JI. М. Macoji (Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання мистецтва; Орієнтовне календарне планування змісту уроків за програмою інтегрованого курсу «Мистецтво»)Сторінка15/16
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.09 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема І. Мій мальовничий світанковий край

Формування уявлень про різновиди декоративно-прикладного мистецтва та жанри українського музичного фольклору; про регіональні особливості українського народного мистецтва. Ознайомлення з соціокультурними традиціями народних свят.

Уроки 1-2

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда «Мій мальовничий світанковий край». Цікаві історич­ні оповіді, традиції рідного краю.

П: Гімн.

ХТД: М. Вербицький, П. Чубинський «Ще не вмерла України...».

СММ: М. Калачевський «Українська симфонія» (фр.)

СВМ: А. Куїнджі «Вітряки біля річки»; «Забуте село».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття неповторності мистецтва рідного краю; Декора­тивне трактування природного середовища.

П: Декоративне мистецтво, документальний фільм.

ХТД: Мій рідний край — мальованка, пейзаж сільського краєвиду (акварель, фломастери).

СВМ: В. Орловський «Хати в літній день»; К. Крижицький «Хутір в Україні»; В. Штернберг «Вітряки в степу»; П. Левченко «Водяний млин».

СКМ: Д/ф про традиції рідного краю (фрагмент).

Уроки 3-4

Музичне мистецтво

Зміст: Історія рідного краю (збирання оповідей про минуле, традиції, обряди тощо); огляд-обговорення побутових речей (родинних реліквій), що зберігалися в родинах.

П: Історичні пісні, форма.

ХТД: В. Гребенюк «Батьківщина». Створення ритмічного супроводу.

СММ: Козацькі пісні «Ой на горі та й женці жнуть»; «Засвистали ко­заченьки»; «Розпрягайте, хлопці, коні».

СВМ: побутові речі з орнаментальним декором.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Різноманітність форм українського традиційного посуду: ку­манець, макітра, глечик горнятко тощо.

П: Гончарство, форма.

ХТД: «Іди, іди, дощику, звари собі борщику» (ліплення з глини по­суду, декорованого розписом).

СВМ: Зразки української посуду (гончарство).

СКМ: Фрагмент документального фільму про роботу майстрів на гончарному крузі.

Уроки 5-6

Музичне мистецтво

Зміст: Розмаїтість тематики українських пісень. Родинні, побутові пісні — забавлянки, колискові, жартівливі тощо.

П: Родинні, побутові пісні (жартівливі, колискові, забавлянки тощо), куплетна форма.

ХТД: В. Верховинець «Наша хата». Усний твір-роздум «Українсь­ка оселя». Створення власних забавлянок, колисанок.

СММ: Жартівливі, забавлянки, колискові (Я. Степовий «Зоре моя вечірняя», українська народна пісня.«Ти куди їдеш, Явтуше» та ін.), твори місцевих композиторів (за вибором учителя).

СВМ: Зразки художньо-творчої спадщини майстрів розпису різних регіонів України.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Значення та традиції розпису хати Спіч, мисник тощо).

П: Розпис.

ХТД: Рідна хата (розпис інтер'єру, орнамент у смужці).

СВМ: Зразки художньо-творчої спадщини майстрів розпису різних регіонів України.

Уроки 7-8

Музичне мистецтво

Зміст: Виявлення особливостей у мелодиці, ритмах, колоритах різ­них регіонів України.

П: Коломийка, гопак, козачок.

ХТД: Зеленее жито, зелене.

СММ: Українське танцювальне мистецтво. Зразки танців різних ре­гіонів України (гопак, козачок, полісяночка, коломийка тощо); виконання простих танцювальних елементів.

СВМ: М. Самокиш, мотиви українських орнаментів (до альбому «З ук­раїнської давнини»), зразки вишиванок різних регіонів України.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з регіональними особливостями українсько­го народного костюма та його найхарактернішими деталями, оригінальною вишивкою та прикрасами.

П: Вишивка.

ХТД: Вишиваночка (малювання зразків орнаментів для вишивки деталей українського костюма).

СВМ: JI. Жемчужников «Українець.», «Українська дівчина»; С. Про­хоров «Українська дівчина». ,

СММ: Музичні заставки українських народних танців різних регіонів України.

Уроки 9-10

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення учнями зв'язків між життєвим змістом музич­ного твору 1 його втіленням засобами мистецтва.

П: Канон (підголоски), одночастинна форма.

ХТД: Українська народна пісня «Був собі журавель та журавочка», створення підголосків (варіант — виконання каноном), рит­мічного супроводу, театралізація.

СММ: «Ой, пряду, пряду»; «Налетіли журавлі», коломийки тощо.

Твори місцевих композиторів (на вибір учителя).

СВМ: Зразки різьблення дерев'яних предметів побуту>

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Знайомство з традиціями українського різьбярства. Пластич­на цільність форми у виробах майстрів.

П: Контррельєф, різьбярство.

ХТД: Подарунок природи. Ліплення способом контррельєфу (дощеч­ка, ложка або кухлик). СВМ: Зразки різьблення дерев'яних предметів побуту. СММ: Українські народні пісні. СКМ: Д/ф «Різьбярі за роботою».

Уроки 11-12

Музичне мистецтво

Зміст: Народні свята і обряди. Обговорення святкувань як традицій­них для всієї України, так і характерних для певного регіону України.

П: Календарно-обрядові пісні (жниварські), мультфільм.

ХТД: Календарно-обрядові пісні за вибором (створення елементів інсценізації обрядів). Повторення знань про календарні піс­ні — веснянки, колядки...

СКМ: М/ф «Покрова-покровонько» (А. Трифонов) — народні обряди.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток навичок композиційного розміщення елементів ор­наменту у заданій формі.

П: Композиція.

ХТД; «Зібрався рід наш увесь» (орнамент у прямокутній або квад­ратній формі). Скатертина як уявний образ місця для прове­дення ярмарки.

СВМ: Зразки вишитих скатертин, різних за формою.

СММ: Українська народна пісня «Зеленее жито, зелене» (музична заставка).Уроки 13-14

Музичне мистецтво

Зміст: Вплив народної музики на формування професійної музики (зокрема творчість українських композиторів).

П: Ритм, двочастинна форма.

ХТД: М. Дремлюга «Відлітали журавлі» (пластичне інтонування).

СММ: Г. Майборода «Гуцульська рапсодія».

СВМ: Зразки тканих та вишитих килимів.Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Уявлення про композиційний та кольоровий ритм. Килим як образ карти, плану, Ландшафту. Ідея казки про килим-літак).

П: Ритм, килимарство.

ХТД: Килимок — декоративне плетіння з кольорових смужок па­перу.

СВМ: Українські килими, ліжники. О. Бабенко, О. Гелетюк та ін.

СММ: Українська народна пісня «Ой, пряду, пряду».Уроки 15-16

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення знань про різновиди українського музичного фольклору. На основі вивченого матеріалу створення власних музичних композицій.

ХТД: Пісні на вибір (варіант — створення танцювальних рухів або інсценування пісень).

СММ: Фольклорні твори у виконанні ансамблів українських народ­них інструментів («Троїсті музики» тощо), народних хорів.

СВМ: Ілюстрації оркестру народних інструментів. Обговорення скла­ду його виконавців.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Вплив виразності мови живопису на емоції, настрій у процесі сприйняття.

П: Побутовий жанр.

ХТД: Сорочинський ярмарок. Театралізоване свято з виставкою ди­тячих виробів, композицій.

СВМ: О. Кульчицька «Діти на леваді». А. Куїнджі «Чумацький тракт»; М. Пимоненко «Ярмарок» («оживлення» картин).

Тема II. Ми діти твої, Україно

Формування уявлень про національні особливості мистецтва народів, що населяють Україну: специфіку музичної мови (мелодії, гармонії, ритмів та ін.); самобутньою народною іграшкою, фантастич­ністю та оригінальністю образів, створених народними майстрами, різноманітністю матеріалів, із яких вони виготовлялись.

Формування уявлень про взаємовпливи, взаємопроникнення українсь­кого народного і професійного мистецтва (використання характерних (ав­тентичних) національних мелодій, мотивів у творах різних митців).

Виховання шанобливого ставлення до культури різних народів, що населяють Україну.

Уроки 17-18

Музичне мистецтво

Зміст: Україна — багатонаціональна держава.

ХТД. І. Білик «Чарівна Україна».

СММ: П. Майборода «Пісня про рушник»; JI. Ревуцький «Пісня».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Вишитий рушник як образ дороги, веселки. Значення сим­волів вишивки на рушнику.

П: Рушник, симетрія.

ХТД: «На щастя, на долю» — ескіз рушника. Витинанковий декор та декорування китицями. СВМ: Ілюстрації із зображенням українських рушників.Уроки 19-20

Музичне мистецтво

Зміст: Українські народні мелодії у творчості зарубіжних компози­торів.

ХТД: М. Глінка «Гуде вітер вельми в полі».

СММ: П. Чайковський, симфонія № 2 (фінал — українська народна пісня «Журавель»); А. Хачатурян, гопак із балету «Гаяне».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Українські народні іграшки з різних матеріалів (дерева, гли­ни, соломи, тіста, сиру тощо).

П: Народна іграшка.

ХТД: Завдання на вибір: вертушка (паперопластика, розпис), козак-молодець і весела козачка (ляльки з тканин, розпис, ро­бота в парі).

СВМ: Зразки українських іграшок. М. Бепиняк, Ляльки Довбуш і Дзвінка. СКМ: М/ф із серії про козаків.

Уроки 13-14

Музичне мистецтво

Зміст: На гостини до росіян і білорусів.

П: Варіації.

ХТД: Російська народна пісня «Светит месяц»; «Во саду ли, в огоро­де» (фрагмент), білоруська народна пісня «Сів комарик на ду­бочку».

СММ: М. Римський-Корсаков «Три дива» (тема Білочки); Р. Щедрін «Пустотливі частівки», М. Глінка «Камаринська», білорусь­кий танець «Бульба».

СВМ: Ілюстрації із зображенням костюмів. Твори народного мистецтва, зразки традиційного російського розпису (хохлома, гжель).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з російською та білоруською народною іграш­кою (матрьошки, поліська лялька з соломи тощо).

П: Форма.

ХТД: Матрьошка. Книжечка-сувенір (декоративне малювання).

СВМ: Матрьошка, ляльки із соломи тощо. Т. Федорова Лялька «Полісяночка».

Уроки 23-24

Музичне мистецтво

Зміст: Завітаймо до греків, татар.

ХТД: Л. Джемалядінова «Дружба і достлуг».

СММ: Татарський танок «Сиртакі».

СКМ: Х/ф «Грек Зорба» (фінал, танець «Сиртакі»).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Кольорова лінія, пляма та крапка як мова емоційної вираз­ності декору.

П: Ескіз.

ХТД: Завдання на вибір: грецький орнамент, ескіз клаптикової ком­позиції для подушки.

СВМ: Народні костюми греків і кримських татар. Зразки декоратив­но-прикладного мистецтва.

Уроки 25-26

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: У гості до угорців.

П: Тричастинна форма.

ХТД: Угорська народна пісня «Тихий куточок».

СММ: Ф. Ліст «Угорська рапсодія № 2» (фрагмент); Й. Брамс «Угорськ танець № 5», «Чардаш».

СВМ: Ілюстрації із зображенням костюмів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Угорська народна іграшка. Утворення форми предмета мето­дом витягування з цільного шматка глини. Робота в групах (завдання на вибір): Пищик-дракончик»; каз­ковий світ тварин (ліплення 3 глини).

Керамічні іграшки-тваринки, свищики народних майстрів.

Уроки 27-28

Музичне мистецтво

Зміст: До поляків на гостину.

ХТД: Польська народна пісня «Жайворонок»; Л. Рудківська «Но­ворічна» .

СММ: Ф. Шопен «Полонез ля мажор», «Мазурка», «Краков'як».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Польська іграшка-лялька. Відтворення глибокої змістовності і простоти форми в зображенні польських іграшок

П: Паперопластика.

ХТД: Ескіз вертепної ляльки, особливості її конструкції (папероплас­тика).

СВМ: Вертепні ляльки.

Уроки 29-30

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення знань.

П: Колядки, щедрівки.

ХТД: Колядки. Творча інтерактивна гра «Створення святкового но­ворічного багатонаціонального карнавалу».

СММ: Улюблені народні мелодії за вибором учнів (порівняння засобів виразності — подібність, відмінність).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з плановістю розташування фігур на площині для (виділення основного сюжету) на підкреслення виразності сюжету композиції.

П: Багатофігурна композиція, колаж.

ХТД: «Колядувати — дім звеселяти». Створення колективної бага­тофігурної композиції за мотивами різдвяних свят (колаж).

СВМ: Персонажі колядок народів різних національностей, що про­живають в Україні.

Зміст: ХТД: СВМ:

Уроки 31-32

Музичне мистецтво

ХТД: Новорічний багатонаціональний карнавал (пісні, інсценізації, танцювальні імпровізації).Візуальне (образотворче) мистецтво

ХТД: Нечуване і небачене. Уявна екскурсія по театру-музею іграш­ки. Експозиція дитячих виробів на фоні колажної композиції із творчих робіт (театральні дійства). Порівняння ляльок різ­них народів, виготовлених із соломи, гілочок та інших природ­них матеріалів (солом'яний Купало, Масляна, польська Мар- жана тощо).

Тема III. Подорожі країнами і континентами

Формування уявлень про національні особливості мистецтва різ­них народів світу з опорою на фольклорні джерела (пісні й танці, на­ціональні костюми тощо).

Формування уявлень про взаємовпливи, взаємопроникнення ук­раїнського народного і професійного мистецтва (використання харак­терних (автентичних) національних мелодій, мотивів у творах різ­них митців).

Виховання шанобливого ставлення до культури різних народів світу.Уроки 33-34

Музичне мистецтво

Зміст: Франція — батьківщина класичного танцювального мистец­тва. Французькі менуети, галопи.

П: Менует.

ХТД: Французька народна пісня «Пастух».

СММ: Г. Ф. Гендель «Менуети» (на вибір).

СВМ: Ілюстрації виконавців-танцівників.Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Навички порівняння м'яких окреслень природних форм із плас­тикою архітектурних будівель.

П: Архітектурний пейзаж, діафільм.

ХТД: Мандруємо вулицями Парижа — архітектурний пейзаж (ком­біновані техніки).

СВМ: Фотографії Ейфелевої вежі, інших архітектурних споруд, ву­лиць Парижа.

СКМ: Діафільм про мистецький Париж.Уроки 35-36

Музичне мистецтво

Зміст: Італійські народні пісні (серенада), танці (тарантела). Старо­винний народний музичний інструмент — мандоліна. П: Серенада.

СММ: Гаврилін «Тарантела» з балету «Анюта». Ф. Шуберт «Сере­нада».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, зразків деко­ративно-прикладного мистецтва.Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Особливості написання марин. Поєднання техніки акварель «по-мокрому» та графіки.

П: Марина.

ХТД: Пісня гондольєра (морський пейзаж).

СВМ: Архітектура італійських міст (Колізей). Венеціанські крає­види.

СММ: Звучання мандоліни.Уроки 37-38

Музичне мистецтво

Зміст: На екскурсію до Німеччини та Австрії. Народні танці (ленд­лер), пісні. Особливості музичної мови, П: Лендлер, рух.

ХТД: Австрійська народна пісня «Про Віденський ліс»; німецька народна пісня «Весна».

СММ: Л. ван Бетховен «Лендлер»; Й. Штраус «Вальс».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, краєвидів, пам'яток архітектури та побуту.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Кольорова пляма, лінія як мова виразності для створення ві­зуального руху на площині.

П: Рух.


ХТД: Вальс квітів (композиція за мотивами вальсів Й. Штрауса).

СВМ: Австрія (Собор святого Стефана), Німеччина (Рейнський Со­бор), мистецькі твори в стилі модерн.

СММ: Й. Штраус, фрагменти вальсів.

Уроки 39-40

Музичне мистецтво

Зміст: Музичний фольклор Іспанії — запальні мелодії, характерні ритми. Розмаїття народних танців. Національні музичні інс­трументи — гітара, кастаньєти.

П: Динаміка, контраст. ХТД: Імпровізація ритмів іспанських танців.

СММ: П. Чайковський «Танець "Шоколад"» з балету «Лускунчик».

СКМ: К/фК. Саурі «Іспанський танець фламенко».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Порівняльний аналіз між фіксацією миті руху та його зобра­женням на площині. П: Динаміка, контраст.

ХТД: Запальний іспанський танок (динамічна композиція, комбі­нована техніка).

СВМ: Традиційні іспанські костюми. Архітектура (Храм святого сімейства — Церква Саргада Фамілія у Барселоні, А. Гауді).

СММ: Звучання кастаньєт.

Уроки 41-42

Музичне мистецтво

Зміст: Помандруємо до Англії та Америки. Англійський народний інструмент волинка.

ХТД: Англійська пісня-гра «Row? Row!» СММ: Англійський народний танець «Жига»; К. Дебюссі «Лялько­вий кек-уок».

СВМ: Фотографія оркестру волинкарів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Лінія як засіб виразності для створення іміджу вождя племені. П: Графіка, портрет. ХТД: Портрет вождя (головний убір, розпис обличчя). СМВ: Декоративно-прикладні вироби: сомбреро, пончо, ляльки в на­ціональних костюмах тощо. СКМ: Х/ф «Чингачгук — Великий змій» (фрагмент).

Уроки 43-44

Музичне мистецтво

Зміст: Мистецтво суворої Півночі.

П: Форма.

ХТД: Е. Гріг «Пісня Сольвейг» (фрагмент); шведська народна пісня.

СММ: Е. Гріг «Танець Анітри», «У печері гірського короля» та ін з сюїти «Пер Гюнт».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Фіксація руху в статичній формі.

П: Скульптурний портрет, ілюстрація.

ХТД: Завдання на вибір: ілюстрації до казок Г. X. Андерсена. Олов'яний солдатик та балерина (ліплення двофігурної композиції).

СМВ: Порцелянові скульптурки.

Уроки 45-46

Музичне мистецтво

Зміст: Своєрідність і неповторність мистецтва народів Сходу. Музич­на орнаментика.

П: Музична орнаментика.

ХТД: М. Гусейнлі «Курчатка».

СММ: П. Чайковський «Арабський танець "Кава"» з балету «Лускун­чик».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, творів народ­ного декоративно-прикладного мистецтва, пам'яток культу­ри та побуту.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Особливості графічного начерку в орнаментальності арабської в'язі. Порівняння з українським бігунком.

П: Графіка, архітектурний декор.

ХТД: Ескіз архітектурного декору за мотивами східних казок.

СМВ: Ілюстрації орнаментів архітектурних споруд арабського Схо­ду, оздоблення книжок із казками.

СММ: М. Глінка «Східні танці» з опери «Руслан і Людмила».

Уроки 47-48

Музичне мистецтво

Зміст: Органічне поєднання музики, співу, танцю (пластики) в індій­ському мистецтві. Мова рухів в індійських танцях.

СКМ: К/ф (фрагменти з будь-якого індійського фільму).

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, творів народ­ного декоративно-прикладного мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сутність уявлень індійського народу про Внутрішній світ лю­дини.

П: Живопис.

ХТД: Таємниця індійської печери (монохромна композиція).

СВМ: Індія — Тадж-Махал; Р. Кіплінг «Мауглі» (ілюстрації). Фото­графії індійських національних костюмів, ювелірних виробів.

СММ: Пісні з індійських кінофільмів.

СКМ: М/ф «Мауглі» (фрагмент), реж. Р. Давидов; «Рікі-Тікі-Таві», реж. А. Згуриді. Фрагменти індійських кінофільмів.

Уроки 49-50

Музичне мистецтво

Зміст: Загадковий Далекий Схід.

СММ: П. Чайковський «Китайський танець "Чай"» з балету «Лус­кунчик».

ХТД: Китайська народна пісня «Дощові краплі»; Сугубу Сасакі Джан Кен Пон (яп.).

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, творів народ­ного декоративно-прикладного мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Мистецтво Японії. Значення ліхтаря, журавля та сакури в національній культурі Японії. Особливості техніки оригамі. Прийоми виготовлення об'ємних виробів у техніці паперопластики.

П: Дизайн, Оригамі.

ХТД: Завдання на вибір: півонієвий ліхтар (дизайн), журавлик (ори­гамі), гілочка квітучої сакури (туш на тканині).

СВМ: Оригамі, японські ліхтарики. Живопис китайських і японсь­ких художників.

Уроки 51-52

Музичне мистецтво

Зміст: Самобутня культура африканського континенту. Магічні тан­ці аборигенів (синтез танцю, музики, співу та костюму в об­рядах). Розмаїття ударних інструментів. Африканські там­тами.

П: Шумові ансамблі.

ХТД: Створення шумових ансамблів. Складання сценарію свята аф­риканських аборигенів. Орієнтовна тематика: «Радіймо сон­цю!» або «Перед полюванням».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Передача характерних особливостей поведінки тварин засобами пластичних матеріалів.

П: Скульптура, пропорції.

ХТД: Ніжність (ліплення двофігурної композиції: кенгуру і кенгуреня; коала і коаленя, слон і слоненя, жирафа і жирафен і т.д.).

СВМ: Африканські та австралійські скульптурки.

СММ: Звуки там-тамів.

СКМ: Д/ф «Природа Африки та Австралії».

Уроки 53-54

Музичне мистецтво

Зміст: Урок-концерт «Країнами і континентами». Музична віктори­на «Впізнай мелодію».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Урок-підсумок уявної подорожі. Ознайомлення з національ­ними особливостями світового дитячого малярства. Спільне та відмінне в художньому відтворенні навколишнього світу дітьми зарубіжних країн. Сприйняття творчих робіт, створе­них дітьми.

Тема IV. Дзвони минулого, шляхи майбутнього

Формування уявлень про розвиток музичного мистецтва в різні історичні епохи, осмислення понять «старовинне мистецтво» і «су­часне мистецтво».

Уроки 55-56

Музичне мистецтво

Зміст: Відображення у слов'янських обрядах єдності Природи, Лю­дини у Всесвіті.

П: Варіації.

ХТД: Пісні весняно-літнього циклу (великодні, купальські). Ство­рення варіацій на тему улюбленої веснянки.

СММ: К. Чілі «Язичницькі піснеспіви»; Руслана «Коломийки».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Зображення на писанках прадавніх знаків та символів життя.

П: Писанкарство.

ХТД: Завдання на вибір: розміщення орнаменту на поверхні яйця; варіації на теми писанок у техніці витинанки.

СВМ: Писанки за стародавніми (трипільськими) мотивами. Зразки писанок різних регіонів України.

Уроки 57-58

Музичне мистецтво

Зміст: Веснянки та гаївки у виконанні фольклорних колективів.

П: Веснянки.

СВМ: Символи землі, води, сонця, берегині роду та ін., що використо­вуються в декоративно-прикладному мистецтві українців.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття образу дерева життя в народних орнаментах, жи­вопису, скульптурі, оздобленні культових споруд, кінемато­графі тощо.

ХТД: «Ми діти твої, рідна земле»! (колективна витинанкова компо­зиція із зображенням квітучого дерева життя, у центрі кож­ної квіточки — фотографія дитини, над деревом — сонце),

СКМ: К/ф «Володар кілець» (фрагмент «Повернення короля»), реж. Р. Джексон.

Уроки 59-60

Музичне мистецтво

Зміст:Музичне мистецтво минулого. Світська та духовна музи ка. Старовинні світські танці. Старовинні інструменти (кла­весин).

П: Сюїта.

ХТД: Многая літа.

СММ: М. Лисенко «Сюїта у формі старовинних танців»; Й. С. Бах «Прелюдії до мажор і до мінор (І ч.)», «Добре темперований клавір» (у виконанні на клавесині В. Ландовської).

СВМ: Ілюстрації із зображенням храмових споруд, старовинних світ­ських будівель.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування про єдність законів світобудови, відтворених у різ­номанітних мистецтвах. Уявна гра-подорож у минуле нашої планети.

П: Архітектурний пейзаж, фотомистецтво.

ХТД: Рідне місто у минулому (графіка). Робота в групах. Зображен­ня храмових споруд, палаців.

СВМ: Художні фотографії із зображенням архітектурних пейзажів із старовинними будівлями.

Уроки 61-62

Музичне мистецтво

Зміст: Формування уявлень про особливості музичного мистецтв у різні часи. Порівняння музичних засобів виразності для вираження танцювальних образів. ,

ХТД: Сучасна пісня танцювального характеру.

СММ: Вальс (на вибір), рок-н-ролл,, сучасна танцювальна композиція (на вибір). Романс (на вибір).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Порівняльна характеристика зображення обличчя людини в стилі реалізму та модерну (кубізм).

П: Портрет.

ХТД: «Про що розповів старовинний портрет». Довільний вибір тех­нік та матеріалів для візуального відтворення власних фан­тазій.

СВМ: Леонардо да Вінчі, Пікассо, С. Далі тощо.

Уроки 63-64

Музичне мистецтво

Зміст: Від шарманки до комп'ютера. Подорож етапами розвитку тех­нічних пристроїв. Шарманки, музичні скриньки, грамофони, магнітофони, комп'ютерні музичні програми.

ХТД: В. Бистряков «Давайте розбудимо радість».

СММ: Д. Шостакович «Шарманка»; Б. Барток «Мікрокосмос» (п'єси на вибір); показ можливостей комп'ютерних програм (різноманіт­на обробка звуків як інструментальних, так і вокальних).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток здатності інтерпретувати візуальні зображення, уяви та фантазії. Ознайомлення з класичним і сучасним натюрмор­том у порівнянні. П: Натюрморт.

ХТД: Натюрморт з фруктами (Техніка на вибір). СВМ: Мистецькі твори, класичні та сучасні, у жанрі натюрморт.

Уроки 65-66

Музичне мистецтво

Зміст: Музика Космосу.

П: Кіномистецтво. СММ: Ю. Щуровський «Хода роботів»; інструментальні композиції на електронних інструментах. ХТД: В. Бистряков «Давайте розбудимо радість». СКМ: К/ф «Гостя з майбутнього» (участь у виконанні пісні).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Уявна гра-подорож у майбутнє нашої планети. Формування уявлень про мистецтво майбутнього. Розвиток відчуття плас­тичної маси, здібності цільного просторового мислення.

П: Скульптура.

ХТД: Дивовижні машини (ліплення роботів-машин).

СВМ: Композиції комп'ютерної графіки.

СММ: Музика за вибором учителя.

СКМ: М/ф «Тайна третьої планети» (фрагмент), к/ф «Гостя з май­бутнього» (фрагмент).

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка