JI. М. Macoji (Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання мистецтва; Орієнтовне календарне планування змісту уроків за програмою інтегрованого курсу «Мистецтво»)Сторінка13/16
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.09 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема І. Пори року і народні свята

Уроки 1-2. Осінні ритми

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда про прикмети осені. Уявлення про відображення осені в мистецтві. Сприйняття та інтерпретація творів з програм­ним змістом. Визначення і з'ясування ознак програмності й ви­явлення змістових можливостей програмної музики.

П: Програмні твори.

ХТД: Вокально-хорові вправи з використанням релятиву (за вибо­ром учителя). Властивості звука (повторення). В. Верменич «Осінь барвиста». СММ: А. Вівальді «Осінь»; В. Косенко «Дощик».

СВМ: О. Шовкуненко «Золота осінь». Аналіз осінніх настроїв у тво­рах мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Засвоєння способів зображення предметів на площині. Порів­няльний аналіз форм предметів, їх розмірів та пропорцій.

П: Форма. Колір.

ХТД: Виконання вправ на зображення різноманітних форм предмет­ного світу на прикладі осіннього листя та вирізання їх із кольорового паперу. «Тріпоче лист осінній», «Осінь барвиста» (гра­фітний олівець; кольоровий папір, ножиці).

СВМ: І. Левітан «Золота осінь»; Б. Піаніда «Київська осінь».

СММ: В. Косенко «Дощик»; М. Лисенко «Осіннє листя». Завдан­ня: порівняти засоби виразності музичного та образотворчого мистецтв у передачі осінніх настроїв.

Уроки 3-4. Осінні ритми (продовження)Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення ритму як сукупності звуків різної тривалості. Формування відчуття ритму як організаційного засобу музич­ного твору. Порівняння творів з однаковою назвою (характер, настрій). Визначення змісту творів із текстом і без нього.

П: Ритм (пульс, доля).

ХТД: Українська народна пісня «Дощику»: пульс, ритм; створення поспівок на текст (про осінь, дощик тощо). Варіювання рит­мічних малюнків (початок, середина, кінець) запропонованої вчителем мелодії.

СММ: Парафраз на тему української народної пісні «І шумить, і гуде » (обр. Я. Лапинського), «На улице дождь, дождь» російської на­родної пісні (обр. А. Шалаева), Г. Свиридов «Дощик», Д. Ка­балевський «Сумний дощик» — пульс, ритм;

СВМ: Мультфільм «Капітошка» (фрагмент).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування відчуття ритму як організаційного засобу створен­ня декоративної композиції. Поєднання кольорів під час вико­нання орнаментальних композицій за осінніми мотивами.

П: Ритм.

ХТД: Виконання декоративної композиції «Красуня осінь», «Свят­кове вбрання Осені», «Віночок осіннього листя» (аплікація в кольорового паперу).

СВМ: С. Луньов «Осінь»; 3. Серебрякова «Осінь».

СММ: Г. Свиридов «Дощик»; Д. Кабалевський «Сумний дощик». За­вдання: порівняти ритм у музиці та образотворчому мистецтві.

Уроки 5-6. Осінь барвиста

Музичне мистецтво

Зміст: Розвиток уміння розрізняти відтінки одного настрою у тво­рах мистецтва. Проведення паралелей між відтінками звука і кольору. Формування вмінь аналізувати твори з програм­ним змістом.

ХТД: В. Верменич «Осінь барвиста». Українська народна пісня «До­щику» . Вокальна імпровізація на осінні сюжети (варіювання закінчення мелодії знайомих пісень).

СММ: Б. Барток «Осінні сльози», «Осіннє шелестіння» (відтінки настроїв). Замальовка осіннього пейзажу (за музичними тво­рами).

СВМ: К. Моне «Варіації з різним освітленням», В. Ван Гог «Поле з кипарисами»; О. Шовкуненко «Золота осінь», В. Непийпиво «Сінокіс», «Жито половіє», «Соняшники». Завдання: порів­няти осінні настрої, відображені у творах музики й образо­творчого мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття природи у творах образотворчого мистецтва. Спо­стереження за натурою з метою передачі в малюнку її особли­востей. Поняття про статичну композицію. Розширення знань про способи отримання теплих кольорів.

П: Статика.

ХТД: Створення статичної композиції, виконання пейзажу в теплих кольорах,. Стигле жито», «Жовкнуть трави в полі» (гуаш, ши­рокий пензель).

СВМ: В. Ван Гог «Поле з кипарисами»; О. Шовкуненко «Золота осінь», В. Непийпиво «Сінокіс», «Жито половіє»,, «Соняшни­ки*.

СММ: Б. Барток «Осінні сльози», «Осіннє шелестіння»,

Уроки 7-8. Осінь барвиста (продовження)Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення динаміки як одного з основних елементів му­зичної мови. Визначення спільності та відмінностей прояву динаміки в різних видах Мистецтва. Визначення змісту творів з текстом і без нього.

П: Динаміка.

ХТД: Поспівки-імпровізації (зміна динаміки). В. Книш «Дощик на­крапає».

СММ: Українська народна пісня «І шумить, і гуде», Л. ван Бетховен, , Соната № 8» «Патетична» (І ч. фр.), твори з попередніх уроків для порівняння (на вибір учителя).

СВМ: О. Арматов «Гроза».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Створення словесної емоційно-образної характеристики пей­зажу. Поняття про динаміку. Опанування засобами побудови динамічної композиції (на елементарному рівні). Розширен­ня палітри холодних кольорів.

П: Динаміка.

ХТД: Створення динамічної композиції. Виконання пейзажу в хо­лодних кольорах. «Осінній буревій», «Гроза» (гуаш, широкий плоский пензель).

СВМ: О. Арматов «Гроза»; Т. Яблонська «Жовтень»; В. Непийпиво «Осокори».

СММ: Українська народна пісня «І шумить, і гуде». Завдання: порів­няти засоби виявлення динаміки в музиці та образотворчому мистецтві.

Уроки 9-10. Прощальна пісня журавлина

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення темпу як засобу вираження руху музичного тво­ру, одного з важливих елементів музичної мови. Формування імпровізаційних навичок.

П: Темп.

ХТД: Поспівки-імпровізації (із зміною темпу). В. Книш «Дощик на­крапає».

СММ: Р. Шуберт «Порив»; П. Чайковський «Осіння пісня. Жов­тень».

СВМ: Т.Яблонська«Жовтень»,У.Тернер «Дощ, пара і швидкість» — аналіз засобів виявлення темпу в музичному та візуальному мистецтві.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ілюстрування запропонованих музичних творів з передачею яскравих образних характеристик шляхом змішування ко­льорів на палітрі. Ознайомлення із способами передачі руху на площині. Розвиток аудіовізуальних образних асоціацій.

П: Рух.

ХТД: Створення композиції на відображення руху в природі «Від­літають лелеки», «Прощальна пісня журавлина», «Хмари пливуть» (акварель «по-мокрому», пензлі різної товщини і форми).СВМ: Моріц фон Швіндт «Танок фей у вільховому гаю», У. Тернер «Дощ, пара і швидкість».

СММ: С. Майкапар «Хмари пливуть»; М. Леонтович «Женчичок-бренчичок». Завдання: виконання хореографічних імпрові­зацій на відображення руху в природі.

Уроки 11-12. Свято врожаю

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з українськими осінніми обрядами — святкуван­ня закінчення сільськогосподарських робіт (жниварські піс­ні). Виховання поваги до людей праці, до рідної землі.

П: Жниварські пісні.

ХТД: Українські народні пісні «Пішли діти в поле», «Женчичок- бренчичок» (ритмічний супровід), створення відповідного на­строю, характеру.

СММ: Українські народні пісні «Посилала мене мати», «Ой літає соколонько». Порівняльна емоційна характеристика творів мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Утілення настрою музики в осінніх пейзажних композиціях. Виявлення асоціативних зв'язків між музикою і станом приро­ди. Порівняльна характеристика осіннього пейзажу відповід­но до стану та настрою природи.

П: Пейзаж.

ХТД: Створення пейзажної композиції на відображення стану та на­строю природи «Осінні сльози», «Тепло осені», «Золота осінь» (акварель «по-мокрому», пензлі різної товщини і форми).

СВМ: А. Постоюк «Тепла осінь»; А. Маневич «Осінній мотив».

СММ: Б. Барток «Осінні сльози»; Д. Шостакович «Сумна пісень­ка»; П. Чайковський «Осіння пісня», Р. Шуман «Веселий селянин».

Уроки 13-14. Свято врожаю (продовження)Музичне мистецтво

Зміст: Систематизувати уявлення про народні традиції, проведення на­родних осінніх свят. Виразне виконання вокальних творів.

П: Традиції.

ХТД: «Вийшли в поле косарі», «Дивувалися ліси» (обжинки). Рит­мічний супровід.

СММ: М. Мусоргський «Гопак» з опери «Сорочинський ярмарок»; Р. Шуман «Веселий селянин».

СВМ: В. Є. Купцов «Сільський ярмарок»; К. Білокур «Осінній на­тюрморт».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття творів декоративно-прикладного мистецтва як невід'ємної частини традиційної національної культури. Емоційно-образна та словесна характеристика предметів — «дійо­вих осіб» натюрморту. Особливості передачі форми та об'єму предметів на площині та в просторі.

П: Натюрморт.

ХТД: Виконання живописного натюрморту з кількох предметів (на елементарному рівні) з передачею характеру предметів «Гостинці осені», «Свято врожаю» (гуаш, круглі пензлі).

СВМ: О. Новаківський «Натюрморт»; К. Білокур «Осінній натюр­морт», «Натюрморт з колоссям та глечиком»; О. Луньов «Яб­лука у білій вазі»; В. Купцов «Сільський ярмарок».

СММ: М. Мусоргський «Гопак» із «Сорочинсъкого ярмарку»; В. Ко­сенко «Пасторальна».


Уроки 15-16. Свято врожаю (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення вивченого матеріалу. Осінь у народному та про­фесійному мистецтві. Інсценізація свята «Обжинки» (ритміч­ні та інструментальні супроводи, хореографічні рухи).

СММ: Музична вікторина.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Визначення характерних відмінностей декоративних якостей кольору та звичайного забарвлення оточуючих предметів. По­няття необхідності взаємозв'язку частин в єдине ціле. Озна­йомлення з різними техніками та матеріалами для виконан­ня творчих композицій. Свідомий вибір елементів композиції, раціональне заповнення аркуша.

П: Натюрморт.

ХТД: Створення колективної декоративної композиції в техніці колажу з кольорових плям «Тче осінь славна килим золо­тий».

СВМ: О. Шовкуненко «Золота осінь» , В. Непийпиво «Осінній Сла­вутич», І. Остроухов «Золота осінь».

СММ: А. Вівальді «Осінь».


Тема II. Мистецтво і рукотворний світ

Уроки 17-18. Музичний натюрмортМузичне мистецтво

Зміст: Знайомство з інструментами симфонічного оркестру; Аналіз (усна характеристика) тембрів звучання різних інструментів. Уявлення про пантоміму.

П: Симфонічний оркестр, Тембр.

ХТД: О.Тилічева «Наш оркестр». Пантоміма «Наш оркестр».

СММ: С. Прокоф'єв «Петя і Вовк». Розгляд зображення інструмен­тів симфонічного оркестру в ілюстраціях. Г. Александров, х/ф «Веселі хлоп'ята» (фрагмент).

СВМ: Ілюстрації із зображенням інструментів симфонічного оркес­тру.Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття «звучання» музичних інструментів у картинах художників-живописців. Сприйняття творів музики, звучання різних музичних інструментів та виконання їх зображень піс­ля прослуховування відповідних музичних фрагментів. Роз­виток аудіовізуальних образних асоціацій. Опанування навич­ками роботи графічними інструментами.

П: Натюрморт.

ХТД: Зображення простих за формою інструментів симфонічного оркестру (фломастери).

СВМ: К. Петров-Водкін «Натюрморт зі скрипкою»; 3. Серебряко­ва «Дівчатка біля роялю»; К. Мане «Флейтист»; П. Шарден «Натюрморт з атрибутами мистецтва»; О. Тилічеєва «Наш оркестр».

СММ: С. Прокоф'єв «Петя і Вовк».

Уроки 19-20. Природа взимку

Музичне мистецтво

Зміст: Формування уявлень про відображення зими у творах мистец­тва. Формування: вокально-хорових навичок, уміння уважно слухати музику, визначати тембри. Уявлення про фіксацію музики в записі (знайомство з назвами та виглядом нот).

П: Ноти. Паузи.

ХТД: А. Мігай «Сім нот»; І. Кириліна «Розгнівалася на літо зима». Придумати слова, що містять у собі назви нот. Спробувати на­писати ноти.

СММ: П. Чайковський Симфонія № 1, II ч. (фр.), гра: «Упізнай при­роду в різні пори року» через пластичні етюди.

СВМ: М. Глущенко «Зимовий день»; І. Марчук «Слід сонця на снігу».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток аудіовізуальних асоціацій. Відображення емоцій­ного стану природи засобами живопису та музики. Емоційно-образна характеристика зимового дерева. Поняття про будову дерева, взаємозв'язок основної форми і частин. Набуття нави­чок малювання ліній різної товщини за допомогою пензля. її: Будова дерева.

ХТД: Виконання малюнків дерев без листя « Сумне дерево », « Сни зи­мового дерева», «Замріяне дерево» (гуаш, круглий пензель).

СВМ: С. Шишко «Парк взимку»; І. Марчук «Слід сонця на снігу», «Зимова дорога». І. Грабар «Лютнева лазур»; П. Уткін «Осокор»; П. Сіньяк «Сосна»; О. Павловська «Сосни».

СММ: А. Вівальді «Пори року» (фр.).

Уроки 21-22. Природа взимку (продовження)Музичне мистецтво

Зміст: Аналіз-порівняння зимових настроїв у творах мистецтва.

Розвиток умінь створювати різноманітні художні образи, відтворювати емоційні стани засобами пластики та пантоміми. Формування вокально-хорових навичок, уміння інтерпретації музичних образів. Уявлення про нотоносець — «дім» для нот.

П: Нотний стан (нотоносець).

ХТД: Поспівки-імпровізації на заданий текст. І. Кириліна «Розгні­валася зима на літо»; А. Мігай «Сім нот». Інструментальний супровід.

СММ: Г. Свиридов «Тройка»; П. Чайковський «Святки» (грудень). Створення зимового пейзажу (усний роздум на основі музич­них вражень або пантоміма).

СВМ: С. Шишко «Парк узимку»; Т. Яблонська «Зима в Києві».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття зимового пейзажу через спостереження за змі­нами в природі, ознайомлення з творами майстрів мистецтв. Художньо-образна характеристика розмаїття кольорової зи­мової гами. Оволодіння навичками монотипії з наступною промальовкою деталей зображення на передньому плані. Сві­дома побудова композиції та добір кольорів. Розвиток фанта­зії, уяви.

П: Пейзаж.

ХТД: Виконання зимового пейзажу в техніці монотипії «Хурдели­ця», «Сніг і сонце», «Зимові візерунки», «Невгамовні снігурі» (гуаш, пензлі).

СВМ: М. Глущенко «Зимовий день»; Т, Яблонська «Зима в Києві»; І. Марчук «Мороз і сонце», «Останній промінь».

СММ: Г. Свиридов «Тройка»; П. Чайковський «Святки» (грудень).

Уроки 23-24. Добро несе різдвяний янгол

Музичне мистецтво

Зміст: Розвиток умінь визначати українські народні інструменти за тембром. Уявлення про мистецтво документального філь­му (особливості, характерні риси). Уявлення про розташуван­ня нот на нотоносці.

П: Оркестр народних інструментів. Документальний фільм.

ХТД: Українська народна пісня « Ой хто, хто Миколая любить ». Під час виконання спостерігати за рухом мелодії в нотному запису.

Графічне відтворення руху мелодії. Спроби запису нот на нот­ному стані.

СММ: «Гуцульські наспіви» (сопілка); оркестр народних інструментів.

СВМ: «Коломия» — документальний фільм..

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування уявлень про зимові свята, обрядові дійства, фоль­клорні образи (свято Миколая, Новий рік). Оволодіння навич­ками вирізування простих симетричних витинанок (стрічко­вих — ялинкових гірлянд, розеткових — сніжинок).

П: Витинанка. Симетрія.

ХТД: Вирізування новорічних витинанок: гірлянд або сніжинок (за вибором учня) та створення декоративних композицій «Зи­мове мереживо», «Ялинкові прикраси» (аплікація з білого та кольорового паперу холодних кольорів).

СВМ: зразки традиційних українських витинанок.

СММ: «Наспіви з полонини» («Троїсті музики»).

Уроки 25-26. Добро несе різдвяний янгол (продовження)Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з українськими зимовими обрядами — святкуван­ня Різдва, Нового року. Ознайомлення з маскарадними костю­мами та атрибутами дійових осіб різдвяних свят в Україні, П: Колядки, щедрівки.

ХТД: Українська народна пісня «Коза» — пульс, ритм (інсценізація, пантоміма) із супроводом (бубон, сопілка); «Ой хто, хто Миколая любить» (половинні та четвертні тривалості), віншування.

СММ: О. Роу, х/ф «Ніч перед Різдвом» (уривки).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування уявлень про зимові свята, канонічні джерела, народні легенди (Різдво, театр «Вертеп»). Розвиток навичок роботи в техніці паперопластики. Ознайомлення зі способа­ми обробки паперу; використання прийомів формоутворення в здійсненні художнього задуму; розвиток фантазії, уяви.

П: Вертеп.

ХТД: Конструювання з паперу героїв вертепу (картон, папір).

СВМ: Ілюстрації до Біблії. П. Веронезе «Поклоніння волхвів»; Рем­брандт «Святе сімейство»; фотоілюстрації із зображенням вертепу.

СММ: Колядки, щедрівки в запису.

Уроки 27-28. Добро несе різдвяний янгол (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Інтерпретація календарно-обрядових пісень зимового циклу, розвиток і удосконалення вміння розкривати зміст музичних образів. Уявлення про місце і функції музичного ключа на нот­ному стані. Засвоєння назв і значення різних музичних знаків (ключ, пауза, ноти). Розрізнення музичних знаків серед інших символів (букв, цифр).

П: Ключ.

ХТД: Колядки, щедрівки (на вибір учителя). Інструментальний, рит­мічний супровід. Інсценізація «Добрий вечір тобі, пане госпо­дарю» (обговорення можливих костюмів колядників). Ство­рення кросворда з використанням назв музичних знаків.

СВМ: П. Веронезе «Поклоніння волхвів»; Рембрандт «Святе сімей­ство», ілюстрації до Біблії.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Поєднання конструювання з паперу і живописного декору у процесі виготовлення простих фігурок-персонажів різдвяно­го вертепного дійства. Опанування навичками розпису пензлем та узгодження живописного декору із формою. Відтворення піднесеного емоційного стану різдвяних пісень у живописно­му декорі, П: Живописний декор.

ХТД: Оздоблення живописним декором паперових фігурок (гуаш, акварель, фломастери).

СВМ: Зразки різноманітних орнаментів.

СММ: Колядки, щедрівки в запису.

Уроки 29-30. Добро несе різдвяний янгол (продовження)Музичне мистецтво

Зміст: Новий рік — міжнародне свято (історія та географія Нового року). Створення новорічної казки (усно). Удосконалення во­кально-хорових навичок.

П: Новорічні пісні.

ХТД: Новорічні пісні (на вибір учителя). Створення ритмічних ан­самблів, закріплення вивчених знань з нотної грамоти (тес­ти).

СВМ: Х/ф «Карнавальна ніч» (Е. Рязанов), «Чародії» (фрагмент).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Створення виразної, сконструйованої з частин, об'ємної ком­позиції (декорації та персонажі) вертепу. Взаєморозташування елементів композиції з урахуванням їх форм та розмірів для передачі плановості.

П: Повторення понять.

ХТД: Створення колективної багатофігурної композиції (вертепу) за різдвяними мотивами «Добро несе різдвяний янгол» (різнофактурні матеріали).

СВМ: Ілюстрації до Біблії, зображення вертепу, Рафаель «Сикстинська мадонна».

СММ: Різдвяні пісні.

Уроки 31 -32. Новорічне свято

Музичне мистецтво

Зміст: Відображення зими в мистецтві (узагальнення). Удосконален­ня вокально-хорових навичок.

П: Узагальнення понять.

ХТД: Музична вікторина. Виконання пісень (на вибір учнів). Пере­гляд м/ф з новорічною тематикою.Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Виявлення взаємозв'язку Цілої форми і частин. Доцільне ви­користання різнофактурних матеріалів та опанування навичок роботи з ними.

П: Узагальнення понять.

ХТД: Виготовлення новорічних сувенірів (матеріали за вибором -учнів).
Тема III. Бринить природи мова кольорова

Уроки 33-34. Карнавал тваринМузичне мистецтво

Зміст: Ознайомлення з поняттям «інтонація». Визначення спільного в розмовній і музичній мові. Формування уявлення про зерно-інтонацію, що саме в зерні-інтонації міститься зародок мелодії, ритму та інших елементів музичної мови. Осмислене інтона­ційно-виразне виконання.

П: Інтонація. Зерно-інтонація.

ХТД: Створення різних музичних інтонацій, Ю. Рожавська «Ле­леки».

СММ: В. Подвала «Музичні загадки»; П.Чайковський «Зайчик драж­нить ведмежатка».

СВМ: М. Лримаченко «Казковий птах»; Т. Пата «Зозуля на ка­лині».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття творів художників-анімалістів. Формування від­чуття форми та об'єму в процесі спостереження за граціозніс­тю та пластичністю тварин у навколишньому світі. Ознайом­лення із способами зображення тварин.

П: Анімалізм.

ХТД: Виконання начерків тварин (графітний олівець, фломастери, кулькова ручка).,

СВМ: Зображення тварин у роботах художників В. Аверіна, В. Литвиненка.

СММ: К. Сен-Санс «Карнавал тварин». Завдання: зіставлення засобів передачі пластичності руху тварин у творах музики та образотворчого мистецтва.

Уроки 35-36. Карнавал тварин (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Розкриття особливостей зображальних інтонацій. Знайомство з поняттям «регістр» як складової музичної мови та його вплив на характеристики музичних образів. Розвиток уміння аналі­зувати твори мистецтва (музичного, візуального), відмічати спільне та відмінне.

П: Зображальні інтонації. Регістр.

ХТД: В. Книш «Киценька», Ю. Рожавська «Лелеки».

СММ: К. Сен-Санс «Карнавал тварин»; Ю. Виноградов «Танок вед­межат». Визначення регістру, тембру та інших елементів му­зичної мови. Усна замальовка тварин — їх характер, настрій на основі прослуханого матеріалу.

СВМ: Ю. Рубан «Зоопарк»; С. Чарушин «Зображення тварин».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Уявлення про особливості зміни взаєморозташування окремих частин форми і пропорцій тварин у процесі руху. Сприйняття в єдиному цілому форми та частин. Опанування навичками ро­боти з м'яким графічним матеріалом. Ілюстрування запропонованих музичних творів з передачею яскравих образних ха­рактеристик.

П: Пластичність.

ХТД: Малювання тварин у русі в різних графічних техніках (вугіль, сангіна, пастель, білий або тонований папір).

СВМ: Зображення тварин у творах художників-анімалістів О. Бєлашова, Є. Чарушина.

СММ: К. Сен-Санс «Карнавал тварин», Ж. Колодуб «Зоопарк».

Уроки 37-38. Карнавал тварин (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Розкриття особливостей виражальних інтонацій. Формуван­ня вміння аналізувати настрої, емоційні стани, виражені в му­зичних характеристиках героїв опери.

П: Виражальні інтонації.

ХТД: «Пісня лисички». Створення образу. Інструментальний су­провід, пластичне виконання.

СММ: М. Лисенко, «Коза-Дереза» (фрагменти), усні замальовки ге­роїв опери.

СВМ: Ф. Манайло «Ягнятко».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття пластичних образів у скульптурних композиціях. Словесно-образна характеристика форми тварин на основі спос­тереження за їх поведінкою в природі. Ліплення тварин, пер­сонажів опери-казки «Коза-Дереза» за образами художнього та музичного твору. Визначення характерних особливостей та пропорцій основної форми та частин.

П : Скульптура.

ХТД: Ліплення тварин, персонажів опери-казки «Коза-Дереза» (плас­тилін, глина).

СВМ: Ф. Манайло «Ягнятко», Ю. Рубан «Зоопарк», В. Васнецов «Чудо-юдо, риба-кит», опішнянські іграшки.

СММ: М. Лисенко, фрагменти опери-казки «Коза-Дереза».

Уроки 39-40. Карнавал тварин (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Виховання й удосконалення вміння вслухатися в музичні ін­тонації, визначати зерно-інтонацію, зображальні та виражаль­ні інтонації; розвиток вокально-хорових навичок.

П: Звукоряд.

ХТД: М. Лисенко «Пісня лисички» — удосконалення вмінь з нотосцу (запис фрагмента мелодії нотами — звукоряд). І. Кириліна «Вінок з барвінку» — пластичне інтонування.

СММ: М. Лисенко «Коза-Дереза» — визначення виражальних та зоб­ражальних інтонацій.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Узагальнення реальних форм тварин та створення декоратив­них. Використання виражальних можливостей силуетної фор­ми. Збагачення силуетних плям декором. Застосування кон­трастних та наближених колірних сполучень для передачі характеру образу.

П: Колорит.

ХТД: Створення колективної декоративної композиції «Чудернацькі кі коти» (колаж із різнофактурних матеріалів).

СВМ: Фотоілюстрація із зображенням котів різних порід.

СММ: «Котику сіренький» (колискова), Ж. Колодуб «Зоопарк». За­вдання: порівняння способів передачі грайливого настрою тва­рин у музиці та образотворчому мистецтві.

Уроки 41-42. Музична ілюстрація

Музичне мистецтво

Зміст: Формування вмінь визначати зображальні та виражальні ін­тонації, елементи музичної мови (регістр, тембр тощо). Вихо­вання творчої активності учнів при самостійному прослуховуванні музичних творів. Знайомство з музичною ілюстрацією (музичним зображенням).

П: Музична ілюстрація.

ХТД: Поспівки з використанням нотного запису (спостереження за ру­хом мелодії, спів з назвою нот). І. Кириліна «Вінок з барвінку».

СММ: Е. Гріг «Пташка»; П. Чайковський «Пісня жайворонка» (з «Ди­тячого альбому») тощо.

СВМ: М/ф «Дюймовочка» (фрагменти).Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Відображення емоційного стану персонажів казки. Поняття про цілісність композиції. Визначення композиційного центру* Порівняльний аналіз форми та пропорцій, підпорядкування їм деталей зображення.

П: Ілюстрація.

ХТД: Виконання ілюстрацій до м/ф «Дюймовочка» (Матеріали за ви­бором учня).

СВМ; Ілюстрації до казки «Дюймовочка».

СММ: Музика з м/ф «Дюймовочка». Завдання: порівняти засоби від­творення емоційного стану персонажів у музиці та образотвор­чому мистецтві.

Уроки 43-44. Музична ілюстрація (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з народним святом «Масляна». Поглиблення знань про виражальні та зображальні можливості інтонацій, їх ба­гатство, розмаїття.

П: Інтонація (повторення понять).

ХТД: Веснянки-заклички (сприймання та інтерпретація). Хореографічні рухи.

СММ: П. Чайковський «Масляна»; М. Римський-Корсаков «Прово­ди Масляної» з опери «Снігуронька».

СВМ: В.Кустодієв «Масляна». Перегляд м/ф «Снігуронька» — фраг­мент (проводи Масляної).Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Перегляд фрагментів м/ф «Снігуронька». Зображення епі­зодів, що найбільше вразили. Виявлення головного в компо­зиції розміром, кольором,тоном.

П: Мультиплікаційний фільм (повторення).

ХТД: Виконання замальовок до казки «Снігуронька» (кольорові олівці).

СВМ: В. Васнецов, ескіз декорацій до вистави «Снігуронька». СММ: М. Римський-Корсаков, опера «Снігуронька»

Уроки 45-46. Весна крокуєМузичне мистецтво

Зміст: Закріплення поняття, що саме інтонація — основа музики. Закріплення усвідомлення інтонаційної виразності музичної мови.

П: Опера.

ХТД: Веснянки, хороводи (танцювальні рухи під музику)

СММ: М. Римський-Корсаков, опера «Снігуронька» — перетворення образу Снігуроньки (через сприйняття інтонацій). Замальовка і музичних характеристик Снігуроньки — на початку і в кінці опери (добір кольорової палітри).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття колориту народної обрядовості, формування уяв­лень про народні традиції у святах весняного циклу. Ознайом­лення з мистецтвом писанкарства та значеннями знаків-символів, що використовуються в розписі писанок.

П: Писанка.

ХТД: Виконання малюнків писанок із зображенням на них символів-оберегів, якими її прикрашають (кольорові олівці).

СВМ: Фотоілюстрації із зображенням писанок, зразки писанок.

СММ: Великодні пісні в запису.

Уроки 47-48. Весна крокує (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з весняними народними святами — закликання весни, зустріч весни. Зображення весни у творах мистецтва. Удосконалення вмінь визначати зерно-інтонацію, зображаль­ність та вражальність музичних; інтонацій.

П: Повторення понять.

ХТД: Створення поспівок про весну. Б. Фільц «Жменька сонця» ритмічний супровід.

СММ: JI. Ревуцький «Веснянка»; В. Шамо «Веснянка».

СВМ: О. Шовкуненко «Весна». Обговорення вражень від відображен­ня весни засобами різних видів мистецтв.Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття творів декоративно-прикладного мистецтва. Уза­гальнення, спрощення реальної форми, будова дерева та ство­рення декоративного зображення дерева. Застосування ритму в композиції.

П: Стилізація.

ХТД: Створення декоративної композиції із писанок «Дерево жит­тя» (кольоровий картон, папір, аплікація).

СВМ: Твори декоративно-прикладного мистецтва із зображенням «Дерева життя».

СММ: Л. Ревуцький «Веснянка», І. Шамо «Веснянка».

Уроки 49-50. Весна крокує (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлене виразне виконання пісень. Виховання шанобли­вого, ніжного ставлення до жінки, жінки-матері.

ХТД: Ю. Михайленко «Пісня про матусю», інструментальний су­провід.

СММ: Р. Шуберт «Ave Maria».

СВМ: Ікони із зображенням Діви Марії.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Виконання витинанкових симетричних композицій різних видів. Розвиток навичок вирізування витинанок.

П: Витинанка (повторення понять).

ХТД: Виготовлення святкової подарункової листівки «Любій ма­тусі» із застосуванням симетричних витинанкових компози­цій (кольоровий картон, папір, аплікація).

СВМ: Зразки витинанок, святкових листівок.

СММ: П. Майборода « Пісня про рушник », пісні про жінок та матерів у виконанні сучасних артистів (на вибір учителя).

Уроки 51-52. Пісня жайворонка

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення знань про значення інтонації, інтонаційної вираз­ності в музиці. Удосконалення Вміння учнів визначати зерно-інтонацію, виражальні й зображальні інтонації в музичних творах.

П: Веснянки,

ХТД: Колективні імпровізації з відтворенням різних інтонацій (ко­лективні діалоги). Б. Фільц «Жменька сонця».

СММ: Е. Гріг «Навесні», П. Чайковський «Пісня жайворонка».

СВМ: М. Красний «У Ботанічному саду»; А. Шарій «Весна іде».Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Емоційно-образна характеристика весняних перевтілень у про­цесі ознайомлення з творами художників-пейзажистів та ком­позиторів. Поняття про будову стовбура, крони дерев різних порід. Визначення автором назви власного твору.

П: Образ.

ХТД: Створення композиції на тему: «Образ весняного дерева» (вос­кові олівці, акварель, змішана техніка).

СВМ: К. Білокур «Котики»; В. Батюшков «Весняна алича»; А. Чернищук-Семенова «Напровесні».

СММ: Е. Гріг «Навесні». Завдання: виконання пластичної мініатю­ри «Пробудження дерева».

Уроки 53-54. Пісня жайворонка (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнюючий урок. Створити казку «У країні музичної ін­тонації»

ХТД: Музична та візуальна (твори образотворчого мистецтва) вікто­рина.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття теми весни у творах мистецтва. Застосування ви­ражальних можливостей кольору.

П: Пейзаж (повторення понять).

ХТД: Створення живописної композиції «І спів пташиний будить душу» (гуаш, штамп).

СВМ: С. Шишко «Весна над Дніпром»; О. Шовкуненко «Весна».

СММ: П. Чайковський «Пісня жайворонка».

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка