв С.Г., Брюховецька Н.Ю., Венгільський О.С., Градов А.П., Кириченко В., Кисліцин І.П., Коротков Е.М та інші), так і зарубіжних (Е. Альтман, Дж. К. Ван Хорн, М. Мескон, Мечлап, Сомбарт, Шпитхофф, Харвард та інші). Однак вони не розглядають питання антикризового управління спрямовані на синтез системи антикризового управління, поліпшення методів діагностики криз, тобто розвиток проактивного антикризового управління, та розробку ефективних методів виходу неплатоспроможних підприємств із кризового становища.

Таким чином, розробка механізмів антикризового фінансового управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища є актуальним науковим завданням, що вимагає ретельного і глибокого дослідження.

Слід відмітити, що більшість вітчизняних підприємств розглядають механізм антикризового фінансового управління переважно з емпіричної точки зору, орієнтуючись переважно на короткострокові практичні завдання його застосування без врахування теоретичних здобутків науки з управління та системного бачення базових теоретичних положень антикризового управління [4, 60].

Для успішного здійснення антикризового фінансового управління суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб'єктів підприємницької та іншої діяльності. В Україні, де протягом багатьох десятиріч панувала позаринкова система господарювання, що виключала офіційне визнання банкрутства як економічного явища, немає загальновизнаної вітчизняної методики визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим доводиться користуватися зарубіжними методичними підходами. Але при значних перевагах даних моделей слід зазначити, що розроблені моделі прогнозування банкрутства побудовані на основі вивчення поведінки підприємств в умовах західного розвитку економіки, що не відповідає умовам економічного розвитку України.

Як засвідчив аналіз, усі відомі на сьогодні традиційні методи діагностики загрози банкрутства мають певні недоліки: розрахунок і аналіз значень окремих фінансових показників та коефіцієнтів не дає узагальнюючої оцінки, характеризує лише окремі аспекти загрози виникнення банкрутства; а розроблені і представлені зарубіжними вченими-економістами узагальнюючі показники діагностики банкрутства не враховують специфіки діяльності підприємств України; суб’єктивні показники і критерії загрози банкрутства визначають проблему або явище, але не дають кількісної оцінки його масштабів, часу виникнення, причин та наслідків розвитку кризи. Це зумовлює потребу подальшого розвитку інструментарію оцінки ймовірності банкрутства.

На сьогоднішній день не існує однозначного трактування процесу антикризового управління. Вчені-економісти розвинутих країн визнають антикризове управління як постійну складову управління, використовуючи новітні технології менеджменту[1, 68]. Частина фахівців транзитивних країн зводить антикризове управління в основному до чисто фінансового процесу, пов'язаного з ліквідацією заборгованості підприємства. Інші фактично зводять антикризове управління до діяльності менеджерів в умовах банкрутства[5, 102].

На нашу думку, антикризове управління доцільно розглядати як комплексний, багатоплановий процес, що включає спеціальні фінансові процедури, особливий маркетинговий план, надзвичайні заходи щодо мобілізації персоналу. Антикризове управління істотно відрізняється від традиційного управління підприємствами, має свою специфіку, що пов'язана з суттєвими змінами в умовах діяльності підприємства, а також з непередбачуваністю ситуації та новими управлінськими проблемами [2, 104].

На нашу думку, антикризове управління підприємством доцільно здійснювати у такій послідовності:  1. Розробка загального організаційного проекту антикризового управління.

  2. Виділення задач для режиму прийняття екстрених надзвичайних заходів. 1. Визначення ресурсів і механізмів здійснення екстрених надзвичайних заходів.

 2. Переведення усієї системи управління (чи її частин) у режим 1-го етапу антикризового управління.

 3. Перестановка і відновлення кадрів (у разі потреби).

 4. Підготовка робочих груп по проектах (підпрограмам) і введення інституту тимчасових програмно-цільових структур керування.

 5. Пошукова система ресурсів для здійснення антикризових заходів.

 6. Організація нових служб з питань:

 • кадрової політики;

 • ліквідації заборгованостей;

 • управління фінансами і контролю грошових потоків;

 • маркетингу;

 • антикризового режиму інформаційного моніторингу;

 1. Організація соціальної роботи в колективі по напрямках:

 • формування нової філософії виживання і розвитку підприємства;

 • соціального захисту працівників;

 • розвитку ініціатив і соціального управління;

 1. Організація зовнішнього контролю здійснення організаційного проекту в цілому й окремих його програмах.

Саме за даною схемою можливо ефективно здійснювати антикризове управління господарюючими суб’єктами. Запропонований механізм повинен миттєво виявляти кризові моменти, оцінювати рівень кризи, локалізовувати та запобігати їй в перспективі, що дозволить врегулювати зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних установ та організацій, зробити її високорентабельною, а головне стабільною.

Література:

 1. Мержа Н.В. Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в економіці України[Текст] / Н.В.Мержа // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9(51). – С. 65-69.

 2. Прохорова В.О. Прогнозування банкрутства як складова атникризового фінансового управління [Текст] / В.О.Прохорова// Економічний простір.– 2009.–№23/2.–С. 103-109

 3. Петленко Ю. В. Механізм інституту банкрутства[Текст] / Ю.В. Петленко // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 70-73

 4. Петрик О.А, Кілару Ю.О. Аудиторська оцінка можливості подальшого функціонування підприємства [Текст] / О.А.Петрик, Ю.О.Кілару // Вісник податкової служби. – 2008. – №32. – С. 59-64

 5. Терещенко, О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 268с.

.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка