Іван Денисюк невичерпність атомаСторінка14/14
Дата конвертації01.05.2016
Розмір2.94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Можна поставити запитання, чому такий автор назагал “прозорої” прози, як Іван Франко, вдається тут до скомплікованого образу, що потребує спеціального розшифрування? Очевидно, з розвитком модерністичних концепцій мистецтва посилювалося розуміння його як гри. Своєрідний ребус з молоком тут застосований саме в такому ключі. Літературно-фольклорний символізм і сюрреалізм були притаманні також іншим творам Франка останнього періоду його творчості (“Син Остапа”, “Терен у нозі”, “Як Юра Шикманюк брів Черемош” та ін.).
1 Денисюк І. На перехресті часів (замість автобіографії) //Іван Денисюк: Бібліографічний покажчик.– Львів, 1998.– С.20.

2 Денисюк І. На перехресті століть (замість автобіографії) //Іван Денисюк: Бібліографічний покажчик.– Львів, 1998.– С.13.

3 Куліш П. Твори: У 2 т.– Київ, 1889.– Т.2.– С.258.

4 Етнографічний збірник.– Львів, 1905–1910.– Т.26.– С.79.

5 Wójcicki W.K. Stare gawędy i obrazy.– Warszawa, 1840.

6 Русская литературная утопия.– Москва, 1989.– С.5.

7 Етнографічний збірник.– Львів, 1905-1910.– Т.26.– С.164.

8 Куліш П. Твори: У 2 т.– Київ, 1889.– Т.2.– С.261–262.

9 Єфремов С. Іван Франко.– 1926.– С.130.

10 Франко І. Мій Ізмарагд.– Львів, 1898.– С.VIII.

11 Goszczyński S. Dziennik podróży do Tatrów //Dzieła zbiorow?.– Lwów [?.р.].– Т.3–4.

12 Франко І. Татарські напади на Підгір'є //Життє і слово, 1895.– Т.11.– Кн.3.– С.1–2.

13 Скоць А. Повість Івана Франка «Захар Беркут» //Українська мова і література в школі, 1970.– №11.– С.19.

14 У «Слові» за 1873 р. у № 3—5 друкується «Тетка Евфрозина» — «новеля из французского», а в № 30—33 «Счастливий совіт» — «новеля по-англійському». У «Друзі» № 13, 14 за 1874 р. є «новеллета» «Веснявки» Калатала Малеслава, а в № 4, 5, 7 за 1876 р. — «Месть матері» — «кримінальна новеля з німецького» Мухи Лева Кл. Г. У часописі «Весна» за 1879 р. (№ 5—6) вміщена «новеля Генрика Чокого «Вспятні діланя, або: Кто то радит» у перекладі І.Єзерського і «новеля» того ж автора «Листи з Ісляндії» (№ 3—5, 7, 8, 10—12) в перекладі Теодосія Авдиковича. Пізніші журнали, як от «Зоря», часто вживають підзаголовок «новеля».

15 Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.– Київ, 1966.– Т.4.– С.380.

16 Юрій Федькович в розвідках і матеріалах.– Київ, 1958.– С.135.

17 Fryde L. Problem noweli //Wybór pism krytycznych.– Warszawa, 1966.– S.32.

18 Varende La. La nouvelle n’est plus la Cendrillon de la littérature //Nouvelles littéraires, 1955, 17 nov.

19 Maupassant G.de. Pierre et Jean.– Paris, 1908.– Р.15—16.

20 Франко I. Твори: В 20 т.– Київ, 1955.– Т.I.– С.226. (Далі при посиланнях на 20-томне та 50-томне видання І.Франка том і сторінка вказуватимуться в самому тексті. Томи 20-томного видання позначаються арабськими цифрами, а 50-томного – римськими.– Прим. укладача).

21 Франко І. Молода Україна.– Львів, 1910.– С.39.

22 Яцків М. Смерть бога.– Львів, 1912.– С.56.

23 Elektrowicz L. Źwierciadło w okruchach.– Warszawa, 1966.– S.33, 41.

24 Колесник П. Син народу.– Київ, 1957.– С.190.

25 Жанры советской литературы (вопросы теории и истории). Ученые записки Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.– Горький, 1968.– С.29.

26 Grolmann A. von. Die strenge Novellenform und die Problematik ihrer Zertrümmerung. Zeitschrift für Deutschkunde.– Leipzig; Berlin, 1929.

27 Щурат C. Рання творчість Івана Франка.– Київ, 1956.– С.229.

28 Золя E. Довбня.– Львів, 1879.– С.3 – 4 (Передмова І.Франка).

29 Франко І. Причинки до біографії // Неділя, 1912.– №9.– С.6.

30 Маковей O. Стефан Ковалів // ЛНВ, 1900.– Т.XI.– С.81.

31 Возняк М. Автобіографічний елемент в оповіданні Франка «На дні» //Радянське літературознавство, 1940.– №5-6.– С.73-153.

32 Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом.– Чернівці, 1910.– Т.3.– С.369–370.

33 Там cамо.– С.369.

34 Там само.– С.369.

35 I. K. Ivan Franko. Na dňe //Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками.– Братіслава, 1957.– С.607.

36 Кирилюк Є. Вічний революціонер.– Київ, 1966.– С.365.

37 Симонов П.В. Что такое эмоция?– Москва, 1966.– С.75.

38 Франко І. Принципи і безпринципність //ЛНВ, 1903.– Т.ХХІ.– С.118.

39 Возняк М. Еліза Ожешко і Іван Франко у взаємному листуванні //З життя і творчості Івана Франка.– Київ, 1955.– С.120.

40 Леся Українка. Зібрання творів: У 12 т.– Київ, 1975.– Т.2.– С.186.

41 Бутрин М. Л. До цензурної історії журналу «Світ» (1881—1882 рр.) //Іван Франко. Статті і матеріали, 1970.– Вип.11.– С.37.

42 Мущенко Е. Г., Скоболев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа.– Воронеж, 1978.– С.3.

43 Денисюк І. О. До цензурної історії «Громадського друга», «Дзвона», «Молота» //Іван Франко. Статті і матеріали, 1958.– Вип.6.– C.69.

44 Франко I. Давнє і нове //Неділя, 1911.– №19.– С.2.

45 Нечиталюк M. Тема опришківства в творчості Івана Франка //Іван Франко. Статті і матеріали, 1952.– Зб.3.

46 Возняк M. Велетень думки і праці.– Київ, 1958.– С.369.

47 Колесник П. Син народу.– Київ, 1957.– С.322.

48 Возняк М. Велетень думки і праці.– Київ, 1958.– С.368.

49 Приходько І. Мистецтво мініатюрування у прозі Франка //Українське літературознавство, 1995.– Вип.60.– С.119.

50 Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т. 9 кн.– Київ, 1993.– Т. 1.– С.345.

51 Клоустон В. Народні казки та вигадки, їх вандрівки і переміни.– Львів, 1896.– С.116.

52 Там само.– С.116.

53 Там само.– С.120.

54 Там само.– С.139.

55 Там само.– С.130.

56 Кльонович С. Роксоланія.– Київ, 1987.– С.84.

57 Там само.– С.86.

58 Календарно-обрядові пісні.– Київ, 1987.– С.32.

59 Friedmann К. Die Rolle des Erzählers in der Epik.– Leipzig, 1910; Lubbock P. The Craft of Fiction.– London, 1921; Petch R. Wesen und Formen der Erzählkunst.– Halle, 1934; Stanzel F. Die typischen Erzählsituationen in Roman.– Wien; Stuttgart, 1955; Jasińka ?. Narrator w powieści przedromantycznej.– Warszawa, 1965.

60 Франко І. Русько-українська література.– Чернівці, 1911.– С.11.

61 Франко І. Причинки до біографії //Неділя, 1912.– №9.– С.9.

62 Франко I. Вel раrlal gеntile //ЛНВ, 1906.– Т.33.– С.296.

63 Albérès R.M. Bilan littéraire du XX-e siècle.– Paris, 1956.

64 Messein A. Le monologue intérieur, son apparition, ses origines, sa place dans l’oeuvre de James Joyce.– Paris, 1931.– P.58-59, Цит. за: Humphery R. Stream of Consciousness in the Modern Novel.– Berkeley and Los Angeles.– P.24.

65 Там cамо.– Р.27.

66 Див.: Денисова Т.Н. Роман і проблеми його композиції.– Київ, 1968.

67 Франко I. Bel parlal gentile //ЛНВ, 1906.– Т.33.– С.295.

68 Коцюбинський М. Твори: В 7 т.– Київ, 1975.– Т.4.– С.26.

69 Там само.– С.25.

70 Там само.– С.52.

71 Там само.– С.54.

72 Квітка К. На роковини смерті Лесі Українки //Спогади про Лесю Українку.– Київ, 1963.– С.232.

73 Білецький О. Художня проза Івана Франка //О.Білецький. Зібрання праць: В 5 т.– Київ, 1965.– Т.2.– С.420.

74 Білецький О. Художня проза Івана Франка //О.Білецький. Зібрання праць: В 5 т.– Київ, 1965.– Т.2.– С.460.

75 Кулешов В. Й. Натуральная школа в русской литературе ХІХ в.– Москва, 1982.– С.94.

76 Львівський обласний державний архів, ф. 400, оп. 1, спр. 7, арк. 12.

77 Іван Франко: Документи і матеріали (1856—1965).– Київ, 1966.– С.308.

78 Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — Київ, 1976—1986. Т. 1.—3, 5; Франко І. Твори: У 3 т.— Київ, 1991. — Т.1.

* Співавтор В.Корнійчук

79 Див.: Лещинська В.М. та iн. Нiмецько–український словник.– Київ, 1959.

80 Вороний М. Драма живих символiв //М.Вороний. Твори.– Київ, 1927.– C.167.

81 Леся Українка. Зiбрання творів: У 12 т.– Київ, 1975.– Т.1.– С.284.

82 Heinrich W. Psychologia uczuć.– Kraków: Akademia Umiejętności, 1907.– S.118.

* Сидоренко А.А. Роман воспитания в украинской литературе втрой половины ХIХ — начала ХХ веков: Автореф. дис... канд. філолог. наук. — Київ, 1991. — 19 с.

** Ткачук М. Жанрова структура романів Івана Франка. — Тернопіль, 1996. — 122с.

*** Пастух Т. Романи Івана Франка. — Львів: Каменяр, 1998. — 134с.

**** Возняк М. Спроба відбудови незакінченої повісті //Червоний шлях. — 1929. — С. 5—9.

***** Вервес Г. Повість Івана Франка “Не спитавши броду” //Іван Франко. Не спитавши броду. — Київ, 1966. — С.221—242.

****** Гузар З. Особливості креаціонізму в оповіданні І.Франка “Борис Граб” (Префігураційний ейдологічний аспект) //Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. — Дрогобич, 2001. — С. 5—11.

******* Денисюк І. Барва, мелодія й температура sensations і sentiments (Мікростудія Франкової “Дріади”) //І.Денисюк. Невичерпність атома. — Львів, 2001. — С.109–116.

83 Пастух Т. Романи Івана Франка. — Львів: Каменяр, 1998. — С.41.

84 Źygulski Z. Bildungsroman //Zagadnienia rodzajów literackich. — Łódź, 1968. — T.XI. — Z. 1 (20). — S.155.

85 Там само.

86 Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма //Эстетика словесного творчества. — Москва: Искусство, 1979. — С.200—201.

87 Там само. — С.201.

88 Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма //Эстетика словесного творчества. — Москва, 1979. — С.201.

89 Там само. — С.202.

90 Там само.

91 Сидоренко А.А. Роман воспитания в украинской литературе втрой половины ХIХ — начала ХХ веков: Автореф. дис... канд. філолог. наук. — Київ, 1991. — С.10.

92 Грицюта Н.М. Проза Т.Шевченка в контексті розвитку європейського роману виховання: Автореф. дис... канд. філолог. наук. — Київ, 1992. — С.6.

93 Там само. — С.7.

94 Там само.

95 Українка Л. Оргія //Л.Українка. Твори: У 10т. — Київ: Дніпро, 1964. — С.161.

96 Шевельов Ю. Я — Мене — Мені... (і довкруги). Спогади: В 2 т. — Харків; Нью Йорк, 2001. — Т.1. — С.199—200.

97 Легкий М. Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)кононізації] //Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Вимір, 2001.– С.90.

98 Junion M. Gorączka romantyczna. — Warszawa, 1975. — S. 321.

99 Жирмунский В.М., Сигал Н.А. У истоков европейского романтизма // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. — Ленинград, 1967. — C. 265—266.

100 Там само. — С. 268.

101 Ostrowski W. Ghotic novel albo ghotic romance // Zagadnienia rodzajów literackich. — Łodź, 1968. — T. XI. — Z. 1 (20). — S. 158.

102 Антологія українського жаху. — Київ, 2000. — С.791.

103 Антологія українського жаху. —– Київ, 2000. — С.146—147.

104 Антологія українського жаху. — Київ, 2000. — С.797.

105 Франко І. Петрії і Довбущуки // І.Франко. Зібр. тв.: У 50 т. — Київ, 1978. — Т. 14. — С.244.

106 Див.: Денисюк І. Казковий чудесний покажчик у новелі Франка “Сон” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 1999. — Вип. 27. — С. 105 — 111.

107 Антологія українського жаху. — Київ, 2000. — С. 275.

108 Там само. — С. 795.

109 Приходько І. Мистецтво мініатюрування у прозі Франка // Українське літературознавство. — 1995. — Вип. 60. — C.119.

110 Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т. 9 кн. — К., 1993. — Т. І. — С. 345.

111 Клоустон В. Народні казки та вигадки, їх вандрівки і переміни. — Львів, 1896. — С.116.

112 Там само.

113 Там само. — С.120.

114 Клоустон В. Народні казки та вигадки, їх вандрівки і переміни. — Львів, 1896. — С.139.

115 Там само. — С.130.

116 Кльонович С. Роксоланія. — К., 1987. — С.84.

117 Кльонович С. Роксоланія. — К., 1987. — С.86.

118 Календарно-обрядові пісні. — К.,1987. — С.32.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка